Kendelse af 27-05-2021 - indlagt i TaxCons database den 18-06-2021

Journalnr. 19-0024805

Skattestyrelsen har i forskudsopgørelsen for indkomståret 2019 medregnet alderspension fra Norge med 31.310 kr. i indkomstopgørelsen og betalt skat i Norge med 4.696 kr. i skatteberegningen.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

Klageren har siden den 1. august 2011 været tilmeldt Det Centrale Personregister på adressen [adresse1], [by1].

Udbetaling Danmark har den 22. januar 2019 meddelt Skattestyrelsen, at klageren er tilkendt social alderspension fra Norge med virkning fra den 1. december 2010.

Det fremgår af afgørelse af 18. maj 2018 fra [virksomhed1], Norge, at klageren med virkning fra den 1. december 2010 er tilkendt alderspension fra folketrygden, at den månedlige pension fra den 1. september 2017 udgør 3.408 NOK før skat, og at forskudsskatten udgør 15 % af bruttopensionen.

Skattestyrelsens afgørelse

Af Skattestyrelsens afgørelse fremgår bl.a. følgende:

”Skattestyrelsen har ændret din forskudsopgørelse

Vi har ændret din forskudsopgørelse for 2019 på disse punkter:

Du er kommet med bemærkninger til Skattestyrelsens forslag af 24. januar 2019 og fornyet forslag af 13. februar 2019. Du mangler yderligere oplysninger på, at du er skattepligtig af social pension fra Norge i Danmark.

Skattestyrelsen har fået oplyst fra Udbetaling Danmark, at du er tilkendt social alderspension fra Norge med virkning fra den 1. december 2010.

Den udenlandske pension har betydning for din skat. Din forskudsopgørelse for 2019 ændres med:

Pension fra Norge31.310 kr.

Betalt skat i Norge er skønnet til 4.696 kr.

3.408 NOK x 12 md = 40.896 NOK. Beløbet er omregnet med kursen 0,7656 kr.

Da du er fuldt skattepligtig til Danmark ifølge kildeskattelovens § 1 stk. 1. nr. 1, er du skattepligtig af alle indkomster, uanset hvor i verden, de stammer fra. Reglerne står i statsskattelovens § 4.

I henhold til artikel 18 stk. 1 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Norge (Norden) kan både Norge og Danmark beskatte pensioner.

Gældende overenskomst mellem Danmark og Norden er bekendtgørelse 1997-06-25 nr. 92, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 4 af 2009-01-14.

Artikel 18 stk. 1 er herefter:

Pension og livrente, som udbetales fra en kontraherende stat, og udbetaling fra en kontraherende stat i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i førstnævnte stat.

Ved ændringen i bekendtgørelse nr. 4 af 2009-01-14 blev det ændret fra ”kan kun” beskattes i førstnævnte stat til ”kan” beskattes i førstnævnte stat. Social pension kan dermed beskattes både i Danmark og Norge.

Vedlagt udskrifter fra:

Bekendtgørelse 1997-06-25 nr. 92 artikel 18, hvor bekendtgørelse nr. 4 af 2009-01-14 er indarbejdet i.

Kommentarer til artikel 18

Bekendtgørelse 2009-01-14 nr. som er ændring til artikel 18.

Den juridiske vejledning afsnit C.F.9.2.14.7.2 artikel 18

Når vi beregner din skat, tager vi hensyn til, at udbetalingslandet efter aftalen om dobbeltbeskatning har beskatningsret til pensionen. I den danske skatteberegning får du nedslag for den skat, du betaler i udbetalingslandet. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Norge (Norden) artikel 25 stk. 1. Nedslaget kan maksimalt være det samme beløb, som dansk skat af pensionen ville være.

Når vi ændrer din forskudsopgørelse, ændrer dit skattekort sig også. De nye oplysninger bliver automatisk sendt til dit pensionsselskab eller andre udbetalere.

(...)”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at den norske alderspension ikke skal beskattes i Danmark, og at forskudsopgørelsen for indkomståret 2019 derfor skal ændres.

Af klagen fremgår bl.a. følgende:

”Jeg har modtaget vedlagte brev fra Skattestyrelsen (modtaget med post 20.03.2019, Bilag 1) hvor min forskudsopgørelse for 2019 ændres, fordi Skattestyrelsen ønsker at ekstrabeskatte min sociale alderspension fra Norge, hvor jeg allerede har betalt skat af denne sociale alderspension.

Skattestyrelsen har henvist til og vedlagt lovgrundlaget for denne afgørelse, bl.a. DBOKOMM 2017-05-01, hvor der i Kommentar. Artikel 18 Pension mm. i første sætning står:

Art. 18 omhandler pensioner og lignende vederlag, der udbetales for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold.

Min norske sociale alderspension har intet med personligt arbejde i tjenesteforhold at gøre. Den er fastsat til 9 år i perioden fra jeg blev 16 år (1959) til jeg blev 29 år gammel (1972). I denne periode var jeg studerende (i Norge og udland) (med bl.a. norske studielån), samt aftjenede min værnepligt i Norge. Jeg havde intet personligt arbejde i tjenesteforhold.

Min norske sociale alderspension falder derfor udenfor Art. 18.

Jeg har i en mail dateret 28.02.2019 til Skattestyrelsen/v. (...) (Bilag 2), henvist til ovenstående og bedt om en forklaring. Hun har i stedet sendt mig vedlagte afgørelse, uden at svare på min konkrete henvisning til Art. 18. Jeg har derfor fundet det nødvendigt at klage over afgørelsen.

(...).

Af supplerende indlæg fremgår bl.a. følgende:

”Jeg har den 20.03.2019 klaget til Skatteankestyrelsen over at min samordnede norske udenlandske pension beskattes i Danmark, med henvisning til at den ikke falder under art. 18 (DBOKOMM 2017-05-01). (cf. Skattestyrelsen sags-id 268915707;

Skatteankestyrelsen sagsnr. 19.0024805)

Jeg har påfølgende - den 30.04.2019 - modtaget en pensionsmeddelelse vedr. min danske folkepension fra Udbetaling Danmark, hvor det fremgår at min norske pension påvirker mit danske skattefradrag, således mit månedlige skattefradrag vedr. min danske pension bliver nedsat fra 2.447 (marts 2019) til 548 (maj 2019) kr/mnd., hvilket resulterer i forøget beskatning af min danske pension med (2.210-1.506 =) 704 kr/mnd.

Samlet set ser beskatningen af min norske samordnede udenlandske pension således ud:

Norsk brutto pension (pr. mnd.)

NOK

3.506

svarende til DKK

2.702

Forskudstræk skat i Norge (30 %)

1.051

810

Udbetalt i Norge

2.455

1.892

På grund af min norske samordnede pension ønsker altså Skattestyrelsen - via reduceret pensionsskattefradrag - at forøge beskatningen af min danske folkepension med yderligere 704 kr/mnd., hvilket svarer til at min norske bruttopension på 2.702 DKK beskattes med yderligere 26 % i Danmark.

Altså totalt en beskatning på 56 % - 30 % i Norge og 26 % i Danmark - af en pensionsindtægt på brutto kr. 2.702 kr/mnd!

Resultatet af denne dobbeltbeskatning er fuldstændig urimelig! Jeg må bede om kopi af lovværk som begrunder denne urimelighed og viser at lovens intention er denne urimelighed.

(...)”

Klagerens bemærkninger til Skatteankestyrelsen sagsfremstilling og forslag til afgørelse

”Kommentar til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse, dateret 8. marts 2021

Jeg har klaget over et specifikt forhold. Dette forhold ignorerer Skatteankestyrelsen totalt i sit svar. Det bliver ikke nævnt med et eneste ord.

Det fremgår af de lovtekster som Skattestyrelsen sendte til mig 12. marts 2019 for at begrunde sin afgørelse – nemlig den første sætning i DBOKOMM 2017-05-01. Artikel 18 Pension m.m., at:

Art. 18 omhandler pensioner og lignende vederlag, der udbetales for tidligere

personligt arbejde i tjenesteforhold. (min udhævelse)

Jeg har påpeget at min pension i Norge ikke bunder i tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold.

Jeg har ikke anfægtet den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller at alderspensioner falder under denne overenskomst. Min påstand er at mit tilfælde er etundtag fordi – ifølge de lovtekster Skatteministeriet har sendt mig – den ikke er vederlag fortidligere personligt arbejde i tjenesteforhold.

Jeg har påpeget dette overfor Skattestyrelsen, som undlod at forholde sig til den konkrete lovtekst jeg henviser til og til om mit tilfælde er et undtag.

Skatteankestyrelsen gør præcis det samme: undlader at forholde sig til det jeg klager over, og den lovtekst jeg henviser til.

Jeg må derfor insistere på at man forholder sig til den lovtekst jeg henviser til, og begrunder hvorfor denne tekst kan eller ikke kan være grundlag for et undtag.

I øvrigt har jeg påpeget at når man anvender dobbeltbeskatningsaftalen på min pension, bliver resultatet at pensionen beskattes totalt med 56 %. Dette finder jeg helt urimeligt. Skatteankestyrelsen har valgt ikke at forholde sig til dette faktum.

Jeg vil derfor bede om at man forholder sig til om praksis vedrørende dobbeltbeskatning i mit tilfælde ligger indenfor rimelighedens grænser og om dette var hensigten med loven.”

Landsskatterettens afgørelse

Klageren var i indkomståret 2019 fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til bopælsbestemmelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i henhold til artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 23. september 1996 mellem de nordiske lande.

Det følger af den fulde skattepligt, at klageren er skattepligtig her til landet af al skattepligtig indkomst, uanset om indkomsten stammer her fra landet eller fra udlandet. Det fremgår af globalindkomstprincippet i statsskattelovens § 4.

Klageren er derfor skattepligtig til Danmark af alderspensionen fra Norge.

Ved lov nr. 1193 af 11. december 2008 tiltrådte Danmark den ændring af artikel 18, stk. 1, i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 23. september 1996, der fulgte af protokollen af 4. april 2008, hvorved ordene "kan kun beskattes" udgik og blev erstattet med ordene "kan beskattes", og som har virkning fra den 1. januar 2009.

Efter ændringen har dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 18, stk. 1, følgende ordlyd:

”Pension og livrente, som udbetales fra en kontraherende stat, og udbetaling fra en kontraherende stat i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan beskattes i den førstnævnte stat.

I kommentaren til artikel 18 hedder det blandt andet:

”Art. 18 omhandler pensioner og lignende vederlag, der udbetales for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold.

...

Bestemmelsen omfatter – i modsætning til OECD-modeloverenskomsten – såvel offentlige som private pensioner.”

Det fremgår af Den Juridiske Vejledning afsnit C.F.9.2.14.7.2, at bestemmelsen omfatter både private pensioner, uanset om de stammer fra et tidligere tjenesteforhold eller ikke, offentlige pensioner og ydelser i henhold til sociallovgivningen, f.eks. folkepension.

Efter en naturlig sproglig forståelse må bestemmelsen forstås på den måde, at den omfatter de pensioner og ydelser, som er beskrevet i Den Juridiske Vejledning. De citerede passager af kommentaren til artikel 18, herunder den af klageren fremhævede, findes ikke at kunne føre til andet resultat.

Det lægges til grund, at alderspensionen fra Norge er udbetalt i henhold til sociallovgivningen i Norge. Alderspensionen findes herefter omfattet af artikel 18, stk. 1.

Danmark kan derfor som bopælsland beskatte alderspensionen fra Norge i henhold til artikel 18, stk. 1, i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 23. september 1996 som ændret ved protokol af 4. april 2008.

Såfremt en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens bestemmelser kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal Danmark indrømme et fradrag i denne persons danske indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, der er betalt i denne anden stat. Det fremgår af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 25, stk. 1, litra a. Fradraget kan dog ikke overstige den del af den danske indkomstskat, beregnet før sådant fradrag, der svares af den indkomst, som kan beskattes i denne anden stat.

Som følge heraf skal Danmark som bopælsland ved skatteberegningen give fradrag for den norske skat efter overenskomstens artikel 25, stk. 1, litra a, om creditlempelse i den beregnede danske skat af den norske alderspension.

Skattestyrelsen har i forskudsopgørelsen for indkomståret 2019 medregnet den norske alderspension i indkomstopgørelsen og ved skatteberegningen givet et nedslag for skønnet betalt skat i Norge i overensstemmelse med de interne danske skatteregler og bestemmelserne i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Herefter, og da rimelighedshensyn ikke kan føre til andet resultat, stadfæstes Skattestyrelsens afgørelse.