Kendelse af 05-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 20-0001935

Skattepligtig indkomst

Indkomståret 2017

Skattestyrelsen har anset en udgift fratrukket i klagerens anpartsselskab, [virksomhed1] ApS, til et coachingforløb med i alt 22.500 kr. inkl. moms for maskeret udbytte til klageren.

Landsskatteretten nedsætter Skattestyrelsens forhøjelse med 22.500 kr. til 0 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed1] ApS med CVR-nr. [...1]. Selskabet blev stiftet den 13. december 2011 og beskæftiger sig med isolation og aktiviteter i tilknytning hertil.

Klagerens repræsentant har oplyst, at klageren blev udlært isolatør i indkomståret 2000 og overtog ledelsen af selskabet den 1. januar 2012.

Udgifter til kursus

[virksomhed1] ApS har fratrukket en udgift til et coachingforløb med i alt 22.500 kr. inkl. moms.

Klagerens repræsentant har oplyst, at coachingforløbet har fundet sted på selskabets adresse [adresse1] i [by1], hvor kursusafholderen [virksomhed2] A/S har ydet sparring og vejledt klageren vedrørende driften af selskabet, herunder blandt andet i relation til personaleledelse. Repræsentanten har oplyst, at selskabet i det pågældende indkomstår 2017 havde 8-10 ansatte og at behovet for vejledning i især personaleledelse var stort.

Kursusafholderen [virksomhed2] A/S har overfor klagerens repræsentant oplyst følgende om kurset:

”(...)

[person1] tilbyder alene erhvervscoaching, hvor det handler om at sikre virksomheden udvikler, bliver mere effektiv i en travl hverdag.

Opgaver som er anvendt i Coaching forløbet

Gennemgang af [virksomhed1] s forretningsplan (Business Model Canvas)

Dialog og coaching i forhold til arbejdsfordeling, så produktionen blev mindre afhængig af, at [person2] skulle være udførende

Fokus på at skabe mere overskud til ledelse og forretningsudvikling i en travl arbejdsdag

Coaching i forbindelse med personaleudfordringer og tiltag

Coaching i forbindelse med en konkret hovedentreprenør

Coaching i forbindelse med kundernes fokus på pris, fremfor værdi

(...)”

Som dokumentation for den fratrukne udgift har klageren fremlagt en faktura fra [virksomhed2] A/S med betalingsdato den 9. februar 2017. Af fakturaen fremgår det, at klageren har købt et coachingforløb på 5x2 timer til en pris på i alt 18.000 kr. ekskl. moms. På fakturaen er noteret: ”Konsulent bistand”.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har anset [virksomhed1] ApS’ afholdelse af udgiften til coachingforløbet med i alt 22.500 kr. inkl. moms for maskeret udbytte til klageren.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at selskabets betaling af dine private udgifter, skal beskattes hos dig som maskeret udlodning, idet du i kraft af at være den ultimative ejer, har den dominerende indflydelse på selskabets økonomiske beslutninger.

(...)”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at den omhandlende udgift er en erhvervsmæssig udgift, og at der derfor ikke er grundlag for at statuere maskeret udbytte.

Klagerens repræsentant har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgifter til coachingforløb, 5x2 timer til en pris på kr. 18.000 ekskl. moms. Leverandøren er [virksomhed2] A/S.

Indledningsvis skal det oplyses, at [virksomhed2] A/S er en virksomhed som tilbyder coachingforløb og kurser til dansk erhvervsliv generelt. Coachingforløb er typisk henvendt til virksomhedsejere og ledende medarbejdere. Vi kan oplyse, at dette har Skattestyrelsen været opmærksom på, da der henvises til hjemmesiden for [virksomhed2] A/S i afgørelsen fra Skattestyrelsen.

Vores argumentation er anført i afgørelsen, hvortil det skal suppleres, at coachingforløb er specifikt rettet mod den aktuelle virksomhed og den eller de aktuelle personer. Dette er Skattestyrelsen opmærksom på, da de bl.a. har refereret til en case som Lindhard har haft omkring et coachingforløb som omhandlede salg.

Coachingforløbet er henvendt til i dette tilfælde [person2] hvor virksomheden er grundlaget for forløbet.

Den pågældende udgift er fradragsberettiget i henhold til Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra, idet udgifter til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten er fradragsberettiget.

Ovennævnte udgift er fratrukket i selskabets skattepligtige indkomst i overensstemmelse med ovenfor anført Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra og i overensstemmelse med ligningsvejledningen 2017 C.C.2.2.1.

(...)

Skattestyrelsen begrunder afgørelsen med, at udgiften er privat og den har karakter af personlighedsudviklende karakter, hvilket vi afviser som helhed.

Skattestyrelsens afgørelse er modtaget den 26. juni 1019 hos revisor, idet man igen har fremsendt afgørelsen til forkert adresse til trods for der er givet indledende besked om korrekt adresse i forbindelse med indsendelse af materiale til Skattestyrelsen.

(...)

Skattestyrelsen har ikke overholdt retningslinjerne over for skatteyder, idet Skattestyrelsen ikke har afsat en frist over for skatteyder til at forholde sig til resultatet af Skattestyrelsens gennemgang af regnskabsmaterialet. Der henvises til Skattestyrelsens fremsendte brev af 9. maj 2019 side 11 nederst under punktet "Har I bemærkninger"

(...)”

Klagerens revisor har overfor Skattestyrelsen begrundet påstanden således:

”I forbindelse med et netværksmøde i [...] i januar 2017 var der et indlæg af [person1]. Dette var interessant og derfor meldte [person2] sig efterfølgende til et coachforløb. Formålet var at "klæ" [person2] på til jobbet og ansvaret som leder og ejer af firmaet, både iforhold til kunder og i forhold til personale. Der har været flere situationer som gav anledning til stress pga. situationer og konflikter, og da [person2] ikke tidligere har deltaget i nogen form for kurser i forbindelse med kundehåndering, ledelse eller personale, var det relevant at få nogle arbejdsredskaber, til at hjælpe med at løse disse situationer."

Landsskatterettens afgørelse

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af anparter m.v. Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til anpartshaverne, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1. Maskeret udbytte statueres, hvis udgiften ikke kan anses for at være en erhvervsmæssig udgift for selskabet, men udgiften i stedet er afholdt i anpartshaverens interesse.

Med de begrundelser som fremgår af Landsskatterettens afgørelse for klagerens selskab, [virksomhed1] ApS, sagsnr. [...], anses det for godtgjort, at der er en forbindelse mellem selskabets afholdelse af udgiften til coachingforløbet og erhvervelsen af selskabets indkomst. Udgiften vurderes dermed ikke at være afholdt i klagerens interesse.

På baggrund af ovenstående nedsættes Skattestyrelsens forhøjelse til 0 kr.