Kendelse af 14-10-2019 - indlagt i TaxCons database den 09-11-2019

Journalnr. 16-1429624

Indkomståret 2013

SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2013.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Der er klaget over SKATs afgørelse af 20. juni 2016, hvori SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2013.

Den 16. februar 2016 traf SKAT afgørelse om forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2013 vedrørende kreditorgæld, varekøb/vareforbrug, regulering af varelager og kassedifferencer.

SKATs afgørelse af 16. februar 2016 blev ikke påklaget til Skatteankestyrelsen.

Efter SKATs afgørelse af 16. februar 2016 anmodede klagerens repræsentant om et møde med SKAT, der blev afholdt den 26. april 2016. I den forbindelse anmodede klagerens repræsentant SKAT om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2013. På mødet redegjorde repræsentanten for selskabets handel med guldvarer, nærmere forklaring om varelagerets optælling og samhandel med guldforhandler i Dubai.

SKAT har i afgørelsen af 20. juni 2016 angivet, at man ikke mener at have modtaget nye oplysninger af faktiske eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af tidligere foretaget ændring af skatteansættelsen for 2013.

SKATs afgørelse af 20. juni 2016 er påklaget til Skatteankestyrelsen ved klage af 20. september 2016.

[virksomhed1] ApS

[virksomhed1] ApS blev startet den 31. august 2004 og beskæftiger sig med handel med smykker. Selskabet er registreret med branchekode ”477700 detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer”.

Selskabet har oplyst, at selskabet køber guldsmykker i Dubai, og at smykkerne købes til den aktuelle guldpris i US dollars for forarbejdet guld. Derudover opkøber selskabet guldsmykker fra private til den aktuelle guldpris.

Selskabet har overfor SKAT fremlagt regnskab, regnskabsbilag herunder købs- og salgsfakturaer samt importdokumentation, lageroptællinger samt erklæring fra [virksomhed2] m.v.

Selskabet har ikke under klagesagen fremlagt materiale, som ikke tidligere har været fremlagt overfor SKAT.

Kreditorgæld

Selskabets har oplyst, at dets leverandør i Dubai er [virksomhed2], som selskabet har haft samhandel med siden selskabets stiftelse. Samhandlen foregår på den måde, at der endnu ikke har været foretaget kontant afregning af mellemværendet mellem [virksomhed1] ApS og [virksomhed2].

I forlængelse heraf har selskabet oplyst, at parternes mellemværende føres som et vægtregnskab i gram, som til hver en tid viser henholdsvis tilgodehavende eller gæld i guld opgjort i vægt. Senest den dag hvor samarbejdet mellem parterne ophører, vil mellemregningen blive opgjort ved afregning i USD og/eller afregning i guld.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, hvorledes aftaleforholdet mellem [virksomhed1] ApS og [virksomhed2] om ”guldkontoen” reguleres, herunder aftale om afdrag, renter, samt præcisering af, hvornår gælden skal være afhændet. Der er ej heller oplyst om sikkerhedsstillelse.

Af den fremlagte erklæring fra [virksomhed2] fremgår, at [virksomhed1] ApS i perioden 31. maj 2013 til 31. maj 2014 har købt 38 kg. rene guldbarer til en værdi af 1.588.000 US dollars. I henhold til denne erklæring har SKAT opgjort gælden til [virksomhed2] for førnævnte periode til i alt 8.595.368 kr.

SKAT har i afgørelsen af 20. juni 2016 anført, at man ikke til fulde kan godkende gældsforpligtigelsen fra [virksomhed2]/[virksomhed3]. Dette skyldes, at det ikke er muligt at følge pengestrømmen. SKAT har desuden bemærket, at det ikke er sikkert, om ”guldkontoen” alene indeholder gæld for køb af guldsmykker, idet selskabets ejer i henhold til det oplyste også selv rejser til Dubai for at sælge og købe guldsmykker, hvilket vil påvirke selskabets varelager. Desuden er det oplyst, at ”guldkontoen” justeres på baggrund af køb og salg og ikke ved betaling, men der er ikke modtaget dokumentation for denne løbende justering.

Varekøb/vareforbrug

På mødet med SKAT den 26. april 2016 har selskabets revisor oplyst, at varelageret er optalt for hver montre i forretningen og angivet i gram. Der findes ikke prisskilte på smykkerne, som alene sælges efter vægt.

Selskabet har overfor SKAT fremlagt varelagerlister dateret henholdsvis den 16. januar 2014 og den 9. januar 2014.

Selskabet har oplyst, at lageret er optalt den 16. januar 2013 og efterfølgende er korrigeret for køb og salg i perioden 1. januar til 16. januar 2013, dog er der ikke fremlagt dokumentation for hvordan denne regulering fremkommer.

Ud fra varelagerlisterne er det således ikke muligt at identificere varelageret primo og årets køb. Derudover er det ikke muligt at se, om den opgjorte værdi er foretaget på grundlag af dagsprisen ved regnskabsårets slutning eller indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (fakturaprisen) eller fremstillingsprisen, såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed.

SKAT har ved gennemgang af de registrerede importoplysninger konstateret, at der er under varegruppe 7008138000 er importeret 2 kg guldbarer til en faktureret pris på 582.254 kr., og at der under varegruppe 7113190000 er importeret i alt 47 kg forarbejdet guld. SKAT har desuden oplyst, at der i henhold til SKATs systemer ikke er registreret indførsel af guldbarer efter den 27. februar 2013.

Selskabet har fremlagt 8 fakturaer fra [virksomhed2]/[virksomhed3], hvoraf det fremgår, at der er købt assorterede smykker og i et tilfælde købt 2 kg guldbarer.

Af den fremlagte erklæring fra [virksomhed2] fremgår, at [virksomhed1] ApS i perioden 31. maj 2013 til 31. maj 2014 har købt 38 kg. rene guldbarer til en værdi af 1.588.000 US dollars, svarende til 8.595.368 kr., hvilket også fremgår af selskabets regnskab som langfristede gældsforpligtelser.

Selskabets repræsentant har til mødet med SKAT oplyst, at import og eksport af guld foretages af selskabets ejer eller ansatte, og at rejserne bliver betalt kontant til rejsebureauet af egen lomme. Der er ikke fremsendt dokumentation for, at afholdte rejseomkostninger til og fra Dubai ikke indgår i den opgjorte gæld til [virksomhed2].

SKATs afgørelse

SKAT har ved afgørelse af 20. juni 2016 givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2013.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

Vi kan ikke genoptage grundlaget for selskabets skat for indkomståret 2013, efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Stk. 2.

SKAT har ikke modtaget nye oplysninger af faktiske eller retslig karakter, der kan begrunde en ændring af tidligere foretaget ændring af skatteansættelsen af 16. februar 2016.

Selskabet er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8.

Selskabet har anmodet om genoptagelse for skatteansættelsen for indkomståret 2013. [virksomhed4] har ved møde i SKAT den 26. april 2016 redegjort for selskabets handel med guldvarer samt nærmere forklaring om varelagets optælling.

Varelager

Varelageret er optalt for hver montre i forretningen og angivet i gram. Der findes således ikke prisskilte på smykkerne, som alene sælges efter vægt. Ofte sælges smykkerne som sæt bestående af ørestikker halskæde, ring og armbånd.

Kreditorgæld

Revisor [person1] forklarede, at selskabet havde varelager i forretningen. Når der var varer som ikke blev solgt, eller kollektionen skiftede, blev smykkerne smeltet til barer og sendt/leveret tilbage til Dubai til forarbejdning. Dette er også gældende for køb af guldsmykker fra kunder. Revisor forklarede at der egentlig er tale om ”bytteri” forstået på den måde, at selskabet har en ”guldkonto” i Dubai, som bliver nedskrevet ved salg af guld og forøges ved købes af guld. Der er egentlig ikke tale om overførsel/betaling af penge, hvilket begrunder at pengestrømmen ikke kan følges.

Import- og eksport

Selskabet betaler ikke for emballage.

Revisor oplyste at [virksomhed1] ApS kun forhandler guld af 21 karat. Der er usikkerhed om, hvad der sker med guld af lavere karat.

Under mødet blev det videre oplyst, at indehaver også selv rejser til Dubai for, at sælge og købe guldsmykker. Revisor har tidligere spurgt indehaver om bilag for rejserne, men er usikker på om indehaver selv betaler rejsen eller om omkostningen bliver ført på ”guldkontoen”

Der fremgår ikke dokumentation, herunder pengestrøm for anpartshaver rejse til Dubai for ind- og udførsel af guld.

SKAT kan fortsat ikke til fulde godkende gældsforpligtigelsen fra [virksomhed2] / [virksomhed3]. Det er ikke muligt at følge pengestrømmen. Der er samtidig usikkerhed om gælden til [virksomhed2] alene indeholder gæld omkring køb af guldsmykker og guldbarer. Denne usikkerhed har også direkte påvirkning på selskabets varelager.

Endvidere er der med de nye oplysninger, at ”guldkontoen justeres” udfra køb og salg og ikke ved betaling, ikke modtaget dokumentation for den løbende justering af guldkontoen.

Angivet import til toldmyndigheden kan følges til selskabets bogføring. På samtlige bilag som SKAT har modtaget fremgår det, at [virksomhed5] har angivet indførsel af guldsmykker og guldbarer. Der er ikke bogført eller angivet, at anpartshaver x antal gange har rejst til Dubai for at sælge og købe guld.

Indsigelse fra [virksomhed4], modtaget den 19. maj 2016 på mail.

Vi skal på vegne af [virksomhed1] ApS påklage afslaget, idet det er vores opfattelse, at Skat gennem møde afholdt den 26. april 2016 fik oplysninger af faktisk karakter, som forklarede følgende:

Hvorledes principper og metode der er for optælling og opgørelse af varelageret.
At selskabet ikke handler med guldbarer, dog undtaget i transaktion hermed.
Hvorledes samhandlen med Dubai foregår.
Hvorledes kreditormellemværendet med Dubai opgøres.
At der i 2013 fra revisionens side er foretaget 3 varelagerkontroller uden bemærkninger.

Dernæst skal vi påklage selve opgørelsen af forhøjelsen, idet man efter vores opfattelse på den ene side ikke kan flytte et påstået varekøb på kr. 3.619.104 fra 2013 til 2014 og så samtidig på den anden side fastholde, at varelageret pr. 31.12.13 skal forøges med det tilsvarende beløb på kr. 3.619.104 og dermed nedsætte vareforbruget i 2013 tilsvarende.

Endelig skal vi anholde nogle faktiske ukorrektheder i afslaget:

Der er ikke usikkerhed om, hvad der sker med guld af lavere karat. Selskabet forhandler næsten udelukkende smykker af 21 karats lødighed. Brugt guld som købes hos private kunder, og som typisk har en lavere lødighed, bliver omsmeltet og eksporteret til Dubai.
Pengestrømmene mellem selskabet og Dubai kan ikke følges, hvilket har den naturlige forklaring, at der som alt overvejende hovedregel ikke er pengestrømme, idet al handel foregår med import/eksport af guld. Det vil sige guldet er både den købte vare og tillige betalingsmidlet herfor. Dette blev også fremhævet på mødet den 26. april 2016.

Afslutningsvist kan vi oplyse, at vi har taget kontakt til den daglige leder af [virksomhed1] ApS omkring manglende rejseudgifter. Vi har fået oplyst, at rejserne til Dubai er betalt af egen lomme, og at betalingerne er fortaget kontant til rejsebureauet. Det vil sige, at “guldkontoen” kun er påvirket at direkte køb og salg, og dermed er der ingen usikkerhed i forhold til en evt, påvirkning af selskabets varelager.

SKAT anfører ligeledes, at der i relation til køb hos [virksomhed3] (almindelig leverandør) ikke forefindes aftale om afdrag, renter, tilbagebetalingstidspunkt eller sikkerhedsstillelse. Dette ville også være yderst atypisk for en normal samhandel mellem en kunde og en vareleverandør, hvorfor SKAT’s krav herom er et urealistisk og imaginært krav at stille i relation hertil.

SKAT anfører, at køb af 16 kg. guldbarer vedrører køb i indkomståret 2014. Hvorledes kan dette så herefter have indvirkning på lageret pr. 31.12.2013, som omhandler indkomståret 2013 ?

Vi har fysisk konstateret og optalt varelageret pr. 31.12.2013 til en værdi på kr. 7.588.071 og SKAT har foreslået en forhøjelse af dette tal til kr. 11.207.175 uden fremlæggelse af dokumentation herfor i form af købsbilag eller lignende.

I forhold til eksport af guld til Dubai/ import af guld, så bliver alle guldhandler deklareret via speditører, som sørger for at udførsels/indførselspapireme er i orden, men selve transporten af guldet foretages af selskabets ejer eller ansatte.

Da vi fortsat mener, at præmissen for forhøjelsen af indkomsten for 2013 er forkert, er det vores forventning, at forhøjelsen i forbindelse med flytning af varekøb bliver trukket tilbage, og at der alene sker forhøjelse i forhold til kassedifferencen.

Andet:

I forhold til en evt. klage til Landsskatterettet via Skatteankestyrelsen er det i brev af 16. februar 2016 oplyst, at der er en klagefrist på tre måneder. Da vi af naturlige årsager ikke ønsker at overskride en klagefrist, vil vi gerne have op lyst, om den pågåede korrespondance/mødeaktivitet har opsættende virkning på denne klagefrist.

SKATs bemærkninger

SKAT har ved møde den 26. april 2016 modtaget oplysninger om varelagets optælling, selskabets handel med guldvarer og samhandel med guldforhandler i Dubai.

SKAT har ikke modtaget nye oplysninger af faktiske eller retslig karakter, der kan begrunde en ændring af tidligere foretaget ændring af skatteansættelsen for 2013.

SKAT fastholder at der fortsat er usikkerhed om gælden til [virksomhed2] alene indeholder gæld der kan henføres til køb af guldsmykker og guldbarer i det, der ikke er dokumentation for anpartshavers rejse til Dubai for ind- og udførsel af guld.

Der er på modtaget certifikation fra leverandør [virksomhed2] anført at der er solgt 38 kg. guldbarer i perioden fra den 31. maj 2013 til 31. maj 2014 i alt kr. 8.595.368 kr. Beløbet 8.595.368 kr. er opført i selskabet [virksomhed1] ApS årsregnskab for 2013. selskabets regnskabsperiode følger kalenderåret.

Der er for perioden fra november 2012 til maj 2013 importeret 20 kg guld. Gæld til levarandør [virksomhed2] er opgjort til 8.303.986 kr. I beløbet indgår ca. 16 kg guld som rettelig skal aktiveres i 2013 og ikke for indkomståret 2012, som følge af angivet import til toldmyndigheden.

Der er på modtaget certifikation fra leverandør [virksomhed2] anført at der er solgt 38 kg. guldbarer i perioden fra den 31. maj 2013 til 31. maj 2014 i alt kr. 8.595.368 kr. Beløbet 8.595.368 kr. er opført i selskabet [virksomhed1] ApS årsregnskab for 2013.

Selskabets regnskabsperioden følger kalenderåret.

Gæld fra [virksomhed2] er ikke specifikaseret.

De anførte 38 kg guld – er gælden opgjort til 8.595.368 kr., heraf vedrører 16 kg guld indkomståret 2014.

Gæld til [virksomhed2] opført i [virksomhed1] ApS for indkomståret 2013, nedsættes med 3.619.102 kr. svarende til et skøn på 16 kg guld som således ikke påvirker varekøb for 2013.

Det tages til efterretning at guld af lavere karat end 21 karat omsmeldtes og eksporteret til Dubai.

Under kreditorgæld (side 1 i dette brev) er oplysning om mangelende pengestrøm noteret.

Det er fortsat SKATs opfattelse at modtaget varelagerliste for indkomståret 2013, ikke kan godkendes i den fulde udformning.

Det er ikke muligt, at se om den opgjorte værdi er foretaget på grundlag af dagsprisen ved regnskabsårets slutning eller indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (fakturaprisen) eller fremstillingsprisen, såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed. Der er endvidere ikke medtaget emballage i optælling af varelager. Det er tidligere, oplyst at selskabet ikke betaler for emballagen.

Det er dog fortsat SKATs opfattelse at der er et usikkerhedsmoment i om udgiften til emballage indgår i gæld til [virksomhed2]. Der er den 22. maj 2013 angivet import af emballage svarende til 21.194 kr.

Det oplyses, at import og eksport af guld foretages af selskabets ejer eller ansatte, og at rejserne bliver betalt kontant til rejsebureauet af egen lomme. SKAT sætter fortsat spørgsmålstegn ved sandsynligheden for, at anpartshaver/daglig leder selv betaler for erhvervsmæssige rejser til Dubai. SKAT har ikke modtaget dokumentation for at afholdte rejseomkostninger til og fra Dubai ikke indgår i den opgjorte gæld til [virksomhed2].

Gælden ses at have indflydelse på opgørelsen af varelaget.

Andet:

Det er korrekt at der er en klagefrist til Skatteankestyrelsen på 3 måneder fra datering af afgørelsen (16. februar 2016). Det vil sige at klage til Skatteankestyrelsen, skulle indgives senest den 16. maj 2016.

Kendelsesfristen er absolut for myndighederne. SKAT kan ikke af egen drift suspendere eller forlænge fristen efter skatteforvaltningsloven § 26 stk. 1, 2 pkt.

Henvendelse fra [virksomhed4] om møde efter kendelsesdato den 16. februar 2016 blev betragtet som anmodning om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26 stk. 2.

(...)”

SKAT har i høringssvaret af 12. oktober 2016 bemærket følgende:

”(...)

Klager skriver:

"Det er SKATs vurdering, at køb af 16. kg. guldbarer vedrører køb i indkomståret 2014."

Der er beklageligvis noteret indkomståret 2014. Der menes indkomståret 2013.

(...)”

Klagerens opfattelse

Selskabet har nedlagt påstand om, at skatteansættelsen for indkomståret 2013 skal genoptages ordinært.

Selskabet har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

På vegne af vores kunde

[virksomhed1] ApS

[adresse1]

[by1]

CVR-nr. [...1]

klager vi hermed over SKATs afgørelse af 20. juni 2016 (kopi vedlagt) om afslag på at genoptage selskabets indkomstansættelse for indkomståret 2013.

SKAT har ved kendelse af 16. februar 2016 (kopi vedlagt) forhøjet den selvangivne indkomst for [virksomhed1] ApS (selskabet) for 2013 med:

Regulering af (yderligere) varelager ultimo 3.619.104 kr.

Kassedifferencer 19.500 kr.

I alt 3.638.604 kr.

Ved møde med SKAT den 26. april 2016 og ved brev sendt som vedhæftet e-mail den 16. maj 2016 (kopi vedlagt) er SKAT anmodet om at genoptage indkomstansættelsen angående varelagerreguleringen, idet der er fremlagt nye oplysninger.

Ved brev af 20. juni 2016 har SKAT afslået at genoptage indkomstansættelsen, da der efter SKATs opfattelse ikke er fremkommet nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter.

Vi klager over dette afslag på genoptagelse, da der efter vores opfattelse netop er fremlagt nye faktiske oplysninger angående varelageret. Efter vores opfattelse er der tale om oplysninger, som sandsynliggør, at den foretagne indkomstændring for 2013 med 3.619.104 kr. skal ændres.

Sagens oplysninger

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er grundlag eller ikke for at ændre det af selskabet opgjorte varelager pr. 31. december 2013.

[virksomhed1] ApS er et juvelerselskab, som handler med guldsmykker fra en forretning på [adresse1] i [by1].

Selskabet køber guldsmykker i Dubai. Smykkerne købes til den aktuelle guldpris i USdollars for forarbejdet guld. Derudover opkøber selskabet guldsmykker fra private til den aktuelle guldpris. Smykker, som ikke bliver solgt fra forretningen, bliver sendt til Dubai, hvorefter selskabet køber andre smykker, som bliver importeret. Leverandøren i Dubai er [virksomhed2], som selskabet har haft samhandel med siden selskabets stiftelse i 2004.

Samhandlen foregår på den måde, at der endnu ikke har været foretaget kontant afregning af mellemværendet mellem [virksomhed1] ApS og [virksomhed2]. Parternes mellemværende føres som et vægtregnskab i gram, som til hver en tid viser henholdsvis tilgodehavende eller gæld i guld opgjort i vægt. Senest den dag hvor samarbejdet mellem parterne ophører, vil mellemregningen selvsagt blive opgjort ved afregning i USD og/eller afregning i guld.

Den 16. januar 2013 blev selskabets varelager af guld optalt til 42.127,97 gram og derefter korrigeret for køb og salg i perioden 1.–16. januar 2013, hvorefter varelageret pr. 31. december 2012 blev opgjort til 10.576.260 kr. jf. også selskabets årsrapport. Revisor deltog ved stikprøvekontroller i lageroptællingen den 16. januar 2013. Se vedlagte kopier af lageroptællingslisterne.

Ligeledes blev varelageret optalt den 31. december 2013, hvilket revisor foretog kontrol af den 9. januar 2014 ved stikprøvekontroller svarende til ca. 48 % af lagerbeholdningen. Den 31. december 2013 blev varelageret optalt til 36.536,39 gram guld svarende til en lagerværdi på 7.588.071 kr. jf. også selskabets årsrapport. Se vedlagte kopier af lageroptællingslisterne. Selskabet har kalenderåret som regnskabsår.

Lageroptællingerne primo og ultimo 2013 gav ikke anledning til bemærkninger fra revisors side jf. vedlagte kopier af revisionsprotokollen for 2012 og 2013. Desuden er der ikke taget forbehold for varelagerværdierne jf. revisors påtegning i årsrapporten for 2013.

Derimod har revisor i sin revisionspåtegning af 2013-årsrapporten taget forbehold for værdien af den gæld, som selskabet har bogført til [virksomhed2]. Gælden er i årsrapporten medtaget til 8.595.368 kr.

Revisor har forsøgt at få [virksomhed2] til skriftligt at bekræfte deres tilgodehavende pr. 31. december 2013 hos [virksomhed1] ApS. I den anledning har [virksomhed2] afgivet den i sagen beskrevne erklæring af 31. mai 2013 (/kopi vedlagt), hvori [virksomhed2] bekræfter, at de i perioden 31. maj 2013 til 31. maj 2014 har solgt 38 kg. guldbarer til [virksomhed1] ApS svarende til en værdi af 1.588.000 USD, som kan omregnes til 8.595.368 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har ved afgørelse af 16. februar 2016 forhøjet selskabets varelager pr. 31. december 2013 med 3.619.104 kr. svarende til yderligere 16 kg. guld.

Som begrundelse for afgørelsen skriver SKAT midt på side 5 i afgørelsen:

”Varelager primo og årets køb kan ikke identificeres.”

Herefter opgør SKAT det yderligere varelager således:

1. Ifølge certifikation fra [virksomhed2] er der i perioden november

2012 til maj 2013 importeret 20 kg. guld 20 kg.

2. Certifikation af 31. maj 2013 fra [virksomhed2] om salg af 38 kg.

guld i perioden 31. maj 2013 til 31. maj 2014 38 kr.

3. SKAT konkluderer herefter, at mængden af guld i 2013 er forøget med18 kg.
4. Heraf er 2 kg. guld fortoldet til en faktureret pris 582.254 kr.2 kg.
5. Rest = yderligere varelager ifølge SKAT 16 kg.

Som begrundelse for afgørelsen skriver SKAT videre øverst på side 6 i afgørelsen:

”Det er SKATs vurdering, at køb af 16. kg. guldbarer vedrører køb i indkomståret 2014.”

SKAT har forhøjet selskabets indkomst for 2013 med yderligere varelager ultimo 2013 svarende til værdien af 16 kg. guld (3.619.104 kr.), uden samtidig at regulere selskabets varelager primo 2014.

Skattemæssig praksis

Det følger af skatteforvaltningslovens (SFL) § 26, stk. 2, at selskabet har et retskrav på at få indkomstansættelsen for 2013 genoptaget, forudsat der fremlægges retlige eller faktiske oplysninger, som kan begrunde en ændring af den allerede foretagne indkomstansættelse.

Dernæst følger det af princippet i SFL § 26, stk. 7, at værdien af en balancepost primo år 2 skal svare til samme balanceposts værdi ultimo år 1.

Vores vurdering

Det er vores vurdering, at SKATs afgørelse af 16. februar 2016 er resultatet af en sammenblanding af forskellige oplysninger vedrørende regnskabsperioderne 2012, 2013 og 2014, som på ingen måde kan sammenfattes til nogen konklusion om, hvordan selskabets samhandel med [virksomhed2] var i 2013 eller om selskabets varelager pr. 31. december 2013.

Det er vores vurdering, at SKAT misforstår betydningen af de erklæringer (certificater), som [virksomhed2] har afgivet om samhandlen med [virksomhed1] ApS i 2012, 2013 og 2014.

Den 26. april 2016 blev der afholdt møde mellem SKAT og selskabets revisor, hvor revisor redegjorde for de faktiske metoder og principper for samhandlen mellem [virksomhed2] og [virksomhed1] ApS. Efterfølgende fremsendte revisor brev af 16. maj 2016 med de samme oplysninger.

Det er vores og revisors vurdering, at SKAT utvivlsomt bruger erklæringerne fra [virksomhed2] i en forkert sammenhæng.

I SKATs afgørelse er der til brug for opgørelse af varelageret ultimo 2013 henvist til erklæringer fra [virksomhed2], som vedrører perioderne henholdsvis november 2012 til maj 2013 og 31. maj 2013 til 31. maj 2014.

Erklæringerne fra [virksomhed2] vedrører som nævnt oplysninger om samhandlen med [virksomhed1] ApS i perioden fra november 2012 til 31. maj 2014. Erklæringerne indeholder ikke oplysninger om, hvordan denne samhandel fordeler sig på perioden før 1. januar 2013 henholdsvis perioden efter 31. december 2013.

Det er derfor vores vurdering, at disse erklæringer på ingen måde kan indgå i beslutningsgrundlaget for/beregningen af selskabets varelager ultimo 2013.

Dernæst er der det faktum, at [virksomhed2] ifølge teksten afgiver en erklæring den 31. maj 2013 om samhandel i perioden 31. maj 2013 til 31. maj 2014. Dette i sig selv bekræfter, at erklæringen ikke er egnet som dokumentation for selskabernes samhandel.

Vi kan oplyse, at den omhandlede erklæring blev afgivet på opfordring fra selskabets revisor i et forsøg på at fremskaffe et revisionsbevis for selskabets gæld til [virksomhed2] pr. 31. december 2013. Det er revisors opfattelse, at erklæringen ikke kan tjene som revisionsbevis for selskabets gæld pr. 31. december 2013 til [virksomhed2]. Af samme grund kan erklæringen heller ikke tjene til opgørelse af selskabets varelager pr. 31. december 2013. Revisor har imidlertid på anden vis fået sandsynliggjort værdien af selskabets gæld til [virksomhed2] pr. 31. december 2013, men da gælden ikke er dokumenteret, tog revisor det nævnte forbehold i sin revisionserklæring. Dette forbehold har imidlertid intet med varelager-værdien at gøre. Revisor har ikke taget forbehold for varelagerværdien pr. 31. december 2013. Tværtimod deltog revisor i den fysiske varelageroptælling den 31. december 2013, ligesom revisor foretog lagerkontrol den 30. juni og den 30. september 2013.

Desuden skal vi gøre opmærksom på, at SKAT ikke har ret i oplysningen om, at ”Varelager primo og årets køb kan ikke identificeres.” Samtlige selskabets bilag for varekøb i 2013 er fremsendt til SKAT, og SKAT har ikke villet returnere bilagene, da sagen fortsat er igangværende. Vi skal derfor opfordre Skatteankestyrelsen til selv at få disse købsbilag fremsendt fra SKAT.

Endvidere skal vi gøre opmærksom på, at hvis værdien af varelageret ultimo 2013 forøges med 3.619.104 kr., så skal varelageret primo 2014 nødvendigvis forøges tilsvarende. Dette er ikke sket.

Det skal bemærkes, at selskabet i 2013 ikke har købt guldbarer udover de 2 kg. som er medtaget i ovennævnte opgørelse. Når [virksomhed2] anfører, at der er solgt guldbarer, beror det derfor på sprogforvirring, idet [virksomhed1] ApS udover de 2 kg. guldbarer alene har købt forarbejdet guld. For så vidt angår de 2 kg. guldbarer skal vi desuden henvise til endnu et eksempel på, hvordan SKAT misforstår oplysningerne. SKAT skriver i afgørelsen, at de 2 kg. er ”fortoldet til en faktureret pris 582.254 kr.”. Det fremgår imidlertid af fortoldnings-/import-papirerne felt 46, at de 582.254 kr. er udtryk for en ”Statistisk værdi”.

Sammenfatning

Sammenfattende er det vores opfattelse, at der allerede på mødet mellem SKAT og selskabets revisor den 26. april 2016 men også jf. ovenfor er fremlagt faktiske oplysninger, som sandsynliggør, at SKATs afgørelse er truffet på baggrund af oplysninger, som ud fra en regnskabsmæssig forståelse ikke kan tjene til opgørelse af selskabets varelager ultimo 2013.

Allerede af den grund er der efter vores opfattelse grundlag for, at SKAT genoptager selskabets indkomstansættelse for 2013.

Dernæst lægger SKAT i afgørelsen til grund, at selskabets varelager primo 2013 og selskabets varekøb i 2013 ikke kan identificeres. Som nævnt er samtlige selskabets bilag for køb hos [virksomhed2] i 2013 udleveret til SKAT – i alt 8 købsbilag. Desuden følger vedlagt kopi af selskabets lageroptællingsliste pr. 16. januar 2013 reguleret med køb og salg i perioden 1.-16. januar. Det er derfor dokumenteret, at det er forkert, når SKAT lægger til grund for afgørelsen, at varelageret primo 2013 og varekøb i 2013 ikke kan identificeres.

Dernæst skal en forøgelse af varelagerværdien ultimo 2013 nødvendigvis medføre en tilsvarende regulering af varelagerværdien primo 2014, hvilket ikke er sket.

Sammenfattende er det derfor vores opfattelse, at der jf. ovenfor er fremlagt nye faktiske oplysninger, som med stor sandsynlighed vil kunne medføre en ændring af SKATs afgørelse af 16. februar 2016. På denne baggrund er det vores opfattelse, at selskabet har et retskrav på at få indkomsansættelsen for 2013 genoptaget med henblik på en fornyet gennemgang af grundlaget for opgørelsen af selskabets varelager ultimo 2013.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

En skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomst- og ejendomsværdiskat, skal senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Dette følger af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Sagen vedrører skatteansættelsen for indkomståret 2013, og en anmodning om genoptagelse på den skattepligtiges initiativ skal således være sendt til SKAT/Skattestyrelsen senest den 1. maj 2017.

Klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen blev fremsat på møde med SKAT den 26. april 2016 og ligger således inden for de ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Det er imidlertid en forudsætning for at få genoptaget en skatteansættelse, at der fremlægges oplysninger, der ikke tidligere har været fremlagt over for SKAT/Skattestyrelsen. Det er desuden en betingelse, at disse nye oplysninger må anses for at kunne medføre en ændring af ansættelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

SKATs afgørelse af 16. februar 2016 om forhøjelse af selskabets indkomst for indkomståret 2013 vedrører gæld til kreditorer og størrelsen af varekøb og varelageret samt kassedifferencer.

Ifølge statsskattelovens § 4 er al indkomst som udgangspunkt skattepligtig. Udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det påhviler selskabet at godtgøre, at der består en retlig forpligtelse for selskabet til at betale gælden til [virksomhed2]. I den forbindelse bemærkes, at pengestrømmen ikke kan følges, at der ikke er fremlagt dokumentation for den påståede regulering af ”guldkontoen” som følge af køb og salg af guld, og at der ikke er knyttet nogle betingelser til pligten til at tilbagebetale gælden, herunder afdrag, renter, sikkerhedsstillelse m.v.

Desuden bemærkes, at selskabets varelageret primo 2013 og årets køb ikke kan identificeres ud fra varelagerlisten, ligesom det heller ikke er muligt at identificere på hvilket grundlag varelagerets værdi er opgjort.

Det af selskabets repræsentant anførte, giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge Skattestyrelsen at genoptage sagen med henblik på fornyet prøvelse. Der er herved henset til, at der ikke er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse, ligesom en fornyet prøvelse på det foreliggende grundlag ikke kan antages at føre til at ændret resultat.

Ud fra de foreliggende oplysninger er der ikke grundlag for at imødekomme anmodningen om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2013.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomståret 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.