Kendelse af 06-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 17-0820342

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Forhøjelse af klagerens indkomst for indkomståret 2014

433.344 kr.

Nedsættelse

431.104 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har i perioden 31. marts 2013 til 22. januar 2016 drevet virksomheden [virksomhed1], CVR-nr. [...1] med branchekode 522400 Godshåndtering.

Klageren har for indkomståret 2014 selvangivet et underskud af virksomhed på 10.000 kr. og købsmoms svarende til 139.288 kr.

SKAT har udtaget virksomheden til kontrol på grund af det selvangivne underskud i virksomheden.

Klageren har til SKAT oplyst, at en del af underskuddet skyldes aktietab på 100.000 kr. Klageren har også selvangivet aktietabet under aktieindkomst.

Klageren har endvidere til SKAT oplyst, at en del af tabet skyldes, at han mistede 80.000 kr. på grund af en aflyst koncert, hvor hovedpersonen ikke dukkede op.

Klageren har indsendt et samlet regnskab for 2014 og 2015, som angiver et underskud af virksomhed på -466.700 kr. Klageren har ikke udarbejdet et regnskab for hvert enkelt indkomstår og har oplyst til SKAT, at beløbene i regnskabet er ca. beløb. Klageren har indsendt få udgiftsbilag til SKAT, men har derudover ikke indsendt underliggende regnskabsmateriale.

SKAT har den 19. august 2016 fremsendt forslag til afgørelse vedrørende ændring af klagerens skat og moms for indkomstårene 2013 og 2014. Afgørelsen vedrørende indkomståret 2013 er fremsendt til klageren den 10. november 2016.

Klageren har for indkomståret 2014 ønsket en længere frist til at fremkomme med indsigelser og materiale til SKATs forslag.

I forbindelse med klagesagens behandling hos SKAT har klageren indsendt følgende udgiftsbilag for indkomståret 2014:

Faktura [virksomhed2]

50.000 kr.

[virksomhed3] depositum

15.000 USD

Ordre Iphone 24*194 kr.

4.656 kr.

Ordre Bredbånd

Pr. mdr. 239 kr.

Faktura [virksomhed4]

471,85 kr.

JBL Flip II White

822,50 kr.

SKAT har den 23. december 2016 fremsendt et nyt forslag til afgørelse vedrørende indkomståret 2014.

Klageren har ikke indsendt yderligere materiale vedrørende indkomståret 2014, hvorfor SKAT den 25. januar 2017 har truffet afgørelse vedrørende indkomståret 2014.

SKAT har ud fra virksomhedens salgsmoms fastsat virksomhedens omsætningen til 65.864 kr.og på baggrund af godkendte fradrag, har SKAT opgjort klagerens overskud af virksomhed for indkomståret 2014 til 23.344 kr.

Omsætning if. salgsmoms

65.864

JBL FLIP 11

-658

Iphone 12 x 155,20

-1.862

Konsulent [virksomhed2]

-40.000

Overskud af virksomhed

23.344

SKAT har opgjort klagerens privatforbrug til 259.712 kr. for indkomståret 2014.

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifterne til depositum til [virksomhed3], bredbåndspakke, Faktura [virksomhed4]. Endvidere har SKAT kun godkendt fradrag for 12 måneders telefonydelse ekskl. moms.

Klageren er den 17. januar 2017 kommet med indsigelser til SKATs afgørelse. Klageren har bl.a. oplyst, at indtægterne på hans konto enten stammer fra arv, hvoraf der er betalt arveafgift eller sin mors konto.

Klageren har i forbindelse med indsigelserne ikke indsendt yderligere materiale vedr. indkomståret 2014, hvorfor SKAT den 25. januar 2017 har truffet afgørelse vedrørende indkomståret 2014.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst med 433.344 kr. for indkomståret 2014.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

Du har lavet et regnskab, som dækker både 2014 og 2015. Der foreligger ingen balance med oplysning om aktiver og passiver. Du har selvangivet underskud af virksomhed med 410.000 kr. Du har endvidere oplyst, at en del af underskuddet vedrører tab på aktier, ca. 100.000 kr. En anden del af underskuddet vedrører en koncert, hvor hovedpersonen ikke dukkede. Du mistede i den forbindelse 80.000 kr.

Du har indsendt bilag vedrørende 2014. SKAT har ud fra modtagne bilag opgjort det skattemæssige resultat af virksomhed til 23.344 kr.

Omsætning if.salgsmoms

65.864

JBL FLIP 11

-658

Iphone 12 x 155,20

-1.862

Konsulent [virksomhed2]

-400.000

Overskud af virksomhed

23.344

Telefon og bredbånd

Du købt en Iphone 5 den 6. september 2013. Du har købt den over 24 måneder. Den månedlige ydelse udgør 194 kr. inkl. moms. SKAT godkender fradrag for 12 måneder svarende til 1.862,40 kr. ekskl. moms i 2014 jf. statsskattelovens § 6. (155,20 x 12 mdr.).

Du har indsendt oversigt over bredbåndspakke. Du har 14 Mbit til 239 kr. pr. måned. Det fremgår ikke af indsendte oversigt fra hvilken dato bredbåndspakken træder i kraft, og der foreligger ingen dokumentation for betaling. SKAT godkender herefter ikke fradrag for udgiften jf. bogføringslovens § 9 og § 10.

Depositum

Der kan ikke godkendes fradrag for depositum på 15.000 US dollars til [person1]. Det fremgår ikke af bilaget, hvad udgiften vedrører. Af bilaget fremgår det, at [person1] har modtaget 50 % af et depositum 21/3-2014. Bilaget er i øvrigt ikke forsynet med cvr nr. Bilaget kan være en del af en mailkorrespondance. Det er ikke konstaterbart. Udgiften kan ikke godkendes fratrukket jf. statsskattelovens § 6 samt bogføringslovens § 9 og § 10.

Overskud af virksomhed er skattepligtigt jf. statsskattelovens § 4. Selvangivet underskud af virksomhed på 310.000 kr. kan ikke godkendes fratrukket, og du beskattes i stedet af overskud af virksomhed med 23.344 kr.

Efter ændringen kan dit privatforbrug i 2014 opgøres til 259.712 kr. Der foretages derfor ikke yderligere skønsmæssige ændringer af dit privatforbrug som i det først fremsendte forslag.

Der er ikke med indsigelsen indgået nye oplysninger om virksomhedens omsætning eller udgifter. SKAT fastholder derfor forslag af 23. december 2016.

(...)”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at klagerens skattepligtige indkomst for 2014 skal nedsættes. (indsæt klageren påstand/påstande i rækkefølge – eks. ”klageren har principalt nedlagt påstand om xxxx, subsidiært om at xxxx…)

Klagerens repræsentant har til støtte for sin påstand anført følgende:

”(...)

Påstand

SKAT tilpligtes at anerkende, at min klients skattepligtige indkomst og tilhørende momstilsvar nedsættes for indkomståret 2014.

Sagsfremstilling

Sagen angår spørgsmålene om fradrag for driftsudgifter i forbindelse med driften af selskabet

[virksomhed1] cvr nr. [...1], herunder SKATs underkendelse af tab som følge heraf.

Min klient drev virksomheden [virksomhed1] i årene 2013 frem til 2015 og har brugt en del af 2016 på, at afvikle aktiviteterne i virksomheden.

Til brug for virksomhedens likviditet, benyttede min klient sin arv fra sin far. Dødsboet blev skiftet i Iran, ved skifteretten i [Iran]. (Bilag 2)

Yderligere optog min klient flere lån igennem sin mor, hvilket vil kunne dokumenteres via erklæring fra min klients mor. Disse penge blev anvendt til diverse anskaffelser, samt at holde virksomheden kørende likviditetsmæssigt.

Min klient fravalgte som følge af underskud i virksomheden at få udarbejdet et regnskab. Dette er dog under udarbejdelse, men grundet de mange bilag vil det tage noget tid, før dette er færdigt.

SKAT har som følge heraf klassificeret alt indsat på min klients konto i perioden som skattepligtig indkomst.

Anbringender

Til støtte for den ovenfor nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at min klient ikke er skattepligtig af indestående på sin konto, der hidrører fra arv samt af lån fra sin mor.

Dødsboet efter min klients far havde hjemting i Iran, jf. bilag 2. Boet dermed undtaget fra beskatning i Danmark, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 1, modsætningsvist.

Grundet skrappe restriktioner på ind- og udførsel til/fra Iran er det ikke muligt at flytte penge direkte fra bankkonti i Iran til bankkonti i Danmark. Dette gøres rent praktisk ved, at man betaler lokale for at rejse til et andet land og derfra indsætte pengene på den ønskede konto.

Dette betyder selvsagt, at der ikke kan opretholdes et intakt transaktionsspor. I nærværende sag, er indbetalingerne til min klients konto sket fra Tyrkiet.

SKAT har kvalificeret disse udbetalinger til min klient som indtægt i virksomheden med momstilsvar. Dette bestrides som ikke korrekt.

Det skal her bemærkes, at situationen omkring transaktionen naturligvis er speciel. Der er af den ovenfor anførte grunde visse udfordringer i forhold til dokumentationen på grund af de særlige forhold, der gælder i Iran.

Min klient har endvidere optaget lån hos sin mor i forbindelse med at sikre den løbende likviditet i virksomheden. Det skal her bemærkes, at SKAT tillige må være i besiddelse af disse oplysninger. Det fremgår af kontoudtoget, at der er tale om en transaktion fra min klients mor.

Min klient er stadig i gang med at indhente dokumentation i sagen, og jeg vil snarligt vende tilbage herom.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. Skatteforvaltningen kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomstårets udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1 (dagældende).

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3 (dagældende).

Overskud af virksomhed

Klageren har ikke indleveret et fyldestgørende regnskab for 2014 med underliggende bogføringsmateriale. SKAT har derfor været berettiget til at fastsætte indkomsten skønsmæssigt, jf. reglerne i skattekontrollovens § 5, stk. 3.

SKAT har opgjort klagerens overskud af virksomhed ud fra klagerens omsætning med udgangspunkt i den angivne salgsmoms med fradrag for dokumenteret varekøb.

Retten finder, at SKAT har været berettiget til at tilsidesætte regnskabsgrundlaget for 2014 og foretage en skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed, idet der ikke er indsendt et fyldestgørende regnskab for 2014, herunder er der ikke indsendt en balance med aktiver og passiver pr. 31. december 2014.

Retten finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte det af SKAT foretagne skøn over virksomhedens omsætning på 65.864 kr., idet skønnet er baseret på virksomhedens indberetning til SKAT af udgående moms.

Der er ikke godkendt fradrag for følgende udgifter ved opgørelse af overskud af virksomhed:

Bredbånd

Retten finder ikke, at der er fradrag for udgiften til bredbånd. Retten har lagt vægt på, at det ikke fremgår, hvorvidt klageren har betalt ordren og hvilket indkomstår den vedrører.

Depositum

Retten finder ikke, at der er fradrag for udgiften til depositum efter reglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Retten har lagt vægt på, at det ikke fremgår af bilaget, hvad udgiften vedrører, hvorfor det ikke er dokumenteret, at udgiften er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten.

Iphone

Retten finder, at klageren har købt telefonen i 2014. Der er fradrag for køb af småanskaffelser efter reglerne i afskrivningslovens § 5. Beløbsgrænsen for småanskaffelser udgjorde i 2014 12.600 kr. Der godkendes fradrag for det fulde beløb svarende til 3.725 kr. ekskl. moms, idet fradragsretten for køb af et aktiv ved endelig og bindende aftale ikke er afhængig af, hvornår de enkelte afdrag på lånet betales, men hvornår aktivet er overdraget til køber.

Faktura [virksomhed4]

SKAT har i deres afgørelse ikke taget stilling til, hvorvidt der skal ske fradrag for udgiften til [virksomhed4]. Retten finder, at der skal ske fradrag for udgiften til [virksomhed4] svarende til 377,48 kr. ekskl. moms efter reglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Retten har lagt vægt på, at udgiften relaterer sig til virksomheden og indkomståret 2014.

Klagerens repræsentant har gjort gældende, at klageren til brug for virksomhedens likviditet har benyttet arven fra sin far og lån optaget igennem sin mor. Retten skal hertil bemærke, at forhøjelsen af klagerens indkomst er baseret på virksomhedens salgsmoms samt bilag for køb i virksomheden. SKAT har således ikke foretaget en skønsmæssigt forhøjelse på baggrund af klagerens privatforbrug, men har alene henset til, at klageren har haft et passende privatforbrug efter at have foretaget en konkret begrundet forhøjelse af virksomhedens resultat, med udgangspunkt i den af virksomheden angivne udgående moms.

Landsskatteretten ændrer således SKATs afgørelse. Klagerens indkomst nedsættes fra 433.344 kr. til 431.104 kr.