Kendelse af 05-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 19-0077360

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2017

Fradrag for udgifter til kursus

0 kr.

18.000 kr.

18.000 kr.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS (herefter ”selskabet”), med CVR-nr. [...1], blev stiftet den 13. december 2011 og ejes af hovedanpartshaveren [person1]. Selskabet beskæftiger sig med isolation og aktiviteter i tilknytning hertil.

Selskabets repræsentant har oplyst, at hovedanpartshaveren blev udlært isolatør i indkomståret 2000 og overtog ledelsen af selskabet den 1. januar 2012.

Udgifter til kursus

Selskabet har i regnskabet for indkomståret 2017 fratrukket en udgift til et coachingforløb på i alt 18.000 kr. ekskl. moms.

Selskabets repræsentant har oplyst, at coachingforløbet har fundet sted på selskabets adresse [adresse1] i [by1], hvor kursusafholderen [virksomhed2] A/S har ydet sparring og vejledt hovedanpartshaveren vedrørende driften af selskabet, herunder blandt andet i relation til personaleledelse. Repræsentanten har oplyst, at selskabet i det pågældende indkomstår 2017 havde 8-10 ansatte og at behovet for vejledning i især personaleledelse var stort.

Kursusafholderen [virksomhed2] A/S har overfor selskabets repræsentant oplyst følgende om kurset:

”(...)

[person2] tilbyder alene erhvervscoaching, hvor det handler om at sikre virksomheden udvikler, bliver mere effektiv i en travl hverdag.

Opgaver som er anvendt i Coaching forløbet

Gennemgang af [virksomhed1] s forretningsplan (Business Model Canvas)

Dialog og coaching i forhold til arbejdsfordeling, så produktionen blev mindre afhængig af, at [person1] skulle være udførende

Fokus på at skabe mere overskud til ledelse og forretningsudvikling i en travl arbejdsdag

Coaching i forbindelse med personaleudfordringer og tiltag

Coaching i forbindelse med en konkret hovedentreprenør

Coaching i forbindelse med kundernes fokus på pris, fremfor værdi

(...)”

Som dokumentation for den fratrukne udgift har selskabet fremlagt en faktura fra [virksomhed2] A/S med betalingsdato den 9. februar 2017. Af fakturaen fremgår det, at hovedanpartshaveren har købt et coachingforløb på 5x2 timer til en pris på i alt 18.000 kr. ekskl. moms. På fakturaen er noteret: ”Konsulent bistand”.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for en udgift til et coachingforløb på 18.000 kr. ekskl. moms i indkomståret 2017.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det afholdte kursus dels har til hensigt at være et personlighedsudviklingskursus og dels er en ny viden/uddannelse. Kurset er dermed ikke fradragsberettiget jf. statsskatteloven § 6, stk. 1 litra a. Det fremgår også af juridisk vejledning afsnit C.C.2.2.2.3 samt SKM.2001.642.VLR.

Selskabets indkomst ændres herved med 18.000 kr. jf. statsskatteloven § 6, stk. 1 litra a.

Tilsvarende ændres selskabets købsmoms med 4.500 kr., da der ikke kan afløftes moms af private udgifter, jf. momsloven § 37.

Hele udgiften på 22.500 kr. beskattes som maskeret udlodning hos hovedanpartshaver [person1], som i kraft af at være den ultimative ejer af selskabet har den dominerende indflydelse på selskabets økonomiske beslutninger, jf. ligningsloven § 16 A, stk. 1 og 2.”

Klagerens opfattelse

Selskabet har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for en udgift til et coachingforløb på 18.000 kr. ekskl. moms i indkomståret 2017.

Selskabets repræsentant har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgifter til coachingforløb, 5x2 timer til en pris på kr. 18.000 ekskl. moms. Leverandøren er [virksomhed2] A/S.

Indledningsvis skal det oplyses, at [virksomhed2] A/S er en virksomhed som tilbyder coachingforløb og kurser til dansk erhvervsliv generelt. Coachingforløb er typisk henvendt til virksomhedsejere og ledende medarbejdere. Vi kan oplyse, at dette har Skattestyrelsen været opmærksom på, da der henvises til hjemmesiden for [virksomhed2] A/S i afgørelsen fra Skattestyrelsen.

Vores argumentation er anført i afgørelsen, hvortil det skal suppleres, at coachingforløb er specifikt rettet mod den aktuelle virksomhed og den eller de aktuelle personer. Dette er Skattestyrelsen opmærksom på, da de bl.a. har refereret til en case som Lindhard har haft omkring et coachingforløb som omhandlede salg.

Coachingforløbet er henvendt til i dette tilfælde [person1] hvor virksomheden er grundlaget for forløbet.

Den pågældende udgift er fradragsberettiget i henhold til Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra, idet udgifter til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten er fradragsberettiget.

Ovennævnte udgift er fratrukket i selskabets skattepligtige indkomst i overensstemmelse med ovenfor anført Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra og i overensstemmelse med ligningsvejledningen 2017 C.C.2.2.1.

(...)

Skattestyrelsen begrunder afgørelsen med, at udgiften er privat og den har karakter af personlighedsudviklende karakter, hvilket vi afviser som helhed.

Skattestyrelsens afgørelse er modtaget den 26. juni 1019 hos revisor, idet man igen har fremsendt afgørelsen til forkert adresse til trods for der er givet indledende besked om korrekt adresse i forbindelse med indsendelse af materiale til Skattestyrelsen.

(...)

Skattestyrelsen har ikke overholdt retningslinjerne over for skatteyder, idet Skattestyrelsen ikke har afsat en frist over for skatteyder til at forholde sig til resultatet af Skattestyrelsens gennemgang af regnskabsmaterialet. Der henvises til Skattestyrelsens fremsendte brev af 9. maj 2019 side 11 nederst under punktet "Har I bemærkninger"

(...)”

Selskabets revisor har overfor Skattestyrelsen begrundet påstanden således:

”I forbindelse med et netværksmøde i [...] i januar 2017 var der et indlæg af [person2]. Dette var interessant og derfor meldte [person1] sig efterfølgende til et coachforløb. Formålet var at "klæ" [person1] på til jobbet og ansvaret som leder og ejer af firmaet, både iforhold til kunder og i forhold til personale. Der har været flere situationer som gav anledning til stress pga. situationer og konflikter, og da [person1] ikke tidligere har deltaget i nogen form for kurser i forbindelse med kundehåndering, ledelse eller personale, var det relevant at få nogle arbejdsredskaber, til at hjælpe med at løse disse situationer."

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Udgifter til deltagelse i faglige kurser, det vil sige kurser, der har relation til den pågældendes erhverv, er fradragsberettigede, når der er tale om kurser, der har til formål at ajourføre og vedligeholde deltagerens faglige viden og uddannelse. Heri ligger nærmere, at et kursus ikke må være af for generel og almen karakter, idet det i så fald ikke anses for tilstrækkeligt tæt relateret til den pågældende persons indkomsterhvervelse. Kurset må desuden ikke have karakter af videreuddannelse eller være foretaget med etableringsformål. Der henvises til Højesterets dom af 24. april 2007, offentliggjort i SKM2007.321.HR, hvor klagerens deltagelse i et kursus ikke kunne anses for ajourførende efteruddannelse, men derimod måtte anses for grund- eller videreuddannelse, hvorfor udgiften ikke var fradragsberettiget.

Landsskatteretten finder, at hovedanpartshaverens deltagelse i coachingforløbet ikke kan anses for at gå ud over ajourføring og vedligeholdelse af hovedanpartshaverens tidligere erhvervede viden.

Landsskatteretten anser hovedanpartshaverens deltagelse i coachingforløbet for at være en ajourføring af tidligere oppebåret erhvervskompetencer og viden. Der er herved henset til, at hovedanpartshaveren har stået for ledelsen af selskabet siden 2012 og derigennem har oppebåret de erhvervskompetencer, som coachingforløbet retter sig imod. Der er endvidere henset til, at der er tale om et mindre coachingforløb og ikke et egentligt kompetencegivende kursus eller uddannelsesforløb.

Der er også lagt vægt på det oplyste om coachingforløbets indhold, der er særlig skræddersyet til selskabet og driften heraf, og dermed ikke er umiddelbart anvendelig i andre sammenhænge.

Landsskatteretten ændrer på denne baggrund Skattestyrelsens afgørelse og giver selskabet medhold i, at de afholdte udgifter til coachingforløbet kan anses for fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.