Kendelse af 05-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 19-0069193

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtige indtægter

154.300 kr.

0 kr.

154.300 kr.

Faktiske oplysninger

Indsætninger på klagerens konto

Det fremgår af kontoudskrifter for klagerens [finans1] konto [...38], at klageren har foretaget indsættelser, som følger:

Dato

Tekst

Beløb

10. januar 2017

Pengeautomat den 10.01. kl. 10.59 (...)

3.000,00 kr.

16. januar 2017

Pengeautomat den 16.01. kl. 12.15 (...)

5.000,00 kr.

21. januar 2017

Fra [virksomhed1]

44.000,00 kr.

23. januar 2017

Pengeautomat den 23.01. kl. 14.05 (...)

4.000,00 kr.

1. februar 2017

Bgs Hej

20.000,00 kr.

2. oktober 2017

Pengeautomat den 01.10. kl. 15.25

20.000,00 kr.

2. oktober 2017

Pengeautomat den 30.09. kl. 21.01 (...)

800,00 kr.

9. oktober 2017

Pengeautomat den 07.10. kl. 15.11 (...)

5.000,00 kr.

10. oktober 2017

Pengeautomat den 09.10. kl. 19.54 (...)

25.000,00 kr.

2. november 2017

Pengeautomat den 01.11. kl. 19.44 (...)

4.500,00 kr.

18. december 2017

Pengeautomat den 18.12. kl. 14.47 (...)

23.000,00 kr.

I alt

154.300,00 kr.

Præmieboner

Det fremgår af præmiebonerne, at disse vedrører gevinster vundet ved ”[x1]” og ”[x2]”.

Præmiebonerne er blevet udbetalt kontant. Det fremgår ikke af præmiebonerne, hvem, som har indgået væddemålet eller hvem, som har fået udbetalt gevinsterne.

Der er fremlagt præmieboner fra den 1. oktober 2017 med en gevinst fratrukket indskud, på 26.941,00 kr. Der er fremlagt præmieboner fra den 2. oktober 2017 med en gevinst, fratrukket indskud, på i alt 3.150,00 kr. Der er fremlagt en præmiebon fra den 3. oktober 2017 med en gevinst, fratrukket indskud, på i alt 1.440,00 kr. Der er fremlagt en præmiebon fra den 5. oktober 2017 med en gevinst, fratrukket indskud, på i alt 1.177,00 kr.

Der er fremlagt en præmiebon fra den 1. november 2017 med en gevinst, fratrukket indskud, på i alt 1.166,00 kr.

Der er fremlagt en præmiebon fra den 10. december 2017 med en gevinst, fratrukket indskud, på i alt 3.655,00 kr. Der er fremlagt præmieboner fra den 11. december 2017 med en gevinst, fratrukket indskud, på i alt 2.334.00 kr.

Repræsentanten har ved sine bemærkninger til sagsfremstillingen af 10. januar 2020 fremlagt bagsiden af fire præmieboner, hvoraf der fremgår klagerens navn. Det fremgår ikke, hvilke præmieboner, som bagsiderne tilhører.

Kvitteringer for præmieudbetaling gennem [finans2]

Kvitteringer for gevinster, som er udbetalt til klagerens konto

De fremgår af kvitteringer fra [virksomhed2], at de vedrører præmieudbetalinger gennem [finans2], i indkomståret 2017. Disse angiver klagerens navn, det udbetalte beløb. Det fremgår, at gevinsterne er blevet overført til klagerens konto [...38]. Det fremgår, at klageren har vundet i alt 238.730,00 kr.

Kvitteringer for gevinster, som er udbetalt til ukendt

Det fremgår af kvitteringer fra [virksomhed2], at de vedrører præmieudbetalinger gennem [finans2]. Det fremgår ikke, hvilket konto- og registreringsnummer, gevinsten er blevet udbetalt til. Det fremgår ikke, at gevinsten skulle være udbetalt kontant eller ved check. Det fremgår af kvitteringerne, at der er gevinster for i alt 286.054,00 kr.

Kvitteringer for gevinster, der stammer fra indkomståret 2018

Det fremgår af kvitteringerne fra [virksomhed2], at de vedrører præmieudbetalinger gennem [finans2], som er blevet udbetalt i indkomståret 2018. Det fremgår af kvitteringerne, at der er gevinster for i alt 42.277,00 kr.

Lån

Tilbagebetaling af lån

Det fremgår af kvitteringen, at klageren har lånt 44.000,00 kr. til [person1] den 10. januar 2017. Det fremgår endvidere, at lånet skulle være tilbagebetalt senest den 22. januar 2017. Gældsbrevet er underskrevet af klageren og [person1].

Kvitteringen er ikke dateret.

Det fremgår ikke af klagerens kontoudtog, at klageren har hævet eller overført 44.000 kr. den 10. januar 2017.

Gældsbrev af 1. december 2016

Det fremgår af et gældsbrev dateret den 1. december 2016, at klageren har lånt 10.000,00 euro af [person2]. Gældsbrevet indeholder ikke oplysninger om aftaler om sikkerhedsstillelse, forrentning og afvikling af lån. Det fremgår ikke af gældsbrevet eller de i øvrigt fremlagte oplysninger, at klageren er påbegyndt afbetaling.

[person3] er angivet som vidne.

Gældsbrevet er underskrevet af klageren og af [person3].

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med i alt 154.300 kr. for indkomståret 2017.

Skattestyrelsen begrunder sin afgørelse, som følger:

” Enhver der er skattepligtig her til landet skal årligt selvangive sin indkomst, det står i skattekontrolloven § 1. og er der ikke selvangivet fyldestgørende kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, det fremgår af skattekontrolloven§ 5.

Skattestyrelsen har foretaget en gennemgang af indsætningerne på din bankkonto hos [finans1] for at undersøge, om du har haft indtægter, som vi ikke kender til, eller har modtaget arv, gaver, gevinster med mere.

Ifølge Skattestyrelsens systemer står du registreret med nedenstående:

2017

Skattepligtig indkomst

167.044 kr.

Beregnet formue

-9.925 kr.

Privatforbrug

-144.895 kr.

Du har sammen med dine forældre og din ene bror [person4] købt ejendommen beliggende [adresse1][by1]. I ejer hver 25 % af ejendommen.

2016

Skattepligtig indkomst

39.342 kr.

Beregnet formue

-26.107 kr.

Privatforbrug

73.132 kr.

Opgørelse over kontante indsætninger og tilbagebetaling af tidligere ydet lån

I indkomståret 2017 er der blevet indsat nedenstående beløb på [finans1] bankkonto [...38]. Skattestyrelsen har fået oplyst, at der er tale om tilbagebetaling af tidligere ydet lån og kontante indsætninger. Der er ikke blevet fremsendt dokumentation i form af lånedokument/gældsbrev samt kopi af pengestrømmen på udbetaling af lånet Hej. De øvrige kontante indsætninger er indsætninger som der er foretaget igennem en pengeautomat.

Dato.

Tekst.

Beløb

10/1-2017

Pengeautomat

kr. 3.000,00

16/1 -2017

Pengeautomat

kr. 5.000,00

23/1-2017

Pengeautomat

kr. 4.000,00

1/2-2017

Bgs. Hej

kr. 20.000,00

2/10-2017

Pengeautomat

kr. 20.000,00

2/10-2017

Pengeautomat

kr. 800,00

9/10-2017

Pengeautomat

kr. 5.000,00

10/10-2017

kr. 25.000,00

2/ 11 -2017

kr. 4.500,00

18/12-2017

kr. 23.000,00

kr. 110.300,00

Tilbagebetaling af tidligere ydet lån med teksten [virksomhed1].

Dato.

Tekst.

Beløb.

21/1 -2017

Fra [virksomhed1]

kr. 44.000,00

Den 21. februar 2017 er der blevet indsat 44.000 kr. på [finans1] bankkonto [...38] med teksten "Fra [virksomhed3]". Det er blevet oplyst der skulle være tale om tilbagebetaling af et tidligere ydet lån.

Den 19. februar 2019 modtager Skattestyrelsen en håndskrevet kvittering. Det fremgår af kvitteringen, at den 10. januar 2017 skulle [person1] have lånt 44.000 kr. Ifølge bankkonto [...38], som er den eneste bankkonto du har er der ikke hævet 44.000 kr. Skattestyrelsen har ikke modtaget kopi af gældsbrev eller kopi af pengestrømmen.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at de indsatte beløb på [finans1] bankkonto [...38] ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, og at indsætningerne stammer fra ikke beskattede midler.

Der er lagt vægt på, at der ikke foreligger oprindelig skriftlig lånedokumenter mellem dig og låntager, hvor der er oplysninger om hvornår lånene skal tilbagebetales, betingelser m.v. Tilbagebetaling af lånet Fra [virksomhed1] har Skattestyrelsen udelukkende modtaget en håndskrevet kvittering uden nogen form for underliggende dokumentation i form af kopi af pengestrømmen m.v.

De relative større indsætninger som der har været på din bankkonto, kan ikke helt relaterer sig til den relativt beskedne indkomst dl.i har haft i indkomstårene 2016 og 2017, på henholdsvis 39.332 kr. i indkomståret 2016 og 167.044 kr. i indkomståret 2017. E~dvidere har du i 2017 investeret i ejendommen [adresse1] med 25 % af den samlede anskaffelsespris.

Skattestyrelsen foreslår, at forhøje din indkomst med 154.300 kr. for indkomståret 2017 efter reglerne i skattekontrollovens§ 6 B, stk. 1 og stk. 4, samt§ 5, stk. 3. Beløbene anses for skattepligtige efter statsskattelovens§ 4, stk. 1 og beskattes som personlig indkomst efter personskattelovens § 3, stk. 1.”

Skattestyrelsen er den 26. august 2019 kommet med bemærkninger til klagen, som følger:

” (...)

Spillegevinster

Rådgiver [person5] oplyser, at de udokumenterede udgifter kan være meget andet end lønindkomst. Det oplyses at langt størstedelen er spillegevinster.

Samtlige spillekvitteringer som der er er blevet fremsendt er afstemt med [finans1] bankkonto [...38]. Der er ikke blevet fremlagt/udarbejdet et spilleregnskab, heller ikke i forbindelse med klagen. Et spilleregnskab viser nettobevægelserne som der har været. Den fremsendte dokumentation er udelukkende spillekvitteringer der viser præmieudbetalingerne. Der er ikke fremsendt dokumentation på kvitteringer hvor [person4] har tabt sit indskud. Præmiekvitteringer er ikke et navngivet dokumenter, og det er ikke alle præmiekvitteringer der kan afstemmes med [person4] bankkonto.

I forbindelse med den fremsendte klage, er der stadig ikke blevet udarbejdet et spilleregnskab, som viser indsats, tab og gevinster. Flere af de fremsendte kvittering er blevet fremsendt 2 gange, hvor hver enkelt kvittering er sat sammen med nogle nye præmieudbetalinger.

Endvidere er der fremsendt præmiekvitteringer for indkomståret 2018. Skattestyrelsen er af den vurdering, at præmiekvitteringerne for indkomståret 2018 er uvedkommende for indkomståret 2017.

Gældsbreve og pengestrømme

På baggrund af [person4] privatøkonomiske forhold i 201 7 forekommer det usandsynligt og utroværdigt, at [person6] skulle have været i stand til at have ydet lån. [person4] har oplyst i mail dateret den 19. februar 2019, "at der er tale om penge som vedkommende har tilbagebetalt vedr. lån. "

Bevisbyrden er ikke blevet løftet i form af kopi af pengestrømmen ved udbetaling af lånet, og kopi af lånedokumentet som viser de vilkår lånet er udbetalt på, og endelig hvor meget lånet egentlig udgør. Ud fra de indberettede oplysninger har [person4] ikke dokumenteret, at være i besiddelse af kontante midler, som har muliggjort udlånene. Skattestyrelsen har udelukkende modtaget en kopi af et A4 ark hvor [person1] tilkendegiver at han har lånt 44.000 kr. af [person4].

Ejendommen [adresse1].

[adresse1], [by1] er blevet købt den 29. juni 2017 for kr. 3.000.000.

Der er optaget et prioritetslån på kr. 2.400.000. Kursværdi på prioritetslånet pr. 31. december 2017 udgør kr. 2.393.745.

I forbindelse med hushandel har der været en kontant udbetaling på kr. 600.000.

[adresse1], [by1] ejes af 4 personer. (...)”

Klagerens opfattelse

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af klagerens skattepligtige indkomst på 154.300 kr., skal nedsættes til 0 kr.

Som begrundelse herfor, har repræsentanten anført, som følger:

”(...)

Punkt 1.1

Indsættelser på bankkonto [...38]. Her oplyses " ... konstateret at der forekommer indsætte/ser på bankkontoen, som ikke er medtaget i din selvangivne indkomst for indkomståret 2017, som ikke relaterer sig til lønindkomsten."

Det er meget forudindtaget holdning at penge som indsættes på en konto per definition er løn indkomst. Dette kan være så meget andet og i dette tilfælde er langt største delen af dem spillegevinster fra [virksomhed2] som, jf. lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, er skattefri. Dette fremgår ligeledes af den juridiske vejledning E.A.9 som omhandler [virksomhed2].

Gevinsterne som er dokumenteret i bilagene bank 1- bank 5, samt bilag 1- bilag 6, dokumenterer således at der er tale om skattefrie gevinster fra [virksomhed2]. Bilag bank 1- bank 5 viser med al tydelighed at min klient er modtager af gevinsterne og der kan derfor ikke herske tvivl om at han er modtager af gevinsterne. Udover disse har han flere gevinstkvitteringer som ikke navngivet og som fremgår af bilag 1- bilag 6.

"Der er ikke modtaget kopi af gældsbrevene."

Der findes ingen regler om, at der absolut skal udarbejdes et egentlig lånedokument/gældsbrev. Derfor kan det ikke være et argument for ændring af min klients skat.

"Pengestrømmene er ikke blevet dokumenteret."

Pengestrømme mellem private skal ikke foregå elektronisk. Det er derfor absurd at bede om dokumentation for dette. Ydermere har min klient efter bedste evne forklaret transaktionerne. Herunder er der fremfundet dokumentation for gældsbrevet. Dette er vedlagt som bilag i bilag 7.

Punkt 1.4

Her nævnes at der er indsat kontant kr. 110.300 på min klients konti i 2017 uden yderligere dokumentation. Det fremgår af bilag bank 1 - bank 5 at min klient er nævnt med navn på præmiekvitteringerne og har fået enten pengene udbetalt kontant eller overført til sin bankkonto. Alene disse gevinster udgør kr. 699.321. Der kan derfor ikke rejses tvivl om at pengene komme fra skattefrie spillegevinster.

Den i form alene i bilag bank 1- bank 5 dokumenterede gevinst indtægter, danne således grundlag for alle de af Skattestyrelsen nævnte transaktioner. Ligeledes er det jo fuldt ud lovligt at opbevare sine penge udenfor banken og betale sit privatforbrug med spillegevinster eller låne nogle af disse ud.

Det nævnes også at min klient "Endvidere har du investeret i ejendommen [adresse1] med 25 % af den samlede anskaffelsespris." Det er korrekt at der i 2017 blev invester i nævnte ejendom. Her ville det være på sin plads at nævne, at ejendommen er belånt med 2,829 mio. kr.

På side 4 afsnit 4 "Der er lagt vægt på, at der ikke foreligger skriftlig lånedokumenter mellem dig og låntager ... " Hvordan kan dette ligge til grund for en beslutning. Der er ingen i dansk lovgivning ingen lov der på byder privat personer at udarbejde lånedokumenter. Derfor bør dette ikke kunne danne grundlag for en ændring af min klients skat.

Slutteligt skal jeg bede Skatteankestyrelsen om at træffe afgørelse i min klients favør, da bilagene med alttydelighed dokumenterer hans spillegevinster. ”

Klagerens repræsentant er den 10. januar 2020 fremkommet med bemærkninger, som følger:

”(...) Vi skal hermed på vegne af vores klient [person4] komme med følgende bemærkninger:

Vi gør Ankestyrelsen opmærksom på at gevinster via [virksomhed2] er skattefrie. Der henvises her til Den Juridiske Vejledning E.A.9. Ligeledes er der fremsendt beviser for at midlerne stammer fra spil fra [virksomhed2].

Proceduren ved gevinst er to strenget mindre gevinster udbetales kontant, uden nogen krav om at vinder skal legitimere sig. Disse gevinster udbetales hos spilstederne. Større gevinster udbetales gennem pengeinstitutterne ([finans2]). I disse tilfælde skal man legitimere sig og gevinsterne kan ikke udbetales uden, hverken til konto eller kontant. Derfor forekommer det absurd at antage at disse gevinster ikke [person6] s gevinster. Ligeledes er det flere år siden og nogle af kvitteringerne er meget slidte. Ydermere er det ikke et krav at vindere af spilgevinster skal gemme deres kvitteringer.

Derfor kan det ikke ligge vores klient til last nogle kvitteringer er ældet gennem tiden. Og det er da rent held at han har valgt at gemme sine kvitteringer. En anden og meget nem løsning af denne problematik er jo at indhente disse oplysninger gennem banken eller [virksomhed2]. Her kan det undre at Skattestyrelsen har indhentet info hos banken omkring [person4] egen konti men ikke info hos [virksomhed2].

Til sidst vil vi gerne gøre opmærksom på en lille detalje, som vi ikke tidligere har tillagt betydning. Dette er at alle de mindre kvitteringer er navnenoteret på bagsiden. Vi havde dog ikke i vores vildeste fantasi forestillet os at bagsiden af en vinderkvittering skulle være det mest interessante. Der er vedlagt kopi eksempler på disse som bilag til dette skriv.

Et at andet interessant punkt at er at der henvises til at der ikke er dato sammenfald mellem gevinstkvitteringerne og tidspunkt for indsættelse i banken. Det forekommer således utænkeligt at man får sin gevinst med hjem fordi man f.eks. har travlt, og når man får tid til det, så går man i banken med kontanterne?

Til sidst vil undertegnede som tidligere bankansat gerne forklare en lille detalje. Hvis man i banken står og ikke helt ved om man vil have sin gevinst udbetalt kontant eller hvilken konto man vil have dem sat ind på, sker der en reel kontantudbetaling på [virksomhed2] s konto. Herefter når vinderen har besluttet sig omkring hvad han vil med sin gevinst sker der så en indbetaling til f.eks. hans private konto. Af vinderens kontoudskrift vil der derfor kun fremgå en indbetaling uden yderligere forklaring. Denne proces kan bevidnes af enhver bankansat som har ekspederet disse ekspeditioner.

Ankestyrelsen skriver på side 10 ”...Der er herudover lagt særlig vægt på, at pengestrømmen ikke kan følges og at der ikke er fremlagt spilleregnskab, hvorfor klagerens faktiske nettooverskud er ukendt.”

Det er værd at bemærke at spilleregnskab er for professionelle spillere, der har gjort dette til deres levevej. [person4] er i fuldtidsbeskæftigelse og hans hobby er at spille. Dette gør han tilmed hos [virksomhed2]. At kræve at en person med tilbagevirkende kraft skal dokumentere sine spil er jo fuldstændig urimeligt. Her må det klart være i min klients favør, at han IKKE har et spilleregnskab, for det beviser jo blot at han kun spiller for sjov.

Til sidst kommenteres forholde omkring lån. Der gøres opmærksom på at gældsforhold skal være dokumenteret for at have retsvirkning. Her er der fremvist dokumentation for låneforhold, og her er værd at bemærke at der er tale om en ung privatperson, som af gode grunde ikke kan kende alle juridiske aspekter af det at være långiver/låntager. Derfor er det ikke rimeligt at sammenligne med professionelle erhvervsfolk som lever af det.

Det er er jo ren ønsketænkning at forvente at forvente at ganske almindelige personer uden nogen form for økonomisk eller juridisk uddannelse skal kende til krav omkring dokumentation i form af sikkerhedsstillelse, forrentning og afvikling. Ligeledes antydes der at det skulle være problem at der ikke begyndt afvikling. Langt de fleste som låner penge af deres venner og familier laver ikke lånedokumenter på dette. Og igen langt de fleste af disse lån er oftest uden rente og afvikling. Netop fordi man ikke lever af at låne penge ud. (...)”

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Hvis det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, kan indkomsten forhøjes. Det følger af fast praksis, hvilket kan udledes af SKM2011.208.H. Det påhviler skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning, hvilket kan udledes af SKM2008.905.H.

Efter praksis er det den skattepligtige, der skal dokumentere sine formueforhold, herunder for modtagne kontante indbetalinger på bankkonti, hvilket kan udledes af SKM2013.274.BR.

Låneforhold skal kunne dokumenteres eksempelvis ved fremlæggelse af lånedokumenter, aftaler om forrentning og afvikling af lån m.v., hvilket kan udledes af SKM2013.363.BR. Det kan endvidere udledes af SKM2003.247.VLR, at det er skatteyderen, der har bevisbyrden for, at de overførte beløb er ydet som lån. I Højesteretsdommen offentliggjort i SKM2011.208.HR fandt retten det ikke bevist, at der forelå et reelt gældsforhold, idet låneforholdet ikke var tilstrækkeligt bestyrket af objektive kendsgerninger.

Skatteyderen skal kunne godtgøre, at der består et reelt gældsforhold med en reel forpligtelse til tilbagebetaling. Lånets størrelse, manglende sikkerhedsstillelse samt udsigten til låntagers mulighed for tilbagebetaling vil efter omstændighederne tillægges vægt. Dette kan udledes af SKM2018.571.BR og SKM2019.352.BR.

Spillegevinster opnået ved spil medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 4, litra f. Undtaget herfra er gevinster der fremgår af spilafgiftsloven § 1, stk. 3. Det er skatteyderen der har bevisbyrden for, at der er tale om indtægter undtaget fra skattepligten, hvilket kan udledes af SKM2010.131.ØLR. Det fremgår af retspraksis, at der kan stilles krav om et regnskab for spil, hvor både tabsgivende og gevinstgivende spil skal indgå, hvilket kan udledes af SKM2010.131.ØLR og SKM2014.134.BR.

Af SKM2014.134.BR kan det udledes, at præmieboner i sig selv ikke er dokumentation for, at skatteyderen har vundet en spilgevinst. Retten lagde bl.a. vægt på, at det ikke var muligt ud fra de fremlagte præmieboner at se til hvem, præmien var udbetalt.

Det fremgår, at klageren har indsat i alt 154.300 kr. på sin konto via pengeautomater i indkomståret 2017.


Præmieboner

Repræsentanten har fremlagt præmieboner for udbetaling af gevinster fra ”[x1]” og ”[x2]”. Præmiebonerne angiver, at der er udbetalt en gevinst, på en given dato. Det fremgår ikke af præmiebonerne, til hvem, at gevinsten er udbetalt.

Repræsentanten har fremlagt bagsiden af fire præmieboner, hvor klagerens navn fremgår. Det fremgår ikke, hvilke præmieboner, bagsiderne tilhører.

Landsskatteretten finder ikke, at klageren har godtgjort, at præmiebonerne udgør dokumentation for, at indbetalingerne på klagerens konto, stammer fra spilgevinster. Der er ikke en fuldstændig overensstemmelse mellem de datoer og beløb, som angives ved præmiebonerne og de indbetalinger, som klageren har foretaget på sin konto. Der er herudover lagt særlig vægt på, at pengestrømmen ikke kan følges og at der ikke er fremlagt spilleregnskab, hvorfor klagerens faktiske nettooverskud er ukendt.

Kvitteringer for gevinster gennem [finans2]

Kvitteringer for gevinster, som er udbetalt til klagerens konto

Klageren har fremlagt kvitteringer for præmieudbetalinger, hvor det fremgår, at præmieudbetalingen er sket til klagerens konto.

Henset hertil, finder Landsskatteretten ikke, at klageren har godtgjort, at disse kvitteringer udgør dokumentation for, at de kontante indbetalingerne på klagerens konto, stammer fra spilgevinster.

Kvitteringer for gevinster, som er udbetalt til ukendt

Klageren har fremlagt kvitteringer for præmieudbetalinger. Det fremgår ikke heraf, hvem der er modtageren i form af konto og registreringsnummer. Det fremgår heller ikke, hvor vidt, at pengene er udbetalt kontant eller ved check.

Landsskatteretten finder ikke, at klageren har godtgjort, at kvitteringerne udgør dokumentation for, at indbetalingerne på klagerens konto, stammer fra spilgevinster. Der er lagt vægt på, at der ikke er en fuldstændig overensstemmelse mellem de datoer og beløb, som angives ved kvitteringerne og de indbetalinger, som klageren har foretaget på sin konto. Der er herudover lagt særlig vægt på, at pengestrømmen ikke kan følges og at der ikke er fremlagt spilleregnskab, hvorfor klagerens faktiske nettooverskud er ukendt.

Kvitteringer for gevinster, der stammer fra indkomståret 2018

Det fremgår af kvitteringerne, at de stammer fra gevinster, som er vundet i indkomståret 2018. Det har som udgangspunkt formodningen imod sig, at man kan indsætte gevinsten, før man vinder den.

Henset hertil, finder Landsskatteretten det ikke godtgjort, at de kontante indbetalinger på klagerens konto i indkomståret 2017, stammer fra gevinster, vundet i indkomståret 2018.

Lån

Tilbagebetaling af lån

Ifølge kvitteringen, har klageren lånt 44.000 kr. til [person1] den 10. januar 2017, som skulle være tilbagebetalt senest den 22. januar 2017.

Kvitteringen er ikke dateret og indeholder ikke oplysninger om aftaler om forrentning og afvikling af lån. Det fremgår ikke af klagerens kontoudtog, at klageren har hævet 44.000 kr. den 10. januar 2017. Pengestrømmen kan ikke følges.

Henset hertil, finder Landsskatteretten det ikke godtgjort, at pengene stammer fra skattefri- eller allerede beskattede midler i form af tilbagebetaling af lån. Her er lagt særlig vægt på, at lånets realitet er ikke bestyrket af tilstrækkeligt objektive kendsgerninger.

Gældsbrev af 1. december 2016

Det fremgår af gældsbrevet dateret den 1. december 2016, at klageren har lånt 10.000 euro af [person2].

Gældsbrevet er underskrevet af klageren og [person3], der er angivet som vidne. Gældsbrevet er ikke underskrevet af [person2], der er angivet som långiver.

Gældsbrevet indeholder ikke oplysninger om aftaler om sikkerhedsstillelse, forrentning og afvikling af lån. Pengestrømmen kan ikke følges, og der er ikke fremlagt dokumentation for, at klageren er påbegyndt tilbagebetaling af lånet.

Henset hertil, finder Landsskatteretten det ikke dokumenteret, at indsætningerne på klagerens konto, stammer fra et lån. Her er lagt særlig vægt på, at lånets realitet er ikke bestyrket af tilstrækkeligt objektive kendsgerninger og at gældsbrevet ikke er underskrevet af långiver.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.