Kendelse af 03-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 21-03-2020

Journalnr. 16-1555027

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2012

Anden personlig indkomst

272.172 kr.

0 kr.

231.672 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren var i perioden fra den 3. marts 2004 til den 30. august 2010 tilknyttet som direktør og bestyrelsesformand i selskabet [virksomhed1] ApS, som var registreret med branchekode 855300 ”Køreskoler”. Selskabet blev opløst efter konkurs den 30. august 2010.

I perioden fra den 6. januar 2003 til den 14. marts 2013, var klageren registreret som bestyrelsesmedlem i [virksomhed2] ApS. Selskabet var registreret med branchekode 467310 ”Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer”. [virksomhed2] ApS blev tvangsopløst den 29. juli 2013.

I indkomståret 2012 var klageren ansat hos [virksomhed3] ApS, CVR-nr. [...1]. [virksomhed3] ApS er registreret med branchekode 791200 ”Rejsearrangører”. Ifølge klagerens R75 kontroloplysninger arbejdede klageren i indkomståret 2012 1.681 timer for [virksomhed3] ApS og modtog 405.893 kr. i løn før skat.

Klageren havde i 2012 licens som kørelærer, og kørte som vikar for [virksomhed4], [virksomhed5] og en ikke navngiven trafikskole i [by1].

I forbindelse med at klageren skulle have fornyet sin kørelærerlicens, indsendte [virksomhed5] den 17. december 2013 dokumentation for klagerens kørelæreraktivitet til politiet. [virksomhed5] fremsendte endvidere fakturaer udstedt af klageren. Politiet videresendte dokumentationen til SKAT som kontroloplysninger.

På baggrund af politiets henvendelse anmodede SKAT klageren om at fremsende dokumentation, blandt andet dokumentation og specifikation af selvangivet B-indkomst for indkomstårene 2011 og 2012, dokumentation for indtægter modtaget af [virksomhed5] herunder fakturaer, og kontoudtog for bankkonto nr. [...43] i [finans1].

SKAT modtog den 16. oktober 2014 og den 2. december 2014 bankkontoudskifter vedrørende indkomståret 2012 for klagerens bankkonto i [finans1].

Den 5. oktober 2015 sendte SKAT en oversigt til klageren over de forskellige indbetalinger, som SKAT havde konstateret ved gennemgangen af klagerens kontoudtog. Det fremgår af oversigten, at SKAT havde konstateret indsætninger for sammenlagt 925.992,47 kr.

SKAT havde foretaget nedenstående inddeling af indsætningerne:

”(...)

1.

Data løn – blå

292.892,47 kr.

2.

[spil] – gevinster – grøn

7.946,00 kr.

3.

Formodes at vedr. ”Køreskole” - orange

117.348,00 kr.

4.

”[person1]” - gul

272.172,00 kr.

5.

”[...] m.v.h [person2]” - rød

48.000,00 kr.

6.

”pengeautomat den >dato < [...]6”

40.000,00 kr.

7.

”pengeautomat ovf. fra [...90]”

14.500,00 kr.

8.

”pengeautomat ovf. fra [...97]”

6.000,00 kr.

9.

”indbetalt kontant – kortnr. [...94]”

21.900,00 kr.

10.

”indbetalt kontant – kortnr. [...83]”

37.000,00 kr.

11.

tak fætter du er sej

20.500,00 kr.

12.

Indbetalt kontant

18.500,00 kr.

13

[virksomhed6]

15.000,00 kr.

14.

netbank overførsel [person3]

11.500,00 kr.

15.

Fremmed valuta

2.008,39 kr.

16.

betaling [...08]

725,61 kr.

INDSÆTNINGER I ALT i 2012

925.992,47 kr.

(...)”

Vedrørende punkt 4 bemærkede SKAT, at klageren i e-mail af 2. december 2014 havde anført, at de kontante indbetalinger var penge, som klageren enten lånte eller vandt i [spil]. SKAT anmodede på denne baggrund klageren om at redegøre for og dokumentere, at klageren havde spillet og vundet på [spil], eksempelvis i form af kontospecifikationer fra klagerens MasterCard konto eller andet materiale, samt dokumentere at klageren havde lånt penge, som var indsat på kontoen.

Klageren fremlagde herefter et kontoudtog vedrørende MasterCard for perioden den 19. november 2011 til den 19. januar 2012. Klageren oplyste, at han havde haft deaktiveret sit kort, og at der således ikke var aktivitet i de øvrige måneder i 2012. Der fremgår ikke bevægelser af kontoudtoget for klagerens MasterCard.

Den 16. marts 2016 fremsendte SKAT et forslag til afgørelse, hvoraf det fremgik, at SKAT ville forhøje klagerens indkomstansættelse for indkomstårene 2012, 2013 og 2014. For så vidt angik indkomståret 2012 foreslog SKAT, at klagerens overskud af virksomhed skulle ansættes til 135.873 kr., og at anden personlig indkomst for klageren skulle ansættes til 272.172 kr. SKAT foreslog endvidere at nedsætte klagerens B-indkomst fra 12.515 kr. til 0 kr. og forhøje klagerens momstilsvar med 48.870 kr. for perioden den 1. januar 2012 til den 31. december 2012.

Som bemærkning til SKATs forslag til afgørelse vedrørende ansættelse af anden personlig indkomst i indkomståret 2012 anførte klagerens daværende revisor, at en væsentlig del af pengene var lån og gaver fra klagerens familie og venner. Revisoren anførte endvidere, at det ikke kunne udelukkes, at en mindre del var kontante betalinger fra køreskoleelever.

Den 8. juni 2016 fremsendte SKAT et fornyet forslag til afgørelse. For så vidt angår indkomståret 2012, fremgår det af forslaget, at SKAT havde taget klagerens forklaring vedrørende indsætninger for i alt 653.820,47 kr. til efterretning, men at SKAT fortsat foreslog, at klagerens overskud af virksomhed skulle ansættes til 135.873 kr., at anden personlig indkomst for klageren skulle ansættes til 272.172 kr., at klagerens B-indkomst skulle nedsættes fra 12.515 kr. til 0 kr., og at klagerens momstilsvar skulle forhøjes med 48.870 kr. for perioden den 1. januar 2012 til den 31. december 2012.

Som bilag 3 til SKATs forslag til afgørelse, fremlagde SKAT en oversigt over indsætningerne benævnt ”[person1]”. Det fremgår af bilaget, at SKAT anså følgende beløb for at være indgået på klagerens bankkonto:

Dato

Bevægelse

2. januar 2012

15.000 kr.

26. januar 2012

2.000 kr.

1. februar 2012

6.000 kr.

23. februar 2012

3.000 kr.

5. marts 2012

1.200 kr.

9. marts 2012

500 kr.

13. marts 2012

600 kr.

13. marts 2012

940 kr.

14. marts 2012

3.000 kr.

10. april 2012

5.000 kr.

23. april 2012

5.550 kr.

25. april 2012

7.800 kr.

1. maj 2012

2.000 kr.

7. maj 2012

1.000 kr.

8. maj 2012

1.100 kr.

21. maj 2012

2.500 kr.

22. maj 2012

3.500 kr.

8. juni 2012

15.000 kr.

19. juni 2012

2.000 kr.

21. juni 2012

3.900 kr.

16. juli 2012

12.000 kr.

26. juli 2012

10.000 kr.

13. august 2012

1.000 kr.

14. august 2012

1.500 kr.

15. august 2012

2.050 kr.

20. august 2012

9.000 kr.

22. august 2012

2.500 kr.

27. august 2012

7.500 kr.

12. september 2012

1.000 kr.

19. september 2012

2.500 kr.

24. september 2012

1.000 kr.

26. september 2012

310 kr.

1. oktober 2012

10.000 kr.

2. oktober 2012

500 kr.

5. oktober 2012

40.000 kr.

16. oktober 2012

1.500 kr.

18. oktober 2012

2.000 kr.

31. oktober 2012

11.422 kr.

1. november 2012

9.500 kr.

9. november 2012

1.500 kr.

13. november 2012

5.000 kr.

27. november 2012

500 kr.

7. december 2012

3.500 kr.

10. december 2012

15.000 kr.

17. december 2012

30.000 kr.

17. december 2012

4.000 kr.

19. december 2012

5.000 kr.

27. december 2012

800 kr.

Bilaget er ligeledes vedlagt SKATs endelige afgørelse af 12. juli 2016.

Klageren indsendte herefter en indsigelse mod SKATs forslag til ansættelse af anden personlig indkomst for klageren, hvori klageren anførte at de ca. 272.000 kr. udgjorde kontante beløb, som han havde modtaget fra [person3] (51.000 kr.), [person4] (90.000 kr.), og [person5] (30.000 kr.), samt fra sin fætter (30.000 kr. og 10.000 kr.), sine forældre (20.000 kr.), og fra sin søster (25.000 kr. og 16.000 kr.).

Det fremgår af indsigelsen, at beløbene ifølge klageren stammede fra (i) tilbagebetaling af private lån, som klageren tidligere havde ydet til familiemedlemmer, (ii) løbende kontant tilbagebetaling af et lån, som opstod i forbindelse med klagerens salg af sin virksomhed til [person4], (iii) klagerens optagelse af nye private lån fra venner og familiemedlemmer, samt (iv) en indbyrdes regres mellem klageren og [person3], da klageren hæftede for betaling af afdrag på en varevogn efter udtræden af en virksomhed, som han stiftede med [person3].

Endelig anførte klageren, at der i forbindelse med klagerens skilsmisse blev solgt smykker og guld for ca. 24.000 kr., som klageren delte med sin ekskone.

Sammen med sin indsigelse, fremlagde klageren følgende:

Et brev fra [virksomhed7] dateret den 19. september 2013. Det fremgår af brevet, at der er indgået en aftale om klagerens betaling af 15.000 kr. til endelig afslutning af en sag mellem klageren og [finans2] A/S. Indbetalingen af de 15.000 kr. skal ifølge brevet ske den 1. oktober 2013.
Gældsbrev mellem [person4] og klageren, hvorved [person4] som debitor anerkender at skylde 220.000 kr. til klageren. [person4] er på gældsbrevet angivet med cpr-nr. og adresse. Gældsbrevet er underskrevet, men det er ikke dateret. Ifølge gældsbrevet er det bagvedliggende gældsforhold opstået i forbindelse med [person4]’s køb af klagerens virksomhed [virksomhed8] v/[person1]. Det fremgår af gældsbrevet, at lånet afvikles med en fast månedlig ydelse på 20.000 kr., og at den første ydelse forfaldt til betaling den 1. december 2010. Ifølge afdragsplanen, som fremgår af gældsbrevets side 2, skulle den sidste betaling planmæssigt finde sted den 1. oktober 2011, hvorefter restgælden ifølge gældsbrevet ville være 0 kr.

Ved en gennemgang af klagerens kontoudtog for bankkontoen [...43] fremgår det, at der er foretaget indsætninger med teksten ”[person1]” for et samlet beløb på 231.672 kr. Foruden nedenstående afvigelser, stemmer indsætningerne med SKATs opgørelse i bilag 3 til afgørelsen:

Dato

Bevægelse ifølge bilag 3 til SKATs afgørelse

Bevægelse ifølge klagerens kontoudtog

2. januar 2012

15.000 kr.

10.000 kr.

23. januar 2012

-

3.000 kr.

23. februar 2012

3.000 kr.

-

20. marts 2012

-

500 kr.

5. oktober 2012

40.000 kr.

4.000 kr.

I forbindelse med behandlingen af klagesagen, har Skatteankestyrelsen anmodet klageren om at fremlægge dokumentation for, hvad indsætningerne benævnt ”[person1]” vedrører og hvorfra pengene stammer.

Klageren har ikke fremlagt yderligere dokumentation.

SKATs afgørelse

SKAT har ansat anden personlig indkomst for klageren til 272.172 kr. i indkomståret 2012.

SKAT har som begrundelse anført:

”(...)

3. Anden indkomst

...

3.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

På [person1]s bankkonto nr. [...43], har der i løbet af indkomståret 2012 været indsætninger på i alt 925.992,47 kr.

Da alle indtægter skal beskattes, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, har SKAT prøvet at afkode hvor indsætningerne på 925.992,47 kr. kommer fra.

[person1] og hans revisor er i mails af 02.12.2014, 05.10.2015, 13.11.2015 og 18.11.2015 kommet med forklaringer vedr. de 653.820,47 kr. som SKAT tager til efterretning, og der gøres ikke mere ved disse. Se forklaringerne under punktet ”Faktiske forhold” på side 2 – 4.

De resterende 272.172 kr. er på bankkontoudskrifterne betegnet som ”[person1]” – se bilag 3. Revisor skriver i mail af 2. maj 2016: ”Det kan dog ikke udelukkes, at en mindre del er kontante betalinger fra køreskoleelever”

[person1] har i mail af 30.06.2016 skrevet en forklaring for hvor de ca. 272.000 kr. stammer fra.

Det er SKATs opfattelse, at de forklaringer der er kommet fra [person1] og hans revisor, ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggør og dokumenterer hvorfra [person1] har modtaget de 272.000 kr.

Der er herefter SKATs opfattelse, at de indsatte beløb på i alt 272.172 kr. er skattepligtig indkomst, som skal beskattes i henhold til Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

(...)”

I forbindelse med klagesagen har SKAT afgivet følgende høringssvar:

”(...)

Revisor [person6] skriver i klagen, at SKAT har anset samtlige indsætninger på skatteyderskonto for omsætning og forhøjet skatteyder med 272.172 kr. uanset skatteyder har redegjort for beløbene.

Det er efter SKATs opfattelse ikke helt korrekt.

En gennemgang af skatteyders kontoudskrifter fra [finans1], konto [...43], viser at der i løbet af 2012 har været indsætninger på i alt 925.992,47 kr.

I SKATs sagsfremstillings punkt "Faktiske forhold" er indsætningerne delt op i 16 grupper.

Skatteyder og hans daværende repræsentant Revisor [person7], har kommenteret på disse i flere breve og mails, i perioden 02.12.2014 - 18.11.2015.

Henset til de modtagne kommentarer har SKAT anset 117.348 kr. for at vedr. skatteyders køreskole. Beløbet indgår i SKATs ansatte overskud af virksomhed på 135.873 kr.

Denne ansættelse er ikke påklaget.

Jf. SKATs afgørelse anses det, at skatteyder ikke i tilstrækkelig grad, har kunnet redegøre for indsætninger på bankkontoen med teksten "[person1]", opgjort til i alt 272.172 kr.

Skatteyders revisor [person7] skriver i mail af 02.05.2016 bl.a.:

"Forhøjelse på 272.172 kr. vedr. private indsætninger kan ikke accepteres." og "Det kan dog ikke udelukkes, at en mindre del er kontante betalinger fra køreskoleelever."

SKAT har herefter forhøjet skatteyder med 272.172 kr. som anden personlig indkomst, med henvisning til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a., da det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort eller dokumenteret hvorfra pengene kommer.

(...)”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs ansættelse af anden personlig indkomst for klageren skal nedsættes fra 272.172 kr. til 0 kr.

Klageren har anført følgende:

”(...)

På vegne af ovenstående skatteyder fremsendes hermed klage over skatte- og momsansættelsen for indkomståret 2012.

Klagen drejer sig om forhøjelse af skatteansættelsen for 2012 på baggrund af indsætninger på bankkontoen, og moms pålagt indsætningerne som anses for omsætning i køreskole.

Påstand

Der nedlægges påstand om:

Ansat anden personlig indkomst bedes nedsat fra 272.172 kr. til 0 kr.

Momsansættelsen bedes nedsat fra 48.870 kr. til 0 kr.

Sagsfremstilling

Skatteyder er kørelærer og har arbejdet som kørelærer siden 2011 ved siden af sit fuldtidsarbejde hos [virksomhed3] ApS.

Skatteyder har været tilknyttet til forskellige køreskoler såsom [virksomhed5] og [virksomhed4]. Skatteyder har undervist i teori og kørt med elever der erhverver kørekort til almindelig bil kategori B.

Skatteyder har endvidere udlejet sin lejlighed til sine forældre siden 1. juni 2013.

Der er i forbindelse med selvangivelserne opgjort overskud ved udlejning samt indtægter fra køreskolevirksomhed har været selvangivet på selvangivelserne.

Skatteyder har i forbindelse med ansøgning om fornyelse af sin kørelærelicens, sendt oplysninger til Politiet som har videresendt disse til SKAT.

SKAT har indkaldt materiale og anset samtlige indsætninger på skatteyders konto for omsætning og forhøjet skatteyder med 272.172 kr. uanset skatteyder har redegjort for beløbene.

Bemærkninger

SKAT har henvist til Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a:

Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a:

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:

a. af Agerbrug, Skovbrug, Industri, Handel, Haandværk, Fabrikdrift, Søfart, Fiskeri eller hvilken som helst anden Næring eller Virksomhed, saa og alt, hvad der er oppebaaret for eller at anse som Vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær Virksomhed eller for Arbejde, Tjeneste eller Bistandsydelse af hvilken som helst Art;

SKAT har forhøjet skatteyder på baggrund af skatteyders bankkontoudtog og anset samtlige indsætninger for omsætning.

Skatteyder har indsendt redegørelse over de forskellige beløb og forklaret at indsætningerne stammer fra spilleindtægter og lån. SKAT har valgt at bortse fra skatteyders forklaring og forhøjet skatteyders skatteansættelse med samtlige indsætninger.

Ansat anden personlig indkomst

SKAT har endvidere ikke taget hensyn til at skatteyder har et fuldtidsjob, og hvordan kan han genere en omsætning på 272.172 kr. udover de 135.873 kr. der allerede er medtaget som overskud ved køreskolevirksomhed.

SKAT har ved ansættelse af anden personlig indkomst ikke skønnet realistisk men anset samtlige indsætning for omsætning. Det er ikke muligt for skatteyder at køre med så mange elever samtidig passe et fuldtidsarbejde. SKAT ansættelse af anden personlig indkomst er ikke proportional og ej realistisk.

Der henvises til den juridiske vejledning hvor følgende er anført:

Selv om SKAT kan tilsidesætte et regnskabsgrundlag på grund af et manglende eller mangelfuldt ført og afstemt kasseregnskab, har SKAT dermed ikke pr. automatik grundlag for at tage det næste skridt: At varsle og foretage en skønsmæssig ændring af den skattepligtiges indkomstansættelse.

Regnskabsgrundlaget kan som udgangspunkt godt være rigtigt, selv om SKAT f.eks. har konstateret, at der ikke har været foretaget effektive kasseafstemninger.

Som grundlag for en skønsmæssig ændring af indkomstansættelsen skal SKAT i videre forstand og i hvert tilfælde selvstændigt begrunde, at en skønsmæssig ansættelse, der afviger fra den selvangivne skattepligtige indkomst, kan sandsynliggøres som mere retvisende end det selvangivne.

I denne sammenhæng viser domstolspraksis, at det, der yderligere kræves som grundlag for en skønsmæssig ansættelse, som regel vil kunne opfyldes, hvis SKAT påviser eller sandsynliggør, at den skattepligtige har et privatforbrug, der er større end det privatforbrug, som den skattepligtiges selvangivne skattepligtige indkomst samt evt. dokumenterede oplysninger om skattefrie indtægter og oplysninger om formue giver plads til. Et alternativt eller supplerende grundlag kan være, hvis SKAT påviser eller sandsynliggør en unormal lav bruttoavance.

Desuden er det i domstolspraksis anerkendt, at selv om SKAT hverken kan finde formelle eller reelle mangler i den skattepligtiges bogførings- og regnskabsmateriale, kan SKAT alligevel foretage en skønsmæssig ændring af indkomstansættelsen, hvis SKAT påviser, at den skattepligtige har et usandsynligt lavt eller decideret negativt privatforbrug i forhold til den skattepligtiges selvangivne indkomst. Se UfR 1967.635 H og SKM2002.70.HR.

Der bedes om nedsættelse af hele beløbet på 272.172 kr. og momsen afledt af forhøjelsen.

(...)”

Som bemærkning til SKATs høringssvar har klagerens repræsentant anført følgende:

”(...)

Det er korrekt, at ansættelsen på de 135.873 kr. ikke er påklaget. Da en del af ansættelsen stammer fra skatteyders udlejning af ejendom til sin familie.

Men dette ændrer ikke ved det påklagede forhold.

Det skal bemærkes, at skatteyder har et fuldtidsjob og med overskud af virksomhed på 135.873 kr. anser SKAT indsætningerne på 272.172 kr. for yderligere omsætning fra køreskoleelever. Dette er urealistisk for skatteyder, at have kørt med så mange køreskoleelever og nå teoriundervisning oveni sit fuldtidsarbejde.

Skatteyder har sendt flere redegørelser og forklaringer for de indsætninger der har været på hans konto i indkomståret 2012, men SKAT har valgt at se bort fra skatteyders korrespondance.

Derfor fastholdes de oprindelige påstande og der anmodes om personlig forhandling.

(...)”

På kontormødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler har klagerens repræsentant fremhævet, at det ikke er sandsynligt, at klageren har haft en yderligere indkomst på 272.172 kr., idet klageren i den pågældende periode både havde sin køreskolevirksomhed og sit fuldtidsarbejde hos [virksomhed3] ApS. Der var således ikke timer nok i døgnet til, at klageren kunne generere den yderligere indtægt.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. Skatteforvaltningen kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomståret udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens dagældende §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1, som svarer til de nuværende bestemmelser i skattekontrollovens §§ 2, stk. 1 og § 55, stk. 1.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. den dagældende skattekontrollovs § 5, stk. 3, og den nuværende bestemmelse i skattekontrollovens § 74, stk. 1.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der henvises til Højesterets dom gengivet i SKM 2008.905 H.

SKAT har ved en gennemgang af klagerens bankkontoudtog anset indsætningerne benævnt ”[person1]” for at være skattepligtige for klageren, og har på denne baggrund ansat anden personlig indkomst for klageren til 272.172 kr.

Det fremgår af klagerens kontoudtog for bankkontoen [...43], at der i indkomståret 2012 er indsat kontante pengebeløb svarende til 231.672 kr. med tekstangivelsen ”[person1]”. SKAT har således lavet en regnefejl, idet SKAT har opgjort indsætningerne til 272.172 kr., hvilket svarer til en difference på 40.500 kr.

Indsætningerne på klagerens bankkonto benævnt ”[person1]” må som udgangspunkt udgøre indtægter for klageren, der er skattepligtige efter statsskattelovens § 4.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at der er tale om adskillige indsætninger over en længere periode med ikke uvæsentlige beløb på mellem 310 kr. og 30.000 kr. Endelig er der lagt vægt på, at indsætningerne tidsmæssigt kan henføres til en periode, hvor klageren drev erhvervsmæssig virksomhed, således at klageren har haft en indtægtskilde, der ville kunne skabe den yderligere indtægt.

Klageren har oplyst, at de indsatte beløb stammer fra (i) tilbagebetaling af forskellige lån, herunder private lån ydet til klagerens familiemedlemmer og et lån ydet til [person4], (ii) optagelse af nye private lån hos klagerens familiemedlemmer og hos en af klagerens nære venner, (iii) klagerens tidligere forretningspartner [person3]’s betaling af et beløb til udligning af et indbyrdes gældsforhold, samt (iv) et pengebeløb modtaget ved salg af guld og smykker, som klageren og klagerens ekskones havde fået i bryllupsgave.

Klagerens forklaringer er ikke understøttet ved objektive konstaterbare forhold, og det anses derfor ikke for dokumenteret eller sandsynliggjort i tilstrækkelig grad, at de indsatte beløb er midler, der er undtaget fra beskatning efter statsskattelovens § 5 eller allerede er beskattet. Landsskatteretten anser derfor indsætningerne med tekstangivelsen ”[person1]” på i alt 231.672 kr. for skattepligtige for klageren efter statsskattelovens § 4.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at det ikke er muligt at følge de forskellige pengestrømme, idet der er tale om kontante indsætninger på klagerens bankkonto, samt at der ikke er fremlagt dokumentation, som kan underbygge klagerens forklaringer.

Landsskatteretten bemærker i denne forbindelse, at det fremlagte gældsbrev fra [person4] og brevet af 19. september 2013 fra [virksomhed7] ikke dokumenterer, at indsætningerne udgør tilbagebetaling af lån ydet til [person4] og beløb modtaget fra [person3]. Der er henset til, at [person4]’s gæld til klageren ifølge det fremlagte gældsbrev skulle være tilbagebetalt forud for begyndelsen af indkomståret 2012, og at det ikke er dokumenteret, at der skulle være givet [person4] henstand med betalingen af gælden til klageren. Endvidere er der henset til, at brevet fra [virksomhed7] alene dokumenterer, at der den 19. september 2013 blev indgået en aftale om klagerens betaling af 15.000 kr. til [finans2] A/S, hvilket efter rettens vurdering ikke dokumenterer, at de kontante indsætninger på klagerens bankkonto i indkomståret 2012 er indsætninger af beløb modtaget fra [person3] i regres.

Da klagerens indkomst er forhøjet som følge af konkrete konstaterede indsætninger på klagerens bankkonto, kan det ikke føre til et andet resultat, at klageren i indkomståret 2012 havde et fuldtidsarbejde og at SKAT endvidere har ansat klagerens overskud af køreskolevirksomhed til 135.873 kr.

På baggrund af ovenstående ændres SKATs afgørelse således, at ansættelsen af anden personlig indkomst for klageren nedsættes med 40.500 kr. til 231.672 kr.