Kendelse af 06-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 18-0002854

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Indkomståret 2015

Forhøjelse af indkomst

62.888 kr.

0 kr.

62.888 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren tog den 22. juni 2017 kontakt til SKAT og bad om genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomståret 2015. Af henvendelsen fremgik:

”(...)

Til rette vedkommende

Jeg skriver til jer for at kaste lys over en sag, som er dukket op ud af ingen ting, men som åbenbart kan forvolde mig store problemer.

Det drejer sig om at min A-Kasse har fået en indberetning fra jer af, at det arbejde jeg har udført i 2015 har været fiktivt. Selv om jeg har fået min løn udbetalt tit bank og jeg har lønsedler.

Og når jeg nu kigger på min årsrapport, så ser det fuldstændigt mærkeligt ud. Som om at i har trukket indberetningen af min løn tilbage.

Hvad er det der sker her? Hvorfor er min løn væk?

(...)”

SKAT bad i den forbindelse om dokumentation for, og en specifikation af, udbetalt løn og indeholdt AM-bidrag og A-skat i form af lønsedler.

Klageren indsendte efterfølgende lønsedler, vedrørende betalinger af månedsløn fra [virksomhed1] ApS, [adresse1], [by1] i perioden fra 1. januar 2015 til 31. maj 2015.

Dato

Beløb

01.01.15 - 31.01.15

12.571 kr.

01.02.15 - 28.02.15

12.571 kr.

01.03.15 - 31.03.15

12.571 kr.

01.04.15 - 30.04.15

12.571 kr.

01.05.15 - 31.05.15

12.571 kr.

Sideløbende med genoptagelsessagen, traf [Forbund1]s Arbejdsløshedskasse (a-kasse) den 26. juli 2017 en afgørelse vedr. tilbagebetaling af ydelser og sanktion i den forbindelse.

Klageren klagede over afgørelsen, hvorefter Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 26. september 2018 traf afgørelse i klagesagen vedr. det samme forhold.

Klagerens repræsentant oplyste i forbindelse med genoptagelsessagen, at klageren i 2015 indgik en arbejdsaftale med [virksomhed1] ApS.

Af klagerens R75 fremgik følgende indberetninger for indkomståret 2015:

Indberetter

Beløb

[Forbund1]s A-kasse

55.053 kr.

Industriens Pens.forsik. Pension

16 kr.

Der fremgik ingen indberetninger fra [virksomhed1] ApS eller [virksomhed2] ApS. Der fremgik ej heller indbetalinger på klagerens konto i [finans1]reg. [...] konto [...40] fra [virksomhed1] ApS.

Skattestyrelsen har 26. juli 2019 oplyst telefonisk, at der ikke er registreret slettede indberetninger til e-Indkomst fra [virksomhed1] ApS eller [virksomhed2] ApS.

Det fremgik af klagerens kontoudskrifter for 2015, at klageren havde modtaget følgende beløb fra [virksomhed2] ApS, [adresse2], [by2] i 2015:

Dato

Beløb

6. februar 2015

12.668 kr.

18. maj 2015

12.555 kr.

19. maj 2015

12.555 kr.

19. maj 2015

12.555 kr.

3. juni 2015

12.555 kr.

Den 29. januar 2018 udsendte SKAT sit forslag til afgørelse.

Klageren indsendte den 12. februar 2018 bemærkninger til SKATs forslag. Heri gjorde klageren bl.a. gældende:

”(...)

Hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg at i jagter de svage. [virksomhed1] som jeg oprindeligt var ansat hos, har det fulde ansvar for indberetningen og ikke mig. Jeg har aldrig nogensinde vidst at [virksomhed2] overførte min løn. Alle min lønsedler er fra [virksomhed1], at de vælger overføre min løn fra et andet firma kan ikke være mit problem, helt ærligt. Jeg kan engang beskytte mig mod at det er [virksomhed2] som overføre min løn. Det er jo blot et tekstfelt som man kan udfylde som det behager en. Som du kan se på min lønudbetalinger, har jeg mange måneder bokset med [virksomhed1] da de ikke udbetalte mig lønnen til tide. At du så bruger det som argumentation for at jeg vidste at det er fiktivt, gøre mig rasende og ked af det. Jeg har arbejdet hele mit liv og været selvstændig og bidraget til det her samfund så langtid jeg kan huske. Aldrig nogensinde har jeg skyldt staten noget, men tværtimod altid ydet til samfundet. så kommer man med sådan en påstand fordi en idiot opretter et firma og ikke har styr på sin ting. Helt ærligt, synets du at det er fair?

(...)”

Den 19. juni 2019 blev der afholdt telefonmøde mellem klagerens repræsentant og Skatteankestyrelsens sagsbehandler. I forlængelse heraf indsendte klagerens repræsentant den 26. juni 2019 yderligere bemærkninger til sagen, hvor han også vedlagde en kopi af afgørelsen vedr. klagerens sideløbende dagpengesag.

I afgørelsen blev der lagt vægt på, at klageren med urette havde fået ydelser udbetalt, fordi han i perioden fra 16. september 2015 til den 30. juni 2017 havde fået udbetalt dagpenge fra sin A-kasse uden at være berettiget til dem. STAR vurderede dog efter de konkrete omstændigheder, at klageren alligevel ikke skulle betale beløbet tilbage, da de ikke fandt, at klageren indså, eller burde have indset, at han ved sagens oplysning havde afgivet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder i forbindelse med, at han modtog ydelserne.

SKATs afgørelse

SKAT har ændret klagerens skatteansættelse for indkomståret 2015, således at den forhøjes med 62.888 kr.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

SKAT har gennemgået de lønsedler du har indsendt fra din arbejdsgiver [virksomhed1] ApS fra perioden den 01.01.2015 til og med 31.07.2015.

[virksomhed1] ApS har ikke for samme periode indberettet lønoplysninger på dit personnummer til eIndkomstregisteret.

Ved en gennemgang af din konto i [finans1]reg. [...] konto [...40] ses der heller ikke at være lønindbetalinger fra [virksomhed1].

Der ses dog en aktivitet på din konto reg. [...] konto [...40] fra [virksomhed2] ApS.

SKAT har ikke modtaget lønsedler fra dig, vedr. ansættelse hos [virksomhed2] ApS der bekræfter, at du har oppebåret løn fra virksomheden.

Der er følgende indbetalinger fra [virksomhed2] ApS på din konto i 2015:

06.02.2015

12.668 kr.

18.05.2015

12.555 kr.

19.05.2015

12.555 kr.

19.05.2015

12.555 kr.

03.06.2015

12.555 kr.

Løn

Du har modtaget løn fra [virksomhed2] ApS, [adresse2], [by2], den skal du betalte skat af.

Din indkomst forhøjes med 62.888 kr.

Reglerne står i statsskattelovens § 4, stk. I, c

[virksomhed2] ApS har ikke angivet og lønoplyst dine lønudbetalinger, herunder hvilke beløb, der er indeholdt i A-skat og am-bidrag. Virksomheden har ikke afregnet A-skat og am-bidrag til SKAT vedr. din ansættelse.

Du har ikke dokumenteret, at der er indeholdt A-skat og am-bidrag af de beløb, du har fået udbetalt.

Du vil derfor ikke blive godskrevet A-skat og am-bidrag på din årsopgørelse af ovennævnte beløb.

Vi har konkret vurderet, at du hæfter for den ikke indeholdte A-skat og am-bidrag hos dig, jf- Kildeskattelovens § 68.

(...)

Ifølge skattekontrollovens§ 1 skal en skatteyder årligt selvangive sin indkomst. Skatteyder skal kunne dokumentere, at de beløb der selvangives, herunder også at de beløb der er indberettet, er korrekte.

Er der ikke sket indeholdelse af A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag i A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst som erhvervet af en her til landet skattepligtig person, eller er indeholdelse sket med for lavt beløb, skal erhververen straks indbetale det manglende beløb til det offentlige. Kildeskattelovens § 68.

SKAT har vurderet at de af dig indsendte lønsedler er fiktive.

Der er ikke overensstemmelse mellem lønsedlerne, ind- og udbetalingerne på din konto, samt de manglende kontonumre på lønsedlerne.

(...)”

Skattestyrelsen har den 4. juni 2018 indgivet høringssvar som følger:

”Klager har ikke, ved ansættelsesaftale, dokumenteret sin ansættelse ved [virksomhed1] ApS. De fremlagte lønsedler er ikke indberettet til eIndkomst, indeholdt eller afregnet til SKAT. Ligesom der ikke er anført dispositionsdag eller oplysning om udbetalingsmåde (kontonummer) på lønsedlerne.

Kontoindsættelser stemmer ikke overens med de anførte nettolønninger på lønsedlerne, for så vidt angår beløb og tidsperiode, hvorved det ikke er muligt at identificere arbejdsgiver som [virksomhed1] ApS.

SKAT er af den opfattelse, at de fremlagte lønsedler, som ikke indeholder dato for udbetaling og kontonummer, ikke kan dokumenterer ansættelsesforholdet og derfor ikke kan lægges til grund for en korrekt indkomst og skatteberegning. De fremlagte kontoudtog ændrer ikke SKAT’s opfattelse, da indbetalingerne ikke kan forbindes med [virksomhed1] ApS.

Det ses ikke dokumenteret eller godtgjort at klager har været ansat hos [virksomhed1] ApS, hvorfor SKAT ikke kan beskatte klager af 106.750 kr. og godskrive A-skat med 35.355 kr. og am-bidrag med 8.540 kr. (Askatten er beregnet ud fra bikort og ikke som forventelig hovedkort)

SKAT anser lønsedlerne for fiktive.

Klager er imidlertid skattepligtig af beløb modtaget fra [virksomhed2] ApS, som ikke ses indberettet til eIndkomst. Der er ikke indeholdt eller afregnet A-skat og am-bidrag fra [virksomhed2] ApS, hvorfor SKAT pålægger klager at indbetale beløbet jf. kildeskattelovens § 68.

Klager kan ikke som lønmodtager anse sig for frigjort for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i henhold til kildeskattelovens § 60, stk. 1, samt arbejdsmarkedsbidragslovens § 7, da skatten ikke er indeholdt.

Det anføres i klagen at ”Pengene er overført elektronisk, efter, at Klagers arbejdsgiver jf. lønsedlerne har indeholdt A-skat og AM-bidrag på helt sædvanlig vis”.

SKAT ser ikke at lønsedlerne dokumenterer indeholdelse af A-skat og am-bidrag på ”helt sædvanlig vis” idet der, som ovenfor nævnt, mangler dispositionsdato, oplysning om udbetaling, foruden manglende underliggende aftale om ansættelse og indberetning, indeholdelse og afregning af A-skat og am-bidrag til SKAT. Hertil kommer at nettolønnen ifølge lønsedlerne ikke stemmer overens med indbetalinger på kontoudtog – hverken hvad angår beløb, tidsrum eller arbejdsgiver. Lønsedlerne og overførslerne kan dermed ikke lægges til grund for, at der er indeholdt A-skat og am-bidrag af kontooverførslerne.

At klager ikke principielt skulle have haft viden om, eller indsigt i, at [virksomhed1] ApS ikke fremstod som arbejdsgiver, virker ikke sandsynligt på baggrund af de anførte faktuelle forhold jf. ovenfor, herunder at der indsættes penge på klagers konto fra et, for klager, ukendt firma. Det burde også undre, at skatten på lønsedlerne er beregnet uden fradrag og udelukkende med trækprocent samt at beløb på lønsedlerne ikke stemmer med indsættelserne på konto. SKAT mener ikke at klagers løn ”angiveligt” kommer fra et andet selskab. SKAT er af den opfattelse at klager ikke modtager løn fra [virksomhed1] ApS, men derimod fra [virksomhed2] ApS hvorfra indsættelserne på kontoudtoget uomtvisteligt kommer. Lønsedlerne kan på denne baggrund ikke anses for dokumentation for, at der er indeholdt og afregnet A-skat m.v. i et ansættelsesforhold.”

Skattestyrelsen har den 3. september 2019 indgivet erklæringsbrev som følger:

“(...)

I nærværende sag har SKAT i afgørelse af 23. februar 2018 forhøjet klagers ind-komst for indkomståret 2015, svarende til indbetalinger fra [virksomhed2], jf. statsskattelovens § 4. SKAT anser endvidere klager for at hæfte for den manglende indeholdelse af kildeskatter, jf. kildeskattelovens § 68.

Skatteankestyrelsen har indstillet SKATs afgørelse stadfæstet. Skattestyrelsen kan tiltræde indstillingen med nedenstående bemærkninger.

SKAT har i forbindelse med nærværende sag konstateret adskillige indbetalinger fra [virksomhed2] ApS til klagers konto i 2015. Det er af klager påstået, at disse indbetalinger skulle være udtryk for lønindbetalinger i forbindelse med et ansættelsesforhold hos [virksomhed1] ApS.

Indledningsvist bemærker Skattestyrelsen, at de af klager fremlagte lønsedler fra [virksomhed1] ApS ikke stemmer overens, med de konstaterede indsætninger på klagers konto. Endvidere ses der heller ikke af [virksomhed1] ApS, at være foretaget lønindbe-retninger for klager i den relevante periode.

Det forhold, at indbetalingerne ses foretaget, af et for det påståede ansættelsesfor-hold uvedkommende selskab, understøtter efter Skattestyrelsens opfattelse ikke klagers påstand.

Under henvisning til ovenstående forhold, finder Skattestyrelsen med henvisning til SKM2004.458.VLR, at det må påhvile klager at godtgøre, at de indbetalte beløb er udtryk for en nettoløn. Denne bevisbyrde finder Skattestyrelsen ikke løftet.

Henset til ovenstående forhold, er det Skattestyrelsens opfattelse, at klager både er skattepligtig af indsætningerne på konto, jf. statsskattelovens § 4, samt hæfter for den manglende betaling af kildeskatter, jf. kildeskattelovens § 68.

Med ovenstående bemærkninger tiltrædes Skatteankestyrelsens indstilling.

(...)”

Klagerens opfattelse

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af klagerens indkomst nedsættes til 0 kr. for indkomståret 2015

Som begrundelse for påstanden har klagerens repræsentant anført følgende:

”(...)

Det fremgår af Klagers lønsedler, at Klager har udført sit arbejde og modtager kr. 134 pr.

time herfor.

Pengene er overført elektronisk, efter, at Klagers arbejdsgiver jf. lønsedlerne har indeholdt

A-skat og AM-bidrag på helt sædvanlig vis.

Den eneste problemstilling i sagen er således, at SKAT ikke anerkender Klagers ansættelsesforhold, alene begrundet i, at Klagers løn i den periode, som sagen vedrører angiveligt

skulle komme fra et andet selskab.

Hertil skal blot anføres, at det principielt ikke er et forhold Klager har nogen viden om,

eller indsigt i. Klager har fået sin løn i henhold til sine lønsedler overført på sin konto,

for det arbejde Klager har udført.

Praksis på området støtter endvidere ikke SKATs opfattelse, jf. f.eks. SKM 2017.257.

(..)

Nærværende sag er således markant anderledes end de øvrige sager på området, idet det

er bevist, at Klager har fået sin løn i henhold til sine lønsedler for det arbejde, der er

udført.

Der er herefter ikke grundlag for at underkende realiteten i ansættelsesforholdet med

[virksomhed1] ApS, alene begrundet med, at lønnen tilsyneladende formelt set er overført fra

en konto tilhørende et andet selskab, hvilket Klager ikke er vidende om, eller har haft

nogen indflydelse på.

Der ses i øvrigt ej heller at være faktuelle forhold i nærværende sag, der indikerer, at der

skulle foreligge grundlag for et fiktivt ansættelsesforhold.

(...)

Endelig kan der henvises til, at SKAT naturligvis ikke blot kan henvise til, at der foreligger

hæftelse efter kildeskattelovens § 68 alene baseret på ”vi har konkret vurderet, at du

hæfter for den ikke indeholdte A-skat og AM-bidrag”.

Dette er ikke et skøn / vurdering, der opfylder forvaltningslovens betingelser og krav til

en skattemæssig vurdering / skøn, idet hovedhensynene bag denne ”konkrete vurdering”

ikke er anført.

(...)”

Klagerens repræsentant har den 5. juli 2018 indgivet bemærkninger til SKATs høringssvar som følger:

”(...)

Uanset det af SKAT anførte er det et faktum, at klager elektronisk har fået udbetalt løn

for det arbejde Klager har udført.

SKAT synes alene at ville gøre gældende, at den reelle arbejdsgiver ikke skulle være [virksomhed1]

ApS, men i stedet [virksomhed2] ApS hvorfra pengene angiveligt, ifølge

SKAT skulle være overført.

Det er muligt, at dette er korrekt, men det ændrer ikke ved, at Klager har udført arbejde

for [virksomhed1] ApS og ikke [virksomhed2] ApS, ligesom det forhold, at pengene

stammer fra en konto tilhørende [virksomhed2] ApS ikke gør dette selskab til

arbejdsgiver.

Klagers arbejdsgiver er [virksomhed1] ApS, som Klager har udført sit arbejde for, og hvordan

[virksomhed1] ApS finansierer sine lønudbetalinger har Klager i sagens natur intet kendskab

til.

Det er principielt ej heller et forhold, der vedrører Klager, idet det relevante i forhold til

Klager er hvorvidt Klager får udbetalt sin løn og hvorvidt, der er indeholdt A skat og AM

bidrag af Klagers arbejdsgiver forinden lønnen blev udbetalt til Klager, hvilket der er, i

nærværende sag.

(...)”

Klagerens repræsentant har den 26. juni 2019 fremsendt supplerende bemærkninger som følger:

”(...)

I forlængelse af telefonmødet kan det oplyses, at Klager ikke i dag har mulighed for at

Fremlægge yderligere materiale til sagen, som trods alt også ligger nogen år tilbage i tiden.

Der vedlægges kopi af afgørelsen vedrørende klagers dagpengesag, hvoraf fremgår hvilke

arbejder Klager har udført, samt at klager ikke idømmes nogen sanktion.

Derudover anføres det i afgørelsen, at det ikke kan udelukkes at der er udført arbejde for

de anførte arbejdsgivere og videre, at det ikke kan afvises, at Klager oplevede, at det var

den samme arbejdsgiver, uanset at der fremgik et andet navn på det selskab, der udbetalte

lønnen.

Dette er netop essensen af sagen, der er udført arbejde i henhold til den afregning, der er

modtaget, og det kan aldrig medføre, at realiteten i et ansættelsesforhold med en juridisk

enhed skal underkendes, fordi denne enhed af den ene eller anden grund får finansiering

til betaling af sine lønninger fra andre selskaber.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Af kildeskattelovens § 46, stk. 1 fremgår, at der i forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst,

skal indeholdes skat. Er der ikke sket indeholdelse af A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag, eller er indeholdelse sket med for lavt beløb, skal erhververen straks indbetale det manglende beløb til det offentlige, jf. kildeskattelovens § 68.

Når en arbejdsgiver ikke har indbetalt A-skat og AM-bidrag, påhviler det lønmodtageren at godtgøre, at den udbetalte løn er et nettobeløb, hvor af A-skat og AM-bidrag allerede er indeholdt, jf. SKM2004.458.VLR.

Indeholdt A-skat og AM-bidrag bliver godskrevet på årsopgørelsen.

[virksomhed2] ApS har i en periode fra 6. februar 2015 - 3. juni 2015, løbende indbetalt beløb på klagerens konto af i alt 62.888 kr. Klageren har anført, at betalingerne vedrører udbetalinger af nettoløn fra [virksomhed1] ApS. Klageren har til støtte herfor fremlagt lønsedler udstedt af [virksomhed1] ApS.

Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder det ikke dokumenteret, at der er indeholdt A-skat og AM-bidrag af indtægten, forinden beløbet blev udbetalt til klageren.

Herved er henset til, at der ikke er sket indberetning til E-Indkomst svarende til de fremlagte lønsedler, som ej heller ses at modsvare de faktisk modtagne overførsler, hverken hvad angår beløbsstørrelser eller datoangivelser.

Der er således ikke grundlag for at imødekomme klagerens påstand om, at nedsætte forhøjelsen af klagerens lønindkomst for indkomståret 2015, ligesom der ikke er grundlag for godskriveIse af tilhørende A-skatter og AM-bidrag. Klageren hæfter derfor for manglende A-skat og AM-bidrag, jf. kildeskattelovens § 68.

Et retsmedlem finder, at der skal lægges vægt på de foreliggende lønsedler, hvorfor klageren skal beskattes af i alt 98.210 kr. og tages hensyn til de indeholdte A-skatter.

Landsskatterettens afgørelse:

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.