Kendelse af 03-04-2020 - indlagt i TaxCons database den 04-07-2020

Journalnr. 19-0063020

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2017

Punkt 1. Fradrag for udgifter som Skattestyrelsen har anset for at vedrørende indkomståret 2016

0 kr.

14.738 kr.

747 kr.

Punkt 2. Fradrag for udgifter som Skattestyrelsen har anset for at være private

0 kr.

29.688 kr.

0 kr.

Punkt 3. Fradrag for udgifter hvor grudbilag mangler

0 kr.

14.514 kr.

0 kr.

Punkt 4. Fradrag for udgifter til telefon

0 kr.

25.503 kr.

7.174 kr.

Punkt 7. Fradrag for udgifter der ikke er dokumenterede

0 kr.

4.200 kr.

0 kr.

Generelle oplysninger

Klageren driver virksomhederne [virksomhed1] med cvr-nr. [...1] og [virksomhed2] med cvr-nr. [...2].

Advokatvirksomheden drives fra [adresse1], [by1]. Virksomheden flyttede medio 2017 til [adresse1] fra [adresse2], [by1].

Landbrugsvirksomheden drives fra [adresse3], [by2].

Punkt 1. Periodisering af udgifter

Faktiske oplysninger

Klageren har på diverse konti på kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017 bogført udgifter med i alt 14.738 kr. ekskl. moms. Moms udgør 1.538 kr.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifterne.

Klageren har fremlagt følgende bilag som dokumentation for de fratrukne udgifter:

Dato

Udsteder

Beløb inkl. moms

Beløb ekskl. moms

Moms

Specifikation

07-12-2016

[...], [...]

550 kr.

Leje af p-plads nr. 68 på [adresse4] december 2016

07-12-2016

[...], [...]

550 kr.

Leje af p-plads nr. 50 på [adresse4] december 2016

19-12-2016

[virksomhed3] ApS – Direct

330,63 kr.

264,50 kr.

66,13 kr.

Affaldssække og ekspeditionstillæg

07-11-2016

[virksomhed4] ApS

255,31 kr.

204,25 kr.

51,06 kr.

Vinduespolering udført udvendig i november måned 2016

09-12-2016

[virksomhed5]

234 kr.

187,20 kr.

46,80 kr.

Civilproces – Kompendium 3. udg.

20-12-2016

[virksomhed5]

234 kr.

187,20 kr.

46,80 kr.

Skatteret – kompendium 2015

30-11-2016

[virksomhed6] A/S

2.881,25 kr.

2.305 kr.

576,25 kr.

Karnov Retspleje og Strafferet 2016

19-12-2016

[virksomhed7] A/S

862,65 kr.

696,44 kr.

166,21 kr.

December 2016

19-12-2016

[virksomhed7] A/S

258 kr.

206,40 kr.

51,60 kr.

December 2016 for [person1]

10-12-2016

[virksomhed8]

1.017,33 kr.

813,86 kr.

203,47 kr.

Abonnement for perioden 11.12.16 – 10.01.17 samt forbrug

22-11-2016

[...dk]

177,66 kr.

Pakke afsendt til Vestre Landsret

15-12-2016

[loge]

1.633 kr.

Optagelse til Højværdig [...] Lærlingemedbroder

20-12-2016

[virksomhed9] A/S

288 kr.

Abonnement

20-12-2016

[...]

900 kr.

Kontingent

20-12-2016

[forening2]

1.253 kr.

Kontingent 2017

20-12-2016

[forening1] for Nordjylland

300 kr.

Kontingent 2017

31-12-2016

[virksomhed10] A/S

312,50 kr.

250 kr.

62,50 kr.

Periode november 2016, backup abonnement

29-11-2016

[...dk]

36,70 kr.

Parkeringsbillet

12-12-2016

[...dk]

47,70 kr.

Parkeringsbillet

[...com]

750 kr.

Ophold på [hotel] den 7-8. december 2016

21-12-2016

[virksomhed11]

647,90 kr.

518,32 kr.

129,58 kr.

Brændstof

05-12-2016

[virksomhed12] ApS

649 kr.

519,20 kr.

129,80 kr.

Rensning af iPhone og udskiftning af dock

13-12-2016

[virksomhed13]

7 kr.

5,60 kr.

1,40 kr.

iCloud-lagringsplads

[virksomhed14]

1.734,53 kr.

Elkede og kande

25-11-2016

[virksomhed15]

439,96 kr.

Sort mega krus

13-12-2016

[virksomhed16]

16 kr.

Brød

14-12-2016

[virksomhed16]

16 kr.

Brød

15-12-2016

[virksomhed16]

16 kr.

Brød

16-12-2016

[virksomhed16]

16 kr.

Brød

19-12-2016

[virksomhed16]

42 kr.

Brød

20-12-2016

[virksomhed16]

16 kr.

Brød

21-12-2016

[virksomhed16]

16 kr.

Brød

02-01-2017

[virksomhed16]

63 kr.

Brød og smør

Det fremgår af fakturaen fra [virksomhed8], at betalingsdatoen er den 2. januar 2017. Med håndskrift har klageren påført, at der er sket betaling den 4. januar 2017.

Der er uoverensstemmelse mellem momsen på kontospecifikationen for Konto 3040 Telefon og momsen på den indsendte faktura for [virksomhed7] A/S for samlet 862,65 kr. Der fremgår af Konto 3040 Telefon et beløb uden moms på 690,12 kr. og et momsbeløb på 172,53 kr. Af den indsendte faktura fremgår et beløb uden moms på 696,44 kr., et momsbeløb på 166,21 kr. og et momsfritaget beløb på 31,60 kr.

Udgifterne til [virksomhed16] vedrører køb af brød og smør og er bogført på Konto 3150 Personaleudgifter.

Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at Skattestyrelsen har antaget, at klageren har fratrukket købsmoms af udgiften til [virksomhed11] med 129,58 kr. Det fremgår dog af kontospecifikationen, at klageren skattemæssigt har fratrukket beløbet inkl. moms.

Skattestyrelsen s afgørelse

Skattestyrelsen har for indkomståret 2017 ikke godkendt fradrag for udgifter med 14.738 kr., idet de har anset udgifterne for at vedrøre indkomståret 2016.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Reglerne om periodisering afgør, hvilket indkomstår indtægter og udgifter tidsmæssigt skal placeres i, og om de eventuelt skal fordeles over flere indkomstår. Reglerne får derfor betydning for opdelingen, når indkomsten skal gøres op, og for spørgsmålet om, hvornår skatten skal betales.

Pligtpådragelsesprincippet er den almindelige hovedregel om, at en udgift skal påvirke indkomstopgørelsen, når der er opstået en endelig retlig forpligtelse til at betale beløbet, og når det kan opgøres endeligt.

Princippet bygger på en fortolkning af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, om at der kan godkendes fradrag for udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i den aktuelle indkomstperiode.

Momssystemdirektivets artikel 167 har følgende ordlyd:

"1. Fradragsretten indtræder samtidig med at den fradragsberettigede afgift forfalder".

Der er ikke i momsloven en tilsvarende hjemmel, som direkte beskriver tidspunktet for momsfradragsrettens indtræden. Det følger af momslovens § 56, stk. 3, hvorefter den indgående afgift er afgiften på virksomhedens indkøb m.v. i perioden sammenholdt med reglerne i momslovens kapitel 5 om afgiftspligtens indtræden.

Fradragsretten indtræder på det tidspunkt, hvor momspligten indtræder. Se momslovens § 56, stk. 3 og momssystemdirektivets artikel 167. Der er dermed sammenfald mellem det tidspunkt, hvor leverandøren skal medregne salgsmomsen af de fakturerede varer, og køberen kan fradrage købsmomsen. Momsen skal medregnes som købsmoms på virksomhedens momsangivelse for den periode, hvor indkøbet er foretaget, dvs. hvor afgiftspligten er indtrådt.

Da der er fratrukket udgifter i 2017, som rettelig hører hjemme i 2016, foreslår Skattestyrelsen at forhøje virksomhedens indkomst med 14.738 kr. og nedsætte indgående moms med 1.538 kr.

Kapitalafkastgrundlaget ultimo reguleres med skyldig moms -1.538 kr.

1.5. Skattestyrelsens endelige afgørelse

Skattestyrelsen vil ikke godkende de i bilag 1 nævnte udgifter til fradrag i 2017.

Der kan søges om genoptagelse af 2016 via TastSelv.

Vi forhøjer virksomhedens indkomst med 14.738 kr. og nedsætter indgående moms med 1.538 kr.

Kapitalafkastgrundlaget ultimo reguleres med skyldig moms -1.538 kr.”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter med 14.738 kr. i indkomståret 2017.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

Det er min opfattelse, at der overhovedet ikke er grundlag for det meste af forhøjelserne.”

Klageren har indsendt følgende supplerende bemærkninger:

”(...)

Det er anført, at nogle udgifter er fratrukket, hvor fakturadatoen ligger i 2016. Hertil må der siges, at de sager og den aktivitet, der vedrører disse udgifter, først rettelig ligger i 2017, og derfor må udgifterne jo skal tilhøre 2017.”

Landsskatterettens afgørelse

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fradrages. Fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, forudsætter efter praksis, at der er opstået en retlig forpligtelse til at betale det pågældende beløb, og at beløbet kan opgøres endeligt, hvorimod der normalt ikke stilles krav om, at beløbet er betalt eller forfaldent til betaling.

Særligt for forudbetalte udgifter gælder, at den forudbetalte udgift, der trækkes fra som en driftsomkostning, skal periodiseres i det omfang, udgiften kan henføres til flere indkomstår. Landsskatteretten fastslog ved kendelse af 28. august 2003, offentliggjort i SKM2003.447.LSR, at forudbetalinger, der vedrører flere indkomstår, men højst 12 måneder ikke skal periodiseres, men kan trækkes fra straks i betalingsåret. Hvis en afholdt driftsomkostning fuldt ud vedrører et senere indkomstår, skal udgiften trækkes fra i dette senere indkomstår.

Klageren har fremlagt en faktura fra [virksomhed8] af 10. december 2016 for forbrug og abonnement for perioden 11. december 2016 til 10. januar 2017 på 814 kr. ekskl. moms. Udgiften kan således henføres til flere indkomstår og dækker højst 12 måneder. Det fremgår af fakturaen, at betalingsdatoen er den 2. januar 2017, og det er med håndskrift påført, at der er sket betaling den 4. januar 2017. Da udgiften således er betalt i indkomståret 2017, kan der godkendes fradrag for udgiften i dette år.

Klageren har fremlagt bilag for udgiften til [forening2] og [forening1]. Det fremgår heraf, at betalingerne vedrører kontingent for 2017. De afholdte udgifter til kontingenter er således forudbetalinger, som fuldt ud vedrører et senere indkomstår. Udgiften kan således fradrages i indkomståret 2017, såfremt denne er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens indkomst. Landsskatteretten finder, at klageren ikke har dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at dette er tilfældet, idet der ikke er fremlagt dokumentation for, at udgiften har været erhvervsmæssigt begrundet. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for udgifterne som driftsudgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Klageren har fremlagt en kvittering for [virksomhed16] af 2. januar 2017 vedrørende køb af brød og smør. Udgiften er bogført på Konto 3150 Personaleudgifter. Der godkendes fradrag for udgiften til [virksomhed16] på 63 kr. i indkomståret 2017. Der er henset til, at forpligtelsen til at betale beløbet opstod den 2. januar 2017, hvor beløbet også kunne gøres endeligt op. Der er endvidere henset til, at der er fuld fradragsret for udgifter afholdt over for personer, der er knyttet til virksomheden som medarbejdere.

Der kan ikke godkendes fradrag for de øvrige fremlagte kvitteringer. Der er henset til, at den endelige forpligtelse til at betale de pågældende beløb opstod i indkomståret 2016. Der er allerede derfor ikke fradragsret for udgifterne i indkomståret 2017.

Vedrørende udgiften til [virksomhed11] har klageren skattemæssigt taget fradrag for det fulde beløb på 647,90 kr. Skattestyrelsen har kun forhøjet med 518,32 kr., som er beløbet ekskl. moms. Landsskatteretten finder derfor, at der vedrørende dette punkt skal ske en forhøjelse med yderligere 130 kr.

Skattestyrelsens afgørelse ændres derfor på dette punkt, idet der godkendes fradrag med yderligere 747 kr. (814 kr. + 63 kr. - 130 kr.)

Punkt 2. Private udgifter

Faktiske oplysninger

Konto 3035 Faglitteratur

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren på Konto 3035 Faglitteratur har fratrukket udgifter til faglitteratur på i alt 35.205,79 kr. ekskl. moms.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifterne til [virksomhed17] krimibogklub og [virksomhed17] bogklub på i alt 1.075,60 kr. ekskl. moms. Momsen udgør 268,90 kr.

Klageren har oplyst, at bøgerne lå i receptionen/venteværelset.

Klageren har fremlagt følgende bilag som dokumentation for de fratrukne udgifter:

Dato

Fakturanr.

Beløb u/moms

Moms

Specifikation, jf. faktura

01-02-2017

[...61]9

167,92 kr.

41,98 kr.

For bogen ”[x1]” af [person2] og porto og ekspedition

15-03-2017

[...92]

207,92 kr.

51,98 kr.

For bogen ”[x2]” af [person3] og porto og ekspedition

29-09-2017

[...18]

175,92 kr.

43,98 kr.

For bogen ”[x3]” af [person4] og porto og ekspedition

09-11-2017

[...11]

261,92 kr.

35,98 kr.

For bogen ”[x4]” af [person5], porto og ekspedition og rykker

30-11-2017

[...11]

320,92 kr.

35,98 kr.

For bogen ”[x4]” af [person5], porto og ekspedition og rykker

Der er uoverensstemmelse mellem momsen på kontospecifikationerne og momsen på de indsendte fakturaer for bogen ”[x4]”. Uoverensstemmelsen skyldes, at der på kontospecifikationerne er beregnet moms for rykkergebyret. Der er ikke beregnet moms af rykkergebyret på fakturaerne.

Konto 3050 Porto & stempelmærker

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren på Konto 3030 Porto & stempelmærker har fratrukket udgifter til porto, frokost v/møde i [by3], fortæring i [by3] og julegave til personale på i alt 3.693,81 kr.

Klageren har skattemæssigt fratrukket 361 kr. inkl. moms vedrørende udgifter til frokost v/møde i [by3] og fortæring i [by3]. Skattestyrelsen har nægtet fradrag for disse udgifter.

Klageren har forklaret, at udgifterne er afholdt i forbindelse med sagsekspedition.

Klageren har fremlagt følgende bilag som dokumentation for de fratrukne udgifter:

Dato

Udsteder

Beløb inkl. moms

Specifikation, jf. faktura

07-12-2016

[virksomhed18]

245 kr.

1 pizza, 1 glas soave og 1 glas merlot

19-01-2017

[virksomhed19]

116 kr.

1 stor cafe latte, 1 stor americano og 1 friskpresset juice

Klageren har derudover fremlagt udskrift af hans kalender for indkomståret 2017 som dokumentation for, at de afholdte udgifter er afholdt i forbindelse med forretningsmæssige arrangementer. Det fremgår af kalenderen, at klageren den 19. januar tog et fly til [by3] kl. 10.30, og at resten af dagen var reserveret til udlændinge.

Konto 3055 Kontingenter

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren på Konto 3055 Kontingenter har fratrukket udgifter til diverse klubber, foreninger og loger på i alt 30.875 kr.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifterne til [klub1], [...], [virksomhed9], [forening2], [organisation1], [klub2], [borgerforening], [...] og [virksomhed20] til [person1] på i alt 21.521 kr.

Klageren har fratrukket kontingent til [klub1] på i alt 5.668 kr. Det fremgår af hjemmesiden for [klub1], at:

”[klub1] er et stærkt netværk med [...] medlemmer. [klub1] består af [...]mænd og kvinder, der sætter [...] som mål og som dedikerer deres tid og talent til at [...].

[klub1] er samtidig et erhvervsnetværk, hvor medlemmer har mulighed for [...].

[klub1] er en organisation, der tager ansvar, og [...]. Det betyder, at [klub1] er et netværk af [...]. Personer der er i stand til at bringe [...] et skridt videre.”

Klageren har fratrukket en udgift på 250 kr. til afslutningsfest for [...]. Det har ikke været muligt for Skatteankestyrelsen at finde information om foreningens formål.

Klageren har fratrukket i alt 3.168 kr. til medlemskab hos [virksomhed9]. [virksomhed9] er et fitnesscenter med flere centre rundt omkring i Danmark.

Klageren har fratrukket 7.005 kr. til [forening2]. Det fremgår på hjemmesiden for [forening2], at:

”[forening2] er en orden, hvor [...] mødes for at arbejde på [...] og indgå i et socialt fællesskab på [...]”

Klageren har fratrukket 400 kr. til [organisation1]. Der er ikke indsendt dokumentation for, hvad betalingen dækker over.

Klageren har fratrukket 3.000 kr. i kontingent til [klub2]. Det har ikke været muligt for Skatteankestyrelsen at finde information om klubbens formål.

Klageren har fratrukket kontingent for medlemskab i [borgerforening] på 200 kr. Det fremgår af foreningens hjemmeside, at:

”Borgerforeningen er en aktiv forening, og har som formål, at medvirke til det gode sammenhold mellem borgerne i [by4]området.

(...)

Den primære aktivitet udøves gennem sociale arrangementer for foreningens medlemmer, bl.a.:

Generalforsamling
Vandretur i [by4] og omegn
Sankt Hans bål
Byfest
Svampetur
Juletræstænding”

Klageren har fratrukket 535 kr. til [...]. Der er ikke indsendt dokumentation for, hvad betalingen dækker over.

Klageren har fratrukket årsafgift til [virksomhed20] for [person1] på 1.295 kr. Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at [person1] er klagerens hustru.

Konto 3080 Repræsentation

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren på Konto 3080 Repræsentation har fratrukket udgifter til mad og drikke på i alt 8.467,03 kr. I skatteregnskabet er udgiften fratrukket med 25 %.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifterne med i alt 1.361,88 kr. (25 % af 5.447,54 kr.).

Som dokumentation for de fratrukne repræsentationsudgifter har klageren fremlagt diverse daterede restaurationskvitteringer. Der fremgår ikke yderligere oplysninger af de fremlagte kvitteringer om hvem, der har deltaget i arrangementerne eller i hvilken anledning med undtagelse af to kvitteringer, hvor anledningen er angivet.

Klageren har efterfølgende til Skatteankestyrelsen fremsendt diverse restaurationskvitteringer og angivet anledning og for enkelte tilfælde tillige deltagere.

Klageren har desuden fremlagt en kvittering fra [virksomhed21] på 589 kr. inkl. moms. Beløbet ekskl. moms udgør 471,20 kr. og moms udgør 117,80 kr. Der er på kvitteringen noteret ”studentermedhjælp”. Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt klageren har haft studentermedhjælpere ansat i virksomheden.

Konto 3090 Rejseudgifter og fortæring

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren på Konto 3090 Rejseudgifter og fortæring har fratrukket udgifter til mad, drikke og rejser på i alt 36.775,55 kr.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifterne til fartbøde, parkeringsbøde og fortæring med i alt 4.399 kr.

Klageren har på mødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler oplyst, at punktet vedr. fart- og parkeringsbøde ikke er påklaget.

Klageren har som dokumentation for de øvrige udgifter fremlagt følgende bilag:

Dato

Sted

Beløb inkl. moms

21-04-2017

[virksomhed22], [Norge]

195 kr.

27-08-2017

[virksomhed23], [Norge]

113 kr.

29-09-2017

Hotel [by5], [by5]

48 kr.

31-10-2017

[virksomhed19], [by3]

68 kr.

31-10-2017

[hotel], [by3]

25 kr.

29-11-2017

[virksomhed24], [by3]

700 kr.

Klageren har desuden fremlagt udskrift af hans kalender for indkomståret 2017 som dokumentation for, at udgifterne er afholdt i forbindelse med sager. Der er fredag, den 21. april noteret ”bodø” for hele dagen. Der er ingen noteringen i kalenderen for søndag den 27. august. Det har ikke været muligt at aflæse, hvad klageren har foretaget sig fredag den 29. september. Klageren har tirsdag, den 31. oktober haft en begivenhed ved navn ”[adresse5], men i nr6 i gården” samt udlændingerets efterårsmøde. Det fremgår endvidere, at klageren tirsdag, den 29. november havde et møde i Flygtningenævnet.

Konto 3120Vedligeh. & mindre nyansk.

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren på Konto 3120Vedligeh. & mindre nyansk. har fratrukket udgifter hertil på 50.631,10 kr. ekskl. moms.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgiften til en lænestol på 3.999,20 kr. ekskl. moms. Momsen udgør 999,80 kr.

Klageren har som dokumentation for den fratrukne udgift fremlagt kvittering for købet af lænestolen. Det fremgår heraf, at stolen er købt af [person6], [adresse3], [by2] den 9. juli 2017. Klageren havde på det pågældende tidspunkt privatadresse på [adresse3], [by2].

Klageren har oplyst, at lænestolen blev leveret til klagerens virksomhedsadresse for landbruget af praktiske grunde. Stolen blev efterfølgende kørt ud til advokatvirksomheden.

3150 Personaleudgifter

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren på Konto 3150 Personaleudgifter har fratrukket udgifter hertil på 16.871,31 kr.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for en udgift til mad og drikke på 220 kr.

Klageren har som dokumentation for udgiften fremlagt en kvittering fra [virksomhed25] dateret den 19. januar 2017 på 220 kr.

Klageren har desuden fremlagt udskrift af hans kalender for indkomståret 2017 som dokumentation for, at udgiften er afholdt i forbindelse med en forretningsrejse. Det fremgår af kalenderen, at klageren den 19. januar tog et fly til [by3], og at dagen var reserveret til udlændinge.

Skattestyrelsen s afgørelse

Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgifter til faglitteratur på 1.076 kr., porto & stempelmærker på 361 kr., kontingenter på 21.521 kr., repræsentation på 1.362 kr., rejseudgifter og fortæring på 1.149 kr., vedligeh. & mindre nyansk. på 3.999 kr. og personaleudgifter på 220 kr. i indkomståret 2017.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

2.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Ifølge Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan der godkendes fradrag for udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i den aktuelle indkomstperiode. Dette betyder, at der kræves en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten.

Ifølge Statsskattelovens § 6, stk. 2, kan der ikke fratrækkes udgifter til egen og familiens underhold, betjening, nytte eller behagelighed (private udgifter).

Efter momslovens § 37, stk. 1 kan registrerede virksomheder fradrage moms af køb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

a) På konto 3035 – Faglitteratur er der bl.a. fratrukket udgifter til [blad] og [virksomhed17] Bogklub. Skattestyrelsen mener ikke, udgiften er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, og anser derfor udgiften som værende af privat karakter.

b) På konto 3050 - Porto er der bogført 2 bilag (107-108), som ikke vedrører køb af porto, men derimod køb af mad og drikke til én person. Vi anser købet som en almindelig fortæringsudgift, som der ikke kan indrømmes fradrag for, idet udgiften anses som værende privat.

Af juridisk vejledning (afsnit C.C.2.2.1.3) fremgår, at der ikke er fradrag for private udgifter, sidste del (stk. 2).

De fradragsberettigede driftsomkostninger skal afgrænses over for private udgifter. Se statsskattelovens § 6, sidste del (stk. 2), som fastslår, at indkomsten er skattepligtig, selvom den anvendes til privatforbrug: "udgifter anvendt til egen eller families underhold, betjening, nytte eller behagelighed, ... til gaver eller på anden måde".

I praksis er der ofte tale om en vanskelig bevisbedømmelse af, om en udgift er privat eller erhvervsmæssig. Udgifter, der sædvanligt forekommer for de fleste skatteydere uafhængigt af, om der udfoldes bestræbelser på at erhverve indkomst, har som hovedregel karakter af privatforbrug.

Dette gælder f.eks. udgifter til beklædning og fortæring og privat bolig og husførelse.

Selvom sådanne udgifter indirekte kan siges at være af betydning for muligheden for at erhverve indkomst, er fradrag udelukket, fordi de ikke er afholdt på grund af ønsket om at erhverve indkomst, men derimod er et udslag af rent private interesser om behovstilfredsstillelse.

c) På konto 3055 - Kontingenter er der fratrukket udgifter til kontingenter til diverse klubber, ordener og loger.

Kontingent til [klub1]. [klub1] er et netværk af engagerede mennesker, der sætter [...] som mål og som dedikerer deres tid til at [...].

Der fratrækkes kontingent til ’[...]’. Det har ikke været muligt for Skattestyrelsen, at finde ud af, hvad foreningens formål er.

Der fratrækkes månedlige betalinger til [virksomhed9]. [virksomhed9] er en fitness klub, hvor medlemmer kan træne deres kroppe, enten ved en personlig træner eller ved hold træning, ved et af de mange centre, der er i Danmark.

Kontingent til [forening2]. [forening2] er en orden, hvor [...] mødes for at arbejde på [...] og indgå i [...].

Kontingent til [organisation1]. Som medlem af [organisation1] ([selskab1]) bliver man en del af et fællesskab med relationen [...] som kerne og omdrejningspunkt. Samtidig støtter man foreningens arbejde i forbindelse med [x5] og de øvrige aktiviteter som foregår.

Der betales 2 gange årligt et kontingent på 1.500 kr. til [klub2]. Det har ikke været muligt for Skattestyrelsen at finde klubbens formålsparagraf, eller hvad navnet dækker over.

Kontingent til [borgerforening]. [borgerforening] er en aktiv forening, og har som formål, at medvirke til det gode sammenhold mellem borgerne i [by4]området.

Kontingent til [...]. [...] er en styrelse, der varetager opgaver i [...] i Danmark.

Indbetaling til [virksomhed20]. På kontoen er der fratrukket en udgift som medlem af [virksomhed20], men medlemsskabet vedrører [person1], som er din hustru.

En selvstændig erhvervsdrivende kan i forbindelse med indkomstopgørelsen fratrække udgifter til kontingenter, som er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Der skal derfor være en nær sammenhæng mellem de afholdte kontingentudgifter og virksomhedens drift. Dette kræver, dels af udgiften ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privat udgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende. Vi anser ovennævnte udgifter til kontingenter som private udgifter, da udgifterne er et udslag af privat behovstilfredsstillelse.

d) Konto 3060 – Kontingent og abonnement. [virksomhed26] abonnement. Fakturaen er stilet til din private adresse. Du har fratrukket 394,48 kr. i moms, men af fakturaen ses at momsen kun udgør 47,43 kr. Det fremgår af fakturaen, at det forsikringen dækker, er førstehjælpskasse til hjemmet, kørsel til læge ved pludselig sygdom mm., kørsel til planlagt behandling, kørsel af mindre husdyr og redningshjælp til boligen ved indbrud mm.

Vi anser udgiften som værende privat, idet udgiften ikke er afholdt for erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

e) Konto - 3070Forsikringer.Arbejdsskadeforsikring. Fakturaen - bilag 42 er rettet til din private adresse. Forsikringsstedet er ligeledes din private adresse. Udgiften anses ikke for at vedrøre advokatvirksomheden.

f) Konto 3080 - Repræsentation. På kontoen er der fratrukket udgifter til restaurationsbesøg med i alt 8.467 kr. Og i regnskabet er udgiften fratrukket med 25 %. 2 bilag opfylder betingelserne med hensyn til, at der på bilaget er noteret, i hvilken anledning udgiften er afholdt, og hvem der har deltaget i arrangementet. 2 af bilagene (671) er bespisning af en person og betragtes som almindelig privat fortæring. Bilag 585 er bespisning af en studentermedhjælp, hvilket ikke kan betragtes en repræsentationsudgift, men bespisning af personale, for hvilken der ikke kan godkendes fradrag. Alle øvrige posteringer er uden påtegning om anledning og deltager, hvorfor fradrag ikke kan godkendes.

g) Konto 3084 - Anden repræsentation. Bilag 352 er et bilag fra [virksomhed27] A/S, hvor det fremgår, at der købt en flaske whisky, 1 flaske hvid portvin og 6 flasker Riesling. På bilaget er noteret, at det vedrører middag med advokatforbindelse i [by3]. Vi anser ikke udgiften for nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indtægten, men som et udslag af privat behovstilfredsstillelse.

h) Konto 3090 - Rejseudgifter og fortæring. Ved bilag 466 og 724 er der henholdsvis fratrukket en fartbøde og parkeringsbøde på 2.500 kr. og 750 kr. Selvstændigt erhvervsdrivende kan som udgangspunkt ikke fratrække udgifter til bøder ved indkomstopgørelsen, fordi de falder uden for driftsomkostningsbegrebet, som forudsætter at udgiften er både sædvanlig og normal og dertil indgår som et naturligt led i virksomhedens løbende drift. Disse udgifter anses derfor som ikke fradragsberettigede omkostninger, jf. statsskattelovens § 6, stk.1 a, modsætningsvis. Øvrige posteringer, jf. vedlagte opgørelse, er fortæringsudgifter, som anses for private udgifter.

i) Konto 3115 - Vedligeholdelse & mindre nyanskaffelser. Bilag 785 er udgift til en lænestol. Faktureringsadressen er privatadressen. En lænestol er ikke et møbel, der normalt indgår i møblementet i et kontor. Vi anser udgiften som værende privat.

j) Konto 3150 - Personaleudgifter. Der er ved bilag 119 fratrukket udgift til fortæring af én person. Udgiften hertil anses for privat, jf. statsskattelovens § 6, stk. 2.

Det er Skattestyrelsens opfattelse at ovestående udgifter alle er af sådan en art, at de ikke kan betegnes som værende medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Derimod anser vi udgifterne som værende private, idet de er medgået til egen underhold, betjening, nytte eller behagelighed (private udgifter), jf. statsskattelovens § 6, stk. 2.

Vi foreslår derfor at forhøje virksomhedens indkomst med 36.922 kr. og nedsætte indgående afgift med 1.861 kr.

Udgiften med den tillagte moms, i alt 38.783 kr., anses for en hævning i relation til virksomhedsskatteordningen. Der henvises til virksomhedsskattelovens § 5.

Kapitalafkastgrundlaget ultimo reguleres med skyldig moms -1.861 kr.

2.5. Skattestyrelsens endelige afgørelse

a) Det er anført i mail af 10. maj 2019, at der er tale om blade til receptionen og at der ønskes fradrag.
Af de omhandlede bilag ses, at der er tale om køb af [blad] og der ud over køb af bøger fra [virksomhed17] bogklub.
Vi godkender køb af [blad], men ikke køb af bøger fra bogklubben, da det ikke er sandsynligt, at der ligger bøger i receptionen. Udgiften til bøgerne anses som værende af privat karakter.
b) Det er anført i indsigelsen at der ønskes fradrag:
a. Det er anført, at det er møde med kunde og der efterfølgende vil blive noteret anledning og deltager.
Skattestyrelsen kan ikke imødekomme fradrag, idet de betydelige krav til dokumentationen ikke er opfyldt. Vi finder ikke, at det, med efterfølgende notering på bilagene, er sandsynliggjort, at der har været tale om udgifter til repræsentation. Vi henviser til SKM2003.559.ØLR.
b. Det er anført, at der er tale om bespisning i forbindelse med en retssag i [by3].
Det ændrer ikke vores opfattelse, at måltidet er indtaget i [by3], idet udgifter til egen bespisning stadig anses som værende en privat udgift.
c) Det er anført, at man mener, at medlemsskaber af forskellige loger mm. er med til at sikre og vedligeholde indkomsten og at man derigennem har fået flere kunder.
Det er skattestyrelsens vurdering, at din deltagelse i ovennævnte loger og klubber ikke har det fornødne erhvervsmæssige indhold, men har et mere bredt og alment indhold af mere privat karakter.
Som følge heraf anses udgifterne til medlemskab af logerne ikke for en driftsomkostning med nær tilknytning til virksomheden, men for at være en privat udgift, der ikke er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1 a.
d) Ingen bemærker til forhøjelsen.
e) Det er anført at fradrag ønskes, idet forsikringsudgiften vedrører landbrugsvirksomheden.
Vi accepterer fradraget og forhøjelsen frafaldes.
f) Det er anført, at der ønskes fradrag for de udgifter der vedrører bespisning af kunder. Øvrige posteringer erkendes fejlagtigt bogført.
Skattestyrelsen kan ikke imødekomme fradrag, idet de betydelige krav til dokumentationen ikke er opfyldt. Vi finder ikke, at det, med efterfølgende notering på bilagene, er sandsynliggjort, at der har været tale om udgifter til repræsentation. Vi henviser til SKM2003.559.ØLR.
g) Det er anført, at der ønskes fradrag, idet det er en middag med forretningsforbindelse, hvor man har medbragt vin til middagen.
Skattestyrelsen godkender ikke fradraget, idet der ikke kan siges, at der her er tale om en repræsentationsudgift i almindelig forstand. Der er ikke tale om kunder, hvor der afholdes udgifter for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Der er tale om en middag med andre advokater, som ikke har en nødvendig og direkte forbindelse til erhvervelse af indkomsten. Udgifterne til whisky, portvin og vin anses for private udgifter.
h) Der ønskes fradrag for bespisning i forbindelse med forretningsrejser, til [by3] og [by5]. Der godkendes regulering for fartbøde og p-bøde.
Skattestyrelsen godkender ikke fradraget for egen bespisning, idet udgifter til egen bespisning anses som værende en privat udgift.
i) Det er forklaret, at lænestol, som er faktureret til privatadressen, faktisk står på kontoret, idet [person6] har en hjertefejl og har behov for at slappe af i løbet af dagen.
Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke kan imødekommes fradrag for stolen, selvom den står på kontoret. Udgiften til stolen, kan sammenlignes med andre sundhedsudgifter, for hvilke fradrag ikke kan gives, jf. ligningslovens § 30A. Udgifter til sundhedsydelser, som f.eks. fysioterapi, massage og kiropraktor er, som udgangspunkt af privat karakter. Der er ikke en direkte erhvervsmæssig sammenhæng med indkomsterhvervelsen, således at udgiften kan betragtes som en fradragsberettiget driftsomkostning efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet udgiften ikke medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.
Selvom udgiften indirekte kan siges at være af betydning for muligheden for at erhverve indkomst, er fradrag udelukket, fordi udgiften ikke er afholdt på grund af ønsket om at erhverve indkomst.
Vi fastholder forhøjelsen.
j) Det er anført at man ønsker fradrag for fortæring i [by3] i forbindelse med en retssag. De øvrige reguleringer accepteres.
Skattestyrelsen godkender ikke fradraget for egen bespisning, idet udgifter til egen bespisning anses som værende en privat udgift.

(...)

Vi forhøjer virksomhedens indkomst med 34.902 kr. og nedsætter indgående afgift med 1.663 kr.

Udgiften med den tillagte moms, i alt 36.565 kr., anses for en hævning i relation til virksomhedsskatteordningen. Der henvises til virksomhedsskattelovens § 5.

Kapitalafkastgrundlaget ultimo reguleres med skyldig moms -1.663 kr.”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der skal godkendes fradrag for udgifter til faglitteratur på 1.076 kr., porto & stempelmærker på 361 kr., kontingenter på 21.521 kr., repræsentation på 1.362 kr., rejseudgifter og fortæring på 1.149 kr., vedligeh. & mindre nyansk. på 3.999 kr. og personaleudgifter på 220 kr. i indkomståret 2017.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

Det er min opfattelse, at der overhovedet ikke er grundlag for det meste af forhøjelserne.

For så vidt angår klagepåstanden skal jeg henvise til revisors bemærkninger. Jeg søger samtidig hermed om rådgiverbistand samt helt eller delvist betaling heraf.

Jeg vil senere fremkomme med en uddybende redegørelse, idet samtlige bilag fremgår af den kalender der føres i advokatfirmaet hver eneste dag.”

Klageren har indsendt følgende supplerende bemærkninger:

”(...)

For så vidt angår mit firma, er baggrunden for min klage, som det må være Dem bekendt, at samtlige bilag, der er med, som er fratrukket, vedrører møder på forskellige sager og udelukkende ting på kontoret.

Der drives virksomhed fra to adresser, nemlig [adresse3] samt [adresse2], og i forbindelse med [adresse2] en flytning til [adresse1]. Der er tale om samme CVR-nummer.

Advokatvirksomheden flyttede medio indkomståret til [adresse1] fra [adresse2].

Jeg vedlægger, da udgifterne jo skyldes og henviser til forskellige møder, udskrift af min kalender for indkomståret 2017.

De af undertegnede fremlagte udskrifter af min kalender dokumenterer, at der i forbindelse med hvert enkelt retsmøde eller møde i [by3] er relaterede udgifter i form af hotel og bespisning, idet der er tale om en udgift, der hænger nøje sammen med sagens afvikling. Der vil ikke kunne ske en afslutning eller sagsekspedition, retsmøde m.v., medmindre undertegnede havde rejst til [by3], overnattet i [by3] m.v. og derfor naturligvis har måttet have forplejning m.v.

(...)

I afgørelsen er der forskellige ting, der vedrører forskellige udgifter, som jeg har følgende kommentarer til:

For så vidt angår faglitteratur, er der rettelig indkøbt blade til receptionen, ligesom der er indkøbt en eller to forskellige bøger, der kunne være af interesse for klienter, der skal sidde og vente.

For så vidt angår kontingenterne, er der flere af disse kontingenter, hvor man godt kan sige fra Skats side, at der er ændret praksis, men nogle af kontingenterne er direkte støttet til foreninger, hvor man ikke på nogen måde har mødt selv, men kun giver et medlemsbidrag for at støtte foreningen. Dette mener jeg er fradragsberettiget. Dette gælder for eksempel kontingent til [organisation1], [borgerforening] og [...].

For så vidt angår de andre kontingenter, er det min opfattelse, at jeg kan dokumentere, at jeg ved at komme i foreningerne får en masse sager, som giver indkomst til virksomheden. Jeg kan nævne, at en af mine allerstørste klienter er erhvervet gennem [forening2] og årligt har givet et honorar på kr. 50.000,00-70.000,00. Da jeg tillige kan dokumentere, at jeg løbende fra de andre foreninger, hvor jeg kommer, har erhvervet klienter og løbende har indtjening på grund af forholdet til foreningen.

For så vidt angår indkøb af en lænestol til kontoret, er det ikke blot på grund af min sygdom, men fordi det er en almindelig stol på kontoret, hvor klienter kan sidde, og hvor jeg også selv kan sidde. Der er tillige sofa på mit kontor, eller var sofa på mit kontor, idet der er flyttet adresse fra [adresse2] til [adresse1]. At møblet er leveret på den anden virksomheds adresse, skete af praktiske grunde, men advokatvirksomhed og landbrugsvirksomhed drives jo fra begge adresser.

Vedrørende repræsentation og fortæring m.v. må der lægges til grund, tillige efter fremsendte kalenderudskrifter, at disse er afholdt i forbindelse med forretningsmæssige arrangementer og i forbindelse med sager uden for kontoret i [by3]. Der er derfor tale om nødvendige udgifter i forbindelse med at erhverve indkomsten, idet man befandt sig så langt fra [by1], at man ikke kunne nå tilbage til [by1] for at få noget at spise, uden at afbryde det forretningsmæssige arrangement, eller afbryde hovedforhandlingen ved Retten i [by3] eller i Flygtningenævnet.

Der er forskellige poster, der givet er fejlposteret af bogholderen, uden at revisor har rettet på det. Dette kan blandt andet gælde nogle gaver, der er indkøbt i forbindelse med reception.”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Af statsskattelovens § 6, stk. 2, fremgår det, at indkomsten er skattepligtig uden hensyn til, hvorledes den anvendes, altså hvad enten den benyttes til egen eller families underhold, betjening, nytte eller behagelighed. Der kan således ikke foretages fradrag for privatudgifter. Udgifter, der sædvanligt forekommer for de fleste skatteydere uafhængigt af, om der udfoldes bestræbelser på at erhverve indkomst, har som hovedregel karakter af privatforbrug. Der kan dog gives fradrag for udgifter, som efter deres art henhører under privatforbruget, såfremt erhvervsudøvelsen påfører skatteyderen påviselige merudgifter af den pågældende karakter, eller såfremt der er påvist en konkret erhvervsmæssig begrundelse for at afholde udgiften.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Konto 3035 Faglitteratur

Klageren har fratrukket udgifter til [virksomhed17] krimibogklub og [virksomhed17] bogklub.

Det fremgår af de fremlagte bilag, at der er købt diverse krimibøger og en enkelt bog om universet. Klageren har forklaret, at bøgerne er indkøbt til brug for ventende klienter i venteværelset.

Der er tale om bøger, som typisk købes til privat brug, og som ikke har nogen sammenhæng med virksomhedens aktivitet. Landsskatteretten finder derfor, at klageren ikke har dokumenteret, at der har været en sådan direkte sammenhæng mellem indkomsterhvervelsen og afholdelsen af udgifterne, at der kan godkendes fradrag for udgifterne som driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konto 3050 Porto & stempelmærker

Klageren har fratrukket udgifter til frokost v/møde i [by3] og fortæring i [by3].

Klageren har fremlagt en kvittering for udgiften til på 116 kr.

Det fremgår ikke af bilaget i hvilken anledning udgiften er afholdt, og om den eventuelt er overfor andre personer end blot klageren selv.

Udgifter til egen fortæring er som udgangspunkt ikke fradragsberettigede, da disse udgifter anses for at være private. Landsskatteretten finder på baggrund heraf, at klageren ikke har dokumenteret, at der er fradrag for udgifterne, idet det heller ikke er dokumenteret, at der er tale om repræsentationsudgifter.

Endvidere har klageren fremlagt en kvittering for udgiften til fortæring på 245 kr. Kvitteringen er dateret den 7. december 2016.

Fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, forudsætter efter praksis, at der er opstået en endelig forpligtelse til at betale det pågældende beløb, og at beløbet kan opgøres endeligt, hvorimod der normalt ikke stilles krav om, at beløbet er betalt eller forfaldent til betaling.

Der kan ikke godkendes fradrag for udgiften til fortæring i indkomståret 2017. Der er henset til, at den endelige forpligtelse til at betale det pågældende beløb opstod allerede i indkomståret 2016. Der er derfor ikke fradragsret for udgiften i indkomståret 2017.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konto 3055 Kontingenter

Klageren har fratrukket udgifter til kontingenter.

Landsskatteretten finder, at klageren ikke har dokumenteret, at udgifterne til [organisation1], [borgerforening] og [...]n er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten. Der er henset til klagerens oplysning om, at udgifterne er et medlemsbidrag for at støtte foreningen, og at det er uoplyst, om virksomheden mod bidraget opnår ret til at få reklame.

For de øvrige udgifter til [klub1], [...], [virksomhed9], [forening2] og [klub2] finder Landsskatteretten, at der ikke er en sammenhæng mellem indkomsterhvervelsen og afholdelsen af udgifterne.

Der kan derfor ikke godkendes fradrag for udgifterne som driftsudgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Udgiften til [virksomhed20] for [person1] anses for en privatudgift, der ikke er fradragsret for efter statsskattelovens § 6, stk. 2. Der er lagt vægt på, at [person1] efter Skattestyrelsens oplysninger er klagerens hustru, og at der ikke er oplysninger om, at hun har deltaget i virksomhedens drift.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konto 3080 Repræsentation

Klageren har fratrukket udgifter til mad og drikke.

Der er fratrukket en udgift til [virksomhed21] på 589 kr. inkl. moms med angivelse af ”studentermedhjælp”. Udgifter til ansatte er personaleudgifter, der som udgangspunkt er fuld fradragsret for. Landsskatteretten finder dog, at klageren ikke har dokumenteret, at der er tale om en fradragsberettiget udgift. Der er henset til, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at klageren har haft studentermedhjælpere ansat i virksomheden.

Ifølge ligningslovens § 8, stk. 4, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til repræsentation med et beløb svarende til 25 % af de afholdte udgifter.

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, og de afholdes over for personer, som ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere. Repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Der stilles betydelige krav til dokumentationen for afholdte repræsentationsudgifter. Det er således normalt et krav, at sådanne udgifter er dokumenteret ved bilag, og at det på bilaget er noteret, hvem der har deltaget, og i hvilken anledning udgiften er afholdt. Det fremgår af Østre Landsrets dom af 27. november 2003, offentliggjort i SKM2003.559.ØLR, der omhandlede udgifter til repræsentation herunder restaurationsbesøg.

Klageren har ikke for de øvrige udgifter til mad og drikke dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at udgifterne har karakter af repræsentation, idet det ikke oprindeligt er noteret på bilagene overfor hvem og i hvilken anledning udgifterne er afholdt.

Klageren har i forbindelse med klagesagens behandling fremlagt diverse restaurationskvitteringer og angivet anledning og for enkelte tilfælde tillige deltagere. Landsskatteretten finder, at det fremlagte ikke kan ændre på ovenstående vurdering. Der er henset til, at de påførte oplysninger ikke er understøttet af objektivt konstaterbare forhold.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konto 3090 Rejseudgifter og fortæring

Klageren har fratrukket udgifter til mad og drikke.

Klageren har oplyst, at udgifterne er afholdt i forbindelse med forretningsrejser.

Fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan komme på tale, dels hvor erhvervsudøvelse påfører skatteyderen påviselige merudgifter til fortæring, dels hvor der i øvrigt kan påvises en konkret erhvervsmæssig begrundelse for at afholde udgiften. Dette betyder, at udgifter til mad og drikke som altovervejende hovedregel ikke er fradragsberettigede, idet sådanne udgifter ikke alene er begrundet i driftsmæssige hensyn, men derimod i sædvanlige menneskelige behov. Der består således en forhåndsformodning om, at udgiften ville være afholdt uden hensyntagen til den indkomstskabende aktivitet.

Landsskatteretten finder, at klageren ikke har påvist, at han har haft merudgifter til fortæring, ligesom der ikke er påvist en konkret erhvervsmæssig begrundelse for at afholde udgifterne. Der kan således ikke godkendes fradrag for udgifter til fortæring.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konto 3120Vedligeh. & mindre nyansk.

Klageren har fratrukket udgifter til indkøb af en lænestol.

Landsskatteretten finder, at det ikke er dokumenteret, at lænestolen har været anvendt i virksomheden. Der er henset til, at lænestolen blev leveret til en anden adresse end virksomhedens, samt at kvitteringen er adresseret til klageren og ikke virksomheden.

Der kan derfor ikke godkendes fradrag i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konto 3150 Personaleudgifter

Klageren har fratrukket udgifter til mad og drikke.

Landsskatteretten finder, at klageren ikke har påvist, at han har haft merudgifter til fortæring, ligesom der ikke er påvist en konkret erhvervsmæssig begrundelse for at afholde udgifterne. Der kan således ikke godkendes fradrag for udgifterne.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Punkt 3. Manglende bilag mm

Faktiske oplysninger

Konto 3035 Faglitteratur

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren den 31. oktober 2017 har bogført en udgift til [x6] på 1.367,20 kr. ekskl. moms på Konto 3035 Faglitteratur. Momsen udgør 341,80 kr.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgiften.

Klageren har som dokumentation for udgiften fremsendt en faktura fra [virksomhed20] af 19. september 2017. Det fremgår heraf, at klageren har afholdt en udgift til [x6] på 1.709 kr.

Konto 3080 Repræsentation

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren på Konto 4080 Repræsentation har bogført en udgift den 6. februar 2017 til [virksomhed28] på 460 kr., den 6. februar 2017 til [virksomhed29] på 760,23 kr., den 5. juli 2017 til [virksomhed30], møde i Nævnet på 507,26 kr. og den 29. september 2017 til [virksomhed31] på 604 kr.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifterne på i alt 2.331,49 kr.

Klageren har som dokumentation for udgifterne fremsendt en faktura fra [virksomhed20] af 21. januar 2017 og en faktura fra [virksomhed20] af 20. juni 2017.Det fremgår af fakturaen af 21. januar 2017, at klageren har afholdt en udgift til [virksomhed28] ApS på 460 kr. og en udgift til [virksomhed29] på 760,23 kr. Det fremgår af fakturaen af 20. juni 2017, at klageren har afholdt en udgift til [...dk][by3] på 507,26 kr.

Der er ikke indsendt dokumentation for udgiften til [virksomhed31].

Konto 3084 Anden repræsentation

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren den 7. november 2017 har bogført en udgift til [virksomhed32] Hvide Hus på 720 kr. på Konto 3084 Anden repræsentation.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgiften.

Klageren har som dokumentation for udgiften fremsendt en faktura fra [virksomhed32] Hvide Hus [by1] af 29. juni 2017. Det fremgår heraf, at fakturaen vedrører et arrangement den 23. juni 2017. Der er købt 24 snack a 30 kr.

Klageren har desuden fremsendt udskrift af hans kalender for indkomståret 2017. Det fremgår heraf, at klageren den 23. juni 2017 havde et møde med [person7] vedrørende boet efter [person8] fra kl. 9.00 til 10.00. Der er ikke øvrige aftaler i klagerens kalender den pågældende dag.

Konto 3100 Kursusudgifter

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren den 7. november 2017 har bogført en udgift til Advokatforeningen på 8.000 kr. på Konto 3100 Kursusudgifter.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgiften.

Udgifterne vedrører en rejse til [Italien] fra 11. april til 15. april 2018. Prisen for rejsen var 8.000 kr. for et enkeltværelse og inkluderede fly, transfer mellem lufthavn og hotel, 4 overnatninger på centralt beliggende hotel i [Italien], frokost torsdag og fredag, guidet tur torsdag, fagligt arrangement fredag m. kursuspoint, middage torsdag - lørdag og det ”løse så langt som budgettet rækker”. Klageren har fremsendt et program for rejsen. Det fremgår heraf, at deltagerne torsdag, den 12. april, kl. 9.00 skulle besøge den italienske højesteret og [Italien]s advokatforening. Derudover skulle de kl. 11.00 besøge [forening3], som er en forening under [...], som har til formål at gennemføre [...] i hele verden. Efterfølgende var der frokost kl. 13.15. Fredag skulle deltagerne besøge et italiensk advokatkontor kl. 14.00.

Konto 3120Vedligeh. & mindre nyansk.

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren på Konto 2120Vedligeh. & mindre nyansk. har bogført en udgift den 2. februar 2017 til El-salg, pærer, på 95,20 kr. ekskl. moms og den 6. februar 2017 til El-salg, el-pærer, på 95,20 kr. ekskl. moms. Momsen udgør i begge køb 23,80 kr.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for den ene af udgifterne til El-Salg med henvisning til, at udgiften er bogført dobbelt.

Klageren har ikke fremsendt dokumentation for udgifterne.

Konto 3190Andre udgifter

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren den 14. december 2017 har bogført en udgift til konsulenthonorar Andreas på 2.000 kr. på Konto 3190Andre udgifter.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgiften.

Klageren har fremsendt en håndskrevet note med teksten ”konsulent honorar, 2.000 kr. [person9]”. Klageren har ikke indsendt yderligere dokumentation for udgiften.

Skattestyrelsen s afgørelse

Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgifter på 14.514 kr. i indkomståret 2017.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

3.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

De på bilag 3 anførte udgifter, er udgifter, hvor der ikke er fremlagt behørig dokumentation i form af faktura/grundbilag.

Alle udgifter skal dokumenteres med et grundbilag i form af en original faktura/regning, hvor der fremgår oplysninger om varens/ydelsens art, mængde og pris, se bogføringslovens § 5 og § 9. Kontoudtog, ordrebekræftelse og kvittering for betaling anses ikke for behørig dokumentation.

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan der godkendes fradrag for udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Dette betyder, at der kræves en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten.

Efter momslovens § 37, stk. 1 kan registrerede virksomheder fradrage moms af køb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer eller afregningsbilag, jf. momsbekendtgørelsens § 82.

Virksomheden har ikke opfyldt ovennævnte regler ved fremlæggelse af behørig dokumentation for en lang række af udgifter. Bilag 718 – Unik kursus, er ikke stilet til virksomheden, og bilag 804 – køb af diktafon har ikke virksomheden som adressat.

Der har været afholdt kursus i [Italien] – bilag 641, hvor vi har udbedt os et rejseprogram, men det er ikke blevet fremlagt for os.

Vi foreslår derfor at forhøje virksomhedens indkomst med 22.243 kr. og nedsætte indgående afgift med 2.298 kr., jf. bilag 3.

Udgiften med den tillagte moms, i alt 24.541 kr., anses for en hævning i relation til virksomhedsskatteordningen. Der henvises til virksomhedsskattelovens § 5.

Kapitalafkastgrundlaget ultimo reguleres med skyldig moms -2.298 kr.

3.5. Skattestyrelsens endelige afgørelse

Ad bilag 641 – Kursus i [Italien].

Rejsen er ikke foretaget i 2017, men i 2018, hvorfor fradrag på 8.000 kr. ikke kan indrømmes.

Ad bilag 718 og 804, fradrag godkendes med henholdsvis 3.730 kr. + moms 932,50 kr. og 3.999 kr. + 999,75 kr.

Vi forhøjer virksomhedens indkomst med 14.514 og nedsætter indgående afgift med 366 kr.

Udgiften med den tillagte moms, i alt 14.880 kr., anses for en hævning i relation til virksomhedsskatteordningen. Der henvises til virksomhedsskattelovens § 5.

Kapitalafkastgrundlaget ultimo reguleres med skyldig moms -366 kr.

Skattestyrelsen har supplerende anført følgende:

Punkt 3.Bilag 719 – grundbilag mangler

Bilag 119 – grundbilag mangler samt anledning og deltager mangler

Bilag 656 – [person6] oplyser at udgiften er afholdt i forbindelse med en sag(?), men af bilaget fremgår ”Arrangement d. 23. juni 2017” og i vedlagte kalender fremgår der intet om nogen sag.

Bilag 591 – ej fremlagt

Bilag 641 – ingen yderligere kommentarer

Bilag 683 – intet bilag

[...] - ??”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter på 14.514 kr. i indkomståret 2017.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

Det er min opfattelse, at der overhovedet ikke er grundlag for det meste af forhøjelserne.”

Klageren har på mødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler oplyst, at udgiften til [virksomhed30] var en overnatning, at udgiften til [virksomhed31] var en middag med en klient fra Venezuela, hvor de fik drøftet klientens sager, at udgiften til [virksomhed32] blev afholdt i forbindelse med en sag, at udgiften til kurset i [Italien] skulle betales i 2017, selvom rejsen lå i 2018, og at udgiften til konsulenthonorar var betaling til en student, som havde udarbejdet et notat om menneskerettigheder.

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Det fremgår af bogføringslovens § 9, stk. 1, at enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Det følger af bogføringslovens § 5, at et bilag skal forstås som enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen.

Konto 3035 Faglitteratur

Klageren har fratrukket udgifter til [x6].

Klageren har fremsendt en faktura fra [virksomhed20]. Det fremgår ikke på den fremlagte faktura, hvad udgiften til [x6] vedrører. Det er derfor ikke muligt for Landsskatteretten at vurdere, om der er tale om en erhvervsmæssig udgift.

Landsskatteretten finder derfor, at det ikke er dokumenteret, at der er tale om erhvervsmæssige udgifter, der er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konto 3080 Repræsentation

Klageren har fratrukket udgifter til [virksomhed28], [virksomhed29], [virksomhed30] og [virksomhed31].

Klageren har for udgifterne til [virksomhed28], [virksomhed29] og [virksomhed30] fremsendt fakturaer fra [virksomhed20]. Det fremgår ikke på de fremlagte fakturaer, hvad udgifterne vedrører. Det er derfor ikke muligt for Landsskatteretten at vurdere, om der er tale om erhvervsmæssige udgifter. Klagerens forklaring om, at udgiften til [virksomhed30] vedrørte en overnatning, udgør ikke tilstrækkelig dokumentation.

Klageren har ikke fremsendt dokumentation for udgiften til [virksomhed31]. Klagerens oplysning om, at udgiften er afholdt i forbindelse med et møde med en klient anses ikke for tilstrækkelig dokumentation.

Landsskatteretten finder herefter, at det ikke er dokumenteret, at der er tale om erhvervsmæssige udgifter, der er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konto 3084 Anden repræsentation

Klageren har fratrukket udgifter til [virksomhed32] Hvide Hus [by1].

Klageren har fremsendt en faktura fra [virksomhed32] Hvide Hus [by1], hvoraf fremgår, at udgiften vedrører et arrangement den 23. juni 2017.

Klageren har oplyst, at udgiften er afholdt i forbindelse med en sag. Klageren har indsendt hans kalenderudskrift for den 23. juni 2017, hvoraf det fremgår, at han den pågældende dag havde et møde fra kl. 9.00 til 10.00 med [person7] vedrørende boet efter [person8]. Der er ikke øvrige aftaler i kalenderen den pågældende dag.

Det fremgår ikke af fakturaen, hvilket arrangement der er tale om, eller hvem der har deltaget i det pågældende arrangement. Landsskatteretten finder på baggrund heraf, at klageren ikke har dokumenteret, at udgiften er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for udgiften.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konto 3100 Kursusudgifter

Klageren har fratrukket udgifter til kursus i [Italien].

Fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, forudsætter efter praksis, at der er opstået en endelig forpligtelse til at betale det pågældende beløb, og at beløbet kan opgøres endeligt, hvorimod der normalt ikke stilles krav om, at beløbet er betalt eller forfaldent til betaling.

Særligt for forudbetalte udgifter gælder, at en udgift, der trækkes fra som driftsomkostning, skal periodiseres i det omfang, udgiften kan henføres til flere indkomstår. Der kan henvises til Landsskatterettens kendelse af 28. august 2003, offentliggjort SKM2003.447.LSR. Forudbetalinger, der vedrører flere indkomstår, men højst 12 måneder skal ikke periodiseres, men kan trækkes fra straks i betalingsåret. Hvis en afholdt driftsomkostning fuldt ud vedrører et senere indkomstår, skal udgiften trækkes fra i dette senere indkomstår.

Klageren har fremlagt bilag for udgiften til rejsen til [Italien], hvoraf det fremgår, at rejsen foregik i perioden fra 11. april til den 15. april 2018. De afholdte udgift er således en forudbetaling, som fuldt ud vedrører et senere indkomstår, og udgiften skal derfor, forudsat den i øvrigt er fradragsberettiget, trækkes fra i dette senere indkomstår. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for udgiften i indkomståret 2017.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konto 3120Vedligeh. & mindre nyansk.

Det fremgår af de indsendte kontospecifikationer for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren har udgiftsført en udgift til El-salg, pærer med samme beløb to gange med få dages mellemrum.

Landsskatteretten finder, at der ikke kan godkendes fradrag for den ene af de fratrukne udgifter til El-salg. Der er henset til, at der er tidsmæssig sammenhæng og beløbsmæssig overensstemmelse, og at klageren ikke har fremsendt dokumentation for, at der er tale om to forskellige køb.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Konto 3190Andre udgifter

Klageren har fratrukket udgifter til konsulenthonorar.

Klageren har fremlagt en håndskreven note som dokumentation for udgiften. Bilaget hidrører fra klageren selv, og er derfor ikke et eksternt bilag. Det er Landsskatterettens opfattelse, at det fremlagte bilag ikke opfylder de krav, som der med rimelighed kan stilles til et grundbilag.

Klageren har ikke fremlagt anden form for dokumentation, som kan dokumentere, at udgiften er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens indkomst, som påkrævet for at få fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for udgiften.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Punkt 4. Telefon

Faktiske oplysninger

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017, at klageren på Konto 3040 Telefon har fratrukket udgifter til telefon, bredbånd og TV på i alt 67.787 kr. ekskl. moms.

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifter på i alt 25.503 kr. ekskl. moms.

[virksomhed7] A/S

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifter til [virksomhed7] A/S på 8.135 kr.

Som dokumentation for en del af de fratrukne udgifter til [virksomhed7] A/S har klageren fremlagt diverse bankkontoudskrifter samt indbetalingskort fra [virksomhed7] A/S. Der er ikke indsendt dokumentation for alle de afholdte udgifter.

En del af de fremlagte indbetalingskort er adresseret til [virksomhed33], [adresse2], [by1], og vedrører fiberbredbånd til kunden [person1]. Det fremgår ikke af indbetalingskortene, til hvilken adresse fiberbredbåndet er leveret. Klageren har oplyst, at udgifterne vedrører telefon i sommerhuset.

De øvrige indbetalingskort er adresseret til [person6], [adresse3], [by2], og vedrører fiberbredbånd, TV og telefoni samt leje af TV-boks med harddisk og Viasat Golf. Det fremgår ikke af indbetalingskortene, til hvilken adresse ydelserne er leveret.

[virksomhed34]

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifter til [virksomhed34] på 2.134 kr.

Som dokumentation for de fratrukne udgifter til [virksomhed34] har klageren fremlagt fakturaer.

Det fremgår heraf, at de vedrører betaling af TV, telefoni, internet og øvrige ydelser. Udgiften for de enkelte ydelser inkl. moms er fordelt som følger:

Dato

TV

Telefon

Internet

Øvrige ydelser

Specifikation

01-10-2017

1.234 kr.

51,69 kr.

558 kr.

49 kr.

Øvrige ydelser består af betalingsgebyr på 49 kr.

01-11-2017

617 kr.

28,90 kr.

249 kr.

49 kr.

Øvrige ydelser består af betalingsgebyr på 49 kr.

01-12-2017

617 kr.

25,30 kr.

279 kr.

249 kr.

Øvrige ydelser består af betalingsgebyr på 49 kr. og rykkere på 200 kr.

[virksomhed35]

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for et rykkergebyr på 100 kr.

Som dokumentation for den fratrukne udgift har klageren fremlagt en delfaktura. Det fremgår af den fremlagte delfaktura, at klageren har afholdt en udgift til rykkergebyr på 100 kr.

[virksomhed36]

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifter til [virksomhed36] på 2.905 kr. og for et rykkergebyr på 100 kr.

Der er som dokumentation for nogle af de afholdte udgifter fremlagt en faktura, bankkontoudskrift og en rykkerskrivelse.

Fakturaen er stillet til [virksomhed1], [adresse2], [by1], og vedrører [virksomhed36] bredbånd, bredbånd tilvalg og diverse ydelser til [person1], [adresse6], [by6]. Udgiften udgør 634,40 kr. ekskl. moms.

Det fremgår af bankkontoudskriften, at klageren har afholdt en udgift til [virksomhed36] på 774,74 kr. Det fremgår ikke, hvad udgiften vedrører.

Rykkerskrivelsen er adresseret til [person10], [adresse7], [by1]. Udgiften udgør 779,34 kr. inkl. moms, og består af en faktura på 679,34 kr. og rykkergebyr på 100 kr.

Der er ikke fremlagt dokumentation for de øvrige udgifter til [virksomhed36].

[virksomhed8]

Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifter til [virksomhed8] på 10.958 kr. ekskl. moms, herunder 1.300 kr. for rykkergebyrer og 644 kr. for diverse donationer.

Skattestyrelsen har indsendt en liste over klagerens posteringer med angivelse af bilagsnr., beløb ekskl. moms, momsbeløb, korrektion af moms, difference, rykkergebyr, donationer og begrundelsen for, hvorfor der er nægtet fradrag for posteringen.

Klageren har fremlagt diverse fakturaer og rykkerskrivelser. Der er ikke fremlagt dokumentation for alle de afholdte udgifter.

Klageren har blandt andet fremlagt bilagene 519, 563, 647 og 648. Skattestyrelsen har nægtet fradrag for bilag 563 og 648 med henvisning til, at de er dobbelt bogført.

Bilag 519 er en rykkerskrivelse vedrørende et beløb på 224,71 kr. med fakturadato den 11. april 2017. Bilag 563 er en faktura for abonnementsperioden 11. maj til 10. juni 2017, som består af et fakturabeløb ekskl. moms på 99,00 kr. for indeværende periode og et beløb på 224,71 kr. inkl. moms for en tidligere periode. Moms af abonnementsudgiften udgør 24,75 kr.

Bilag 647 er en faktura, som består af et fakturabeløb på 395,32 kr. ekskl. moms for indeværende periode og et beløb for tidligere periode på 813,90 kr. inkl. moms. Det fremgår af bilag 648, at fakturaen består af et fakturabeløb på 813,90 kr. inkl. moms for indeværende periode og et beløb for tidligere periode på 838,68 kr. inkl. moms. Skattestyrelsen har godkendt fradrag for bilag 647 og nægtet fradrag for bilag 648.

Det fremgår af de fremlagte fakturaer, at klageren har fratrukket udgifter til abonnementer, forbrug, donationer og rykkergebyr. Det er ikke yderligere specificeret, hvem donationerne vedrører.

På de fremlagte rykkerskrivelser fremgår ikke yderligere oplysninger end fakturanr., fakturadato, forfaldsdato, fakturabeløb og forfalden saldo.

Den indsendte kontospecifikation for Konto 3040 Telefon er sammenholdt med de indsendte bilag fra klageren og Skattestyrelsens liste over posteringerne. Der er konstateret følgende uoverensstemmelser mellem beløbene på kontospecifikationerne og beløbene på Skattestyrelsens liste:

Bilags nr.

Beløb på kontospecifikationerne

Faktura

Beløb på Skattestyrelsens liste

563

279, 01 kr. ekskl. moms

69,75 kr. moms

99,00 kr. ekskl. moms

24,75 kr. moms

224,71 kr. fra tidligere periode

705,39 kr. ekskl. moms

24,75 kr. moms

786

85,80 kr. ekskl. moms

21,45 kr. moms

107,25 kr. inkl. moms

463,60 kr. ekskl. moms

115,90 kr. moms

791

98,13 kr. ekskl. moms

24,53 kr. moms

122,66 kr. inkl. moms

85,80 kr. ekskl. moms

21,45 kr. moms

Klageren har desuden fremsendt to fakturaer, bilag 610 og 606, til Skatteankestyrelsen, som ikke forelå ved sagens behandling ved Skattestyrelsen. Der er for bilag 610 bogført en udgift på 6.197,28 ekskl. moms og for bilag 606 bogført en udgift på 85,80 kr. ekskl. moms.

Det fremgår af Skattestyrelsens liste over posteringerne, at bilag 610 er en udgift til [virksomhed8]. Det fremgår dog af kontospecifikation for Konto 3040 Telefon og af den fremsendte faktura, at bilag 610 er en udgift til [virksomhed35].

Skattestyrelsen s afgørelse

Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgifter til telefon på 25.503 kr. i indkomståret 2017.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

4.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Alle udgifter skal dokumenteres med et grundbilag i form af en original faktura/regning, hvor der fremgår oplysninger om varens/ydelsens art, mængde og pris, se bogføringslovens § 5 og § 9. Kontoudtog, ordrebekræftelse og kvittering for betaling anses ikke for behørig dokumentation.

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan der godkendes fradrag for udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Dette betyder, at der kræves en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten.

Ifølge Statsskattelovens § 6, stk. 2, kan der ikke fratrækkes udgifter til egen og familiens underhold, betjening, nytte eller behagelighed (private udgifter).

Efter momslovens § 37, stk. 1 kan registrerede virksomheder fradrage moms af køb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

Af momsbekendtgørelsens § 82 ses, at registrerede virksomheder til dokumentation af den indgående afgift skal kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag.

Der er for en stor del af udgifternes vedkommende ikke fremlagt behørig dokumentation i form af grundbilag, nogle posteringer anses for private, nogle vedrører [person1]. Der er bilag, hvor der er fratrukket forkert moms, idet bilagene ofte indeholder momsfritagne beløb. Der er fratrukket rykkergebyrer ved for sen betaling og der igen andre, hvor der er fratrukket private donationer. Dette kan opgøres som følger:

Netto

Moms

Rykkergebyr

Donationer

Bredbånd

8.135 kr.

1.779 kr.

[virksomhed34]

2.134 kr.

534 kr.

[virksomhed35]

-103 kr.

103kr.

100 kr.

[virksomhed36]

2.905 kr.

726 kr.

100 kr.

[virksomhed8]

10.958 kr.

2.943 kr.

1.300 kr.

644 kr.

I alt

24.029 kr.

6.599 kr.

1.500 kr.

644 kr.

Se vedlagte bilag 4, hvor det er præciseret for hver postering, hvad grunden er til, at vi ikke kan godkende fradrag for udgiften.

Vi foreslår at ændre virksomhedens indkomst med 26.173 kr. (24.029 + 1.500 + 644) og nedsætte indgående moms med 6.599 kr.

Udgiften med den tillagte moms, i alt 32.772 kr., anses for en hævning i relation til virksomhedsskatteordningen. Der henvises til virksomhedsskattelovens § 5.

Kapitalafkastgrundlaget ultimo reguleres med skyldig moms -6.599 kr.

Skattestyrelsens endelige afgørelse

Vi godkender udgiften til bredbånd fra [virksomhed34], og fradrag på 670 kr. + moms 167 kr. godkendes.

Vi forhøjer herefter virksomhedens indkomst med 25.503 kr. (26.173 -670) og nedsætter indgående moms med 6.432 kr. (6.599-167).

Udgiften med den tillagte moms, i alt 31.935 kr., anses for en hævning i relation til virksomhedsskatteordningen. Der henvises til virksomhedsskattelovens § 5.

Kapitalafkastgrundlaget ultimo reguleres med skyldig moms -6.432 kr.

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter til telefon på 25.503 kr. i indkomståret 2017.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

Det er min opfattelse, at der overhovedet ikke er grundlag for det meste af forhøjelserne.

For så vidt angår klagepåstanden skal jeg henvise til revisors bemærkninger.”

Af Skattestyrelsens afgørelse fremgår følgende bemærkning fra revisoren, som henvist til af klageren i klageskrivelsen:

”Bredbånd, Bredbånd opdeler desværre ikke faktura i tv og bredbånd. Ingen bemærkninger, fejlagtig bogført. Vi vil fremadrettet ansøge om at [virksomhed37] opdeler regningen i tv og bredbånd. [person6] beskattes af fri telefon og kan derfor få betalt bredbånd på privatadressen.

[virksomhed34], Ønsker fradrag for kr. 837 som udgør bredbånd. [person6] beskattes af fri telefon og kan derfor få betalt bredbånd på privatadressen.

[virksomhed35], Ingen bemærkninger, fejlagtig bogført.

[virksomhed36] Ingen bemærkninger, fejlagtig bogført.

[virksomhed8], Ingen bemærkninger, Grundlag udskrives fremadrettet. Bilag 610 som udgør størstedelen er køb af ny telefon. Bilag er desværre bortkommen.”

Klageren har på mødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler nedlagt påstand om, at udgiften til telefon er fradragsberettiget henset til, at klageren beskattes af fri telefon. Klageren oplyste på mødet, at udgiften anført med ”[person1]” vedrørte telefon i sommerhus.

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

[virksomhed7] A/S

Klageren har fratrukket udgifter til [virksomhed7] A/S.

Klageren har fremlagt diverse bankkontoudskrift samt indbetalingskort.

Det følger af bogføringslovens § 9, at udgifter skal dokumenteres ved bilag. Klageren har ikke indsendt dokumentation for en del af de afholdte udgifter til [virksomhed7] A/S. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for udgifter med manglende bilag.

Klageren har indsendt diverse bankkontoudskrifter. Det fremgår ikke af bankkontoudskriften, hvad udgiften vedrører, og en bankkontoudskrift udgør derfor ikke tilstrækkelig dokumentation. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for disse udgifter.

Klageren har indsendt en række indbetalingskort, som er faktureret til [virksomhed33]. Det fremgår heraf, at de vedrører fiberbredbånd til kunden [person1]. Det fremgår ikke af indbetalingskortene, til hvilken adresse fiberbredbåndet er leveret. Klageren har desuden indsendt en række indbetalingskort, som er faktureret til klageren. De vedrører fiberbredbånd, TV og telefoni. Det fremgår ikke af indbetalingskortene, hvilken adresse ydelserne er leveret til. Der kan ikke godkendes fradrag for disse udgifter. Der er henset til, at klageren ikke har dokumenteret, at udgifterne har en erhvervsmæssig relevans, og at Skattestyrelsen har godkendt en lang række af klagerens andre udgifter til telefoni og bredbånd fra andre teleselskaber. Klagerens forklaring om, at udgifterne relaterer sig til bredbånd i klagerens sommerhus, ændrer ikke vurderingen, da det ikke er dokumenteret, at det været nødvendigt for erhvervsudøvelsen.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

[virksomhed34]

Klageren har fratrukket udgifter til [virksomhed34].

Det fremgår af de fremlagte fakturaer, at udgifterne til [virksomhed34] vedrører betaling af TV, telefoni, internet og øvrige ydelser. Øvrige ydelser består til dels af et betalingsgebyr og et rykkergebyr.

Skattestyrelsen har kun nægtet fradrag for udgifterne til TV og rykkergebyr.

Landsskatteretten finder, at der ikke kan godkendes fradrag for udgiften til TV. Der er henset til, at der ikke foreligger oplysninger om, at ydelsen er anvendt i virksomheden. Klageren har således ikke dokumenteret, at udgiften er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Der kan desuden ikke godkendes fradrag for udgiften til rykkergebyr. Der henvises til Landsskatterettens kendelse af 19. september 2002, offentliggjort SKM2002.493.LSR, hvor rykkergebyrer ikke blev anset for at være fradragsberettigede, da udgiften ikke kunne anses for at være en følge af en normal driftsrisiko.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

[virksomhed35]

Klageren har fratrukket udgifter til rykkergebyr fra [virksomhed35].

Der kan ikke godkendes fradrag for udgiften til rykkergebyret. Der henvises til begrundelsen ovenfor.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

[virksomhed36]

Klageren har fratrukket udgifter til [virksomhed36], herunder et rykkergebyr.

Klageren har fremlagt en faktura, bankkontoudskrift og en rykkerskrivelse. Der er ikke indsendt dokumentation for de øvrige udgifter til [virksomhed36].

Der kan ikke godkendes fradrag for udgifterne til [virksomhed36]. Der er henset til, at klageren ikke har fremlagt dokumentation for en lang række af udgifterne, og at en bankkontoudskrift ikke udgør tilstrækkelig dokumentation. Derudover fremgår det af den fremlagte faktura, at denne vedrører bredbånd, bredbånd tilvalg og diverse ydelser til [person1], [adresse6], [by6]. Ydelserne er således leveret til en person og en adresse, som ikke har tilknytning til virksomheden.

Endvidere kan der som ovenfor anført ikke godkendes fradrag for udgifter til rykkergebyrer, da disse ikke anses for at være udslag af en normal driftsrisiko.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

[virksomhed8]

Klageren har fratrukket udgifter til [virksomhed8], herunder rykkergebyr og donationer.

Det skal indledningsvist bemærkes, at det må anses for en fejl, når Skattestyrelsen har nægtet klageren fradrag for bilag 563, 687 og 791 med henholdsvis 705,39 kr. ekskl. moms, 463,60 kr. ekskl. moms og 85,80 kr. ekskl. moms, i alt 1.255 kr., mens det af kontospecifikationen fremgår, at klageren har fratrukket 279,01 kr. ekskl. moms, 85,80 kr. ekskl. moms og 98,13 kr. ekskl. moms, i alt 463 kr. for de pågældende bilag. Skattestyrelsen har således nægtet fradrag for 792 kr. mere, end hvad klageren har fratrukket i regnskabet.

Klageren har fremlagt diverse fakturaer og rykkerskrivelser. Der er ikke indsendt dokumentation for alle de afholdte udgifter.

Klageren har desuden fremlagt to fakturaer, bilag 610 og 606, som ikke forelå ved sagens behandling ved Skattestyrelsen. Der er for bilag 610 bogført en udgift på 6.197,28 ekskl. moms og for bilag 606 bogført en udgift på 85,80 kr. ekskl. moms, i alt 6.283 kr. Da der således er fremlagt fakturaer for udgifterne, finder Landsskatteretten, at der skal godkendes fradrag for bilag 610 og 606. Der er tillige henset til, at Skattestyrelsen har anset de øvrige dokumenterede udgifter til [virksomhed8] for at være erhvervsmæssige.

Klageren har endvidere fremlagt bilagene 519, 563, 647 og 648. Skattestyrelsen har nægtet fradrag for bilag 563 og 648 med henvisning til, at de er dobbelt bogført.

Det fremgår af bilag 563, at fakturaen består af et fakturabeløb ekskl. moms på 99,00 kr. for indeværende periode og et beløb på 224,71 kr. inkl. moms for en tidligere periode. Der er ikke indsendt separat faktura for beløbet for den tidligere periode på 224,71 kr. inkl. moms. Der godkendes fradrag for 99 kr. ekskl. moms. Der godkendes ikke fradrag for 224,71 kr. inkl. moms, idet klageren ikke har fremlagt dokumentation for den afholdte udgift.

Det fremgår af bilag 647, at fakturaen består af et fakturabeløb på 395,32 kr. ekskl. moms for indeværende periode og et beløb for tidligere periode på 813,90 kr. inkl. moms. Det fremgår af bilag 648, at fakturaen består af et fakturabeløb på 813,90 kr. inkl. moms for indeværende periode og et beløb for tidligere periode på 838,68 kr. inkl. moms. Skattestyrelsen har godkendt fradrag for bilag 647 og nægtet fradrag for bilag 648. Landsskatteretten er enig med Skattestyrelsen i, at bilag 648 er dobbelt bogført. Der er henset til, at beløbet for bilag 648 bestående af 813,90 inkl. moms er godkendt i bilag 647, hvor det fremgår som et beløb fra tidligere periode. Der kan ikke godkendes fradrag for det resterende beløb for bilag 648, idet klageren ikke har indsendt en dokumentation for den afholdte udgift.

Klageren har afholdt udgifter til donationer. Det er ikke på de fremlagte fakturaer nærmere specificeret, hvad donationen vedrører. Der kan henset hertil ikke godkendes fradrag for udgifterne til donationer. Det er ikke dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at donationerne er erhvervsmæssigt begrundet.

Klageren har derudover afholdt udgifter til rykkergebyrer. Der kan ikke godkendes fradrag for udgifter hertil jf. begrundelsen ovenfor.

Klageren har fremlagt diverse rykkerskrivelser. Der er på rykkerskrivelserne anført oplysninger om fakturanr., fakturadato, forfaldsdato, fakturabeløb og forfalden saldo. Det er ikke på rykkerskrivelserne nærmere specificeret, hvad fakturaen vedrører. Rykkerskrivelserne udgør derfor ikke tilstrækkelig dokumentation. Der kan henset hertil ikke godkendes fradrag for udgifterne som fremgår af rykkerskrivelserne.

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for en del af udgifterne. Udgifter skal dokumenteres ved bilag i medfør af bogføringslovens § 9. Der kan henset hertil ikke godkendes fradrag for udgifter, som ikke er dokumenterede med bilag.

Skattestyrelsens afgørelse ændres herefter på dette punkt, idet der godkendes fradrag for udgifter til telefon med yderligere 7.174 kr. (792 kr. + 6.283 kr. + 99 kr.)

Punkt 7. Ikke godkendt fradrag

Faktiske oplysninger

Det fremgår af kontospecifikationerne for 1. januar 2017 til 31. december 2017 for landbrugsvirksomheden [adresse3], [by7], at klageren på Konto 20130 Vand, varme og el (ekskl. privat andel) har fratrukket udgifter til el med 4.200 kr. Klageren har oplyst, at udgiften er anslået.

Det fremgår af de indsendte kontospecifikationer, at klageren forpagter landbruget og udlejer bolig og hal. Der er indsendt forpagtningsaftale.

Klageren har oplyst, at driftsbygningen har en særskilt måler, mens den øvrige del trækker strøm fra hovedbygningen. Der er ikke indsendt dokumentation for udgiften til el samt for beregningen af skønnet.

Skattestyrelsen s afgørelse

Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for udgifter på 4.858 kr. i indkomståret 2017.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

7. Ikke godkendte fradrag

(...)

7.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Alle udgifter skal dokumenteres med et grundbilag i form af en original faktura/regning, hvor der fremgår oplysninger om varens/ydelsens art, mængde og pris, jf. bogføringslovens § 5 og § 9.

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan der godkendes fradrag for udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Dette betyder, at der kræves en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten.

Der er fratrukket 4.200 kr. som forbrug af el. Fradraget er et skøn. Der er ikke fremlagt dokumentation for udgiften, ligesom der ikke er fremlagt dokumentation for, hvordan skønnet er beregnet.

Der er købt en postkasse til 139 kr., rystepudser til 433,85 kr. småting i [virksomhed38] for 84,85 kr., i alt 657,70 kr. Købene er foretaget i 2016 og fradrag kan ikke godkendes, jf. reglerne om periodisering i Punkt. 1.

Vi foreslår derfor at forhøje virksomhedens indkomst med 4.858 kr.

Udgiften 4.858 kr., anses for en hævning i relation til virksomhedsskatteordningen. Der henvises til virksomhedsskattelovens § 5.

7.5. Skattestyrelsens endelig afgørelse

Vi fastholder ændringen og forhøjer virksomhedens indkomst med 4.858 kr.

Udgiften 4.858 kr., anses for en hævning i relation til virksomhedsskatteordningen. Der henvises til virksomhedsskattelovens § 5.”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter til el med 4.200 kr. i indkomståret 2017.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

Det er min opfattelse, at der overhovedet ikke er grundlag for det meste af forhøjelserne.

For så vidt angår klagepåstanden skal jeg henvise til revisors bemærkninger.”

Af Skattestyrelsens afgørelse fremgår følgende bemærkning fra revisoren, som henvist til af klageren i klageskrivelsen:

”Kr. 4.200 er anslået - fremadrettet bruges følgende takster som vil give væsentligt mere fradrag. Vi har lavet en fornuftig betrækning af hvad hallen bruger i strøm i løbet af et år. SKM2018.593.SKTST”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Klageren har anslået udgiften til el til 4.200 kr.

På det foreliggende grundlag kan der ikke godkendes fradrag for udgiften til el. Der er henset til, at klageren ikke har indsendt dokumentation for udgiften, samt hvordan skønnet er beregnet. Det er derfor ikke været muligt for Landsskatteretten at vurdere om, og i hvilket omfang, der har været afholdt erhvervsmæssige udgifter til el.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

Virksomhedsskatteordningen

Faktiske oplysninger

Klageren har i indkomståret 2017 anvendt virksomhedsordningen.

Skattestyrelsen s afgørelse

Skattestyrelsen har foretaget diverse ændringer i virksomhedsordningen.

Skattestyrelsen har foretaget følgende ændringer i virksomhedsordningen:

”(...)

Vedlagt forslag til ændring af overskudsdisponering efter virksomhedsskattelovens § 10, ændring af hævninger efter § 5 og kapitalafkastgrundlaget efter § 8.

Ændring af skattepligtig resultat

Før ændringer

593.166 kr.

Ændringer, jf. ovenstående

87.821 kr.

Efter ændringer

680.987 kr.

Ændring af hævninger i virksomheden

Før ændringer

391.748 kr.

Ændringer

Hævninger, se *

84.788 kr.

Efter ændringer

476.536 kr.

+ hensat til senere hævning ultimo

204.541 kr.

- Hensat til senere hævninger primo

0 kr.

Hævning i alt (felt 895)

860.987 kr.

Kapitalafkastgrundlag

Selvangivet kapitalafkastgrundlag ultimo

-2.212.048 kr.

Ændring af senere faktisk hævning ultimo, før

201.419 kr.

Ændring af senere faktisk hævning efter ændring

-204.154 kr.

Skyldig moms

-13.242 kr.

Reguleret kapitalafkastgrundlag

-2.228.323 kr.

* hævninger

Private udgifter, punkt 2

36.565 kr.

Manglende bilag, punkt 3

14.880 kr.

Telefon, punkt 4

31.935 kr.

Fri bil, punkt 5

-3.450 kr.

Ikke godkendte fradrag landbrug, punkt 6

4.858 kr.

Hævninger

84.778 kr.”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der ikke skal ske ændringer i virksomhedsordningen i indkomståret 2017.

Landsskatterettens afgørelse

Klageren har i indkomståret 2017 anvendt virksomhedsskattelovens regler.

Landsskatteretten har foretaget ændringer af Skattestyrelsens afgørelse af 22. maj 2019.

Det overlades til Skattestyrelsen af foretage korrektioner i virksomhedsordningen for indkomståret 2017 som følge af ovenstående ændringer i virksomhedsindkomsten.