Kendelse af 21-03-2017 - indlagt i TaxCons database den 28-04-2017

Journalnr. 16-1655665

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Yderligere avance ved salg af ejerlejlighed

3.378.134 kr.

0 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Landsskatteretten traf den 13. februar 2015 afgørelse i to sager, der vedrørte [virksomhed1] ApS og selskabets hovedanpartshaver, [person1].

Begge sager vedrørte bl.a. et spørgsmål om, hvilket indkomstår en ejendomsavance skulle beskattes i forbindelse med selskabets salg af en ejerlejlighed til [person1] og dennes ægtefælle.

Landsskatteretten fandt, at rette indkomstår var 2006, i hvilket år [virksomhed1] ApS som følge af et under sagens behandling afholdt syn og skøn blev anset for skattepligtig af en ejendomsavance på 772.000 kr., og [person1] blev anset for skattepligtig af maskeret udlodning på 772.000 kr. i forbindelse med selskabets salg af en ejendom til [person1] og dennes ægtefælle.

Landsskatteretten fandt således, at prisen i henhold til syns- og skønserklæringen kunne fastsættes til 3.040.000 kr., og da selskabet havde solgt lejligheden til hovedanpartshaveren og dennes ægtefælle for 2.268.000 kr., blev selskabet beskattet af yderligere avance med 3.040.000 kr. - 2.268.000 kr., eller i alt 772.000 kr. [person1] blev i konsekvens heraf beskattet af 772.000 kr. som maskeret udlodning.

Sagen vedrørende [person1] blev indbragt for domstolene, medens der blev givet genoptagelsestilsagn på selskabets sag, således at denne kunne genoptages ved Landsskatteretten, såfremt udfaldet ved domstolene gav anledning hertil.

[by1] Byret afsagde den 4. maj 2016 dom i [person1]s sag. Byretten anførte bl.a.:

”Retten finder således, at beskatningstidspunktet for en maskeret udlodning er den 15. december 2005, hvorefter eventuel beskatning henføres til indkomståret 2005 og ikke til 2006.

...

I konsekvens heraf er [person1] i indkomståret 2005 skattepligtig af maskeret udlodning af 772.000 kr., jf. ligningslovens § 16 A.”

[person1] har den 25. maj 2016 anket byrettens dom til Østre Landsret. Det er i ankestævningen bl.a. anført:

”Der nedlægges således påstand om frifindelse i forhold til den gennemførte forhøjelse af appellantens skatteansættelse for indkomståret 2005.

...

Hvad angår spørgsmålet om forhøjelsen af appellantens skatteansættelse for indkomståret 2005 var det under sagens behandling ved byretten blandt andet omtvistet, hvorvidt betingelserne for at foretage en beskatning i 2005 konkret kan anses for opfyldte. Nærmere bestemt var det omtvistet, hvorvidt Skatteministeriet i forbindelse med nedlæggelse af de subsidiære påstande for byretten om forhøjelse af appellantens skatteansættelse for indkomståret 2005 kan anses at have overholdt reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Det er alene spørgsmålet om Skatteministeriets overholdelse af reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk., som behandlet i byrettens dom på side 35 nederst til side 36 øverst, der herved indbringes til prøvelse ved landsretten.”

Østre Landsret har den 17. februar 2017 afsagt dom i sagen. Af landsrettens begrundelse fremgår bl.a.:

”Efter ordlyden af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, og ordlyden af § 27, stk. 1, nr. 2, sammenholdt med disse bestemmelsers forhistorie og forarbejder finder landsretten, at der i den foreliggende sag ikke er grundlag for at regne fristen i § 27, stk. 2, fra noget tidligere tidspunkt end byrettens dom af 4. maj 2016, hvorved det blev fastslået, at den maskerede udlodning skulle henføres til indkomståret 2005.”

SKATs afgørelse

SKAT havde beskattet selskabet af en skattepligtig ejendomsavance i forbindelse med salg af ejerlejligheder, idet lejlighederne ikke var anset for solgt til markedspris.

Selskabet var forhøjet med i alt 3.378.134 kr., der vedrørte salg af to lejligheder, hvoraf den ene var solgt til selskabets hovedanpartshaver.

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har den 28. oktober 2016 rettet henvendelse til Skatteankestyrelsen.

Det er i den anledning anført:

”Vi skal hermed på vegne af [virksomhed1] ApS venligst anmode om, at sagen vedrørende [virksomhed1] ApS, Skatteankestyrelsens j.nr. [...], der blev afgjort i Landsskatteretten den 13. februar 2015, jf. bilag 1, genoptages.

Der skal herved henvises til Skatteankestyrelsens skrivelse af den 6. marts 2015, jf. bilag 2, hvorved Skatteankestyrelsen afgav genoptagelsestilsagn, beroende på udfaldet af domstolsafgørelsen i den korresponderende sag vedrørende hovedanpartshaver, [person1].

Den 4. maj 2016 har [by1] Byret afsagt dom i den korresponderende sag vedrørende hovedanpartshaver [person1], jf. bilag 3. Som det fremgår af byrettens dom, blev [person1]s skatteansættelse for indkomståret 2006 nedsat med beløbet på kr. 772.000, som fulgte af Landsskatterettens afgørelse. Byretten fandt således, at der ikke var grundlag for den omhandlede beskatning af [person1] af kr. 772.000 i indkomståret 2006.

Byrettens dom af den 4. maj 2016 er anket til Østre Landsret, men alene vedrørende spørgsmålet om Skatteministeriets overholdelse af reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, som behandlet i byrettens dom på side 35 nederst til side 36 øverst. For så vidt angår indkomståret 2006 må byrettens dom således anses for, en endelig afgørelse.

Efter vores bedste opfattelse bevirker byrettens dom, jf. bilag 3, at der er grundlag for en genoptagelse af sagen vedrørende [virksomhed1] ApS, Skatteankestyrelsens j.nr. [...], der blev afgjort i Landsskatteretten den 13. februar 2015, jf. bilag 1. Dette som følge af, at byrettens dom tager stilling til og behandler samme forhold, som ligger til grund for Landsskatterettens afgørelse af den 13. februar 2015 vedrørende [virksomhed1] ApS, jf. bilag 1. Det er således vores opfattelse, at der er grundlag for genoptagelse af Skatteankestyrelsens sag vedrørende [virksomhed1] ApS samt følgelig en nedsættelse af forhøjelsen på kr. 772.000 til kr. 0 i indkomståret 2006.”

Landsskatterettens afgørelse

I overensstemmelse med byrettens dom af 4. maj 2016 nedsættes selskabets skatteansættelse i 2006 fra 772.000 kr. til 0 kr., idet byretten har fastsat, at rette indkomstår for beskatning af ejendomsavancen på 772.000 kr. er indkomståret 2005.

Den påklagede afgørelse nedsættes derfor med 772.000 kr. til 0 kr.