Kendelse af 24-01-2019 - indlagt i TaxCons database den 24-02-2019

Journalnr. 18-0000322

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatteretten afgørelse

Indkomståret 2014

Beskatning af alarmsystem

Beskatning af valutaindsætninger

Beskatning af fri bil

4.297 kr.

22.215 kr.

25.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

4.297 kr.

22.215 kr.

25.000 kr.

Indkomståret 2015

Beskatning af fri bil

60.000 kr.

0 kr.

60.000 kr.

Faktiske oplysninger

Klager var i årene 2014 - 2015 direktør for selskabet [virksomhed1] ApS med CVR-nr. [...1].

Selskabet var i 2014 - 2015 beliggende på adressen [adresse1], [by1].

Der er sammenfald mellem selskabets adresse og klagers privatadresse.

Alarmsystem

Det fremgår af to faktura fra [virksomhed2] A/S dateret den 13. september 2014 og den 1. november 2014, at der i alt har været afholdt udgifter for 4.297 kr. i forbindelse med abonnement og tyverialarm. Klagers navn og privatadresse fremgår af begge fakturaer som sikringsadressen.

Valutaindsætninger

[finans1] har købt udenlandsk valuta og indsat dem på en bankkonto ejet af selskabet. Beløbet som blev købt og indsat er 3.800 USD, svarende til 22.215,52 kr.

Beløbet blev indsat den 17. november 2014.

Beløbet er blevet krediteret på klagers mellemregningskonto med selskabet, og dermed har klager et tilgodehavende i selskabet.

Fri i bil, 2014-2015

Selskabet købte den 1. august 2014 en BMW 5 serie til 240.000 kr. Bilen er indregistreret som personbil, hvor klager er registreret som bruger.

Klager afhændede sin private bil, en BMW 530, den 12. august 2014.

Der er af [virksomhed1] ApS fremlagt en "Statement for Company Car" som bl.a. indeholder følgende:

"Statement for Company Car". ..."is considered to be a company which may be used by the director of the [virksomhed3] mainly for company use.

At the same time we can confirm the car firstly is to be used by our Ukrainian Owner [person1] during his visit in Denmark, Scandinavian and also Europe if possible. The car is also for our Ukrainian employee during their visit and to be used for all our guest during their visit in Denmark and Scandinavian."

All expenses like diesel, insurance, tax, repair and depreciation of car is paid by the company"

Klager har oplyst, at bilen hovedsagelig anvendes til brug for selskabet, herunder af selskabets ejer og ansatte fra Ukraine. Klager har ikke fremlagt oplysninger om, at der løbende er ført kørselsregnskab.

SKATs afgørelse

SKAT har beskattet klageren for fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, andre goder efter ligningslovens § 16, stk. 3, samt valutaindsætning efter statsskattelovens § 4.

Som begrundelse for afgørelsen har SKAT anført følgende:

"Vi har ændret din skat

SKAT har ændret grundlaget for din skat for 2014-2015 sådan:

2014:

Fri bil, jf. punkt 1

25.000 kr.

Fri telefon, jf. punkt 3

2.600 kr.

Frie goder betalt af [virksomhed1] ApS, jf. punkt 2

11.544 kr.

Valutaindsætning, jf. punkt 4

22.215 kr.

Ændring i alt 61.359 kr.

2015:

Fri bil, jf. punkt 1

60.000 kr.

Fri telefon, jf. punkt 3

2.600 kr.

________

Ændring i alt 62.600 kr.

Sagsfremstilling

Punkt 1. Fri bil / firmabil (2014-2015)

(...)

SKAT´s forslag

SKAT finder, at du skal beskattes af fri bil til rådighed.

Der er en formodning for, at firmabilen bliver brugt privat, hvis den holder ved hjemmet uden for arbejdstiden, når virksomhedsadressen og privatadressen er den samme.

Formodningsreglen gælder, uanset at der eventuelt er indgået en aftale med firmaet om, at firmabilen ikke bliver brugt privat.

Værdien af fri bil beregnes som 25 % af bilens nyvognspris, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 % af resten. Bilens pris skal sættes til mindst 160.000 kr.

Da bilen er købt senere end 3 år efter første indregistrering, anvendes selskabets købspris på 240.000 kr. i stedet for.

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 4 skal der ske beskatning af fri bil fra 1. august 2014. Der skal ske en forhøjelse af den skattepligtige indkomst med følgende beløb:

2014: Bilen har været til rådighed i 5 måneder: 60.000 kr. x 5/12 måneder = 25.000 kr.

2015: 240.000 kr. x 25 % = 60.000 kr.

(...)

Punkt 2. Andre goder (2013-14)

(...)

2014:

(...)

Under konto 4351 (bilag 9 og 88) er der fratrukket abonnement til tyverialarm. Sikringsadressen er "[virksomhed3], [adresse1], [by1].

· Alarmsystem, 4.297 kr.

(...)

SKAT´s forslag

SKAT finder, at de omhandlede udgifter har privat karakter.

Alle indtægter er skattepligtige, det gælder både indtægter, der består i penge og indtægter, der består i andre formuegoder af pengeværdi.

Det følger af ligningslovens § 16, stk. 3, at de omhandlede goder skal fastsættes til den værdi, som det måtte koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel.

Der skal derfor ske en forhøjelse af den skattepligtige indkomst med følgende beløb:

2013: 3.299 kr.

2014: 11.544 kr.

Ændringen sker i henhold til ligningslovens § 16, jf. statsskattelovens § 4.

(...)

Punkt 4. Valutaindsætning, 2014

(...)

SKAT´s forslag

SKAT anser det beløb, som er godskrevet mellemregningskontoen for løn til selskabets direktør.

Pengene er indsat på selskabets bankkonto.

Indsætningen på 3.800 USD er godskrevet din mellemregningskonto med selskabet, hvorved du har et tilgodehavende på 22.215 kr.

Beløbet skal beskattes som løn, jf. statsskatteloven § 4, idet pengene er tilgået dig via mellemregningskontoen med selskabet."

I forbindelse med klagesagen har SKAT udtalt følgende:

"SKAT finder ikke, at klagen indeholder nye oplysninger, der ikke er behandlet i afgørelsen og SKAT fastholder afgørelsen med den deri anførte begrundelse."

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt følgende påstand:

"Der nedlægges påstand om, at forhøjelsen af [virksomhed3]s skatteansættelse for indkomstårene

2014 nedsættes med kr. 51.512

2015 nedsættes med kr. 60.000

I alt kr. 111.512."

Påstanden fremkommer således:

Ej grundlag for fuld beskatning af frie gode (alarmsystem), 2014

Kr.

4.297

Ej grundlag for beskatning af fri bil, 2014

Kr.

25.000

Ej grundlag for beskatning af valutaindsætninger, 2014

Kr.

22.215

Ej grundlag for beskatning af fri bil, 2015

Kr.

60.000

I alt

Kr.

111.512

Til støtte for påstanden er følgende anført:

"at der ikke er grundlag for at foretage den af SKAT gennemførte beskatning af fri bil

idet den i sagen omhandlende BMW serie 5 udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt af klager,

idet selskabet har afgivet en erklæring overfor selskabet, hvilket skal tillægges betydelig vægt.

at der ikke er grundlag for at foretage den af SKAT gennemførte beskatning af frie goder

idet alarmsystemet er erhvervet i [virksomhed1] ApS' interesse, hvorfor udgiften hertil ikke kan karakteriseres som værende af privat karakter.

at der ikke er grundlag for at foretage den af SKAT gennemførte beskatning af valutaindsætning

idet der er tale om et lån [virksomhed3] har ydet [virksomhed1] ApS som følge af at selskabet havde behov for kapital, grundet økonomiske udfordringer i selskabet.

at SKATs afgørelse er udøvet på et forkert grundlag og medfører et åbenbart urimeligt resultat."

Landsskatteretten afgørelse

Valutaindsætninger

Den skattepligtige skal ved indkomstopgørelsen medregne de samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, jf. statsskatteloven § 4.

Beløbet på 22.215 kr. er krediteret på klagers mellemregningskonto med selskabet og dermed har beløbet passeret klagers økonomi, samt tilgået klager via mellemregningskontoen.

Landsskatteretten finder, at klager skal beskattes af beløbet på 22.215 kr. i indkomståret 2014 som løn til selskabets direktør.

Landsskatteretten stadfæster således SKATs afgørelse.

Fri goder

Den skattepligtige skal ved indkomstopgørelsen medregne værdien af goder, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel, jf. ligningslovens § 16, stk. 3, 1. pkt.

[virksomhed1] ApS har afholdt udgifterne til et alarmsystem på 4.297 kr. Sikringsadressen er "[virksomhed3], [adresse1], [by1]".

Erhvervelsen af alarmsystemet i fri handel er 4.297 kr. i 2014.

Landsskatteretten finder, at klager skal beskattes af 4.297 kr. i indkomståret 2014. Landsskatteretten lægger vægt på, at beløbet svarer til hvad det måtte koster klager, at erhverve alarmsystemet i almindelig fri handel og alarmsystemet er installeret på klagers privatadresse.

Landsskatteretten stadfæster således SKATs afgørelse.

Fri bil

Når en person som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde får stillet en bil til rådighed, er værdien heraf skattepligtig. Det følger af ligningslovens § 16, stk. 1.

Værdien ansættes efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4.

Det er rådigheden, der beskattes. Omfanget af den faktiske private kørsel i bilen er således uden betydning.

En firmabil anses som udgangspunkt for at være til rådighed for privat kørsel. Hvis der foreligger en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at bilen ikke må bruges til privat kørsel, og bilen i alle tilfælde afleveres i virksomheden uden for arbejdstiden, vil rådigheden til privat brug normalt være afkræftet. Hvis bilen uden for arbejdstiden er parkeret ved den ansattes bopæl, er der en formodning for, at bilen er til rådighed for privat kørsel, uanset en eventuel aftale om det modsatte med arbejdsgiveren. I sådanne tilfælde må det på anden vis sandsynliggøres, at den rent faktisk ikke har været benyttet privat. Det kan f.eks. være ved et kørselsregnskab.

Det er en konkret vurdering ud fra de foreliggende faktiske forhold, hvorvidt rådigheden kan anses for afkræftet.

Der gælder en formodningsregel, når virksomhedsadressen og privatadressen er den samme. Formodningsreglen om, at firmabilen bliver brugt privat, hvis den holder ved hjemmet uden for arbejdstiden, gælder også hvis virksomhedsadressen og privatadressen er den samme. Formodningsreglen gælder, uanset at der eventuelt er indgået en aftale med firmaet om, at firmabilen ikke bliver brugt privat.

Selskabet køber den 1. august 2014 firmabilen, en BMW 5 serie til 240.000 kr. Klager sælger sin privatbil, en BMW 530, den 12. august 2014.

Det er oplyst, at firmabilen hovedsageligt skal anvendes til brug for selskabet, herunder af selskabets direktør og ansatte fra Ukraine.

Der er sammenfald mellem selskabets adresse og klagers privatadresse.

Klager har ikke fremlagt oplysninger om, at der løbende er ført kørselsregnskab.

For så vidt angår fri bil er det værdien af selve rådigheden, der beskattes. Henset til sammenfaldet mellem adressen for [virksomhed1] ApS og klagers privatadresse, skal klager beskattes af værdien af fri bil.

Værdien af fri bil beregnes som 25 % af bilen nyvognspris, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 % af resten af værdien. Bilens pris skal sættes til minimum 160.000 kr., jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Da bilen er erhvervet senere end 3 år efter første indregistrering, anvendes købsprisen på 240.000 kr. til beregning værdien for fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Landsskatteren stadfæster således SKATs afgørelse.