Kendelse af 25-01-2019 - indlagt i TaxCons database den 24-02-2019

Journalnr. 17-0991775

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Tilbageførsel af fejldisposition uden afgiftsbetaling

Nej

Ja

Ja

Faktiske oplysninger

Klageren indgik den 13. maj 2014 en aftale om aldersopsparing med [finans1] med kontonummer [...08], hvoraf følgende blandt andet fremgår:

”Du indbetaler et variabelt beløb

Første gang 01.06.2014

Sidste gang den 01.05.2056

Der er i pensionsbeskatningsloven fastlagt et maksimum for den årlige indbetaling på aldersopsparing. Beløbet reguleres hvert år efter personskatteloven, og er i 2014 28.100,00 kr.”

[finans1] har oplyst, at klageren endnu ikke er begyndt at indbetale til aldersopsparingen.

Klageren modtog den 24. februar 2017 334.707,44 kr. på sin aldersopsparing fra en udenlandsk overførsel fra [...]. Beløbet stammer fra en gevinst fra pokerspil. Klageren oplyste i forbindelse med udbetaling af gevinsten kontonummeret til sin aldersopsparing i stedet for sin almindelige bankkonto. Klageren modtog således en mail den 26. januar 2017 fra [...], hvoraf fremgår, at USD 49,500.00 ville blive udbetalt til klagerens konto [...08].

Klageren kontaktede den 28. februar 2017 [finans1] omkring fejlen, som dagen efter den 1. marts 2017 kontaktede SKAT herom.

[finans1] har oplyst, at da der var tale om overførsel fra udlandet af et større beløb end tilladt på en aldersopsparingskonto, blev overførslen udtaget til manuel kontrol, hvilket er årsagen til, at [finans1] først afviste beløbet 28. april 2017. Dette skete uden kendskab til den igangværende forespørgsel hos SKAT.

sSKAT afgørelse

SKAT har ikke givet tilladelse til tilbagebetaling fra en aldersopsparing uden afgiftsbetaling.

Der er som begrundelse blandt andet anført følgende:

”Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at du selv har oplyst kontonummeret vedrørende din aldersopsparing til [...].

[finans1] skulle have sikret, at der alene kunne indbetales kr. 29.600 til din aldersopsparing for 2017.

(...)

SKAT henleder opmærksomheden på pensionsbeskatningslovens § 16 stk. 1, 2. punktum hvor det fremgår at livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller pengeinstituttet skal påse, at der i det pågældende livsforsikringsselskab m.v. ikke anvendes et større beløb end grundbeløbet i 1. pkt.

Indbetaling af beløb over kr. 29.600 til aldersopsparing pålægges 20 % afgift af beløbet over maksimumsgrænsen eller 4 % hvis det overskydende beløb overføres til en fradragsberettiget pensionsordning. Dette følger af pensionsbeskatningslovens § 25 A stk. 5 og stk. 6.

SKAT henviser til pensionsbeskatningslovens § 28 stk. 2 vedrørende afgift i forbindelse med udbetaling fra en aldersopsparing, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 stk. 1, nr. 1-8 jf. § 25 A stk. 1, eller§ 29 A stk. 1.

Hvis der udbetales beløb fra en aldersopsparingskonto medfører det afgift på 20 % af det udbetalte beløb.

Afgiftspligten påhviler den der er berettiget til udbetalingen jf. Pensionsbeskatningslovens § 38. SKAT henviser i denne forbindelse til pensionsbeskatningslovens § 38 stk. 5 om at pengeinstituttet er ansvarlig over for statskassen for betaling af manglende beløb.

I pensionsbeskatningsloven er der generelt ikke hjemmel til at tillade korrektioner af foretagne indbetalinger til eller udbetalinger fra en pensionsordning. Der findes dog regler om korrektion i pensionsbeskatningsloven § 21 A og §§ 22 - 22 B. Disse bestemmelser er ikke anvendelige i denne situation.

Efter praksis kan der ske korrektion i tilfælde, hvor der er sket en åbenbar fejldisposition. Tilladelse til korrektion gives derimod som udgangs punkt ikke i tilfælde, hvor den påberåbte fejl beror på ejerens misforståelse af reglerne jr. SKATs Juridiske Vejledning C.A. 10.2.7.2 om korrektioner af pensionsaftaler.

I konkrete tilfælde kan der gives tilladelse til korrektion af fejl foretaget af ejeren af pensionsordningen uden for ansættelsesforhold, hvis det blandt andet kan dokumenteres, at der er tale om en åbenbar fejldisposition, som kan annulleres civilretligt eller ejeren af pensionsordningen straks rettet henvendelse til SKAT og pensionsinstituttet for at få rettet fejlen.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at der kan ske tilbageførsel af et beløb på 334.707,44 kr. uden afgiftsmæssige konsekvenser.

Der er til støtte for påstanden anført følgende:

”Klageren gør således gældende,

at Klagerens overførsel 24. februar 2017 af 334.707,44 kr. til hans aldersopsparingskonto i [finans1] er en åbenbar fejldisposition, som vil kunne annulleres civilretligt,

at Klageren straks han bliver opmærksom på fejlen, og således den 28. februar 2017 kontakter [finans1], for at få rettet op på fejlen,

at det med al tydelighed fremgår, at overførslen er atypisk i forhold til Klagerens sædvanlige indbetalingsmønster, idet Klageren endnu ikke er begyndt at spare op på kontoen,

at beløbet er en poker gevinst, som skulle overføres til en almindelig opsparingskonto,

at Klageren har modtaget aftale om Aldersopsparing og tilhørende vilkår, hvorfor han må antages at være bekendt med den tilladte grænse for indbetaling,

at det ikke bør tillægges betydning i forhold til Klageren, at [finans1] først efter manuel behandling den 28. april 2017 får afvist indbetalingen og derfor tilbageført beløbet, og

at overførslen og den efterfølgende tilbageførelse således bør accepteres uden afgiftsmæssige konsekvenser for Klageren.”

Landsskatterettens afgørelse

Det fremgår af § 16 i pensionsbeskatningsloven, at der til en aldersopsparing årligt kun kan anvendes et beløb af grundbeløb (29.600 kr. – 2017-niveau), og at det påhviler pengeinstituttet m.v. at påse, at beløbet ikke overskrides.

Det følger af § 25 A, stk. 1 og 3, jf. § 25, i pensionsbeskatningsloven, at en aldersopsparing giver pensionsejeren ret til afgiftsfrit at få udbetalt et engangsbeløb i tidsrummet fra 5 år før pensionsopspareren når pensionsudbetalingsalderen og indtil 15 år efter, at pensionsopspareren har nået pensionsalderen.

Det fremgår af § 28, stk. 2, i pensionsbeskatningsloven, at der ved udbetalinger fra en aldersopsparing i utide, og som ikke kan henføres til de i § 25 A, jf. § 25, stk. 1, nr. 1-8, oplistede tilfælde, skal svares en afgift på 20 pct. af det udbetalte beløb.

Den ønskede udbetaling kan ikke henføres til de i § 25 A, stk. 1, jf. § 25, stk. 1, nr. 1-8, oplistede tilfælde.

Som udgangspunkt skal der være konkret hjemmel til korrektion af en pensionsordning.

Efter praksis kan der tillades afgiftsfri udbetaling, hvis det er dokumenteret, at der er tale om en helt åbenbar fejldisposition. Fejlen skal have været så åbenbar, at den ikke giver anledning til tvivl, jf. f.eks. TfS 1999, 738.

Landsskatteretten fandt i afgørelse af 4. december 2017, offentliggjort i SKM2017.735.LSR, at der uden afgiftsbetaling kunne ske tilbagebetaling af et beløb hidrørende fra et ejendomssalg i udlandet indbetalt til en alderspension. Banken ville normalt have afvist indbetalingen, da den oversteg den maksimale indbetalingsgrænse, men dette skete ikke, da der var tale om en overførsel fra udlandet.

Repræsentanten har oplyst, at klageren ved en fejl oplyste et forkert kontonummer til [...], som efterfølgende den 24. februar 2017 udbetalte gevinsten på 334.707,44 kr. til klagerens aldersopsparing. Der var tale om en overførsel fra udlandet.

Klageren rettede den 28. februar 2017 henvendelse omkring fejlen til [finans1], som dagen efter den 1. marts 2017 kontaktede SKAT herom.

Ud fra en konkret vurdering finder Landsskatteretten, at det har formodningen mod sig, at det var klagerens hensigt, at beløbet på 334.707,44 kr. skulle indbetales på hans aldersopsparing.

Der er lagt vægt på, at [finans1] har oplyst, at klageren endnu ikke er begyndt at indbetale til aldersopsparingen, at beløbet på 334.707,44 kr. væsentlig overstiger den maksimale grænse for årlige indbetalinger på 29.900 kr. for 2017, samt at klageren hurtigt reagerede efter overførslen ved at tage kontakt til [finans1]. Endvidere har [finans1] oplyst, at en så stor indbetaling normalt ville blive afvist inde bogføring, men at dette ikke skete, da der var tale om en overførsel fra udlandet.

Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse således, at beløbet på 334.707,44 kr. kan tilbageføres uden afgiftsmæssige konsekvenser.