Kendelse af 31-07-2019 - indlagt i TaxCons database den 29-09-2019

Journalnr. 18-0006616

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2013

Underskud af virksomhed

-8.673 kr.

0 kr.

0 kr.

Indsætninger på bankkonto

85.979 kr.

0 kr.

85.979 kr.

Ejendomsværdiskat

-538 kr.

0 kr.

0 kr.

Indkomståret 2014

Overskud af virksomhed

5.509 kr.

0 kr.

0 kr.

Kapitalafkast

-1.753 kr.

0 kr.

0 kr.

Indkomståret 2015

Indsætninger på bankkonto

64.088 kr.

0 kr.

64.088 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har haft registreret bopælsadresse på [adresse1], [by1], siden 1. marts 1996.

Klageren var registreret som ejer af ejendommen [adresse2], [by2], med en ejerandel på 50 %. Klageren overtog ejendommen den 1. september 2013.

SKAT har foretaget kontrol af klagerens registrerede bopælsadresse på [adresse1], [by1] den 3. august 2016.

Ved kontrollen konstaterede SKAT, at der i ejendommen fandtes et stort lager af importeret øl og sodavand i et omfang, der ikke kunne karakteriseres som værende til eget brug. Klagerens lager blev i forbindelse med kontrollen beslaglagt. Af SKATs bødeforlæg den 21. juli 2017 fremgik:

”[...]

Ved kontrol den 3. august 2016 på din adresse, [adresse1], [by1], [by2], konstaterede SKAT, at du ikke har:

opbevaret følgesedler eller kvitteringer på det forretningssted, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted,
ført forskriftsmæssigt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret.

[...]

SKAT konstaterede samtidig, at du havde:

markedsført følgende drikkevarer i engangsemballage, selvom de ikke har pantmærket i overensstemmelse med kravene i pantbekendtgørelsen.

[...]

SKATs straffesagsenhed sigter dig derfor for at have overtrådt

a. spiritusafgiftslovens § 20, stk. 7 og 8
b. øl-, vin- og frugtafgiftslovens § 14, stk. 5 og 6
c. pantbekendtgørelsens § 24

Vi kan slutte sagen med en bøde på 15.000 kr.”

SKAT har i forbindelse med et projekt gennemgået klagerens skattegrundlag og blev opmærksom på, at klageren ikke har selvangivet udlejning af ejendommen på [adresse2], [by2], samt at klageren har haft en lavt rådighedsbeløb.

Klageren var ikke registreret med erhvervsvirksomhed i CVR-registret.

Ifølge SKATs oplysninger har klageren haft indkomst fra [by3] Kommune på 230.106 kr. i indkomståret 2013, 256.111 kr. i indkomståret 2014 og 266.961 kr. i indkomståret 2015.

SKAT har den 15. marts 2017 anmodet klageren om oplysninger vedrørende klagerens udlejningsejendom på [adresse2] og [adresse1], samt udlejningsregnskab.

Den 15. april 2017 fremsendte klagerens repræsentant regnskaber for udlejningsejendommen [adresse2], [by2] for perioden 2013 – 31. december 2015. Samme dag fremsendte repræsentanten en redegørelse, hvoraf det fremgik:

”Vedrørende ejendommen [adresse1], [by2],
tilhørende [person1] CPR-nr. [...].

Lejlighed 86 m2 opførsel i 2006, [adresse1].

Indrettet i side længe til tidligere ægtefælles moder som beboede lejligheden indtil hun
flyttede på plejehjem i 2009.

Lejligheden har ikke været udlejet siden.

Der er således ingen lejeindtægter i perioden 1/1 2013 - 31/12 2016 og ejer har heller
ikke fratrukket udgifter til forsikring og ejendomsskat m.v. i perioden.

Lejligheden er i 2017 blevet nedlagt Gf. vedlagte kopi af skrivelse fra [virksomhed1].)

Jeg har korrigeret [person1]'s selvangivelser for 2013 og 2014 med hans
andel af resultat udlejning [adresse2], [by2].

Jeg anmoder SKAT om at lave korrektionen for indkomståret 2015, idet der ikke er
adgang i tast selv for at foretage korrektion til 2015.”

SKAT har den 21. juni 2017 anmodet klageren om yderligere oplysninger, herunder kontoudskrifter, dokumentation for køb og salg af værdipapirer, campingvogn og bil, samt ejendommen på [adresse2], med henblik på at beregne et privatforbrug.

Klagerens repræsentant har den 7. august 2017 fremsendt materiale til SKAT, herunder en opgørelse af klagerens privatforbrug, samt klagerens kontoudtog vedrørende klagerens bankkonto [...20]. Af privatforbrugsopgørelsen fremgik:

”Privatforbrug 2013 kr.57.079

Privatforbrug 2014 kr.142.350

Privatforbrug 2015 kr.99.311

Privatforbrug 2016 kr.138.171

Til ovenstående skal lægges hustru privatforbrug, idet [person1] begyndte at komme sammen med [person2] i marts 2013.”

Klagerens repræsentant har udarbejdet formueforklaringer for indkomstårene 2013, 2014 og 2015.

Af formueforklaringerne fremgik:

”Egenkapital virksomhed 1/1 2013 0

Egenkapital privat 1/1 20131313641

Virksomhedsindkomst -8673
skattepligtig før arbejdsmarkedsbidrag og beskæftigelsesfrad 225365

Lånt privat af [person3] 25000

Stigning i ejendomsværdi

I ALT1555333
x Privat -57079
x Skatter og arbejdsmarkedsbidrag-96068 -96068

Nedgang i ejendomsvurdering-50000 -50000

Ej fradragsberettiget ejendomsskat

Livs- og ulykkes forsikring

SKATTEMÆSSIG EGENKAPITAL I ALT1352186

Egenkapital virksomhed 31 /12 13 85261

Egenkapital privat 31/12 131266925

I ALT1352186

Hustruen [person2] cpr nr. xxxx – xxxx
mødte skatteyder i marts 2013
de flyttede sammen i 2014
og blev gift i 2016

Egenkapital virksomhed 1/1 2014 85261

Egenkapital privat 1/1 20141266925

Virksomhedsindkomst 5508

Indkomst mand, før arbejdsmarkedsbidrag 236948

Lånt privat af [person3] 0

Stigning i ejendomsværdi

I ALT1594642
x Privat -142350
x Skatter og arbejdsmarkedsbidrag-87736 -87736

Nedgang i ejendomsvurdering
overskydende skat 2013 3000

Livs- og ulykkes forsikring

SKATTEMÆSSIG EGENKAPITAL I ALT1367556

Egenkapital virksomhed 31/ 12 14 92003

Egenkapital privat 31 /12 14 127553

I ALT1367556

Citroen Saxo købt for kr.5.000 motor brænder sammen så 30/7 skrottes bilen

[person4] lejede 2 værelser i stuehuset med adgang til køkken og bad

Hustruen [person2] cpr nr. xxxxxx – xxxx
mødte skatteyder i marts 2013
de flyttede sammen i 2014
og blev gift i 2016

Egenkapital virksomhed 1/1 2015 92003

Egenkapital privat 1/1 20151275553

Virksomhedsindkomst 9401
skattepligtig indkomst, før arbejdsmarkedsbidrag og beskæftigelsesf 235833
købspris campingvogn -9000
indgået værelsesudlejning 24000

I ALT1627790
x Privat -99311
x Skatter og arbejdsmarkedsbidrag-93292 -93292

Nedgang i ejendomsvurdering
overskydende skat

Livs- og ulykkes forsikring

SKATTEMÆSSIG EGENKAPITAL I ALT1435187

Egenkapital virksomhed 31/12 15 90972

Egenkapital privat 31/12 151344215

I ALT1435187

[person4] lejede 2 værelser i stuehuset med adgang til køkken og bad

[...]”

Det fremgik af klagerens kontoudtog, at klageren i indkomstårene 2013 og 2015 har haft indsættelser på sin bankkonto som følgende:

Indkomstår 2013:

06-08-2013 Indsat

[...20]

70.000,00 kr.

09-08-2013 Indsat

I alt

[...20]

15.979,50 kr.

85.979,50 kr.

Indkomståret 2015:

23-04-2015 Indsat

[...20]

10.000,00 kr.

07-05-2015 Indsat

[...20]

20.000,00 kr.

07-08-2015
i alt

[...20]

34.088,00 kr.

64.088,00 kr.

Klagerens repræsentant har i forbindelse med det fremsendte materiale af 7. august 2017 anmodet SKAT om en status i sagen den 31. oktober 2017 og rykket for svar den 15. januar 2018.

SKAT anmodede herefter om yderligere oplysninger den 19. januar 2018, herunder dokumentation for indsætninger på bankkonti, private lån og udgifter på udlejningsejendommen.

Klagerens repræsentant fremsendte materiale den 25. januar 2018.

Det fremgik af klagerens redegørelse, at indsætningerne stammer fra salg af privat indbo, en frimærkesamling. Om salg af frimærkesamling har klageren forklaret:

”Jeg har samlet frimærker, mønter og sedler siden 1961. I 1987 fik jeg min moster og onkels samlinger gennem mange år 2010/ 11 var jeg på vurderingsmesse i [...] hvor [virksomhed2] vurderede nogle af mine islandske frimærker, som værende meget sjældne. Da jeg ikke ville have dem på auktion tilbød de at komme hjem til mig og besigtige min samling. Jeg blev ved dette besøg tilbudt en kontant pris for nogle af disse islandske samt nogle danske frimærker på i alt 150.000, hvilket jeg havde svært ved at sige nej til efter skilsmissen med min forhenværende kone og usikkerheden på om jeg havde råd til at sidde alene på gården; om jeg skulle sælge og købe andet. Da frimærkerne var mit særeje og jeg ikke ønskede konflikt med hende om de indkomne penge, samt havde et panseret pengeskab til op bevarelse valgte jeg at opbevare dem hjemme; Da jeg indså at jeg ikke kunne vedligeholde gården alene, valgte jeg at bruge jeg nogle af pengene til at købe et "billigt hus" sammen med en kammerat mhp istandsættelse og senere indflytning når gården var solgt. Mit forbrug alene har altid været sparsomt, og mine venner gavmilde med middagsinvitationer og derfor forsøgte jeg ikke at røre min lønkonto mhp at indfri gælden på gården, da salget ikke gik så godt.

Mit manglende synlige privatforbrug efter jeg lærte min nuværende ægtefælle at kende skyldes vores fordeling af udgifter; jeg betaler faste udgifter på ejendom/ forbrug mm via min konto og hun betaler så halvdelen til mig i kontanter, samt forbrugsudgifter til mad, tøj mm.”

Hertil har klageren oplyst, at han har opbevaret kontantbeløbet på 150.000 kr. i et pengeskab, hvorefter han har anvendt beløbet til køb af et mindre hus.

Klageren har videre oplyst:

”Frimærker Jeg solgte efter vurdering i [by4]
Til [virksomhed2]
Irland AFA 23 26 27 28 29 30 32 33 34
AFA Vurdering 165.350 kr

Irland AFA 23B 24 25 26B 27B 28B 29B 30B 31 32B 33B
AFA Vurdering 5753 kr

Danmark et album med 16 sider med 4 blokke stemplet
indhold bla AFA Nr. 67 (24 blokke) (124.800kr)
Udover det ca. 200 Blokke af nyere mærker”

Klagerens repræsentant har hertil indsendt et udsnit af billeder af de frimærker, der ifølge klageren var solgt til [person5].

Klageren har videre fremlagt en artikel af 22. januar 2015, hvoraf det fremgår, at [person5] er tidligere frimærkedirektør for [virksomhed3]. Ifølge artiklen blev [person5] straffet for hvidvask af narkopenge og forsøg på afpresning.

Klageren har fremlagt et udskrift af en google-søgning med søgningsteksten ”vurderingsmesse frimærker [by4] 2010/2011”. Af udsøgningen fremgik ikke, at der havde været afholdt en vurderingsmesse i [by4] i 2010 eller 2011.

Klagerens repræsentant har den 3. april 2019 forklaret, at det var billederne på udskriften, der påviste, at der har været afholdt vurderingsmesse vedrørende frimærker i [by4] i 2010/2011.

Den 5. februar 2018 har SKAT anmodet klageren om oplysninger i forlængelse af brev den 19. januar 2018.

Klagerens repræsentant besvarede SKATs anmodning om oplysninger ved mail den 7. februar 2018, hvoraf det fremgik:

”Jeg har i går modtaget en skrivelse fra dig vedr. j.nr. [...] om at du
ikke har modtaget det forespurgte materiale

Jeg sendte materialet til dig den 25/1 i en kuvert jeg afleverede selv
brevet på det lokale post indleveringssted her i [by5] så hvis det ikke
er kommet frem endnu må det stadig ligge hos [posten], men det er måske
almindeligt nu om dage at der går op til 14 dage før almindelig post breve når frem.

Det materiale som jeg tidligere har sendt med [posten] vedhæfter jeg denne
mail, så nu få du det både pr. mail og med post. ”

SKATs forslag til afgørelse var dateret den 30. maj 2018 og SKAT har truffet afgørelse den 20. juni 2018.

Klagerens repræsentant har eftersendt materiale den 12. april 2019, idet det på møde mellem klagerens repræsentant, klageren og Skatteankestyrelsen den 3. april 2019, blev konstateret, at der i sagen manglede bilag.

Klagerens repræsentant har yderligere fremlagt en kopi af et frimærkekatalog. Videre har klageren fremlagt artikler om [person5] og [person5]s karriere, herunder handel med frimærker.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst med indsætninger på 85.979 kr. i indkomståret 2013 og 64.088 kr. i indkomståret 2015.

SKAT har nedsat klagerens indkomst med underskud af virksomhed på 8.673 kr. i indkomståret 2013. Videre har SKAT forhøjet klagerens indkomst med overskud af virksomhed med henholdsvis 5.509 kr. i indkomståret 2014 og 9.401 kr. i indkomståret 2015.

SKAT har nedsat klagerens indkomst med opkrævet ejendomsværdiskat for ejendommen på [adresse2], [by2] med henholdsvis 538 kr. i indkomståret 2013 og 1.627 kr. i indkomståret 2015.

SKAT har nedsat klagerens indkomst for så vidt angår klagerens kapitalafkast i kapitalafkastordningen med henholdsvis 1.753 kr. i indkomståret 2014 og 940 kr. i indkomståret 2015.

SKAT har anført følgende begrundelse:

”Enhver, der er skattepligtig her til landet, skal over for SKAT årligt oplyse sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Reglen står i skattekontrollovens§ 1, stk. 1, 1. pkt.


Du skal som erhvervsdrivende udarbejde et skattemæssigt årsregnskab som grundlag for selvangivelsen. Det står i skattekontrollovens § 3, stk. 1.


Det er dit ansvar at oplyse din indkomst. Du har pligt til at kontakte os inden 4 uger efter modtagelse af årsopgørelse, hvis grundlaget for din skat er for lav. Reglen står i skattekontrollovens § 16, stk. 1.

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig. Det gælder både engangsindtægter og løbende indtægter, og det er uden betydning, om indkomsten stammer fra en aktiv indsats eller en uventet erhvervelse, f.eks. en gevinst eller gave. Reglen står i statsskattelovens § 4, stk. 1.

Indtægter ved udlejning og beregnet ejendomsværdiskat

Udlejning af din helårsbolig anses for erhvervsmæssig udlejning, og resultat ved udlejning skal opgøres efter reglerne i statsskattelovens § 4, stk. 1, litra b og § 6, stk. 1. Det vil sige, at alle indtægter er skattepligtige, og de faktiske driftsudgifter kan fradrages.

Der er endvidere fradragsret for ejendomsskat efter ligningslovens § 14, stk. 1.

Med hensyn til vedligeholdelsesudgifter kan du maksimum fratrække 35 % af den årlige lejeindtægt i de første 3 ejerår. Såfremt du har vedligeholdelsesudgifter ud over denne procentdelsberegning, betragtes de resterende vedligeholdelsesudgifter som forbedringsudgifter.

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat, når du udlejer din bolig erhvervsmæssigt. Reglen står i ejendomsværdiskattelovens § 1, stk. 1, 2. pkt. Vi nedsætter derfor ejendomsværdiskatten for ejendommen [adresse2], [by2] til 0 kr. Nedsættelsen udgør 538 kr. for 2013 og 1.627 kr. for 2015. Der er ikke betalt ejendomsværdiskat for indkomståret 2014.

Vi har godkendt regnskaberne for udlejningsejendommen [adresse2], som er udarbejdet af din revisor [virksomhed4] v/[person6], [by6].

Det opgjorte tal ser således ud:

2013 2014 2015

Resultat før renter -17.346 kr. 11.017 kr. 18.802 kr.

Din andel, heraf, 50 % 8.673 kr. 5.509 kr. 9.401 kr.

Beskattes som:

Overskud af virksomhed (personlig indkomst) -8.673 kr. 3.756 kr. 8.461 kr.

Kapitalafkast i kaptilafkastordningen (kapitalindkomst) 0 kr. 1.753 kr. 940 kr.

I alt -8.673 kr. 5.509 kr. 9.401 kr.

”[...]


Enhver, der er skattepligtig her til landet, skal over for SKAT årligt oplyse sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Reglen står i skattekontrollovens § 1, stk. 1, 1. pkt.

Det er dit ansvar at oplyse din indkomst. Du har pligt til at kontakte os inden 4 uger efter modtagelse af årsopgørelse, hvis grundlaget for din skat er for lav. Reglen står i skattekontrollovens § 16, stk. 1.

Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig. Det gælder både engangsindtægter og løbende indtægter, og det er uden betydning, om indkomster stammer fra en aktiv indsats eller en uventet erhvervelse, f.eks. en gevinst eller gave. Reglen står i statsskattelovens § 4, stk. 1.


Indsætninger på bankkonto

Det anses ikke for tilstrækkelig dokumenteret eller sandsynliggjort, at indsætningerne i banken (jf. bilag 1 ovenfor) stammer fra salg af privat indbo, herunder frimærker, mønter osv.

Vi anser derfor, at indsætningerne er skattepligtige efter statsskattelovens § 4, stk. 1, og skal beskattes som personlig indkomst efter personskattelovens § 3, stk. 1.

Det skattepligtige beløb opgøres således:

[...]

Vi har efter en konkret vurdering valgt af se bort fra indbetalingen kr. 10.000 den 8. april 2015, på fælleskontoen for udlejningsejendommen (konto [...65]).

Ved vurderingen af hvorvidt indsætningerne i banken er skattepligtig indkomst eller ej, har vi lagt vægt på at du ikke på tilstrækkelig vis har dokumenteret eller sandsynliggjort, at indsætningerne kommer fra salg af privat indbo, herunder frimærker, mønter osv.

Der henvises i denne forbindelse til Byrets dom af 25. maj 2016 (SKM2017.120.BR), hvor SKAT var berettiget til at foretage skønsmæssige forhøjelser, på baggrund af en lang række indsætninger på sagsøgerens konto. Der blev i dommen lagt vægt på, at sagsøgeren ikke kunne dokumentere, at indsætningerne stammede fra skattefrie eller allerede beskattede midler.

Vi har konstateret, at du ved flere lejligheder er stoppet i kontrol ved grænsen til Tyskland, blandt andet den 7. november 2014 (med 60 kasser øl), 21. november 2014 (med 1/3 af 93 kasser øl) og den 22. september 2017 (med 1/4 af 50 kasser øl og 300 liter vin), hvor der er givet indskærpelse omkring indførsel af øl m.v.

Ligeledes har SKAT og Fødevarekontrollens rejsehold været på uanmeldt kontrol på din privatadresse [adresse1] [by1], [by2] den 3. august 2016, på baggrund af en anmeldelse om salg af drikkevarer. Det blev på kontrollen konstateret, at du havde et stort lager af øl, spiritus og sodavand som blev beslaglagt.

[...]

Du anses for at have enkle økonomiske forhold, idet du alene har modtaget en årsopgørelse for indkomstårene 2013 og 2014. Den almindelige korte frist for at ændre din skatteopgørelse for 2013 og 2014 udløb hhv. den 1. juli 2015 og 1. juli 2016. Se Bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013 § 1, stk. 1 og Den juridiske vejledning A.A.8.2.1.1.4.

[...]

Når vi vil ændre skatteopgørelsen for 2013 og 2014, selvom fristen er overskredet, er det fordi du skulle have brugt den udvidede selvangivelse og derfor ikke omfattet af kort frist reglerne. Reglen står i§ 1, stk. 1, nr. 1 samt§ 2, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 543. af 22. maj 2013.

Du har drevet selvstændig virksomhed, som vi ikke har været bekendt med, og som ikke har været dækket af tallene på årsopgørelsen.

Den ordinære 3 års ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt. om varsling om ændring af indkomsten for indkomstårene 2013, 2014 og 2015 er gældende for selvstændigt erhvervsdrivende med udvidet selvangivelse. Forslag om ændring af indkomsten for 2013, 2014 og 2015 skal senest sendes hhv. 1. maj 2017, 1. maj 2018 og 1. maj 2019 og afgørelse senest 1. august 2017, 1. august 2018 og 1. august 2019.

Fristen gælder dog ikke, hvis betingelserne for ekstraordinær skatteansættelse i skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt. Se Bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013 § 3 og Den juridiske vejledning A.A.8.2.1.1.4.

Vi mener, at din skat for 2013 og 2014 er omfattet af skatteforvaltningslovens§ 27, stk. 1, nr. 5, da du ikke har selvangivet resultat af virksomhed samt skattepligtige indsætninger i banken. Dette forhold må betegnes som mindst groft uagtsomt.

Den korte frist gælder derfor ikke for indkomstårene 2013-2015.

Se om skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 i Den juridiske vejledning A.A.8.2.2.1.2.

Vi fik kendskab til manglende selvangivelse af resultat af virksomhed og de skattepligtige indsætninger i bank i forbindelse med modtaget brev fra din revisor den 14. februar 2018, hvorfor fristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 derfor er overholdt. Se Den juridiske vejledning A.A.8.2.2.1.4. ”

I udtalelse af 8. oktober 2018 har SKAT anført:

”Repræsentanten anfører følgende:

1. Ikke dokumenterede indsætninger i 2013 i alt 85.979 kr. og i 2015 i alt 64.088 kr., som af Skattestyrelsen er anset for skattepligtige, skal nedsættes til 0 kr. idet der er tale om salg af privat indbo (frimærker og lign.).
2. Subsidiært påstand er, at ændringerne for indkomstårene 2013 og 2014 er ugyldige, idet fristen er udløbet. Anser ikke at forholdet er groft uagtsomt, når der er tale om at der ikke selvangivet et netto underskud for 2013 og 2014.
Henviser desuden til, at der er indsendt flere skrivelser til Skattestyrelsen.

Ad. 1:

Der er ikke fremkommet nye væsentlige oplysninger.

Det anses fortsat ikke for dokumenteret, at indsætningerne som er opgjort på side 7 i Skattestyrelsens afgørelse, stammer fra kontantsalg af privat indbo, herunder frimærker, mønter osv.

Der er alene fremvist billeder og håndskrevne notater/optegnelser over salg af frimærker, og derudover henvises der til flere avisartikler vedr. den påståede køber.

Skattestyrelsen anser derfor fortsat ikke, at det på tilstrækkeligvis er dokumenteret eller sandsynliggjort, at indsætningerne skulle stamme fra salg af privat indbo, hvorfor forholdet indstilles fastholdt.

Ad.2:

Det følger af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 5, at varslingsfristen på 6 måneder begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen er kommet til kundskab om, at en skatteansættelse er urigtig eller ufuldstændig, og at dette skyldes groft uagtsomt eller forsætligt forhold hos den skattepligtige eller dennes repræsentant.

Skattestyrelsen finder, at kundskabstidspunktet må anses for at være det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter§ 27, stk. 1, nr. 5.

Kundskabstidspunktet anses at være ved modtagelsen af repræsentantens svarskrivelse, modtaget pr. mail den 7. februar 2018 og alm. post den 14. februar 2018, hvor Skattestyrelsen konstaterer, at der ikke kan redegøres/dokumenteres for indsætningerne i 2013 og 2015. Der henvises til Højesterets dom af 30. august 2018.

Forholdet vedrørende indsætninger i bank for 2013 og 2015, indstilles derfor fastholdt.

Skattestyrelsen er enige i, at kundskabstidspunktet vedrørende ikke selvangivet resultat for udlejningsejendommen for 2013 kr. -8.673 og for 2014 kr. 5.509, samt ændring af ejendomsværdiskat for 2013, ligger før denne dato (brev af 15. april 2017, modtaget den 21. april 2017).

Skattestyrelsen indstiller derfor, at de foretagne ændringer vedrørende udlejningsejendommen for 2013 og 2014 bortfalder. ”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af klagerens indkomst med indsætninger i indkomstårene 2013 og 2015 nedsættes til 0 kr. Subsidiært har repræsentanten nedlagt påstand om, at SKATs ændringer af indkomstårene 2013 og 2014 er ugyldige.

Klagerens repræsentant har anført følgende begrundelse:

”Da Skats sagsfremstilling og begrundelse efter min vurdering er mangelfuld vedlægger jeg kopi af den samlede korrespondance. (Bilag 1-13)

Sagen begynder med en skrivelse som skatteyder modtager fra SKAT dateret

15. marts 2017 og slutter med SKAT's afgørelse af 20. juni 2018.

(15 måneder og 5 dage før skat kom med en afgørelse)

I SKAT's sagsfremstilling mangler bilag 2, 3, 5 og 9.

Underbilagene til bilag 5 vedlægges som bilag 14-16.

Underbilagene til bilag 9 vedlægges som bilag 17 og 19.

[...]

Punkt 2.4 SKAT`s bemærkninger og begrundelse.

I sidste afsnit skriver SKAT`s medarbejder.

Indsætninger i banken kunne således stamme fra overskud ved uregistreret salg af øl,vand og spiritus.

Dette vil svare til at skatteyder i august 2013 skulle have solgt 3200-3500 kasser øl for at kunne få et overskud på kr.85.979. Hvilket er urealistisk.

Indsætninger i banken kan således ikke stamme fra uregistreret salg af øl. Vand, vin og spiritus.

Punkt 3.4 SKAT's bemærkninger og begrundelse.

SKAT mener ikke at skatteforvaltningsloven § 26.1,1. pkt. er gældende for skatteyder.

SKAT mener at skatteyder er omfattet af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 5.

SKAT skriver i sidste afsnit:

Vi fik kendskab til manglende selvangivelse af resultat af virksomhed og de skattepligtige indsætninger i bank i forbindelse med modtaget brev fra din revisor den 14. februar 2018, hvorfor fristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 derfor er overholdt.

Se Den juridiske vejledning.

Dette er forkert.

Min første skrivelse til SKAT var (bilag 2 og 3) den 15. april 2017, som svar på SKAT's skrivelse af 15. marts 2017.

Skatteyder er omfattet af skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1, 1. pkt. da skatteyder ikke har foretaget noget groft uagtsomt ved ikke at selvangive et netto underskud for udlejnings ejendommen for indkomstårene 2013-2014 på (8.763 -5.509) kr. -3254.

Indsætninger i banken, hidrørende fra salg af dele af en frimærke samling, er ikke skattepligtig indkomst.

Jeg anmoder på vegne af skatteyder om at SKAT's forhøjelse af indkomsten 2013 kr. 85.979 nedsættes til kr. 0.

Eller at SKAT's forhøjelse for indkomståret 2013 og 2014 anses for ugyldige.

(jf. den subsidiære påstand)

Samt at SKAT's forhøjelse for indkomståret 2015 nedsættes til kr. 0.

Da indsætninger i banken i 2013 og 2015 stammer fra et salg af frimærker kontant til

[person5] i 2010.”

Repræsentanten har til Skatteankestyrelsen fremlagt uddrag af revision og regnskabsvæsen nr. 8. 2013 om ekstraordinær skatteansættelse med fokus på fristreglen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 3 – ”Lille-frist reglen”. Klagerens repræsentant har hertil bemærket:

”På side 91 i bilaget er henvist til en sag hvor Landsskatteretten fastslog at kundskabstidspunktet skulle regnes fra den dag hvor SKAT modtog kontoudtog. Jf. understreget tekst linje.”

Landsskatterettens afgørelse

Formalitet

SKATs mulighed for at genoptage skatteansættelsen indenfor den ordinære frist fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1:

”§ 26. Told- og skatteforvaltningen kan ikke afsende varsel som nævnt i § 20, stk. 1, om foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Denne frist gælder ikke for den skatteberegning, der er en følge af ansættelsen. Har det betydning for den skattepligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for at foretage ansættelsen forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes. Skatteministeren kan for grupper af skattepligtige fastsætte kortere frister end angivet i 1. og 2. pkt.”

Skatteministeren har udnyttet sin kompetence efter § 26, stk. 1, 5. pkt., ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013 (dagældende) om kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold.

For personer omfattet af bekendtgørelsen kan SKAT ikke udsende varsel om en ansættelsesændring senere end den 30. juni i det andet år efter indkomstårets udløb jf. bekendtgørelsens § 1.

Det fremgår af § 2, stk. 1 i bekendtgørelsen, at en skattepligtig ikke anses for at have enkle økonomiske forhold, hvis den skattepligtige ikke modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse efter § 1, stk. 1 eller er omfattet af § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 535 af 22. maj 2013 (dagældende) om fysiske personers modtagelse af årsopgørelse i stedet for en selvangivelse. Hvis den skattepligtige er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, eller 5 i bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013, er ingen del af ansættelsen omfattet af den korte ligningsfrist jf. § 2, stk. 2.

Af bekendtgørelse nr. 535 af 22. maj 2013 (dagældende) om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse fremgår af § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og § 2, stk. 1, nr. 1 og 2:

Ӥ 1

Fysiske personer modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse med de undtagelser, som følger af stk. 2 og 3.

Stk. 2. Fysiske personer modtager ikke en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse, hvis de for indkomståret forventes at skulle give SKAT oplysninger om

1) selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. dog § 2,”
2)

Ӥ 2

Uanset § 1, stk. 2, nr. 1, modtager en fysisk person, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed, og som i øvrigt ikke er omfattet af § 1, herunder har anmodet SKAT om at få tilsendt en selvangivelse i stedet for en årsopgørelse, jf. § 1, stk. 3, nr. 5, en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Personen er ikke registreret med moms- eller lønsumsafgiftspligtige forhold for indkomståret.
2) Personens virksomhedsresultat udgør 25 pct. eller mindre af den samlede personlige indkomst for indkomståret.
3)

Klageren har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed ved udlejning af ejendommen på [adresse2], [by2].

Klageren er således ikke omfattet af den korte ligningsfrist.

SKATs forslag er dateret den 30. maj 2018 og SKAT har truffet afgørelse den 20. juni 2018.

Den ordinære frist for SKATs varsel om ændring af skatteansættelsen for indkomstårene 2013 og 2014 er således overskredet, mens ændringen af ansættelsen for indkomståret 2015 er indenfor den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, at, uanset fristerne i lovens § 26, kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres på initiativ af told- og skatteforvaltningen, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Om der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt afhænger af en samlet vurdering af den skattepligtiges subjektive omstændigheder. Der vil efter omstændighederne også være grundlag for at anvende bestemmelsen, hvor en skattepligtig oplyser ikke at kende reglerne eller anser reglerne for at være særligt komplicerede.

Det lægges til grund, at klageren har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed uden at foretage en selvangivelse i indkomstårene 2013, 2014, og 2015, ligesom klageren i indkomstårene 2013 og 2015 har fået indsat ikke ubetydelige beløb på sin bankkonto.

Ved at undlade at oplyse om indtægterne og dermed hindre SKAT i at foretage en korrekt skatteansættelse må klageren anses at have handlet mindst groft uagtsomt.

Bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 finder alene anvendelse i forbindelse med ansættelser, der foretages på myndighedens initiativ i retning af forhøjelser.

For så vidt angår SKATs ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2013, har en nedsættelse med underskud af virksomhed på 8.673 kr. og med ejendomsværdiskat på 538 kr. derfor ikke kunnet foretages efter udløbet af den ordinære frist og er således ugyldig.

SKATs ændring af indkomståret 2013 med underskud af virksomhed og nedsættelse af ejendomsværdiskat bortfalder således.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en ansættelse kun kan foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. En ansættelse, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varslingen er afsendt. Har det betydning for den skattepligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for at foretage ansættelsen forlænges, kan en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes.

Fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 regnes fra kundskabstidspunktet, hvilket må anses som det objektive kundskabstidspunkt for myndigheden, og hvor man med rimelighed må tilregne myndigheden kundskab. Hvis myndigheden f.eks. på grund af langsommelig sagsbehandling eller andet først får startet sagsbehandlingen sent op imod 6-måneders fristen, og derved ikke når at sende forslag til afgørelse, da vil sagen være forældet på grund af passivitet.

Højesteret har udtalt, at kundskabstidspunktet anses for at været det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 27, stk. 1. nr. 5. Dette kan udledes af SKM2018.481HR.

SKAT modtog klagerens regnskab over udlejning af ejendommen på [adresse2], [by2] den 15. april 2017.

Landsskatteretten finder at 6-måneders reaktionsfristen for så vidt angår forhøjelser, som følge af klagerens udlejning af ejendommen, tidligst skal regnes fra den 15. april 2017, og at SKATs varsling af 30. maj 2018 derfor ikke er foretaget rettidigt.

SKATs ændringer for indkomståret 2014 vedrørende klagerens udlejningsejendom på [adresse2], [by2], herunder overskud af virksomhed og kapitalafkast er således ugyldig og bortfalder.

Indkomståret 2015 er genoptaget jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt. og derfor gælder ikke en 6. måneders reaktionsfrist for indkomståret 2015.

For så vidt angår indsætninger på klagerens bankkonto, modtog SKAT klagerens kontoudtog den 7. august 2017. SKAT har den 19. januar og 5. februar 2018 anmodet om dokumentation for de kontante indsætninger på klagerens bankkonto. Den 25. januar 2018 har klagerens repræsentant fremsendt yderligere materiale.

Landsskatteretten finder, at kundskabstidspunktet tidligst skal regnes fra den 25. januar 2018, idet SKAT på dette tidspunkt er kommet til kundskab om, at klagerens skatteansættelse er urigtig og skyldes grov uagtsomhed.

Der er lagt vægt på, at SKAT først på dette tidspunkt kan konstatere, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at de kontante indsætninger på klagerens bankkonto har været skatteansættelsen uvedkommende, herunder at de kontante indsætninger stammer fra allerede beskattede midler eller midler undtaget fra beskatning.

SKAT har herefter udsendt forslag til afgørelse 30. maj 2018.

Kontoudtogene findes efter de konkrete omstændigheder ikke at give SKAT kundskab om, at der forelå grundlag for genoptagelse efter § 27, stk. 1, nr. 5.

Der må indrømmes skattemyndighederne en rimelig frist til at undersøge forholdene omkring modtagne kontoudskrifter. Dette kan udledes af SKM2009.348.BR.

Landsskatteretten finder ikke, at SKAT har overskredet fristerne for varsling jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. At SKATs sagsbehandling strækker sig over en længere periode, kan efter de konkrete omstændigheder ikke føre til et andet resultat.

Landsskatteretten finder derfor, at SKATs forhøjelser af klagerens indkomst med 85.979 kr. i indkomståret 2013 og 64.088 kr. i indkomståret 2015 er gyldige jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og § 27, stk. 2.

Materielt

Alle former for indkomst er som udgangspunkt skattepligtig jf. statsskattelovens § 4.

Indkomst ved erhvervsvirksomhed er skattepligtig jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, og huslejeindtægter er skattepligtige jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra b.

Af skatteforvaltningslovens § 5, litra a fremgår, at indtægter ved salg af den skattepligtiges private ejendele ikke er skattepligtige.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om den er positiv eller negativ. SKAT kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomstårets udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens §§ 1, stk. 1 og 6B, stk. 1. (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med efterfølgende ændringer og dagældende lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011)

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3 (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med efterfølgende ændringer og dagældende lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011)

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, kan indkomsten forhøjes. Det følger af fast praksis, og kan udledes af SKM2011.208H. Det påhviler skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning, hvilket kan udledes af SKM2008.905H.

Efter praksis er det den skattepligtige, der skal dokumentere sine formueforhold, herunder for modtagne kontante indbetalinger på bankkonti og salg af privat indbo. Dette kan udledes af SKM2013.274.BR.

Praksis omkring salg af privat indbo, uden tilstrækkelig dokumentation, kan blandt andet udledes af SKM2013.748.VLR, jf. SKM2012.589.BR.

Klageren har oplyst, at han efter en vurderingsmesse i 2010/2011 har solgt privat indbo, herunder en frimærkesamling til 150.000 kr. til [person5] frimærkeauktioner. Det bemærkes i den forbindelse, at der først indsættes pengebeløb, der ifølge klageren stammer fra salget på klagerens bankkonto i indkomstårene 2013 og 2015.

De kontante indsætninger på klagerens bankkonto på henholdsvis 85.979 kr. i indkomståret 2013, og 64.088 kr. i indkomståret 2015, i alt 150.067 kr. er sket via 2 indsætninger i august 2013 og 4 indsætninger i april og maj 2015.

Der foreligger ikke dokumentation for, at klageren har solgt en frimærkesamling, ligesom der heller ikke er dokumenteret en pengestrøm i forbindelse med overdragelse af pengebeløb fra [person5] til klageren.

Det anses herefter ikke for godtgjort, at indsætningerne har vedrørt privat solgt indbo. At klageren har dokumenteret, at han er i besiddelse af en stor privat frimærkesamling ændrer ikke herved.

Klagerens forklaring om, at frimærkerne er solgt for 150.000 kr. kontant, er ikke underbygget af objektive kendsgerninger.

Landsskatteretten finder det derfor ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at indsætninger på klagerens bankkonto stammer fra allerede beskattede midler eller er skattefrie.

Da der ikke er fremlagt yderligere dokumentation for salg af frimærkesamling, som er bestyrket af objektive kendsgerninger, anses det med rette, at SKAT har forhøjet klagerens indkomst med indsætninger på 85.979 kr. i indkomståret 2013 og med 64.088 kr. i indkomståret 2015.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse for så vidt angår indsætninger på klagerens bankkonto i indkomstårene 2013 og 2015.