Kendelse af 08-06-2017 - indlagt i TaxCons database den 06-07-2017

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgørelse i medfør af pensionsbeskatningslovens § 48 om, hvorvidt udbetalinger fra en pensionsordning vil være skatte- og afgiftsfrie

Ikke skatte- og afgiftsfrie

Skatte- og afgiftsfrie

Ikke skatte- og afgiftsfrie

Faktiske oplysninger

Klageren skrev den 18. august 2016 således til SKAT:

”Ang. CPR.nr. ...; vedr. revideret årsopgørelse 2015, jf. vedhæftet dokumentation for fradragsberettigelse iht. årsopgørelsen 2015,: Iht. gældende lovgrundlag for skatteåret 2015 - C.G.1.1.2.2.; PAL paragraf 1, Stk. 1, nr. 1, G.

Hermed gøres venligst - på tro og love - gældende iht. ovennævnte, gældende retsgrundlag for årsopgørelsen 2015 i forb.m. fuld fradragsberettigelse for indbetalinger som aktivt medlem til Efterlønskassen til og med d. 01.01.2010, jf. dokumenteret, samlet indbetaling til Efterlønskassen beløbende i alt kr. 76.882,42.

Der henvises venligst til vedhæftede, faktuelle dokumentation fra Statens Administration (oprindeligt administreret af Efterlønskassen), jf. datafilen - SKAT.Pensionsbidrag-C.G.1.1.2.2.pdf.

Skat er naturligvis velkommen til at kontrollere data hos Statens Administration, jf. fagkoordinator [navn udeladt] - direkte tlf.nr. [...]; E-mail: pension@statens-adm.dk/.”

Det fremgår af sagen, at SKAT i den anledning kontaktede Statens Administration telefonisk den 22. september 2016. I den anledning er følgende noteret:

”22.09.2016. Forsøgt at ringe igen og får fat på [navn udeladt], der oplyser at der ikke er tale om fradragsberettigede indbetalinger til privattegnet pension. [person1] har intet selv har indbetalt. Der er tale om, at han har været ansat de 3 år (2007, 2008 og 2009) på tjenestemandslignende vilkår på en skole. Skolen har herefter indbetalt hele beløbet vedrørende de 3 år.”

Den 28. september 2016 foreslog SKAT at forhøje klagerens skatteansættelse med 102.089 kr., idet SKAT ikke anså klagerens selvangivne fradrag af beløbet for dokumenteret. Endvidere fremgik det af forslaget, at SKAT som konsekvens heraf agtede at nedsætte klagerens skattepligtige indkomst med 8.748 kr. vedrørende fradrag for indbetaling på arbejdsgiveradministreret ratepension / ophørende livrente.

Ved brev af 20. oktober 2016 gjorde klageren indsigelse mod forslaget, idet klageren anførte følgende:

”Ang. j.nr. ...; [person2], jf. revideret årsopgørelse 2015: Indsigelse (klage) over postbrev fra Skat afd. 28.09.2016, jf. vedhæftede dokumentation for indbetaling til egen ratepensionsordning via tjenestemandslignende pensionskasse (Efterlønskassen) iht. perioden 3 år, 9 måneder, 15 dage på skalatrin 30; jf. Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven); § 12 A. § 12 gælder også for opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing); Kapitel 5 - Afgørelse om ikkefradragsberettigede og ikkebortseelsesberettigede indbetalinger: § 48.

Hermed gøres venligst nærværende indsigelse (klage) gældende iht. Skats postbrev af d. 28.09.2016, jf. vedhæftet dokumentation i form af relevante PDF-filer for fuldt fradragsberettiget, indbetalt sum kr. 76.882,42 til egen, livslang ratepensionsordning via den tjenestemandslignende pensionskasse, Efterlønskassen, iht. flg. gældende retsgrundlag:

Der er ikke tale om nogen såkaldt (privat) kapitalpensionsordning og lign., derimod udelukkende om den fuldt fradragsberettigede sum kr. 76.882,42 indbetalt via arbejdsgiver (skole) til den lukkede, tjenestemandslignende pensionskasse, Efterlønskassen. Det gøres hermed venligst gældende over for Skat, hvorledes den konventionelle, skattemæssige bortseelsesret ikke retmæssigt appliceres i denne situation, jf. årsopgørelsen 2015 - Rubriknr. 25 - Fradrag for betaling foretaget før 1. januar 2010. Ifølge sagens natur gælder Skats sædvanlige forældelsesfrist for revideret årsopgørelse/skatteansættelse ikke i forb.m. nævnte Rubriknr. 25 på årsopgørelsen 2015.

Citat af gældende retsgrundlag fra www.retsinfo.dk/; markerede kursiveringer af undertegnede mhp. denne indsigelses dokumenterede retsgrundlag.

Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

Herved bekendtgøres lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 24. maj 2013 med de ændringer, der følger af§ 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 5 i lov nr. 1460 af 17. december 2013, § 2 i lov nr. 1500 af 18. december 2013 og§ 1 i lov nr. 1531 af 27. december 2014.

Opsparing i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing):

§ 12. En opsparing i pensionsøjemed skal opfylde følgende betingelser:

1) Opsparingen skal være oprettet enten i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden institution inden for EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt. De opsparede midler skal indsættes på indlånskonto i det pågældende pengeinstitut m.v. Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut kan ikke anbringes i fast ejendom, aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el.lign. i selskabet, eller i andele i en personligt drevet virksomhed ejet af kontohaveren. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 20 pct. Der kan dog altid anbringes et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacililitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må kontohaveren ikke eje 25 pct. eller mere af aktierne m.v. i selskabet, og investeringen i hvert enkelt selskab skal udgøre mindst 100.000 kr. Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. medregnes aktier m.v., som kontohaveren ejer uden for pensionsordningen, og aktieavancebeskatningslovens § 4 finder tilsvarende anvendelse, idet ejerandele, som kontohaveren eller personkredsen nævnt i aktieavancebeskatningslovens§ 4, stk. 2, har ejet, dog ikke medregnes. Værdien af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacililitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må højst udgøre 20 pct. af den del af opsparingen i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr., højst 50 pct. af den del, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr., og højst 75 pct. af den del, der ligger over 4 mio. kr. Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed skal anbringes I overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed. Skatteministeren fastsætter bestemmelser om anbringelse af opsparede midler, der forvaltes af institutioner godkendt efter 1. pkt.

2) Til kontoen skal være knyttet bestemmelse om, at kapitalen med påløbne renter m.v. skal udbetales til kontohaveren, jf. dog § 17. Endvidere skal der være truffet bestemmelse om udbetaling i tilfælde af kontohaverens død.

3) Til kontoen skal være knyttet en bestemmelse om, at udbetaling til kontohaveren sker tidligst på det tidspunkt, hvor kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og senest 15 år efter at kontohaveren når pensionsudbetalingsalderen.

Der kan dog tillige bestemmes udbetaling til kontohaveren i tilfælde af varigt nedsat arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger denne til at oppebære førtidspension, eller i tilfælde af livstruende sygdom.

4) Der kan ikke træffes bestemmelse om udbetaling efter kontohaverens død til andre end kontohaverens ”nærmeste pårørende”, jf. § 5 a i lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, eller kontohaverens ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, kontohaverens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med kontohaveren ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger.

Stk. 2. Til kontoen kan knyttes en invalidesumsforsikring som nævnt i § 10, stk. 2.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om sygdom som nævnt i stk. 1, nr. 3.

§ 12 A. § 12 gælder også for opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing).

Kapitel 5

Afgørelse om ikkefradragsberettigede og ikkebortseelsesberettigede indbetalinger:

§ 48. Enhver person kan af told- og skatteforvaltningen få en afgørelse om, at indbetalinger, der er foretaget til en pensionsordning m.v. omfattet af afsnit I, § 53 A eller § 53 B, som den pågældende har ret til udbetalingerne fra, ikke er fradragsberettigede eller bortseelsesberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst hverken her i landet eller i udlandet med henblik på opgørelsen af de udbetalinger fra ordningen, der efter § 20, stk. 4, § 32, stk. 1, § 53 A, stk. 5, og § 53 B, stk. 6, vil være skatte- og afgiftsfrie.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen opbevarer oplysninger om indbetalinger som nævnt i stk. 1, indtil alle udbetalinger fra pensionsordningen m.v., der kan henføres til de pågældende indbetalinger, er sket.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om oplysninger, som skal gives til told- og skatteforvaltningen til brug for afgørelsen efter stk. 1.

§ 48 A. (Ophævet)

Konklusion

Således gør jeg venligst på baggrund af det citerede (markerede) retsgrundlag vedr. den retmæssigt ikke anvendelige, skattetekniske bortseelsesret - kombineret med de vedhæftede PDF-filer fra bl.a. Statens Administration (jf. skrivelser af hhv. d. 11.01.2015 samt d. 08.08.2016; jf. PDF-dokumenterne KLAGE-(E)-SKAT, KLAGE-(F)-SKAT, KLAGE(G)-SKAT) for den indbetalte sum kr. 76.882,42 til egen, livslang ratepensionsordning gældende, jf. atter engang Kapitel 5, paragraf 48 - mhp. Skats anerkendelse af min ratepensionsopsparings fulde skatte- og afgiftsfrihed.

I forhold til arbejdsgiveradministreret indbetaling til livslang ratepensionsordning via [virksomhed1] (Reg.nr./CVR.nr. [...1]; jf. PDF-dokument KLAGE-(J)-SKAT) gør jeg tillige venligst gældende, jf. Police/kontonr. [...38], hvorledes jeg i skatteåret 2015 indbetalte sum kr. 18.070,-

Således gør jeg venligst i og med denne veldokumenterede indsigelse iht. Årsopgørelsen 2015 gældende, hvorledes jeg i alt retmæssigt kan fradrage sum kr. 76.882,42 + kr. 18.070,-:

Iht. årsopgørelsens Rubriknr. 25 ansøges således om godkendelse af den fradragsberettigede sum:

kr. 94.952,42.”

Ifølge klagerens personlige skatteoplysninger for 2015 er der i indkomståret 2015 indberettet indbetaling af 18.070 kr. på en arbejdsgiveradministreret livsvarig ordning i [virksomhed1], og indbetaling af 8.748 kr. på en arbejdsgiveradministreret ratepension i [virksomhed1].

Der er endvidere fremlagt to breve fra Statens Administration til klageren vedrørende henholdsvis opgørelse af pension i forbindelse med fratrædelse fra tjenestemandsstilling og om forhåndsberegning af pension, ligesom der er fremlagt systemudskrifter med angivelse af henholdsvis optjeningsperioder og indbetalinger af pensionsbidrag vedrørende indkomstårene 2007-2009. Det fremgår af sidstnævnte, at der ud af de beregnede beløb er indbetalt henholdsvis 26.868,53 kr., 11.460,66 kr. og 38.553,23 kr. i årene 2007-2009.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om forhåndstilsagn efter pensionsbeskatningslovens § 48 om skatte- eller afgiftsfrihed af udbetalinger af pension.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

”Der henvises til SKATs afgørelse af 27. oktober 2016, hvor vi har genoptaget og forhøjet din skatteansættelse for 2015, idet du fejlagtigt havde foretaget fradrag på årsopgørelsen for pensionsindbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19.

I forbindelse med genoptagelsessagen har du anmodet om en afgørelse om skattefrihed efter pensionsbeskatningslovens § 48.

SKAT lægger de af pensionsinstituttet indberettede oplysninger til grund. Du kan se de af pensionsinstitutterne indberettede pensionsbeløb til SKAT i din skattemappe på www.skat.dk TastSelv.

[virksomhed1] har for 2015 indberettet 8.748 kr. på arbejdsgiveradministreret ratepension og 18.070 kr. på arbejdsgiveradministreret livsvarig pension. Disse beløb kan ikke udbetales skatte- eller afgiftsfrit, da du har haft bortseelsesret for indbetalingerne efter pensionsbeskatningslovens § 19.

Du har oplyst, at der er indbetalt følgende pensionsbeløb til ”Efterlønskassen” nu overtaget af Statens Administration):

2007: 26.868,53 kr.

2008: 11.460,66 kr.

2009: 38.553,23 kr.

76.882,42 kr.

Statens Administration v/[navn udeladt], tlf. 3395 4888, har 22. september 2016 telefonisk oplyst, at der ikke er tale om private indbetalinger. Du har intet selv indbetalt. Der er tale om, at du har været ansat de 3 år på tjenestemandslignende vilkår på en skole, og skolen har indbetalt hele beløbet på de 76.882,42 kr. vedrørende de 3 år.

Disse beløb kan derfor heller ikke udbetales skatte- eller afgiftsfrit, da også disse beløb har været bortseelsesberettigede.

Regler for skattefri eller afgiftsfri udbetaling

Ifølge pensionsbeskatningslovens § 48 kan personer, der har ret til udbetalinger fra en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, § 53 A eller § 53 B, få en forhåndsafgørelse fra SKAT om, at indbetalinger, som ikke har været fradrags- eller bortseelsesberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hverken her i landet eller i udlandet, vil være skatte- eller afgiftsfrie ved udbetaling fra ordningen efter pensionsbeskatningslovens § 20 stk. 4 eller § 32 stk. 1.

Ifølge ordlyden i pensionsbeskatningslovens § 48 kan træffes forhåndsafgørelse om skatte- eller afgiftsfrihed. En forhåndsafgørelse om afslag på skatte- eller afgiftsfrihed synes ikke umiddelbart omfattet af ordlyden.

Vi henviser dog til nedenstående klagevejledning, idet bemærkes, at det herefter må være op til klageinstansen at vurdere, om en evt. klage kan realitetsbehandles.”

Klagerens opfattelse

Klageren har påklaget SKATs afgørelse i medfør af pensionsbeskatningslovens § 48 om, at udbetaling af de i sagen omtalte indbetalinger på pensionsordninger ikke vil være skatte- og afgiftsfrie, og det lægges således til grund, at klageren har nedlagt påstand om, at anmodningen om afgørelse om, at udbetalingerne vil være skatte- og afgiftsfrie, imødekommes.

Det er i klagen anført:

”Hermed gøres venligst – på tro og love – gældende iht. ovennævnte, gældende retsgrundlag for årsopgørelsen 2015 i forb.m. fradragsberettigelse for indbetalinger til Efterlønskassen til og med d. 01.01.2010, jf. dokumenteret, samlet indbetaling til Efterlønskassen beløbende i alt kr. 85.637,49.

Der henvises venligst til vedhæftede, faktuelle dokumentation fra Statens Administration (oprindeligt administreret af Efterlønskassen), jf. datafilen – SKAT.Pensionsbidrag-C.G.1.1.2.2.pdf. Det fremgår af dette dokument attesteret d. 02.08.2016 af fagkoordinator [navn udeladt] v. Statens Administration, at jeg i alt har indbetalt kr. 85.637,49 til Efterlønskassen mhp. livslang ratepension. (Således lyder den korrekte beregning IKKE sum indbetalt til Efterlønskassen indtil 2010 kr. 76.882,42, som beklageligvis tidligere oplyst).

OBS.: Derudover har jeg i perioden pr. 01.08.2004 – 31.07.2005, dvs. i alt 12 måneder, via arbejdsgiveradministreret indbetaling til livslang ratepension indbetalt til Pensionskassen af 1925 - Virksomhed 925.

Endelig har jeg i perioden pr. 01.08.2005 – 30.04.2006, dvs. i alt 9 måneder, via arbejdsgiveradministreret indbetaling til livslang ratepension indbetalt til Pensionsfonden af 1951 - Virksomhed 951.

Beklageligvis fremgår mine respektive, samlede indbetalinger til hhv. Pensionskassen af 1925 og

Pensionsfonden af 1951 opgjort i kr. IKKE på dokumentet af d. 02.08.2016 fra Statens Administration. Således indgår mine indbetalinger før 2010 til egen, livslang ratepension IKKE i og med den førnævnte sum kr. 85.637,49.

Aktuelt indhenter jeg supplerende dokumentation for mine indbetalinger til hhv. Pensionskassen af 1925 og Pensionsfonden af 1951 hos Udbetaling Danmark, tidligere Statens Administration.

Når den hos Udbetaling Danmark rekvirerede, supplerende dokumentation for indbetalinger til

livslang ratepension endelig foreligger, tilsender jeg straks denne til Skat i relation til nærværende præcedensklagesag.

Skat er naturligvis velkommen til at kontrollere data hos Statens Administration, jf. fagkoordinator [navn udeladt] – direkte tlf.nr. [...]; E-mail: [...]/: Der er IKKE tale om indbetalinger af nogen art til såkaldt kapitalpension, hvilket jeg i øvrigt på intet tidspunkt har søgt at gøre gældende over for Skat siden min årsopgørelse for 2015 af d. 18.08.2016.

I denne forbindelse påpeges det venligst, hvorledes Skats sagsbehandler [navn udeladt] i sine 2 skrivelser via postbrev af hhv. d. 27.10.2016, (begge postbreve modtaget d. 31.10.2016), henviser til sin kontakt til netop fagkoordinator v. Statens Administration, [navn udeladt]: Tydeligvis er [navn udeladt] udelukkende specifikt blevet adspurgt, hvorvidt jeg har indbetalt til privattegnet pensionsordning og/eller kapitalpension.

Således har Skats [navn udeladt] tydeligvis ikke i forbindelse med sin kontakt til Statens Administration fået bekræftet både skatteteknisk relevans og korrekthed af min tilsendte dokumentation til Kontakt Skat af d. 18.08.2016, eftersom [navn udeladt] udelukkende har undersøgt førnævnte, irrelevante, privattegnede pensionsopsparingsoptioner. På dette fejlagtige grundlag afviser Skats [navn udeladt] kategorisk min gældende dokumentation for indbetaling før januar 2010 til livslang ratepension, jf. særligt de 3 stk. orig. PDF-dokumenter fra Statens Administration af hhv. d. 02.08.2016, 08.08.2016 og 11.01.2015. Endelig hævdes fejlagtigt at fuld, skattefradragsmæssig bortseelsesret gælder, hvilken netop IKKE omfatter indbetalinger foretaget før januar 2010 HØJERE end bortseelsesrettens maksimalloft (iht. Årsopgørelse 2015 af Skat fastsat til kr. 51.700,-).

Skats [navn udeladt] søger delvis fejlagtigt i begge sine afgørelsesbreve af d. 27.10.2016 at gøre

gældende, hvorledes den såkaldte skattefradragsmæssige bortseelsesret fra Skats side angiveligt

ubetinget gælder, jf. pensionsbeskatningslovens paragraf 19:

Dermed lægger Skats [navn udeladt] primært nævnte bortseelsesret til grund for sin egen, reviderede forkastelse af min årsopgørelse 2015 af d. 18.08.2016, alt imens hun beklageligvis dermed undlader at anerkende min veldokumenterede indbetaling af i alt kr. 85.637,49 iht. fagkoordinator [navn udeladt] v. Statens administration if. den vedhæftede dokumentation for arbejdsgiveradministreret indbetaling til livslang ratepension før 2010. Skats [navn udeladt] tager i og med sin afvisning af sum kr. indbetalt kr. 85.637,49 IKKE i betragtning, hvorledes bortseelsesretten NETOP IKKE APPLICERES, når en tjenestemandsansat lærer har indbetalt et beløb højere end maksimalgrænsen for Skats bortseelsesret beløbende kr. 51.700,- i 2015.

Med andre ord forsømmes dermed skattefradragsretten for differencen mellem den bortseelsesberettigede, øvre indbetalingsgrænse for arbejdsgiveradministrerede indbetalinger til egen ratepension beløbende kr. 51.700,- iht. årsopgørelsen 2015 i forhold til en indbetalt sum højere end denne øvre beløbsgrænse.

Endvidere søger Skats [navn udeladt] fejlagtigt at gøre gældende, hvorledes mit potentielle, fradragsmæssige retskrav angiveligt er "forældet" iht. den almindeligvis gældende forældelsesfrist

på 4 år: Undertegnede søger hermed både principielt og faktuelt dokumenteret med denne principielle præcedensklageskrivelse at gøre gældende, hvorledes Skats [navn udeladt] på et fejlagtigt appliceret, skatteteknisk grundlag – udover sin manglende anerkendelse af vedlagt dokumentation for beregnet sum kr. 85.637,49 indbetalt til Efterlønskassen før 2010 attesteret af fagkoordinator [navn udeladt] v. Statens Administrations d. 02.08.2016 – påberåber sig Skats ordinære forældelsesfrist. Det er i al respekt absurd at påberåbe sig Skats forældelsesfrist på 4 år i relation til Rubriknr. 25 på Skats digitale årsopgørelsesindberetning, jf. den faktuelle ordlyd i netop denne rubrik (citat fra www.skat.dk/):

Referencer til gældende retsgrundlag iht. principiel præcedensklage af d. 20.12.2016

1. Rubriknr. 25 - årsopgørelsen 2015:

Fradragsberettiget andel af indbetalinger foretaget før 1. januar 2010 omfattet af overgangsreglerne for ratepensioner og ophørende alderspensioner.

(https:// www.tastselv.skat.dk/borger/selvangivelse2014/selvangivelse.do#)

Rubrikken skal omfatte:

Den del af indbetalingen fra før 1. januar 2010, som du ifølge overgangsreglerne har fradragsret for i 2015. Hvis en rateforsikring, rateopsparing eller pensionsordning med ophørende alderspension er oprettet med en indbetalingsperiode, der er kortere end 10 år, er fradraget for indbetalte beløb fordelt over 10 år. Du kan i bestemte tilfælde få det årlige fradrag på 1/10 af den samlede indbetaling, selvom beløbet overstiger den sædvanlige grænse på 51.700 kr. om året. Du skal skrive beløbet i denne rubrik.

2. SKAT: C.G.1.1.2.2: Hvilke ordninger er undtaget fra beskatning

Indhold

Dette afsnit beskriver de ordninger, som er omfattet af PBL kapitel 1, men som er undtaget fra beskatning efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1.

Berørte ordninger:

Følgende ordninger omfattet af PBL kapitel 1, er undtaget fra beskatning efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1:

g. ordninger i Pensionskassen af 1925 for private eksamensskoler m.v., Pensionsfonden af 1951 for danske skoler i Sydslesvig, Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen og Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner.

Dermed adderes dags dato d. 18.08.2016 kr. 85.637,49 til undertegnedes årsopgørelse 2015, jf. Rubriknr. 25:

Fradragsberettiget andel af indbetalinger foretaget før 1. januar 2010 - omfattet af overgangsreglerne for ratepensioner og ophørende alderspensioner.

3. 18.8.2016 SKAT: Pension og efterløn

Hvis du indbetaler over 52.400 kr. i 2016 (2015: 51.700 kr.):

Du kan få fradrag for beløb over 52.400 kr. i 2016 (2015: 51.700 kr.), hvis du kontakter din bank eller pensionsselskab og får overført beløbet til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger. Det gælder både privattegnede ordninger og indbetalinger via din arbejdsgiver.

Konklusion

I nærværende præcedensklageskrivelse ønsker jeg at gøre det korrekt applicerede retsgrundlag gældende for arbejdsgiveradministrerede ratepensionsindbetalinger, dvs. ratepensionsindbetalinger til livslang ratepension af en højere indbetalt sum end den maksimale, skattefradragsmæssigt bortseelsesberettigede øvre grænse på kr. 51.700 iht. årsopgørelsen 2015.

Der henvises venligst til samtlige vedhæftede, relevante PDF-filer med Skats gældende retsgrundlag iht. nærværende præcedensklagesag.

Således gøres flg. gældende retsgrundlag for skatteåret 2015 venligst eksplicit gældende iht. revideret årsopgørelse for 2015: Der anmodes venligst om skattefradragsret for differencen mellem kr. 85.637,49 og bortseelsesloftets kr. 51.700 - dvs. netto kr. 33.937,49.

Landsskatterettens afgørelse

Pensionsbeskatningslovens § 48 har følgende ordlyd:

”Enhver person kan af told- og skatteforvaltningen få en afgørelse om, at indbetalinger, der er foretaget til en pensionsordning m.v. omfattet af afsnit I, § 53 A eller § 53 B, som den pågældende har ret til udbetalingerne fra, ikke er fradragsberettigede eller bortseelsesberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst hverken her i landet eller i udlandet med henblik på opgørelsen af de udbetalinger fra ordningen, der efter § 20, stk. 4, § 32, stk. 1, § 53 A, stk. 5, og § 53 B, stk. 6, vil være skatte- og afgiftsfrie.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen opbevarer oplysninger om indbetalinger som nævnt i stk. 1, indtil alle udbetalinger fra pensionsordningen m.v., der kan henføres til de pågældende indbetalinger, er sket.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om oplysninger, som skal gives til told- og skatteforvaltningen til brug for afgørelsen efter stk. 1”

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at formålet med bestemmelsen er, at skatteydere kan få en afgørelse om, at pensionsindbetalinger, der ikke har været bortseelsesret eller fradragsret for, heller ikke vil blive beskattet eller afgiftsbelagt ved udbetaling til sin tid, således at afgørelse herom kan træffes før pensionsudbetalingen, idet det typisk vil være lettere at dokumentere de faktiske forhold på et tidligere tidspunkt.

Klageren har alene fremlagt dokumentation for pensionsindbetalinger, som der har været bortseelsesret for, jf. pensionsbeskatningslovens § 19.

Det er således med rette, at SKAT ikke har fundet betingelserne for skatte- og afgiftsfrihed efter pensionsbeskatningslovens § 48 opfyldt.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.