Kendelse af 11-05-2021 - indlagt i TaxCons database den 02-06-2021

Journalnr. 17-0992364

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Forhøjelse af omsætningen i virksomheden [virksomhed1]

25.149 kr.

9.129 kr.

22.389 kr.

Fradrag for udgifter til vippekursus

0 kr.

4.000 kr.

4.000 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren driver i personligt regi virksomheden [virksomhed1] med CVR-nr. [...1]. Virksomhedens aktivitet er ansigtsbehandlinger og coaching vedrørende hudpleje. Virksomheden blev etableret i 2014, og klageren har oplyst, at hun 10 år forud for virksomhedens start var ansat som sælger for [virksomhed2]/[virksomhed3] med salg af [virksomhed3] produkter.

Ifølge saldobalancen/regnskabet udgør omsætningen i virksomheden 316.759 kr. for indkomståret 2015.

SKAT har gennemgået klagerens bankkonti for kassekredit konto nr. [...68] og privatkonto nr. [...08] samt virksomhedens bookinglister og sammenholdt dette med Z/kasserapporter og regnskabet.

SKAT har på baggrund af konstaterede indsætninger på bankkonti forhøjet omsætningen i virksomheden og udgående moms.

Klageren har gennemgået de indsætninger, der indgår i SKATs forhøjelse for omsætningen og momsen. De indsætninger, som klageren har godkendt som yderligere indtægt, udgør 11.411 kr., svarende til en omsætning på 9.129 kr. og udgående moms på 2.282 kr.

Der klages herefter over nedenstående konkrete indsætninger på bankkontoen:

Dato

Tekst på bankkonto

Beløb

Klagerens forklaring

Reference til klagerens bilag

19. jan

MobilePay. [person1]

1.233 kr.

Privat salg

13. april

7. maj

16. juni

18. juni

(...)

MobilePay [person2]

1.054 kr.

I alt 10 indsætninger

Familiebetaling – Ikke opkrævet men betalt frivilligt af familiemedlem

26. maj

MobilePay [person3]

239 kr.

27. maj

MobilePay. [person4]

150 kr.

Privat udlæg

8. juni

MobilePay [person5]

300 kr.

Privat salg

15. juni

MobilePay. [person6]

125 kr.

Salg af private [virksomhed3] produkter

19

19. juni

Mobilepay [person7]

650 kr.

Salg af brugt legetøj

20

18. august

MobilePay. [person8]

500 kr.

Salg af brugt børnetøj

4. september

MobilePay. [person9]

315 kr.

Privat udlæg cafe/bio

10. september

MobilePay. [person10]

146 kr.

Privat udlæg

17. september

MobilePay. [person2]

180 kr.

Privat udlæg til datters fødselsdagsgave

19. oktober

19. oktober

MobilePay. [person11]

250 kr.

50 kr.

Salg af brugt legetøj

21

30. oktober

MobilePay. [person12]

1.000 kr.

Salg af to trip trap stole

8. december

16. december

(...)

Mobilepay ...

4.890 kr.

I alt 7 indsætninger

Salg af private [virksomhed3] produkter

22, 23, 25, 26, 27

17. december

MobilePay: [person13]

150 kr.

Cafe udlæg

24

21. december

MobilePay [person9]

100 kr.

Udlæg

Sum

11.332 kr.

Private salg

Der er fremlagt en erklæring fra [person7], hvoraf det fremgår, at hun den 19. juni 2015 har overført 650 kr. for køb af brugt pigetøj/legetøj. Der er fremlagt en sms-korrespondance vedrørende salg af legetøj for 200 kr. og 50 kr. indsat på kontoen den 19. oktober 2015.

Skattestyrelsen har i deres udtalelse indstillet, at indsætningerne på den baggrund må anses for private indsætninger, som er virksomheden uvedkommende.

Der er ikke fremlagt dokumentation for private salg den 19. januar, 8. juni, 18. august og 30. oktober 2015.

Salg af [virksomhed3]

Klageren har oplyst, at hun gennem sit 10-årige arbejde som sælger for [virksomhed2]/[virksomhed3] fik en del produkter, som hun anvendte som prøver i sit sælgerjob, og som hun efterfølgende fik lov til at beholde privat. Hun valgte i 2015 at sælge ud af disse produkter i privat regi for at få ryddet op.

Klageren har oplyst, at hun aldrig har købt og solgt [virksomhed3] produkter i virksomheden. Der er fremlagt en erklæring dateret den 3. marts 2021 fra [virksomhed2], som bekræfter, at [virksomhed1] ikke er kunde hos [virksomhed2], og at der ikke er købt [virksomhed3] produkter hos dem.

Der er fremlagt fakturaer fra [virksomhed4] ([virksomhed4]) for indkomstårene 2014 og 2015, som virksomheden bruger til køb af produkter af mærket [x1]. Af virksomhedens kontospecifikation under direkte udgifter er størstedelen af udgifterne anført med ”[virksomhed4]”. Der er ingen af udgifterne, der ud fra teksten direkte kan henføres til [virksomhed3] produkter.

Der er fremlagt 6 erklæringer, der bekræfter, at forskellige personer har købt brugt makeup og parfume/[virksomhed3] produkter af klageren.

Private udlæg

Klageren har oplyst, at indsætningerne den 27. maj, 4. september 17. september, og 21. december 2015 er private udlæg. Det er ikke muligt at afstemme indsætningerne til en tilsvarende udgiftspost på kontoudtoget.

Bookingsystemet m.v.

Ud over ovenstående indsætninger har SKAT ud fra oplysninger i virksomhedens bookingsystem forhøjet omsætningen med de bookninger, hvoraf der både fremgår kundenavne og ydelser med pris, men som ikke er medtaget i omsætningen.

Der er tale om beløb på samlet 6.755 kr. inkl. moms

Klageren har forklaret, at bookningsystemet er knyttet op på ydelser og tilhørende standardpriser. Der var særligt i opstartsfasen en del kunder, der ikke betalte for deres ydelser, fordi hun skulle afprøve og øve sig. Hun har derfor ikke modtaget penge for de bookninger, som SKAT har medtaget i forhøjelsen.

Der er fremlagt erklæringer fra forskellige kunder om, at de henholdsvis den 30. april, marts, 24. marts og 25. november 2015 modtog behandlinger uden betaling.

Der er fremlagt en erklæring fra en kunde om, at hun den 26. marts 2015 fik en ”[...]” behandling hos [virksomhed1] uden beregning, idet hun havde vundet en konkurrence på [...]. Den 26. marts 2015 er der i bookingsystemet registreret en ”[...]” til en pris på 1.250 kr.

Skattestyrelsen har i udtalelsen indstillet, at forhøjelsen på 1.250 kr. inkl. moms reguleres tilbage, idet det er tale om en konkurrence på [...], som der ikke er betalt for.

Klageren har oplyst, at bookingprisen på 300 kr. den 29. juli 2015 er medtaget i omsætningen, som er selvangivet til SKAT. Der er henvist til bon 337. Behandlingen kan afstemmes til kasserapporten under bon 337 den 29. juli 2105, herunder med kundens navn, behandling og beløb på 300 kr.

Klageren har oplyst, at bookingprisen på 295 kr. den 27. januar 2015 er betalt med et gavekort. Der er henvist til, at gavekortet er købt, jf. bon 16. Beløbet eller bon 16 kan ikke findes i de indsendte kasserapporter.

Klageren har oplyst, at kassebonen i januar 2015 på 512,10 kr. er en fejl og er forsøgt slettet i systemet. Af kasserapporten fremgår, at der den 2. januar 2015 er registreret 2 behandlinger vedrørende [person14], som efter rabatten er medregnet med 512,10 kr. Beløbet er bogført som betalt med betalingskort (kassebon nr. 73). Af kassebon nr. 75 reguleres ydelsen tilbage med det samme beløb, så posteringen samlet set går i nul. Dog indtastes beløbet på de -512,10 kr. som tilbagebetalt fra-kassen.

SKAT har i udtalelsen gjort opmærksom på, at der i forhøjelsen er en sammentællingsfejl i 2. halvår, sådan at forhøjelsen af omsætningen indstilles nedsat med 760 kr. og udgående moms med 190 kr.

Faktiske oplysninger angående vippekursus

Klageren har fratrukket udgifter til et vippekursus. Klageren har fremlagt faktura fra [virksomhed5]. Det fremgår af fakturaen, at der er tale om et 2 dages vippekursus til 4.000 kr. ekskl. moms, og at momsen udgør 1.000 kr.

Klageren har forklaret, at kurset omhandlede øjenvipper, herunder nyeste trend inden for øjenvipper. Klageren er uddannet kosmetolog. På kosmetologuddannelsen, som hun gennemførte i 2001, lærte hun grundlæggende om øjenvipper, herunder at farve vipper og bryn, plukke, pleje bryn og al slags vippepleje inkl. permanent vippebuk mm. Hun havde derfor tænkt, at der var tale om vedligeholdelse, ajourføring og opdatering af nyeste trend vedrørende øjenvipper.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens omsætning med 25.149 kr.

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til vippekursus med 4.000 kr.

SKAT har anført følgende i afgørelsen.

”(...)

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at erhvervsmæssige indtægter er skattepligtig indkomst, og det fremgår af momslovens § 4, at der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet

Det fremgår af momslovens § 5, stk. 3, at der med levering mod vederlag sidestilles udtagning af ydelser til privat brug for virksomhedens indehaver, dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål.

Ifølge momslovens § 28, stk. 1 og stk. 3 samt § 29, skal moms af disse ydelser, medregnes ved opgørelsen af den samlede salgsmoms.

SKATs forslag af 28. september 2017

Manglende bogføring af MobilePay m.v. er skattepligtige ifølge statsskattelovens § 4.

Behandlinger (bilag 3) anført på bookinglisten anses at være udført gratis af dig. Hvor der er anført INTERN udfor behandlingen har SKAT skønnet, at halvdelen af bookningerne vedrører private aftaler og den øvrige halvdel vedrører udførte behandlinger, herunder coaching. SKAT har ved skønnet henset til, at der kan være private aftaler, der er registreret som behandlinger. Der er endvidere henset til, at eventuel betaling kan være indeholdt i ovennævnte betalinger via MobilePay.

Manglende indtægt vedrørende behandlinger udført til meget lav pris eller gratis (50-100 % rabat), skal med henvisning til Statsskattelovens § 4, beskattes hos dig. Beskatning af ydelser der er udført til meget lav pris eller gratis sker til markedsværdien, som svarer til den pris du normalt ville tage for den enkelte behandling. Momsmæssigt svarer det til udtagning af ydelser.

(...)

SKAT foreslår at forhøje din indkomst med 114.945 kr., samt forhøje salgsmoms med 11.095 kr. for perioden 01.01.2015- 30.06.2015 og med 17.642 kr. for perioden 01.07.2015-31.12.2015.

Der henvises til statsskattelovens § 4, og momslovens § 4 og § 56, stk. 2.

SKATs afgørelse

SKAT har gennemgået dine bemærkninger og har følgende kommentarer hertil:

salg af makeup og parfume har så nær en tilknytning til din virksomhed, at indtægt herved anses for skattepligtig indkomst
beløb overført fra din niece er ligeledes skattepligtig indkomst, selvom du nævner, at der er tale om symbolske beløb
gavekort skal indtægtsføres ved indløsning
vedrørende bookninger som du ikke har kommentarer til, anses personen for mødt og behandlet til prisen ifølge bookningen

Vedrørende dine bemærkninger til ”INTERN” og test af forskellige behandlinger, har SKAT imødekommet dine synspunkter.

Følgende beløb anses herefter for yderligere omsætning, se specifikation nedenfor på side 22-23, bilag 1.

Samlet opgørelse:

Samlet opgørelse:

1. halvår

2. halvår

I alt kr.

I alt kr.

Bilag 1.1

MobilePay m.v., konto [...68]

3.182,40

3.418,00

Bilag 1.2

MobilePay, konto [...08]

5.304,00

11.014,00

Bilag 1.3

Kassebons der ikke er bogført

812,10

0,00

Bilag 1.4

Behandlinger, navngivne ifølge bookingliste

5.445,00

2.260,00

I alt

14.743,50

16.692,00

Beløb er inkl. Moms

(...)

SKAT forhøjer din indkomst med 25.149 kr., samt forhøjer salgsmoms med 2.949 kr. for perioden 01.01.2015- 30.06.2015 og med 3.338 kr. for perioden 01.07.2015-31.12.2015.

Der henvises til statsskattelovens § 4, og momslovens § 4 og § 56, stk. 2.

(...).”

4.4 SKATs bemærkninger og begrundelse

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er der fradrag for udgifter, der anvendes til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Fradragsretten er således forbeholdt udgifter, der har en aktuel driftsmæssig begrundelse.

Udgifter til faglige kurser kan fratrækkes, når kursets formål er at vedligeholde og ajouføre din faglige viden og uddannelse. Udgifter der har karakter af videreuddannelse kan ikke fratrækkes.

Ifølge momslovens § 37, kan der ved opgørelsen af momstilsvaret som købsmoms, fradrages moms af virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens salg af varer og ydelser.

(...)

SKATs afgørelse

Formålet med at deltage i et kursus skal være at vedligeholde og ajourføre ens faglige viden og uddannelse.

Et kursus må heller ikke have karakter af videreuddannelse. I så fald kan udgiften ikke fratrækkes, fordi den vedrører virksomhedens indkomstgrundlag eller etablering af et nyt.

Der foreligger ikke dokumentation for, at coachuddannelsen via [virksomhed6] ApS indgår i kosmetologuddannelsen. Der er derfor ikke tale om vedligeholdelse eller ajourføring af din uddannelse som kosmetolog.

Deltagelse i coachinguddannelsen gennem [virksomhed6] ApS, anses for at indgå som led i et længerevarende uddannelsesforløb, der går ud over rammerne for ajourføring og vedligeholdelse af din tidligere erhvervede uddannelse som kosmetolog. Der er derfor ikke tale om vedligeholdelse eller ajourføring af din uddannelse som kosmetolog.

Vippekursus anses ligeledes for videreuddannelse i forhold til kosmetologuddannelsen.

SKAT forhøjer derfor din indkomst med 9.619 kr., samt nedsætter købsmoms med 1.000 kr. for perioden 01.01.2015-30.06.2015. Der henvises til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. og stk. 2 samt momslovens § 37.

SKAT har i udtalelsen til klagen anført følgende:

”Vedrørende "2" - afgørelsens bilag 1.

Af de bilag der er vedlagt klagen (2-18), vedrører bilag 20 og 21 privat salg af børnetøj/legetøj, på henholdsvis 650 kr. og 300 kr.

Vedrørende øvrige salg, er det fortsat SKATs opfattelse, at disse er tilknyttet virksomhedens opsæt ning. Det ses ikke dokumenteret, at der ikke delvist er tale om produkter indkøbt og delvist anvendt i virksomheden og derefter udtaget til privat. Der er ikke bogført eget vareforbrug.

Det er ikke dokumenteret, at der har været købt [virksomhed3]produkter i et omfang svarende til det anfør te, eller om der i forbindelse med ansættelsen hos [virksomhed3] er modtaget produkter som er anset som indkomstskattepligtige gaver.

Vedrørende "4" - afgørelsens bilag 1.4 [person15] skriver i sin klage:

"Dog stod der i brevet fra SKAT fra 2. november 2017 at de godtog ca. 50 % af Intern bookingerne,men der stod ikke hvilke. Derfor er alle listet og nævnt igen!"

SKATs bemærkninger hertil:

Det fremgår af SKATs afgørelse af 2. november 2017, at der er taget hensyn til [person15] bemærkninger til forslaget:

Sagsfremstillingens punkt 1, side 5 nederst:

"Vedrørende bookninger som du ikke har kommentarer til, anses personen for mødt og behandlet til prisen ifølge bookningen"

og først på side 6:

"Vedrørende dine bemærkninger til "INTERN" og test af forskellige behandlinger, har SKAT imø dekommet dine synspunkter. "

Der indgår derfor ingen bookninger mærket "INTERN" i SKATs forhøjelse, men alene bookninger der ikke har været kommentarer til.

De bookninger der indgår i forhøjelsen fremgår af afgørelsens side 23, (bilag 1.4) og har ikke tidligere været kommenteret af [person15]:

(...)

I forbindelse med denne udtalelse er det konstateret, at beløbet for 2. halvår skal være 1.310 kr. i stedet for 2.260 kr. svarende til en difference på 950 kr.

Af de bilag (2-18) som [person15] har indsendt vedrørende dette punkt, er det alene følgende bilag der indgår i SKATs forhøjelse:

• bookning af 29. januar- bilag 2

• bookning af 18. marts- bilag 4

• bookning af 26. marts - bilag 6

Bilag 6, er en erklæring fra vinder af konkurrence på [...]. Beløbet udgør 1.250 kr.

Det er SKATs opfattelse, at det ikke anses for sandsynligt, at det er nødvendigt at foretage gratis test over en længere periode.

SKAT kan på det foreliggende grundlag godkende, at følgende beløb ikke skal indgå i den samlede forhøjelse:

1. halvår

2. halvår

I alt

26-marts

Vinder [...], bilag 6

1.250,00

19-juni

Salg af tøj/legetøj, bilag 20

650,00

19-okt

Salg af legetøj, bilag 21

300,00

SammentællingsfejI

950,00

1.900,00

1.250,00

3.150,00

Heraf udgør moms 20 %

-380,00

- 250,00

-630,00

Omsætning ex. moms

1.520,00

1.000,00

2.520,00

SKAT indstiller derfor, at omsætningen nedsættes med 2.520 kr. og at salgsmoms nedsættes med 380 kr. for 1. halvår 2015 og med 250 kr. for 2. halvår 2015.

(...).”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse vedrørende omsætningen skal nedsættes med de indsætninger, som er virksomheden uvedkommende.

Klageren har nedlagt påstand om, at der skal godkendes fradrag for udgift til vippekursus.

Klageren har anført følgende:

”(...)

Klagen dækker over følgende punkter:

Punkt 1: Omsætning jfr mobilepay – vedhæftet dokumentation for det ikke er omsætning med privat salg af ejendele

Punkt 4: Vippekursus

Da testbehandlingerne allerede er accepteret af SKAT i forrige brev, har jeg ikke yderligere kommentarer

hertil.

Dog stod der i brevet fra skat fra 2. november 2017 at de godtog ca. 50 % af Intern bookingerne, men der

stod ikke hvilke. Derfor er alle listet og nævnt igen!

Forklaring:

Jeg har en forholdsvis nyopstartet virksomhed. [virksomhed1] cvr [...1].

jeg arbejdede i 10 år for [virksomhed3] via [virksomhed2] i [by1]. Jeg kørte sønderjylland og fyn og arbejdede både som træner (underviser), sælger, kosmetolog og makeupartist.

Jeg gik fuldtid på virksomheden november 2014.

Jeg fik i den anledning et booking og kassesystem, CBIT, som jeg lærte at begå mig i. TROEDE jeg. Nok begik jeg mig fint i visse ting men ikke godt nok.

Jeg lavede nemlig den fejl, at jeg blokkede min onlinekalender, ved at skrive en given behandling ind under intern eller kvikkunde. Det er en fejl, jeg har lært dyrt af. Jeg er led ved at sætte andre i forlegenhed og ærger mig over at jeg har lavet en gennemgående fejl. Der er dog handlet i god tro hele vejen igennem, vil jeg hermed forsikre Jer om.

Jeg vil hermed videregive al den dokumentation, jeg ligger inde med. (Dokumentation #2-27)

jf. punkt 1. Yderligere omsætning (Brev fra SKAT fra 28- sept) og for punkt 4 ses en forklaring længere nede.

- Bevis på at jeg har været optaget på diverse bookinger - med alt andet end kunder.

- Bevis på at jeg har solgt brugte ting og er blevet betalt via mobilepay privat.

- bevis på at jeg har øvet coaching

- bevis på via mine ord og forklaringer at jeg har testbehandlet for at dygtiggøre mig, få mere specifik erfaring og se reaktioner efter mange gange og længere tid.

Punkt 4:

Jeg vil gerne give en forklaring af, hvorfor jeg mener at især vippekurset skal retfærdiggøres med at være fradragsberettiget: Da jeg tog uddannelsen på Interclinitique i [by2] i 2001, der lærte vi både at farve vipper og bryn og plukke og pleje bryn. Herunder al slags vippepleje inkl. permanent vippebuk mm. Derfor anså jeg at kurset med vippeextensions ville være en forlængelse/opdatering af den uddannelse. Dette ønsker jeg at I genovervejer.

Derudover vil jeg gerne komme med et par personlige kommentarer til SKAT:

Jeg ville sådan ønske, at jeg havde rette op på mine fejl før. Derfor er mit forslag at man fremadrettet ikke kun tilbyder et kursus til start omkring skat - hvilket jeg var på - men at der var et personligt opfølgende møde 1-2 år efter, hvor tingene blev gennemgået og vurderet sammen med Jer. Man kunne evt. starte med dette møde og efter det møde, må man gå ud fra at man er så meget igang, at man kan administrere både rettelser og procedurer optimalt.

Det ville have været meget effektivt, betryggende og professionelt at kunne sige at man gennemgik ens procedurer sammen med SKAT som en del af at være selvstændig erhvervsdrivende. Jeg tror det ville åbne op for mange brugbare dialoger.

Jeg betaler gerne min skat og moms og synes det er helt retfærdigt at dette er blevet justeret i form af denne gennemgang. Jeg ønsker så også ligeledes at der nu ses på min dokumentation og troværdighed. Jeg er i sidste ende glad for at få øje på fejlene. De var ikke hensigtede, men noget er fair - andet er ikke.

Derfor denne klage! Jeg ser frem til at afslutte denne sag helt.”

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4. Undtaget hertil er indkomst m.v., der er omfattet af statsskattelovens § 5, herunder f.eks. salg af egne private formuegoder som f.eks. salg af privat indbo.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, påhviler det efter omstændighederne skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der henvises til SKM2008.905.HR.

Klageren driver virksomheden [virksomhed1] og har selvangivet og opgjort resultat af virksomhed samt afregnet moms for indkomståret 2015.

SKAT har ved en gennemgang af klagerens 2 konti og ved gennemgang af virksomhedens bookingsystem sammenholdt dette med den omsætning, der er selvangivet, og den udgående moms, der er afregnet for indkomståret 2015. SKAT har på baggrund af dette forhøjet omsætningen med de beløb, der ikke ses at være medtaget i virksomhedens omsætning og udgående moms i regnskabet.

Klageren har oplyst, at en del af forhøjelserne er virksomheden uvedkommende, idet der er tale om salg af privat indbo, private udlæg, og at de resterende bookninger med kundenavne og priser er gennemført uden betaling.

I henhold til praksis på området skal en forklaring kunne underbygges i form af objektive konstaterbare forhold. Dette følger af f.eks. SKM2013.748.VLR.

På det foreliggende grundlag finder Landsskatteretten, at klageren har tilstrækkeligt godtgjort, at indsætninger på 650 kr., 250 kr. og 50 kr. stammer fra salg af privat legetøj/tøj, som er indkomstopgørelsen uvedkommende. Der er lagt vægt på de fremlagte erklæringer sammenholdt med sms korrespondance vedrørende køb af legetøj, og at navne kan afstemmes til teksten på kontoudtoget.

Vedrørende bookninger finder Landsskatteretten det godtgjort, at ydelsen på 1.250 kr. stammer fra en konkurrence på [...], som der ikke er sket betaling for. Der er lagt vægt på indholdet af erklæringen, og at det virker sandsynligt, at der har været en sådan konkurrence. Det er endvidere dokumenteret, at beløbet på 300 kr. den 29. juli 2105 allerede er medtaget i omsætningen, jf. kassekladden.

De øvrige fremlagte erklæringer vedrørende behandlinger er ikke tilstrækkelig dokumentation for at nedsætte SKATs forhøjelse af omsætningen. Dette skyldes, at når der i bookingsystemet både er oplyst kundenavn, ydelse og pris, er der en skærpet bevisbyrde for, at der ikke skulle være betalt for ydelsen.

Landsskatteretten er enig med SKAT i, at der er en sammentællingsfejl i forhøjelsen, hvorfor der er medregnet 760 kr. ekskl. moms og 190 kr. i udgående moms for meget i 2015.

Landsskatteretten finder det sandsynligt, at klageren igennem sit 10 årlige sælgerjob hos [virksomhed2]/[virksomhed3] har fået en række prøver/produkter til brug for arbejdet, og som hun efterfølgende har fået lov til at beholde privat. Der er solgt for i alt 5.015 kr. [virksomhed3] produkter i 2015. Klageren har ikke dokumenteret, at hun er blevet beskattet af produkterne i tidligere indkomstår fra arbejdsgiveren eller har betalt for produkterne.

Klageren har fremlagt en erklæring fra hendes tidligere arbejdsgiver om, at [virksomhed1] ikke er kunde hos dem. Ud fra virksomhedens kontospecifikation for varekøb og fremlagte fakturaer vedrørende køb er der ikke fratrukket udgifter vedrørende [virksomhed3] produkter i virksomheden.

Indtægter ved salg af [virksomhed3] produkter anses for en skattepligtig indtægt efter statsskattelovens § 4. Der er lagt vægt på, at produkterne ikke er beskattet hos klageren tidligere og dermed skattemæssigt ikke anses for overdraget til klageren privat. Henset til at indtægter ved salg i 2015 tilfalder klageren, anses indtægten for skattepligtig indkomst i indkomståret 2015. Selvom produkterne ikke er købt i virksomheden, anses salget for at kunne rummes indenfor virksomhedens beskæftigelse og aktivitet.

Klageren har ikke tilstrækkeligt godtgjort, at øvrige indsætninger og forhøjelser er indkomstopgørelsen uvedkommende eller stammer fra allerede beskattede midler. Landsskatteretten bemærker, at betaling fra familie vedrørende virksomhedens ydelser også er skattepligtigt, selvom virksomheden ikke opkræver betaling herfor. SKATs forhøjelse på 512,10 kr. stadfæstes, idet der i henhold til kasserapporten og kassebon nr. 73 er indtægtsført 512,10 kr., og da der ifølge kassebon 75 er tilbageført 512,10 kr. Landsskatteretten lægger til grund, at der er udført en ydelse, og at der er betalt 512,10 kr., som ved en fejl er registreret til 0 kr.

På baggrund af ovenstående nedsættes SKATs forhøjelse med i alt 2.760 kr. ekskl. moms bestående af nedenstående poster:

Beløb ekskl. moms

Moms

Salg af privat indbo (950 kr.)

760 kr.

190 kr.

[...] konkurrence (1250 kr.)

1.000 kr.

250 kr.

Allerede medtaget omsætning (300 kr.)

240 kr.

60 kr.

Sammentællingsfejl (950 kr.)

760 kr.

190 kr.

I alt

2.760 kr.

690 kr.

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter til at erhverve, sikre, og vedligeholde indkomsten fratrækkes. Udgifter til kursus kan fratrækkes som driftsudgift, hvis der er en konkret og direkte sammenhæng mellem det kursus, der ønskes fradrag for, og indkomsten. Formålet med kurset skal endvidere være at vedligeholde og ajourføre den faglige viden og uddannelse, hvorimod et kursus, der har karakter af videreuddannelse og udvidelse af indkomstgrundlaget, ikke kan fratrækkes.

Klageren har fratrukket udgifter til et øjenvippe kursus på 4.000 kr. ekskl. moms. Kurset består af et 2 dagskursus. På kosmetologuddannelsen, som klageren gennemførte i 2001, lærte klageren grundlæggende om øjenvipper, herunder at farve vipper og bryn, plukke, pleje bryn og al slags vippepleje inkl. permanent vippebuk.

Landsskatteretten finder, at der er en konkret og direkte sammenhæng mellem udgiften til vippekursus og den indtægt og aktivitet, som klageren har i virksomheden. Henset til, at kurset har en begrænset varighed på 2 dage, og at grunduddannelsen også omfattede undervisning om øjenvipper, anses udgiften for i overvejende grad at kunne henføres til vedligeholdelse og ajourføring af faglig viden og uddannelse. Der godkendes derfor fradrag for udgift til vippekursus på 4.000 kr., hvorfor SKATs afgørelse vedrørende dette punkt ændres.