Kendelse af 28-06-2019 - indlagt i TaxCons database den 29-09-2019

Journalnr. 18-0006063

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatteretten s afgørelse

Indkomstår 2014

Beskatning af fri bil

7.645 kr.

0 kr.

7.645 kr.

Indkomstår 2015

Beskatning af fri bil

18.319 kr.

0 kr.

18.319 kr.

Indkomstår 2016

Beskatning af fri bil

57.586 kr.

0 kr.

57.586 kr.

Faktiske oplysninger

Klager er hovedaktionær og ejer af selskabet [virksomhed1] ApS med CVR-nr. [...1]. Klager er i øvrigt ansat hos [finans1] som leasingrådgiver.

Ifølge CVR-registret er [virksomhed1] ApS’ formål, at drive formueforvaltning, herunder udlejning af erhvervsejendomme.

Der er fremlagt dokumentation i form af 4 leasingaftaler mellem [virksomhed1] ApS og leasinggivere.

Det fremgår af leasingaftalerne, at der betales 1. gangs og månedlige ydelser således:

Mærke

1. gangs ydelse

Månedlig ydelse ekskl. moms

Månedlig ydelse inkl. moms

Renault Captur

kr. 30.000 ekskl. moms

2.892,00 kr.

3.615,00 kr.

Audi A5 Cab.

kr. 20.000 ekskl. moms

3.197,00 kr.

3.996,25 kr.

Renault Kadjar

kr. 25.000 inkl. moms

3.349,69 kr.

4.466,25 kr.

Volvo XC60

kr. 20.000 ekskl. moms

3.438,00 kr.

4.297,50 kr.

Selskabet har leaset nedenstående biler af leasinggivere i de givne perioder, men selskabet har ikke lønoplyst værdi af fri bil.

Mærke

Reg. nr.

reg. nr. 1. gang

tilgang

Afgang

Ford Focus

[reg.nr.1]

15.02.2006

19.08.2013

02.04.2015

Renault Captur

[reg.nr.2]

02.07.2014

02.07.2014

06.07.2016

Audi A5 Cab.

[reg.nr.3]

27.04.2010

17.03.2015

03.03.2017

Renault Kadjar

[reg.nr.4]

06.07.2016

17.03.2015

Volvo XC60

[reg.nr.5]

13.11.2013

07.03.2017

Vedrørende Ford Focus har selskabet været ejer af denne bil, mens de øvrige biler er leaset af selskabet.

Vedrørende Renault Captur har selskabet frikøbt bilen fra leasing for 104.000 kr. og videresolgt bilen for 140.000 kr. Avancen på 36.000 kr. er bogført i selskabet.

Klageren har fremlagt dokumentation i form af 5 lejeaftaler mellem selskabet og ham selv.

Klageren har lejet de 5 leasede biler af selskabet.

Klager har oplyst, at han har lejet bilerne på markedsmæssige vilkår.

Nedenstående oplysninger fremgår af lejeaftalerne mellem [virksomhed1] ApS og klageren:

Mærke

Lejeperiode

Leje pr. måned inkl. moms

Selskabets afholdte udgifter

Klagers afholdte udgifter

Ford Focus

01.10.2013-30.09.2014

2.500 kr.

Forsikring, grøn ejerafgift og reparationer

Brændstof

Renault Captur

01.07.2014-30.06.2016

3.615 kr.

Forsikring, grøn ejerafgift og reparationer

Brændstof

Audi A5 Cab.

01.04.2015-31.03.2017

3.995 kr.

Ingen

Leasingydelse, forsikring, ejerafgift, brændstof og service.

Renault Kadjar

01.08.2016-30.06.2020

3.615 kr.

Evt. reparationer som ikke dækkes af garanti.

Leasingydelse, forsikring, ejerafgift, brændstof og service.

Volvo XC60

01.04.2017-31.03.2019

4.385 kr.

Ingen

Leasingydelse, forsikring, ejerafgift, brændstof og service.

SKAT har oplyst:

”(...)

Selskabets branche er udlejning af erhvervsejendomme.

Selskabet anses ikke at være et udlejningsfirma, som udlejer biler til 3. mand i større omfang.

Ifølge foreliggende oplysninger udlejer selskabet alene biler til dig.

Når der henses til selskabets branche og at selskabet alene udlejer biler til dig, samt at selskabet løbende foretager bogføring af udgifter vedrørende bilerne, afskrivninger, fortjeneste ved videre salg af bil og afholdelse af 1. gangs ydelser, kan du efter SKATs opfattelse ikke omgå bestemmelserne om værdi af fri bil, ved at betale selskabet en leje.

Den betalte leje anser SKAT for en egenbetaling.

(...)”

Klager har den 8. maj 2018 anført følgende:

Selskabet anses ikke at være et udlejningsfirma, som udlejer biler til 3. mand i et større omfang (side 5)

Det er vi da enig med SKAT I. Det er nok også derfor, vi ikke har fundet det relevant, at indberettet en bibranchekode.

Det skal dog bemærkes, at [person1] stort set siden han blev født har beskæftiget sig med biler- både køb/salg/finansiering/leje og leasing af alle slags biler. [person1] er således yderst branchekyndig.

I øvrigt så indgår [virksomhed2] ApS CVR nr. [...2] også i [person1]s koncern. [virksomhed2] ApS har faktisk handel med biler som formål og branchekode. Det ville da have været mest logisk, at [person1] havde valgt at leje bilerne via dette selskab, men det viser vel mest af alt, at ingen havde forestillet sig, at der kunne opstå tvivl omkring beskatning af fri bil. Vi havde dog måske ventet, at der vil kunne stilles spørgsmål, omkring de markedsmæssige vilkår.”

Klager har også oplyst, at bilerne har stået parkeret på virksomhedens adresse [adresse1], [by1], som også er klagers private adresse.

Klager har fremlagt en lejekontrakt, som er indgået den 1. juni 2008 mellem [virksomhed1] ApS og [person2]. Det fremgår bl.a. af lejekontrakten, at lejeperioden er fra den 1. juni 2008 af Opel Frontera 2,2 Van med reg. nr. [reg.nr.6]. Der er en ekstraordinær 1. gangsleje på 7.600 kr. og leje pr. måned på 2.500 kr., og at udlejer betaler vægtafgift og forsikring.

Skattestyrelsen har anerkendt, at klagers udgifter til leje kan medføre en reduceret beskatning af værdi af fri bil for den enkelte bil.

Klager har oplyst:

”[person1] har udelukkende ladet sit selskab lease bilerne, idet det kræver et CVR nummer, at indgå en kontrakt omkring leasing med forholdsmæssig afgift.

Hele leasing arrangementet er udelukkende opstået af [person1]s ønske om leasing med forholdsmæssig afgift.

[virksomhed1] har kun leaset bilerne for derefter at videre lease bilerne til [person1] på markedsmæssige vilkår.”

SKATs afgørelse

SKAT har truffet afgørelse om beskatning af værdi af fri bil for indkomstårene 2014-2016.

Som begrundelse har SKAT anført følgende:

”SKAT har gennemgået det fremsendte materiale vedrørende selskabets biler.

På denne baggrund er det SKATs opfattelse, at du skal beskattes af værdi af fri bil, jf. bestemmelserne i Ligningslovens § 16, stk. 4, idet du anses at have rådighed over følgende biler og i den periode de har været indregistreret.

Mærke

Reg. nr.

reg. 1. gang

tilgang

afgang

Ford Focus

[reg.nr.1]

15.02.2006

19.08.2013

02.04.2015

Renault Captur

[reg.nr.2]

02.07.2014

02.07.2014

06.07.2016

Audi A5 Cab.

[reg.nr.3]

27.04.2010

17.03.2015

03.03.2017

Renault Kadjar

[reg.nr.4]

06.07.2016

17.03.2015

Volvo XC60

[reg.nr.5]

13.11.2013

07.03.2017

Der er ved denne vurdering henset til, at det er selskabet der har leaset/ købt bilerne og at udgifter/ indtægter vedrørende bilerne indgår i selskabets bogføring.

Din revisor har indsendt oversigt over hvilke udgifter selskabet har afholdt vedrørende bilerne (vedlagt).

Heraf fremgår, at selskabet har afholdt udgifter til vægtafgift, forsikring, reparation og foretaget afskrivning på Ford Focus.

Herudover har SKAT konstateret, at det fremgår af de 4 leasingaftaler, at der betales 1. gangs ydelser således:

Renault Captur

kr. 30.000

ekskl. moms

Audi AS Cab.

kr. 20.000

ekskl. Moms

Renault Kadjar

kr. 25.000

inkl. moms

Volvo XC60

kr. 20.000

ekskl. moms

Vedrørende Renault Captur har selskabet frikøbt bilen fra leasing for kr. 104.000 og videresolgt bilen for kr. 140.000. Avancen kr. 36.000 er bogført i selskabet.

Selskabet har den 11. marts 2015 bogført 1. gangs ydelse kr. 25.000 vedrørende Audi A5 Cab.

Det er SKA Ts opfattelse, at selskabet ligeledes har betalt 1. gangs ydelsen vedrørende de 3 øvrige leasingbiler.

Selskabets branche er udlejning af erhvervsejendomme.

Selskabet anses ikke at være et udlejningsfirma, som udlejer biler til 3. mand i større omfang.

Ifølge foreliggende oplysninger udlejer selskabet alene biler til dig.

Når der henses til selskabets branche og at selskabet alene udlejer biler til dig, samt at selskabet løbende foretager bogføring af udgifter vedrørende bilerne, afskrivninger, fortjeneste ved videre salg af bil og afholdelse af 1. gangs ydelser, kan du efter SKATs opfattelse ikke omgå bestemmelserne om værdi af fri bil, ved at betale selskabet en leje.

Den betalte leje anser SKAT for en egenbetaling.

SKAT har endvidere konstateret, at de perioder du leaser bilerne af selskabet, ikke for alle biler, svarer til de perioder selskabet har ejet / leaset bilerne.

Skattemæssigt anses du at have rådet over alle biler i de perioder bilerne har været ejet / leaset af selskabet.

Audi A5 er f.eks. i tilgang den 17. marts 2015, men du har først indgået lejeaftale med selskabet fra og med april 2015.

Din revisor anfører i mail af 28. marts 2018, at du udelukkende har ladet dit selskab lease bilerne, idet det kræver et CVR nummer, at indgå en kontrakt omkring leasing med forholdsmæssig afgift.

Såfremt bilerne alene formalt var leaset af selskabet, burde der efter SKATs opfattelse ikke være bogført indtægter, udgifter eller pengestrømme i selskabet.

Ifølge foreliggende oplysninger udgør bilernes beskatningsgrundlag følgende:

Ford Focus

kr. 160.000

Renault Captur

kr. 166.493

Audi A5 Cab.

kr. 386.900

Renault Kadjar

kr. 327.560

Volvo XC60

kr. 545.460

SKAT anser den leje du har betalt til selskabet som en egenbetaling og lejen reducerer herefter beskatningen for den enkelte bil.

Din revisor oplyser, at du selv har afholdt udgifter til brændstof.

Det fremgår af Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.1.14.10, at

"Hvis den ansatte betaler firmaet for råderetten over bilen, reduceres den skattepligtige værdi af den fri firmabil med beløbet.

Reduktionen kan ikke overstige den skattepligtige værdi af firmabilen.

Den ansatte skal betale for råderetten

i det indkomstår, hvor han eller hun bliver beskattet af firmabilen
af beskattede midler
direkte til firmaet."

Det fremgår endvidere af TfS 1996.488TSS, at

"Den ansatte og arbejdsgiveren kan ved at benytte en særlig fremgangsmåde få mulighed for

at opnå en reduktion af den skattepligtige værdi af fri bil med den ansattes køb af benzin.

Fremgangsmåden er, at den ansatte formelt ikke betaler for benzinen, men overlader de originale

bilag til arbejdsgiveren, der samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb som modtaget

egenbetaling fra den ansatte. Reduktion for benzin."

På baggrund af foreliggende oplysninger vil SKAT alene anerkende, at dine udgifter til leje af bilen reduceret beskatning af værdi af fri bil for den enkelte bil.

Værdi af fri bil udgør herefter følgende:

2013

2014

2015

Ford Focus

aug-dec

16.666

jan-dec

40.000

jan-feb

6.666

Miljø tillæg

1.429

3.430

571

50 % tillæg

715

1.715

286

Fri bil i alt

18.810

45.145

7.523

Egen betaling

okt-dec

7.500

jan-sep

22.500

okt-dec

0

jan-feb

0

Ændring af fri bil

11.310

22.645

7.523

2013

2014

2015

2016

Renault Captur

jul-dec

20.811

jan-dec

41.623

jan-jun

20.811

Miljø tillæg

0

0

0

Fri bil i alt

20.811

41.623

20.811

Egen betaling

21.690

43.380

21.690

Ændring af fri bil

0

0

0

2013

2014

2015

2016

Audi A5

mar-dec

76.983

jan-dec

92.380

Miljø tillæg

1.475

3.540

50 % tillæg

738

1.770

Fri bil i alt

79.196

97.690

Egen betaling

apr-dec

39.950

jan-dec

47.940

Ændring af fri bil

39.246

47.750

2013

2014

2015

2016

Renault Kadjar

jul-dec

40.256

Miljø tillæg

600

50 % tillæg

300

Fri bil i alt

41.156

Egen betaling

aug-dec

18.075

Ændring af fri bil

23.081

SKAT vil foretage ændringer af dine skatteansættelser for indkomstårene 2013-2016 med henholdsvis kr. 11.310, kr. 22.645, kr. 46.769 og kr. 72.831.

Der vedlægges kopi af mail fra selskabets revisor af 22. februar 2018 og 5. marts 2018 hvoraf det fremgår af selskabets kontospecifikationer, at selskabet har bogført indtægter og udgifter vedrørende bilerne.

1.5. SKATs endelige afgørelse

Din revisors bemærkninger i brev af 8. maj 2018 har ikke ændret SKATs opfattelse af, at sagens faktiske forhold bevirker, at du omfattes af bestemmelserne om værdi af fri bil i Ligningslovens § 16, stk. 4.

Du kan efter SKA Ts opfattelse ikke omgå/ undgå, at blive omfattet af bestemmelserne om værdi af fri bil ved, at betale selskabet en leje, dette uanset om den betalte leje evt. svarer til en markeds leje.

SKAT har vurderet sagen udfra dens faktiske forhold, hvilket er udlejning af 5 biler til dig.

En evt. ændring af selskabets branchekode ville ikke have ændret sagens faktiske forhold og derfor heller ikke have ændret SKA Ts opfattelse af, at du som hovedaktionær, i selskabet er omfattet af hovedreglen om beskatning af værdi af fri bil i Ligningslovens § 16, stk. 4.

SKAT kan ikke finde afgørelser m.m. der støtter din revisors synspunkt om, at du ikke skal beskattes af værdi af fri bil, mår der henses til sagens faktiske forhold.

Der skal efter SKATs opfattelse, være tale om et betydeligt større omfang af udlejning af biler til 3. mand før regelsættet om, at en medarbejder der lejer en bil af sin arbejdsgiver ikke bliver omfattet af bestemmelserne om værdi af fri bil.

Dit personlige og indgående kendskab til udlejningsbranchen har ikke, efter SKATs opfattelse, betydning for bedømmelsen af selskabets udlejning af 5 biler til dig, idet det er selskabet der skal opfylde de krav der evt. kan bevirke, at man kan fravige hovedreglen om beskatning af værdi af fri bil.

SKAT har ved fremsendelse ag forslag til afgørelse af 18. april 2018 i den talmæssig opstilling alene henset til oplysningerne i de fremsendte leje aftaler.

På baggrund af de oplysninger og det materiale din revisor har vedlagt i brev af 8. maj 2018 er SKAT enig i den egenbetaling som der anføres under sekundære påstande. SKAT bemærker, at for så vidt angår Ford Focus for 2014 falder værdi af fri bil ikke som anført af din revisor til kr. 145 men til kr. 7.645.

2013

2014

2015

Ford Focus

aug-dec

16.666

jan-dec

40.000

jan-feb

6.666

Miljø tillæg

1.429

3.430

571

50 % tillæg

715

1.715

286

Fri bil i alt

18.810

45.145

7.523

Egen betaling

okt-dec

30.000

jan-dec

37.500

jan-feb

5.000

Ændring af fri bil

0

7.645

2.523

2013

2014

2015

2016

Renault Captur

jul-dec

20.811

jan-dec

41.623

jan-jun

20.811

Miljø tillæg

-

-

-

Fri bil i alt

20.811

41.623

20.811

Egen betaling

21.690

46.000

28.500

Ændring af fri bil

0

0

0

2013

2014

2015

2016

Audi A5

mar-dec

76.983

jan-dec

92.380

Miljø tillæg

1.475

3.540

50 % tillæg

738

1.770

Fri bil i alt

79.196

97.690

Egen betaling

apr-dec

63.400

jan-dec

51.475

Ændring af fri bil

15.796

46.215

2013

2014

2015

2016

Renault Kadjar

jul-dec

40.256

Miljø tillæg

600

50 % tillæg

300

Fri bil i alt

41.156

Egen betaling

aug-dec

29.785

Ændring af fri bil

11.371

SKAT vil foretage ændringer af dine skatteansættelser for indkomstårene 2014-2016 med henholdsvis

kr. 7.645, kr. 18.319 og kr. 57.586.

Der vedlægges kopi af mail fra selskabets revisor af 22. februar 2018 og 5. marts 2018 hvoraf det

fremgår af selskabets kontospecifikationer, at selskabet har bogført indtægter og udgifter vedrørende

bilerne.

Der vedlægges endvidere mail fra selskabets revisor af 8. maj 2018.

(...)”

Skattestyrelsen har i høringssvaret oplyst følgende:

”Revisors oplysninger i klagen har ikke ændret Skattestyrelsens opfattelse. Når der henses til sagens

faktiske forhold bevirker de, at klager er omfattet af bestemmelserne om værdi af fri bil.

Revisor har vedlagt en lejekontrakt vedrørende en bil for 2008 samt en kalkulation. Disse bilag ændrer ikke Skattestyrelsens samlede opfattelse af sagen.

Konsekvensen af at have fri bil til rådighed er, at skattefri kørepenge er skattepligtige og at klager

ikke er berettiget til befordring mellem hjem og arbejde.

Klager anses uanset om den betalte leje af bilerne helt eller delvis overstiger værdien af fri bil, ikke

at være berettiget til hverken skattefri kørepenge eller befordringsfradrag, i det klager fortsat anses

at have fri bil til rådighed.

Det er fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at de udgifter som klager oplyser, at have afholdt vedrørende bilerne ud over den betalte leje ikke kan godkendes som egenbetaling, idet udgifterne ikke

opfylder de krav der stilles for at kunne anses for en egenbetaling.

Der henvises til Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.5.14.1.8. og TFS1996.488TSS.

Hvis der kommer yderligere oplysninger fra klager, ønsker Skattestyrelsen at blive hørt i sagen

igen, inden Skatteankestyrelsen træffer afgørelse i sagen.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke har haft fri bil i indkomstårene 2014-2016, hvorfor han derfor ikke skal beskattes heraf.

Repræsentanten har anført følgende:

”Vor primære påstand:

[person1] har ikke bil til rådighed.

Udover det der allerede fremgår af sagsfremstillingen i vedhæftede afgørelse fra SKAT, skal jeg hermed komme med lidt flere uddybende bemærkninger.

SKAT underkender blot alle skriftlige aftaler, og fastslår uden yderligere argumenter, at [virksomhed1] ApS IKKE kan lease biler ud.

Vi har tidligere redegjort for [person1]s baggrund, hvor han stort set fra sin fødsel og til d.d. altid har beskæftiget sig med biler, herunder leasing og udlejning af biler.

[person1] er i øvrigt stadig ansat hos [finans1] udelukkende som leasingrådgiver.

Der har i øvrigt i [virksomhed1] ApS også været udlejning af biler til andre uafhængige personer.

Se vedhæftede lejeaftale.

SKAT har slet ikke ønsket, at gå ind i en diskussion om lejeaftalerne er indgået på markedsmæssige vilkår.

Både for at sandsynliggøre dette og som dokumentation for at [virksomhed1] ApS er en professionel spiller på markedet for udlejning af biler, vedhæftes en kalkulation over forrentningen af en lejeaftale.

Disse kalkulationer laves på alle lejeaftalerne, også selvom aftalerne indgås med hovedanpartshaveren [person1].

Såfremt det ønskes kan flere kalkulationer fremsendes.

Vi kan altså ikke accepterer SKATs forslag omkring beskatning af fri bil og de voldsomme følgevirkninger af dette (beskatning af kørsel hjem/arbejde samt erhvervsmæssig kørsel for arbejdsgiver).

Vi mener ikke SKAT blot kan tilsidesætte sk riftlige lejeaftaler, der er gennemført på markedsmæssige vilkår.

Endvidere er alle betingelser i de indgåede leje aftaler overholdt.

[virksomhed1] ApS kan vel udleje biler på markedsmæssige vilkår, præcis som alle andre.

I den forbindelse henvises til SKM2011.61.SR.

Sekundære påstand:

Såfremt beskatning af fri bil mod forventning vil blive fastholdt, vil vi anmode om nedslag af beskatningen for afholdte egen udgifter, ligesom "alle andre".

SKAT nægter dette med henvisning til at formalia ikke er overholdt.

At formalia omkring brændstof-forbruget og andre biludgifter ikke er overholdt, er jo helt naturligt, idet ingen har kunnet forestille sig, at det ville have nogen betydning.

[person1] har nu opgjort de biludgifter, han selv har afholdt i 2013-2016 på de lejede biler.

Se vedhæftede opgørelse benævnt "TOTALER 2013-2016".

Der er afholdt udgifter for gennemsnitligt 50.000 kr. pr. år.

Når disse egen betalinger modregnes, så forsvinder fri bil beskatningen stort set.

Jfr. SKM2011.61.SR kan man så sekundært stille spørgsmålet, om der egentlig ER stillet bil til rådighed, når der intet er at beskatte ?.

Hvis der intet er at beskatte som fri bil, så kan SKAT formentlig heller ikke straffe [person1] med alle følge -forhøjelserne (kørsel hjem/arbejde og skattefrie km-penge fra arbejdsgiver) ?.

Til slut skal vi anmode om mundtlig forhandling.

Sagen ønskes behandlet af Skatteankenævnet og ikke af landsskatteretten som tidligere oplyst i sagsfremstillingen.”

Klageren har den 5. april 2019 fremsendt følgende bemærkninger til sagsfremstillingen:

”Som svar på dit brev af 14. marts 2019 skal jeg hermed oplyse, at vi generelt er uenig i SKATs holdning og argumentation.

[person1] har IKKE fri bil - men leaset biler af [virksomhed1] ApS på markedsmæssige vilkår.

Sagen bedes videresendt til afgørelse i Landsskatteretten.

Der henvises til vore tidligere argumenter.

Det skal dog yderligere tilføjes, at jeg i en tilsvarende verserende sag (nr. 18-0005826) er bekendt med, at der godkendes reduktion for egenbetaling af udgifter.

Dette burde da også være en selvfølge, men er p.t. ikke godkendt i nærværende sag.”

Landsskatterettens afgørelse

Stiller et selskab en bil til rådighed for privat anvendelse for en hovedaktionær, skal denne beskattes af værdien heraf, uanset om han er ansat i selskabet. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, og § 16A, stk. 5. Værdien ansættes efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4, jf. ligningslovens § 16A, stk. 5, 2. pkt.

Bevisbyrden for, at en firmabil ikke har været stillet til rådighed for privat anvendelse påhviler som hovedregel hovedaktionæren, når bilen har været parkeret ved hovedaktionærens bopæl. Der henvises til Højesterets dom af 30. juni 2014, SKM2014.504.

Efter praksis kan bevisbyrden anses for løftet, hvis der foreligger et behørigt kørselsregnskab, som godtgør, at bilen ikke har været anvendt til privat kørsel eller der er fremlagt konkrete oplysninger, som på anden vis godtgør, at bilen ikke har været til rådighed. Der henvises til Højesterets dom i SKM2005.138, Vestre Landsrets dom i SKM2003.53 og Østre Landsrets dom i SKM2005.503.

Ligningslovens § 16, stk. 4, gælder også for leasede biler, jf. eksempelvis SKM.2006.763.LSR.

Hvis firmaet stiller en lejet eller leaset bil til fri rådighed for en ansat, skal den ansatte beskattes efter ligningslovens § 16, stk. 4, fordi den skattepligtige værdi fastsættes, som om bilen var erhvervet til eje af firmaet på lejetidspunktet.

Der henvises til TfS 1994.730 LR. Ligningsrådet udtalte, at medarbejdere der i begrænset omfang lejer en virksomheds biler, skal beskattes af fri bil. Medarbejderne skal i så fald beskattes af værdien af fri bil med fradrag af den foretagne egenbetaling, ”lejen”, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Betaler de ansatte eller hovedaktionæren for brug af firmabil ændrer det ikke på, at der er tale om fri bil, der skal beskattes. Se eksempelvis SKM2011.514.BR.

Landsskatteretten har lagt til grund, at klager er hovedaktionær og eneejer af selskabet [virksomhed1] ApS.

Der er lagt vægt på, at klageren har lejet fem biler af selskabet og klageren anses derfor at have rådighed over bilerne i den periode de har været indregistreret. Der foreligger ikke kørselsregnskaber og det er ikke på anden vis godtgjort, at bilerne ikke har været til rådighed for klageren.

Efter en konkret vurdering finder Landsskatteretten ikke, at klageren har dokumenteret eller sandsynliggjort, at lejekontrakterne mellem klageren og [virksomhed1] ApS er indgået på markedsmæssige vilkår.

Der er lagt særlig vægt på, at der er tale om interesseforbundne parter, idet klageren både er hovedaktionær og eneejer af [virksomhed1] ApS, hvorfor der må stilles skærpede krav til dokumentationen for, at aftalen er indgået på markedsmæssige vilkår.

Der er også lagt vægt på, at [virksomhed1] ApS’ formål ikke er at udleje biler til 3. mand, idet der er tale om et selskab, som beskæftiger sig med udlejning af erhvervsejendomme.

Ud fra den fremlagte dokumentation og selskabets formål er det Landsskatterettens opfattelse, at der ikke er en forretningsmæssig begrundelse for [virksomhed1] ved at lease biler fra et leasingselskab og derefter udleje bilerne til klageren for en uændret pris. Tværtimod opnår klageren en fordel ved lejekontrakterne, idet han betaler mindre i leje pr. måned for de biler han lejer fra [virksomhed1] ApS sammenlignet med, hvis han havde indgået en privatleasingaftale med leasingselskabet. Aftalerne mellem [virksomhed1] ApS og klageren ses således båret af, at der er tale om interesseforbundne parter og aftalerne ses ikke indgået på markedsmæssige vilkår.

Det forhold, at klageren har betalt faste månedlige ydelser til selskabet for leje af bilerne fører ikke til et ændret resultat.

Landsskatteretten finder, at klageren skal beskattes af værdi af fri bil til rådighed med fradrag for den foretagne egenbetaling i form af leje. Der henvises eksempelvis til TfS 1994.730 LR. Det fremgår af sagen, at medarbejdere der i begrænset omfang lejer en virksomheds biler, skal beskattes af fri bil. Medarbejderne skal i så fald beskattes af værdien af fri bil med fradrag af den foretagne egenbetaling, ”lejen”, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Landsskatteretten finder ikke, at klageren kan opnå reduktion af den skattepligtige værdi af fri bil i forhold til brændstofudgifterne, idet klageren selv har afholdt brændstofudgifterne. Klageren og arbejdsgiveren har således ikke anvendt den særlige fremgangsmåde for at opnå reduktion af den skattepligtige værdi af fri bil. Der henvises eksempelvis til TfS 1996.488 TSS. Told og Skattestyrelsen har udtalt, at den ansatte og arbejdsgiveren kan, ved at benytte en særlig fremgangsmåde, få mulighed for at opnå en reduktion af den skattepligtige værdi af fri bil med den ansattes køb af benzin. Fremgangsmåden er, at den ansatte formelt ikke betaler for benzinen, men overlader de originale bilag til arbejdsgiveren, der samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb som modtaget egenbetaling fra den ansatte.

Landsskatteretten stadfæster således SKATs afgørelse.