Kendelse af 29-10-2020 - indlagt i TaxCons database den 21-11-2020

Journalnr. 17-0512012

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2014

Maskeret udlodning

138.864 kr.

0 kr.

173.407 kr.

Faktiske oplysninger

SKAT har foretaget kontrol i virksomheden [virksomhed1] ApS for indkomståret 2014, hvor klageren har været eneanpartshaver.

SKATs kontrol har afstedkommen en skønsmæssig ændring af selskabets omsætning med 138.864 kr. og momstilsvar med 34.543 kr.

SKAT har anset ændringerne for at være udloddet til klageren med 138.864 kr.

Landsskatteretten har samtidig med afgørelsen i nærværende sag behandlet afgørelsen for [virksomhed1] ApS. Der henvises til Landsskatterettens journal nr. 17-0512012.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst for indkomståret 2014 skønsmæssigt med 138.864 kr.

SKAT har som begrundelse for ændringen anført, at kontrollen af indkomsten i selskabet [virksomhed1] ApS har medført en ændring af klagerens aktieindkomst. Der har således været et beløb på 138.864 kr., som ikke er medregnet i omsætningen, ligesom et momsbeløb på i alt 34.543 kr. ikke er medregnet ved opgørelsen af momstilsvaret.

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at den skønsmæssige forhøjelse af aktieindkomsten skal nedsættes til 0.

Han har til støtte for sin påstand anført følgende:

”(...)

Klagen drejer sig om punkt 1.5. - Forhøjelse af indkomsten/omsætningen på kr. 138.895,- og forhøjelse af moms på kr. 34.543,- i sagid. [sag1]. Og deraf også sagens direkte indflydelse på sagid. [sag2] punkt 1.5, om maskeret udbytte på kr. 138.895,- for hovedanpartshaver [person1].

I sagid. [sag1], punkt 1.5, har SKAT optalt og opdelt virksomhedens samlede indkøbte varer i 2014. Ud fra denne sammentælling ganges antallet af indkøbte varer med en skønsmæssig antaget gennemsnitspris.

Det er dog ikke muligt at gange antallet af købte varer med en fast pris, eftersom baren har adskillige såkaldte "Happy Hour" tilbud, hvilke er gældende i mere end halvdelen af åbningstiden. Reelt er der tilbud i hele åbningstiden, såfremt kunden gør brug af klippekort til øl. Klippekort til øl udstedes i øvrigt ligeledes til special øl.

Følgende "Happy Hour" tilbud var gældende i 2014:

Mandag til torsdag før kl. 16:00: Almindelig øl kr. 12,- inkl. Moms (kr. 9,60 ekskl. Moms)
Fredag til lørdag før kl. 18:00: Almindelig øl kr. 12,- inkl. Moms (kr. 9,60 ekskl. Moms)
Stamkunder får fødselsdagsrabat, og kan købe 1-2 kasser almindelig øl for kr. 300,- inkl. Moms pr. kasse (kr. 240 ekskl. Moms). 1 kasse om vinteren og 2 kasser om sommeren.
Søndage er der "[...]" før kl. 16:00: Almindelige øl kr. 11,- inkl. Moms (kr. 8,80 ekskl. Moms)
lavere sætpris for øl og spiritus, prisen bestemmes efter type
Resterende tider er der øl-klippekort, betjent af [...] kort-maskine, med fordelagtige priser på køb af klippekort til øl

Disse tilbud er normale i branchen, og tvingende nødvendige for at [virksomhed1] kan forsøge og fastholde den stærkt svindende kundemasse og konkurrere med supermarkeder, hvoraf det tætteste er [...] knap 100 meter væk. Åbningstiden for [...] er alle ugens dage kl. 8:00 - 24:00, og har efter sin åbning i 2011 negativt påvirket [virksomhed1]s omsætning.

Kundemassen består primært af de lokale lidt ældre gæster, der snakker, spiller billard eller på spillemaskine. Det yngre publikum er sjældent at finde i baren.

[virksomhed1] er den sidste bar på [adresse1], en gade der for et årti siden var kendt for sine mange barer. Resterende 6 barer er lukket, antagelig grundet dårlig økonomi, eftersom ingen andre ønskede at fortsætte driften.

Andre klienter i samme branche mit kontor har udarbejdet regnskab for, har mærket samme eller større nedgang i omsætningen gennem de sidste mange år.

Branchen er dermed hårdt presset for tiden.

Følgende lægger til grund for klagen over afgørelsen:

Afgørelsen indeholder deciderede fejl og/eller sjusk, bl.a. er følgende bemærket:

1. På fustage-øl er godkendt et spild på 10 % af et samlet køb på 600 glas(8 fustager). 10 % af 600 glas giver 60 glas, og dermed skulle det reelle salg af fustage-øl være 540 glas. I beregningen er fejlagtigt medtaget 560 glas.
2. "lrish Coffee" består udover flødeskum og brun farin bl.a. af whisky. Denne whisky er (hvis ellers brugt til at lave "lrish Coffee") ikke fratrukket i beregningens samlede spiritussalg. Derved er denne spiritus talt med 2 gange.

I det hele taget er det ikke muligt at antage et salg af "lrish Coffee" på baggrund af indkøbt flødeskum og brun farin. Flødeskum og brun farin bruges også i kaffe, og efter ibrugtagning en stærkt begrænset holdbarhed, og derved et stort spild.

SKAT antager en skønsmæssig gennemsnitspris på almindelig øl på kr. 12,00. Denne gennemsnitspris er grundet de mange "Happy Hour" tilbud umulig at skønne, og i det hele taget stærkt spekulativ.

I året 2014 har prisen på almindelig øl svinget mellem kr. 8,00 og kr. 14,40, hvoraf den faste pris uden tilbud på kr. 14,40 kun var gældende dele af året. Samtlige "Happy Hour" tilbud var derimod gældende i hele 2014.

I mere end halvdelen af forretningens åbningstid blev almindelige øl solgt til en pris der ligger under den i beregningen skønnede gennemsnitspris. Prisen på kr. 12,00 var endda den faste pris uden tilbud i dele af 2014, hvorved gennemsnitsprisen logisk set må have været lavere. "Happy Hour" tilbud har været gældende hele 2014, også da normalprisen var på kr. 14,40.

SKAT's skønnede gennemsnitspris for salget af de indkøbte 77.070 almindelige øl giver et samlet skønnet salg på kr. 924.840,00. En gennemsnitspris pr. solgt almindelig øl på kr. 11,00 ville alene betyde en fejl i beregning på kr. 77.070,00. Og en gennemsnitspris på kr. 10,00 ville betyde en fejl på kr. 154.140,00.

Når udgangspunktet for salgsprisen ikke er kendt, er en beregning af et samlet salg ikke mulig at foretage. [virksomhed1] har haft tilbud mere end halvdelen af åbningstiden, og kunderne gør i høj grad brug af disse.

Derudover har baren også haft tilbud på special øl via klippekort, dog husker min klient ikke den daværende pris. Under alle omstændigheder var gennemsnitsprisen lavere end skønsmæssigt antaget i beregningen. Alle priser i ovenstående afsnit er uden moms.

Slutteligt er der ikke i SKAT's afgørelse ikke taget højde for svind og tab, eksempelvis varer hvor datoen er udløbet, hvilket ofte hænder med sæson-øl som jule- og påskeøl.

SKAT's opgørelse over virksomhedens samlede salg for indkomståret 2014 er på baggrund af ovenstående ikke bevist, endda ikke engang sandsynliggjort. Afgørelsen indeholder fejl og bygger alene på fabrikerede antagelser og gætterier.

På vegne af min klient erklærer jeg mig derfor ikke enig i SKAT's afgørelse. Derved er vi heller ikke enige i afgørelse om maskeret udbytte til hovedanpartshaver [person1] på kr. 138.895,-.

(...)”

Klagerens repræsentant har på telefonmødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler redegjort yderligere for sagen. Det blev herunder anført, at det var en nyansat medarbejder i bodegaen, som oplyste priser til SKAT. Priserne må desuden have fremgået af en prisliste i bodegaen. Det er normal kutyme, at der i en bodega hænger et skilt med priser, men repræsentanten kan ikke umiddelbart svare på, om der hang et skilt med priser i virksomheden. Repræsentanten mente, at det nok var svært – her 6 år senere – at få fremlagt noget om dette.

Han anførte dog, at de i sagen omtalte klippekort vedrører kort med rabatter, som blev solgt til kunderne, så de kunne gemme dem til senere, eller give en billigere omgang. Det er ifølge repræsentanten helt normalt, at man i bodega-branchen har haft forskellige rabatordninger.

Bodegaen var beliggende i [by1], og blev mere og mere presset – bl.a. fordi Netto åbnede en forretning i umiddelbar nærhed. Klagerens svar på dette var at nedsætte priserne, hvorimod repræsentantens forslag havde været at gøre det mere attraktivt for kunderne at komme i virksomheden. Bodegaen er i dag helt lukket, og ejendommen er revet ned.

SKATs skøn er ifølge repræsentanten fejlbehæftet flere steder, og skønnet kan ikke anvendes til brug for en opgørelse af virksomhedens omsætning.

Pubben havde nogle stamkunder, men det er ikke til at sige et konkret antal. I afgørelsen er nævnt 15 stamkunder, men det er ifølge repræsentanten et gæt fra SKATs side. Det er desuden svært at definere en stamkunde.

Beregningen kan ifølge repræsentanten overhovedet ikke foretages korrekt. Det er ikke til at sige, om salget er sket indenfor eller udenfor happy hour. Der er ikke indregnet svind i SKATs opgørelser, og der er en medarbejder, som har haft ”fingrene i kagedåsen”. Der er desuden regnet forkert flere steder i afgørelsen.

Det er nævnt i afgørelsen, at en medarbejder er blevet ”Betalt i øl”. Dette er ifølge repræsentanten foregået således, at klageren når han lige skulle et ærinde, aftalte med en stamgæst, at hun passede forretningen. Det er personen, som har passet forretningen, som har haft fingrene i kassen. Der har ikke været tale om, at der er en hel vagt, som er betalt i øl.

Da klageren har nedsat priser på varerne på alle varegrupper og har kørt med større rabatordninger, skal en eventuel bruttoavance ifølge repræsentanten ligge i den lave ende af skalaen, idet han dog fastholder, at det slet ikke er muligt at foretage en korrekt skønsmæssig ansættelse.

Landsskatteretens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4.

Udgifter, som er nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fradrages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 6, litra a.

Anpartshavere beskattes af udbytte efter reglerne i ligningslovens § 16 A. Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til anpartshaverne, bortset fra friaktier (fondsaktier) samt likvidationsprovenu i opløsningsåret. Dette gælder, hvad enten udbyttet formelt er deklareret eller ikke.

Landsskatteretten har i en afgørelse på samme dato som nærværende afgjort, at forhøjelse af omsætningen og momstilsvaret i [virksomhed1] ApS er udloddet til klageren. Der henvises til Landsskatterettens j. nr. [...].

Som følge heraf skal der ske beskatning af maskeret udlodning hos klageren, idet beløbet ikke forefindes i selskabet, og derfor må anses for at være tilgået klageren.

SKAT har beskattet forhøjelsen vedrørende overskud af virksomhed med 138.864 kr., men har fejlagtigt ikke medtaget momstilsvaret på 34.543 kr.

Landsskatteretten forhøjer på den baggrund ansættelsen med yderligere 34.543 kr. til 173.407 kr.