Kendelse af 19-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 17-0711622

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2014

Virksomhed anset for ophørt

Nej

Ja

Nej

Fradrag for restafskrivning på driftsmidler

0 kr.

123.354 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Selskabet [virksomhed1] A.m.b.a. med cvr-nr. [...1] blev ifølge Virk.dk startet den 13.10.1997 og beskæftigede sig med at producere og omsætte fuldfoder til medlemmernes kvægbesætninger.

Ifølge Virk.dk er selskabet ejet af [person1] og [person2] med 50 % ejerandel til hver. [person1] er direktør i selskabet. De to ejere er fratrådt bestyrelsen den 19. december 2019.

Sagen er opstået ved, at selskabet overfor SKAT den 1. februar 2016 har anmodet om genoptagelse af indkomståret 2014. Selskabet ønskede genoptagelse, idet selskabet anførte, at selskabet var ophørt i 2014 i forbindelse med salg af driftsmidler i 2014 således, at selskabet var berettiget til restafskrivning på 123.354 kr. efter afskrivningslovens § 9, stk. 1. Der foreligger ikke en opgørelse af, hvordan restafskrivningen på 123.354 kr. er opgjort.

Selskabet anvender kalenderåret som regnskabsår.

Af selskabets årsregnskab for 2015 fremgår bl.a. nedenstående:

2015

2014

Nettoomsætning

0 kr.

2.960.438 kr.

Andre driftsindtægter

20.247 kr.

491.375 kr.

Omkostninger til råvarer & hjælpematerialer

-4.450 kr.

-1.363.258 kr.

Andre eksterne omkostninger

-176.385 kr.

-1.678.688 kr.

-160.588 kr.

-238.514 kr.

Af specifikationerne til regnskabet for 2015 fremgår, at de væsentligste poster, udover andre driftsindtægter på 20.247 kr., består af driftsudgifter i form af diverse omkostninger planteavl på 4.450 kr., regnskab på 12.453 kr., porto på 1.500 kr. og en bøde på 162.500 kr.

SKAT har oplyst, at selskabets skattepligtige resultat er selvangivet med 270.045 kr. i 2014.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at SKAT har anmodet om nedenstående materiale:

”Nærmere redegørelse/begrundelse for anmodning om ændring af afskrivning på driftsmidler (restafskrivning). I det omfang der er tale om salg/ophør af virksomhed bedes dette ophør nærmere dokumenteret, bl.a. under hensyntagen til, at der i såvel 2014 som 2015 er opgjort et ”bruttotab” i selskabets regnskab.

Specifikationer til regnskabet for 2015.

Dokumentation for salget af driftsmidlet/driftsmidlerne.”

Selskabets repræsentant har på baggrund heraf fremsendt specifikationer til regnskabet for 2015 til SKAT og dokumentation for salg af driftsmidler, i form af en håndskrevet, men ikke underskrevet, regning dateret den 31/12 2014, hvoraf det fremgår, at der er sket salg til [person1], [adresse1], [by1] af en fodervogn og en majssåmaskine.

Videre har selskabets repræsentant fremsendt følgende redegørelse til SKAT:

”Som svar på jeres brev af 15. december 2016 kan jeg oplyse, at selskabet har stoppet alle aktiviteter og er under afvikling. Selskabet har derfor afhændet alle driftsmidler og som det fremgår af de fremsendte specifikationer så har der ikke været omsætning i 2015 og det samme gør sig gældende for 2016.

Aktiverne består udelukkende af bankindestående og indeståender i driftsfonde i tidligere samarbejdspartnere. ”

SKATs afgørelse

SKAT har ikke anset virksomheden for ophørt i 2014 og har således ikke godkendt fradrag for restafskrivning på driftsmidler på 123.354 kr. i indkomståret 2014.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”...

Selskabets rådgiver anfører, at alle aktiviteter er stoppet, og at der ikke har været aktiviteter i 2015

og 2016.

Det kan imidlertid konstateres, at selskabet har varetaget sine driftsmæssige interesser i 2015, bl.a.

ved at føre flere erstatningssager, herunder sag vedrørende gødningsregnskab og sag om erstatningsansvar mod [...].

Det kan således konstateres, at selskabet ikke har overdraget sin virksomhed, men har valgt at neddrosle virksomheden.

Da selskabet har varetaget sine driftsmæssige interesser i hvert fald i 2015, kan virksomheden ikke

anses for ophørt i 2014.

...”

Selskabets opfattelse

Selskabet har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for restafskrivning på driftsmidler på 123.354 kr. i indkomståret 2014.

Selskabet har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”...

Selskabets formål var at producere og omsætte foder til medlemmernes kvægbesætninger til lavest mulige priser. Selskabet har stoppet aktiviteterne ved udgangen af 2014 idet der ikke har været omsætning i 2015 og 2016. Selskabet solgte de sidste driftsmidler ved udgangen af 2014.

Regnskabet for 2015 indeholder udelukkende en mindre indtægt fra betalingsrettigheder på 14.318 kr. og indtægt fra driftsfond [fond1] på 5.929 kr. Selskabets aktiviteter består i de kommende år udelukkende indtægter fra indestående i driftsfonde fra [virksomhed2] og [virksomhed3], idet disse udbetales løbende over en årrække.

Skat anfører i deres begrundelse, at det forhold, at selskabet blev idømt en bøde på 162.500 kr. vedrørende gødningsregnskab for 2011 - 2012, som blev afgjort i april 2015 og en efterfølgende erstatningssag, som blev afgjort i december 2015 skulle medføre at virksomhedens drift ikke er ophørt. Det er vor opfattelse, at denne afgørelse vedrørende gødningsregnskab og efterfølgende erstatningssag intet har at gøre med virksomhedens drift i 2015, men udelukkende er en afklaring af tidligere hændelser.

Idet selskabet har afhændet deres sidste driftsmiddel ved udgangen af januar 2014, er det vor opfattelse, at selskabet er berettiget til restafskrivning på 123.354 kr. efter afskrivningslovens§ 9.”

Landsskatterettens afgørelse

Det følger af afskrivningslovens § 9 i lovbekendtgørelse nr. 1191 af den 11. oktober 2007 med senere ændringer, at fortjeneste eller tab ved salg af driftsmidler medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori en virksomhed sælges eller i øvrigt ophører (ophørsåret).

Der skal således foretages en konkret vurdering af, hvorvidt selskabet må anses for at være ophørt med at drive virksomhed i indkomståret 2014, jf. SKM2012.680.SR og den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.C.6.3, ophør af erhvervsvirksomhed.

Det er selskabet, der har bevisbyrden for, at selskabet er ophørt med at drive virksomhed i indkomståret 2014.

Den omstændighed, at samtlige en virksomheds driftsmidler afhændes, medfører ikke i sig selv, at virksomheden som sådan må anses for opgivet, idet det på grundlag af de konkrete omstændigheder må vurderes, om ejeren af virksomheden har til hensigt på ny at erhverve driftsmidler til fortsættelse af virksomheden.

Det fremgår af sagens oplysninger, at SKAT har anmodet selskabet om materiale til belysning af, hvorvidt selskabet kan anses for solgt eller ophørt, under hensyntagen til, at der såvel i 2014 og 2015 er opgjort et bruttotab i selskabets regnskab.

Selskabets repræsentant har hertil oplyst, at selskabet har stoppet alle aktiviteter og er under afvikling. Selskabet har derfor afhændet alle driftsmidler samtidig med, at der ikke har været omsætning i 2015 og 2016. Aktiverne består udelukkende af bankindestående og indestående i driftsfonde i tidligere samarbejdspartnere.

Uanset at selskabets repræsentant oplyser, at selskabet har afhændet alle driftsmidler, stoppet alle aktiviteter og der ikke har været omsætning i 2015 og 2016, finder Landsskatteretten, at virksomheden må anses for igangværende og dermed ikke er ophørt i 2014.

Retten lægger herved vægt på, at det af regnskabet for 2015 fremgår, at der har været aktivitet i selskabet. Af specifikationer til regnskabet for 2015 fremgår, at de væsentligste poster består af andre driftsindtægter på 20.247 kr. og driftsudgifter i form af en bøde på 162.500 kr., diverse omkostninger, planteavl på 4.450 kr., regnskab på 12.453 kr. samt porto på 1.500 kr. Retten lægger herved til grund, at selskabet har varetaget sine driftsmæssige interesser i 2015, uagtet at bøden vedrører gødningsregnskab for 2011-2012, idet retten bemærker, at bødesagen blev afgjort i 2015, samtidig med, at selskabets repræsentant oplyser, at selskabet er under afvikling og dermed ikke kan anses for afviklet.

Ud fra en samlet konkret vurdering finder retten derfor, at selskabet ikke har løftet bevisbyrden for, at selskabet er ophørt med at drive virksomhed i 2014. Selskabet kan derfor ikke foretage restafskrivning på driftsmidler med 123.354 kr. i 2014 efter afskrivningslovens § 9, stk. 1.

Den påklagede afgørelse stadfæstes.