Kendelse af 22-04-2020 - indlagt i TaxCons database den 16-05-2020

Journalnr. 19-0002259

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Perioden 1. januar 2013 -

31. december 2013

Skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat

65.252 kr.

Nedsættelse

65.252 kr.

Skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag

10.316 kr.

Nedsættelse

10.316 kr.

Perioden 1. januar 2014 -

31. december 2014

Skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat

73.914 kr.

Nedsættelse

73.914 kr.

Skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag

11.686 kr.

Nedsættelse

11.686 kr.

Faktiske oplysninger

SKAT har på baggrund af oplysninger fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) udtaget klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2013 og 2014 til kontrol.

SKAT har derfor i brev af 13. december 2016 – samt rykker af 11. januar 2017 – anmodet klageren om at fremsende kontoudskrifter vedrørende han lønkonto i [Finansiel Virksomhed] med kontonr. [...29] samt en redegørelse for indsætningerne.

Klageren har i e-mail af 20. januar 2017 oplyst følgende over for SKAT:

”(...)

Vedr. brevet af den 13. december 2016 - Jnr. [...]

Konto [...29] er brugt som erhvervskonto til [virksomhed1] v/ [person1] CVR.nr. [...1], fordi [person1] ikke kunne får en erhvervskonto i forskellige banker.

Hævninger var til varekøb og lønninger for CVR.nr. [...1].

Lønninger var blandt andet lavet i danlon og letløn.

(...)”

[person1] har i forbindelse med en ændring af hendes årsopgørelse i SKATs TastSelv anført følgende begrundelse for ændringen:

Jeg retter i den da jeg nu er klar over hvad jeg skulle udfylde i forhold til den virksomhed, [person2] har brugt mit navn uden min viden. Jeg har ikke tjent noget derfor var jeg i tvivl.

Ifølge oplysninger fra Erhvervsstyrelsen (CVR-registret) blev enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1] med CVR.NR. [...1] etableret den 1. november 2012 med [person1] som fuldt ansvarlig deltager. Virksomheden, der ophørte pr. 30. juni 2014, var registreret under branchekode 433410 Malerforretninger.

Det følger videre af CVR-registret, at klageren den 9. maj 2014 har stiftet iværksætterselskabet [virksomhed1] IVS med CVR.NR. [...2]. Selskabet, der er opløst efter konkurs den 26. juni 2018, var ligeledes registreret under branchekode 433410 Malerforretninger. Ifølge oplysninger fra SKAT har klageren i perioden 1. august til 31. december 2014 modtaget lønindkomst på 90.855 kr. fra selskabet.

Klageren har desuden i perioden 14. november 1995 til 6. maj 2009 drevet enkeltmandsvirksomheden [virksomhed2] med CVR-NR. [...3]

SKAT har den 24. januar 2017 anmodet klageren om en nærmere redegørelse for, hvem, der har fuldmagt og hævekort til kontoen, hvortil klageren den 26. januar 2017 pr. telefon over for SKAT oplyste, at det alene er ham, ligesom han supplerende oplyste, at [person1] er hans kusine.

I e-mail af 13. februar 2017 har klageren fremsendt oversigter over kontoposteringer for perioderne fra den 1. november 2013 til den 9. maj 2014 samt fra den 8. juli 2014 til den 31. december 2014.

Efter anmodning fra SKAT har [Finansiel Virksomhed] den 12. april 2017 fremsendt kontoudskrifter for perioden 12. marts 2013 til 1. november 2013.

SKAT har herefter i brev af 26. april 2017 udsendt forslag til afgørelse, hvor SKAT som følge af konstaterede indbetalinger og hævninger anser klageren for at være forpligtet til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag med 75.586 kr. i 2013 og 85.600 kr. i 2014.

Klageren har i e-mail af 16. maj 2017 fremsendt følgende indsigelser til SKATs forslag til afgørelse:

”(...)

Jeg har modtaget jeres brev af den 26. april 2017.

Jeg godkender ikke forslaget, der bank transaktioner tilhør:

[virksomhed1] v/ [person1]

CVR. [...1]

(...)

SKAT har i afgørelse af 2. juni 2017 truffet afgørelse i overensstemmelse med forslaget.

SKAT har i samme afgørelse truffet afgørelse vedrørende klagerens skatteansættelser samt momstilsvar for 2013 og 2014, der ligeledes er påklaget til Skatteankestyrelsen, men behandles i to særskilte – men sammenholdte – sager.

I forbindelse med klagesagens behandling har Skatteankestyrelsens sagsbehandler på baggrund af en telefonsamtale i brev af 18. december 2019 anmodet repræsentanten om senest den 14. januar 2020 at fremsende det i klagen bebudede regnskabsmateriale.

Repræsentanten har imidlertid ikke reageret yderligere over for Skatteankestyrelsen.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for at være pligtig til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag med 75.586 kr. i 2013 og 85.600 kr. i 2014.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

Arbejdsgivere skal ifølge kildeskatteloven § 48 stk. 7 og ifølge bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag § 7, ved enhver udbetaling af A-indkomst, indeholde A-skat og am-bidrag. Endvidere fremgår det i kildeskattelovens § 48 stk. 7 at arbejdsgivere skal indeholde 55 % i A-skat, hvis arbejdsgiveren ikke er i besiddelse af lønmodtagerens skattekort.

Den indeholdelsespligtige, som udbetaler A-indkomst til den skattepligtige, skal elektronisk indhente skattekort, bikort eller frikort (e-skattekort) fra told- og skatteforvaltningen.

Du har ikke angivet lønoplysninger til SKAT på lønansatte i din virksomhed [virksomhed1] v/[person1]. Endvidere har din virksomhed for perioden fra den 1. januar 2013 til 9. maj 2014 ikke været registreret for am-bidrag og A-skat.

Der er foretaget skønsmæssig ansættelse for manglende indberetning af A-skat og AM-bidrag med udgangspunkt i din konto i [finans1] konto nr. [...29]. Der er foretaget hævninger med henvisning til posteringstekst på kontoudtog ”a/c løn”, ”løn”, ”acontoløn” m.v. Endvidere er der henvisninger til navngivne personer, som vurderes at være i ansættelsesforhold i din virksomhed for 2013 og 2014.

Den skønsmæssige opgørelse af lønudgifter som SKAT har lavet på baggrund af dine bankudskrifter er vedlagt som bilag 3.

Talmæssig opgørelse af A-skat og am-bidrag for indkomståret 2013

Skønsmæssig opgjorte lønudgifter

Ikke indeholdt am-bidrag 8 % af 128.956 kr.

10.316 kr.

55 % af 118.640 kr. (128.956 kr. – 10.316 kr.)

65.252 kr.

75.568 kr.

Angivet

0 kr.

Samlet krav til betaling for 2013

75.568 kr.

Talmæssig opgørelse af A-skat og am-bidrag for indkomståret 2014

Skønsmæssig opgjorte lønudgifter

Ikke indeholdt am-bidrag 8 % af 146.076 kr.

11.686 kr.

55 % af 134.390 kr. (146.076 kr. – 11.686 kr.)

73.914 kr.

85.600 kr.

Angivet

0 kr.

Samlet krav til betaling for 2013

85.600 kr.

(...)”

SKAT afgørelse er vedhæftet bilag 1 og 2, der består af opgørelser over SKATs skønsmæssige forhøjelser af henholdsvis skat og moms samt bilag 3 med en opgørelse over afholdte lønudgifter.

Klagerens opfattelse

Repræsentanten har i klage af 6. september 2017 nedlagt påstand om nedsættelse af SKATs opgørelse af klagerens indeholdelsespligt af A-skat og AM-bidrag.

Klageren har anført følgende:

”(...)

Der er begået fejl fra skatteyders side, idet han grundet sygdom og følgende stress kastede sig over arbejdet uden at holde styr på indtægter, udgifter, skat og moms. Det har ikke været for at unddrage sig skat, men alene fordi han var for stærkt fokuseret på, at han ville lykkedes med at tjene penge og få en virksomhed til at give overskud.

Han fik sin kusine til at hjælpe sig med at oprette virksomheden, og det var planen, at hun skulle have hjulpet ham med det administrative. [person2] overtog i stedet det hele selv – og det kunne han tydeligvis ikke uden hjælp.

Men den skønsmæssige opgørelse er dog langt fra virkelighedens verden og vi har derfor [virksomhed3] til at opstille regnskab, så vi har et mere korrekt matr. Til beregning af den manglende skat og moms.

Det er korrekt, at SKAT ikke er forpligtet til at beregne/skønne udgifter i forbindelse med en indkomsterhvervelse, men det er dog ikke forbudt at lave et skøn over udgifter. Og SKAT burde have mulighed for at sammenligne indkomst og udgifter med andre mindre malervirksomheder for at kunne skønne en mere retvisende indkomst. Det er dog ikke sket og derfor kan vi ikke tiltræde den skønsmæssige opgørelse.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Til A-indkomst henregnes enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser. Dette følger af kildeskattelovens § 43, stk. 1.

I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten. Det fremgår af kildeskattelovens § 46, stk. 1.

Det følger yderligere af kildeskattelovens § 48, stk. 7 (dagældende), at hvis den indeholdelsespligtige hverken modtaget skattekort, bikort eller frikort, skal der indeholdes 55 pct. af den udbetalte eller godskrevne A-indkomst uden fradrag efter stk. 2 og 3.

Endvidere er personer, der har lønindkomst m.v. fra beskæftigelse udført her i landet, pligtige til at betale arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsgiveren er indeholdelsespligtig af arbejdsmarkedsbidraget i forbindelse med udbetalingen af A-indkomsten. Dette følger af arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.

Den, som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder denne med for lavt beløb er over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov. Dette fremgår af kildeskattelovens § 69, stk. 1.

Det følger af opkrævningslovens § 5, stk. 2, at såfremt størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt.

SKAT har foretaget skønsmæssige ansættelser af manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag med udgangspunkt i hævninger foretaget på klagerens bankkonto i [...] (kontonr. [...29]) i perioden fra 3. maj 2013 til 1. maj 2014.

Retten finder, at klageren – som opgjort af SKAT – må anses for at have afholdt udgifter til lønninger på henholdsvis 128.956 kr. i 2013 og 146.076 kr. i 2014. Der er herved lagt afgørende vægt på, at samtlige hævninger ses at indeholde navngivne personer eller betegnelse ”løn”. Der er ligeledes henset til, at Landsskatteretten i afgørelse af dags dato vedrørende klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2013 og 2014 (j.nr.: [...]), har truffet afgørelse om størrelsen af omsætningen, der har et sådan omfang, at der er en formodning for, at omsætningen er oppebåret ved hjælp af ansatte.

Landsskatteretten anser således klageren for at være indeholdelsespligtig af A-skat samt arbejdsmarkedsbidrag ved udbetaling af løn, jf. reglerne i kildeskattelovens § 46, stk. 1 og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7.

Idet Landsskatteretten i øvrigt kan tilslutte sig SKATs beregning af det beløb, klageren er indeholdelsespligtig af, stadfæstes afgørelsen.