Kendelse af 25-01-2019 - indlagt i TaxCons database den 24-02-2019

Journalnr. 17-0929251

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2014

Fri bil, Mercedes-Benz

Fri bil, Audi S5

38.932 kr.

56.580 kr.

0 kr.

0 kr.

38.932 kr.

56.580 kr.

2015

Fri bil, Audi S5

Fri bil, Jaguar XK

169.740 kr.

64.206 kr.

0 kr.

0 kr.

169.740 kr.

64.206 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i [virksomhed1] ApS (herefter selskabet) med CVR-nr. [...1]. Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt biler, campingvogne og motorcykler og kapitalforvaltning.

I 2014 og 2015 har klageren ikke modtaget løn fra selskabet.

Klageren har haft hjemmeadresse på følgende adresser i perioden 2014 til 2015:

Frem til den 1. april 2015 [adresse1] i [by1]

Derefter[adresse2] i [by2]

Selskabet har i den omhandlede periode leaset følgende personbiler:

Reg.nr. MærkePeriode

[reg.nr.1]Mercedes-Benz 17. januar 2014 til 8. september 2014

[reg.nr.2]Audi S5 Cabriolet1. oktober 2014 til 30. september 2015

[reg.nr.3]Jaguar XK1. oktober 2015 til 30 september 2016

Ifølge oplysninger fra selskabets revisor er der ikke ført kørselsregnskab/kørebog for bilerne, og der foreligger ingen aftale om, at bilerne ikke måtte anvendes privat.

Selskabets revisor har desuden oplyst, at bilerne holdt parkeret på klagerens adresse, da dette også var selskabets adresse.

I perioden fra 2014 til 2015 havde klageren privat følgende biler:

Reg.nr. MærkeTilgang Afgang

[reg.nr.4]Volkswagen Up11. september 201422. april 2015

[reg.nr.5]Mazda 630. oktober 201513. november 2015

[reg.nr.6] Toyota Aygo5. november 201511. juli 2016

[reg.nr.7]Tesla Model S22. december 201513. juli 2016

s afgørelse

SKAT har beskattet klageren af værdi af fri bil vedrørende Mercedes-Benz [reg.nr.1] for indkomståret 2014. SKAT har desuden beskattet klageren af værdi af fri bil vedrørende Audi S5 [reg.nr.2] for indkomstårene 2014 og 2015. Hertil har SKAT beskattet klageren af værdi af fri bil vedrørende Jaguar XK [reg.nr.3] for indkomståret 2015.

SKAT har som begrundelse herfor anført følgende:

Indkomståret 2014.

[...]

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT finder, at du som hovedaktionær i selskabet [virksomhed1] ApS, har haft fri bil til rådighed.

SKAT vurderer, at når du som hovedaktionær har råderet over firmabilerne Mercedes-Bens, reg. nr.

[reg.nr.1], og Audi S5 Cabriolet, reg. nr. [reg.nr.2], er der en formodning om, at bilerne ikke kun er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, men også for privat kørsel. Det skyldes, at der er tale om interesseforbundne parter.

Der er ligeledes henset til, at der er tale om personbiler, som holder på din private adresse, som også er selskabets adresse.

Du har ikke over for SKAT sandsynliggjort, at du har været afskåret fra at kunne bruge firmabilerne til privat kørsel.

Idet selskabet ikke har foretaget indberetning af fri bil, foretager SKAT hermed beskatningen.

De skattemæssige beløb fastsættes uafhængigt af privatkørslens omfang.

Den skattemæssige værdi af fri bil beregnes efter ligningslovens § 16, stk. 4 som 25 % af den del af bilens værdi, der ikke oversiger kr. 300.000 og 20 % af resten.

Fra indkomståret 2010 medregnes miljøtillæg/ grøn ejerafgift ved beregningen.

Miljøtillægget udgør den årlige afgift ekskl. udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller vægtafgiftsloven.

Beregning:

Mercedes- Benz, reg. nr. [reg.nr.1].

Mindste beregningsgrundlag for fri bil jf. ligningsloven § 16, stk. 4, 2. pkt.

kr. 160.000 X 25 % = 40.000 kr.

Beregnet for 9 måneder (9/12 x kr. 40.000) = 30.000 kr.

Miljøtillæg for perioden 17. januar 2014 til 7. september 2014

udgør (4.227 + 1.728) = 5.955 + 50 % = 8.932 kr.

Værdi af fri bil til beskatning38.932 kr.

Audi SS Cabriolet, reg. nr. [reg.nr.2]

Beskatning for perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2014.

Jf. leasingaftalen udgør værdi af fri bil kr. 18.860 pr. md. inkl.

miljøtillæg.

Værdi af fri bil for 3 måneder udgør herefter56.580 kr.

Samlet værdi af fri bil til beskatning i 2014 udgør95.512 kr.

I. 5 SKATs endelige afgørelse.

Idet der ikke er fremkommet nye oplysninger fastholdes de under punkt 1.4 anførte indkomstændringer.

Indkomståret 2015.

[...]

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT finder, at du som hovedaktionær i selskabet [virksomhed1] ApS, har haft fri bil til rådighed.

SKAT vurderer, at når du som hovedaktionær har råderet over firmabilerne Audi S5 Cabriolet, reg. nr. [reg.nr.2] og Jaguar XK, reg. nr. [reg.nr.3] er der en formodning om, at bilerne ikke kun er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, men også for privat kørsel. Det skyldes, at der er tale om interesseforbundne parter.

Der er ligeledes henset til, at der er tale om personbiler, som holder på din private adresse, som også er selskabets adresse.

Du har ikke over for SKAT sandsynliggjort, at du har været afskåret fra at kunne bruge firmabilerne til privat kørsel.

Idet selskabet ikke har foretaget indberetning af fri bil, foretager SKAT hermed beskatningen.

De skattemæssige beløb fastsættes uafhængigt af privatkørslens omfang.

Den skattemæssige værdi af fri bil beregnes efter ligningslovens § 16, stk. 4 som 25 % af den del af bilens værdi, der ikke oversiger kr. 300.000 og 20 % af resten.

Fra indkomståret 2010 medregnes miljøtillæg /grøn ejerafgift) ved beregningen.

Miljøtillægget udgør den årlige afgift ekskl. udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller vægtafgiftsloven.

Beregning:

Audi SS Cabriolet, reg. nr. [reg.nr.2]

Beskatning for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015.

Jf. leasingaftalen udgør værdi af fri bil kr. 18.860 pr. md. inkl.

miljøtillæg.

Fri bil for 9 måneder udgør herefter169.740 kr.

Jaguar XK, reg. nr. [reg.nr.3]

Beskatning for perioden 1. oktober 2015 til 31. december 2015.

Jf. leasingaftalen udgør værdi af fri bil kr. 21.402 pr. md.

Fri bil for 3 måneder udgør herefter 64.206 kr.

Værdi af fri bil udgør i alt for 2015233.946 kr.

2.5 SKATs endelige afgørelse.

Idet der ikke er fremkommet nye oplysninger fastholdes de under punkt 2.4 anførte indkomstændringer.”

Skattestyrelsen er i udtalelse af 14. november 2018 fremkommet med følgende bemærkninger:

”Skattestyrelsen har følgende bemærkninger vedrørende Mercedes-Benz, reg. nr. [reg.nr.1]:

Bilen er indregistreret første gang den 26/3 2004. Skattestyrelsen har ikke fundet anledning til at

indkræve leasingkontrakten, da bilens beskatningsgrundlag i 2014 vurderes at være under mindste

beregningsgrundlaget på kr. 160.000.

Skattestyrelsen har følgende bemærkninger til selskabets adresseregistrering:

Selskabet ændrer den 12/7 2016 adresse fra [adresse1] til [adresse2] jf. virk. dk.

Skattestyrelsen finder ikke, at denne registrering kan tillægges betydning, idet ejendommen

[adresse1] er et almindeligt enfamilieshus, som ved klagers fraflytning den 1/4 2015 straks blev udlejet til anden side.

Skattestyrelsen finder således, at virksomheden pr. 1/4 2015 drives fra klagers adresse

[adresse2].

At der først sker omregistrering i virk.dk den 12/7 2016 kan ikke tillægges betydning.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at de af selskabets leasede biler ikke har været benyttet privat, hvorfor der ikke skal ske beskatning af værdi af fri bil for indkomstårene 2014 og 2015.

Til støtte herfor er anført følgende:

”Jeg skal hermed på vegne af [person1] påklage den af SKAT afsagte afgørelse af den 2. marts 2017 vedrørende hans skatteansættelse for indkomstårene 2014 og 2015, jf. bilag 1.

Jeg kan allerede på indeværende tidspunkt oplyse, at vi ønsker sagen visiteret til behandling ved Landsskatteretten.

PÅSTANDE

Der nedlægges påstand om, at [person1]s skatteansættelser for indkomstårene

2014 nedsættes med kr. 95.512,00 og

2015 nedsættes med kr. 233.946.

SAGSFREMSTILLING

SKAT har forhøjet [person1]s skatteansættelser for 2014 og 2015 med værdi af fri bil med henholdsvis kr. 95.512,00 og kr. 233.946,00, idet SKAT ud fra den såkaldte formodningsregel har lagt til grund, at de af [virksomhed1] ApS leasede biler i 2014 og 2015 har stået til [person1]s rådighed.

ANBRINGENDER

Det gøres gældende, at der ikke er grundlag for at beskatte [person1] af værdi af fri bil, idet [person1] ikke privat har benyttet del af [virksomhed1] ApS leasede biler.

[...]”

Landsskatterettens afgørelse

Stiller et selskab en bil til rådighed for privat anvendelse for en hovedanpartshaver, skal dennes beskattes af værdien heraf, uanset om han er ansat i selskabet. Det fremgår af ligningsloven § 16, stk. 1, og § 16A, stk. 5. Værdien ansættes efter bestemmelsen i ligningsloven § 16, stk. 4, jf. ligningsloven § 16A, stk. 5, 2. pkt.

Bevisbyrden for, at en firmabil ikke har været stillet til rådighed for privat anvendelse påhviler som hovedregel hovedanpartshaveren, når bilen har været parkeret ved hovedanpartshaverens bopæl. Der henvises til Højesterets dom af 30. juni 2014, SKM2014.504.

Efter praksis kan bevisbyrden anses for løftet, hvis der foreligger et behørigt kørselsregnskab, som godtgør, at bilen ikke har været anvendt til privat kørsel eller der er fremlagt konkrete oplysninger, som på anden vis godtgør, at bilen ikke har været til rådighed. Der henvises til Højesterets dom i SKM2005.138, Vestre Landsrets dom i SKM2003.53 og Østre Landsrets dom i SKM2005.503.

Klageren er hovedanpartshaver i selskabet. Selskabets revisor har oplyst til SKAT, at bilerne holdt parkeret på selskabets adresse, som var sammenfaldende med klagerens bopælsadresse. Klageren har derfor bevisbyrden for, at bilerne ikke har været til rådighed for privat benyttelse.

Efter en konkret vurdering af sagens oplysninger finder retten, at der ikke foreligger omstændigheder som godtgør, at klageren var afskåret fra at råde over bilerne i privat regi i indkomstårene 2014 og 2015.

Der er herved lagt vægt på, at der ikke foreligger kørselsregnskab for nogen af bilerne, ligesom der ikke foreligger nogen aftale om, at bilerne ikke måtte anvendes privat.

Det forhold, at klageren havde flere private biler til rådighed, kan ikke i sig selv afkræfte formodningen om, at klageren havde selskabets biler til rådighed for privat benyttelse.

Retten finder på den baggrund, at klageren har rådet privat over selskabets biler, hvorfor det er med rette, at SKAT har beskattet klageren af værdi af fri bil i indkomstårene 2014 og 2015.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.