Dokumentets metadata

Offentliggjort:08-01-2019
Dokumenttype:Nyhedsbrev til virksomheder


EU-Japan handelsaftale

EU har afsluttet forhandlinger om en handelsaftale med Japan. Det forventes derfor, at aftalen kan træde i kraft den 1. februar 2019.

I henhold til EU-Japan aftalen, skal eksportører i EU være registreret eksportør ved udstedelse af oprindelsesdokumentation (udtalelse om oprindelse) for eksport til Japan. Der kan derfor ikke anvendes EUR.1 certifikater, men kun udtalelse om oprindelse, som eksportøren i EU udsteder til kunden i Japan.

Virksomheder, der har eksport til Japan og hvor varerne opfylder oprindelsesbetingelserne skal ansøge om at få en bevilling til registreret eksportør inden 1. februar 2019 hos Toldstyrelsen, således at bevillingen til registreret eksportør er gyldig fra den 1. februar 2019. Hvis virksomheden i forvejen har et REX nummer, skal dette anvendes og der skal derfor ikke indsendes en ansøgning på ny.

Af EU-Japan aftalens kapitel 3 fremgår oprindelsesregler og oprindelsesprocedurer. I bilag 3-A findes indledende noter til de produktspecifikke oprindelsesregler. I bilag 3-B findes de produktspecifikke oprindelsesregler og i bilag 3-D findes den tekst, som eksportøren i EU skal anvende på ethvert handelsdokument til kunden i Japan.

Generel information

Der blev den 1. januar 2017 indført et elektronisk system REX, hvor eksportører skal registreres for selv at kunne udstede oprindelseserklæringer, som gælder for GSP ordningen, EU- Canada aftalen (CETA) og pr. 1. februar 2019 også gælder for EU-Japan aftalen. Dette betyder blandt andet:

EU virksomheder, som har eksport til Japan, skal registreres i det Registreret Eksportør System (REX) for at kunne udstede udtalelse om oprindelse på ethvert handelsdokument til deres kunder i Japan, så disse kunder kan opnå præference, dvs. kan importere varer fra EU med nedsat told eller ingen told.

For samhandel med Japan vil det kun være EU eksportører, der skal registreres i REX systemet, da eksportører i Japan ikke anvender REX systemet, men Japan bruger et "Corporate Number" i stedet for REX.

Virksomheder, som har eksport til Japan skal ansøge om at blive registreret eksportør med henblik på at kunne udfærdige udtalelser om oprindelse ved brug af bilag 3-D og ved udfærdigelse af erstatningsudtalelser om oprindelse i forbindelse med videreforsendelse af varer til andre EU-lande, jf. EUTK GF art 69.

De virksomheder, der i forvejen har et REX nummer skal ikke ansøge om at blive registreret eksportør igen, da det REX nummer virksomhederne har i forvejen automatisk vil være gældende for eksport til Japan. Når først en virksomhed er registreret én gang i REX systemet, gælder det for alle andre aftaler, der måtte komme og som skal anvende REX.

Sådan gør I for at blive registreret eksportør

Virksomheder skal ansøge om at få en bevilling til registreret eksportør inden den 1. februar 2019, hvis virksomheden har forsendte produkter med oprindelsesstatus, hvor den samlede værdi deraf overstiger 6 000 EUR.

Hvis værdien af forsendte produkter med oprindelsesstatus, hvor den samlede værdi er under 6 000 EUR, behøver virksomheden ikke at være registreret i REX systemet for at kunne udstede en udtalelse om oprindelse til sine kunder i Japan.

Hvis virksomheden allerede er registreret i REX systemet, skal virksomheden ikke indsende en ansøgning, man kan anvende det REX nummer, som virksomheden har i forvejen. Virksomheden kan læse mere her om hvordan, der skal ansøges til REX systemet.

Når virksomheden har indsendt en ansøgning til Toldstyrelsen, vil virksomheden herefter hurtigst muligt modtage en bevilling som registreret eksportør.

Når jeres ansøgning er behandlet tildeler toldmyndighederne eksportøren eller videreforsenderen af varer et registreret eksportørnummer (REX nummer) og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet.

Regler for udfærdigelse af udtalelse om oprindelse

Når virksomheden er registrerede i REX systemet og har fået et REX nummer, skal virksomheden fra den 1. februar 2019 udfærdige udtalelse om oprindelse for forsendte produkter med oprindelsesstatus til virksomhedens kunder i Japan. Hvis virksomheden ikke er registreret, kan virksomheden kun udstede udtalelse om oprindelse, hvis virksomheden har forsendte produkter med oprindelsesstatus, hvor den samlede værdi deraf ikke overstiger 6 000 EUR.

En udtalelse om oprindelse kan udfærdiges af en eksportør af et produkt på grundlag af oplysninger, der dokumenterer, at produktet har oprindelsesstatus, herunder oplysninger om oprindelsesstatus for de materialer, der er anvendt ved produktionen af produktet. Eksportøren er ansvarlig for rigtigheden af udtalelsen om oprindelse og oplysningerne.

En udtalelse om oprindelse udfærdiges ved anvendelse af en af de sproglige udgaver af teksten i bilag 3-D på en faktura eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver produktet med oprindelsesstatus tilstrækkelig detaljeret til, at det kan identificeres.

Når produkter med oprindelsesstatus, der er omfattet af et bevis for præferenceoprindelse, som endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et toldsteds kontrol i EU, kan det oprindelige oprindelsesbevis erstattes af et eller flere erstatningsbeviser med henblik på at sende alle eller nogle af produkterne til et andet sted i EU, jf. EUTK GF art. 69.

Importørens kendskab (Importer´s knowledge)

Importørens viden tillader importøren at kræve præferencetoldbehandling alene baseret på sin egen viden om importerede produkters oprindelsesstatus. Denne viden er baseret på oplysninger i form af supplerende dokumenter eller optegnelser fra eksportøren eller producenten af produktet, som er i importørens besiddelse. Disse oplysninger giver et gyldigt bevis for, at produktet kvalificeres som oprindelsesstatus.

Importøren skal i mindst tre år opbevare alle dokumenter, der godtgør, at de varer, for hvilke der kræves præferenceberettiget toldbehandling, har oprindelse. Tidsfristen beregnes fra den dato, hvor der kræves præferencetoldbehandling.

Importørens kendskab til, at et produkt har oprindelse i den eksporterende part, skal baseres på oplysninger, der dokumenterer, at produktet har oprindelsesstatus og opfylder de krav, der er fastsat.

1. En importør, der indgiver en anmodning om præferencetoldbehandling for et produkt importeret til den importerende part, skal i mindst tre år efter datoen for importen af produktet opbevare:

a) hvis anmodningen var baseret på en udtalelse om oprindelse, den udtalelse om oprindelse, som eksportøren har udfærdiget, eller

b) hvis anmodningen var baseret på importørens kendskab, al dokumentation for, at et produkt opfylder kravene for at opnå oprindelsesstatus.

2. En eksportør, der har udfærdiget en udtalelse om oprindelse, skal i en periode på mindst fire år efter udfærdigelsen af udtalelsen om oprindelse, opbevare en kopi af udtalelsen om oprindelse og alle andre dokumenter, som godtgør, at produktet opfylder kravene for at opnå oprindelsesstatus.

Importører skal ikke være registreret i REX systemet. Kommissionen har udfærdiget en vejledning om importørens kendskab.