Kendelse af 09-10-2019 - indlagt i TaxCons database den 09-11-2019

Journalnr. 16-1020593

SKAT har ansat klagerens overskud af uregistreret virksomhed til 85.317 kr. for indkomståret 2013.

Landsskatteretten anser ikke klageren for at have drevet uregistreret erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten ændre derfor SKATs afgørelse og forhøjer klagerens personlige indkomst med 104.500 kr. for indkomståret 2013.

SKAT har ansat klagerens overskud af uregistreret virksomhed til 132.624 kr. for indkomståret 2014.

Landsskatteretten anser ikke klageren for at have drevet uregistreret erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten ændre derfor SKATs afgørelse og forhøjer klagerens personlige indkomst med 184.200 kr. for indkomståret 2014.

Faktiske oplysninger

Klageren havde i indkomstårene 2013 og 2014 registrerede indtægter i form af dagpenge samt lønindkomst fra [Hospital1]. I 2013 udgjorde klagerens lønindkomst og indkomst fra dagpenge i alt 191.372 kr. og i 2014 udgjorde klagerens lønindkomst 230.732 kr.

Den 13. november 2015 rettede Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) henvendelse til SKAT, idet SØIK havde modtaget oplysninger om indsætninger på klagerens bankkonto.

SKAT tog herefter kontakt til klageren, og efter anmodning herom fremlagde klageren kontoudskrifter fra klagerens bankkonto for perioden den 1. januar 2012 til den 31. december 2014.

I forbindelse med gennemgangen af klagerens kontoudtog konstaterede SKAT en række kontante indsætninger på klagerens bankkonto. SKAT har i sin afgørelse fremhævet nedenstående indsætninger:

Indkomståret 2013

Dato

Posteringstekst

Beløb

11/02 2013

Indbetaling kontant

47.000 kr.

24/04 2013

Indbetaling kontant

13.996 kr.

12/06 2013

Indbetaling kontant

7.500 kr.

08/11 2013

Indbetaling kontant

10.000 kr.

20/12 2013

Indbetalt via pengeautomat

40.000 kr.

I alt

118.496 kr.

Indkomståret 2014

Dato

Posteringstekst

Beløb

13/02 2014

Indbetaling kontant

5.000 kr.

06/06 2014

Indbetalt via pengeautomat

23.300 kr.

23/06 2014

Indbetaling kontant

15.000 kr.

30/06 2014

Indbetalt via pengeautomat

38.500 kr.

22/07 2014

Indbetalt via pengeautomat

13.000 kr.

11/08 2014

Indbetalt via pengeautomat

1.900 kr.

30/09 2014

Indbetalt via pengeautomat

38.500 kr.

30/12 2014

Indbetalt via pengeautomat

49.000 kr.

I alt

184.200 kr.

SKAT har anmodet klageren om oplysninger vedrørende de pågældende kontantindsætninger. Klageren har overfor SKAT oplyst, at pengene kommer fra et lån, som klageren har optaget hos sin fætter [person1] i Pakistan. Klageren har ikke fremlagt dokumentation for låneforholdet.

I forbindelse med klagesagen har klageren forklaret, at kontantindsætningerne stammer fra henholdsvis lån, genindsætningerne af hævede beløb, samt returnering af møbler købt i [virksomhed1].

Lån

Som dokumentation for, at en række af kontantindsætningerne stammer fra lån, har klageren fremlagt følgende:

Tre kvitteringer fra [finans1], dateret den 10. august 2013, den 30. april 2014 og den 26. juni 2014. Det fremgår af kvitteringerne, at der i Pakistan er omvekslet pakistanske rubies til henholdsvis 55.000 kr., 77.000 kr., og 103.000 kr. [person1] fremstår som modtager af de omvekslede beløb.
Kopi af pas for klageren og tre andre personer, samt kopi af passtempler.
Erklæring fra [person1] dateret den 22. juli 2019, hvor [person1] oplyser, at han i 2013 og 2014 har lånt sin kusine, klageren, henholdsvis 55.000 kr., 77.000 kr. og 130.000 kr., og at han personligt har vekslet beløbene til danske kroner og afleveret de 55.000 kr. til klageren og de 77.000 kr. og 103.000 kr. til klagerens far. Erklæringen er underskrevet, og der er medsendt en kopi af et identifikationskort på pakistansk.

Genindsætninger

Klageren har forklaret, at kontantindsætningerne den 11. februar 2013 på 47.000 kr. og den 12. juni 2013 på 7.500 kr. er genindsætninger af kontante beløb, som klageren tidligere har hævet fra sin konto.

Klageren har oprindeligt oplyst, at de 47.000 kr., som blev indsat på hendes konto den 11. februar 2013, var midler, som hun havde hævet for at købe møbler til hjemmet, men at hun valgte ikke at købe møblerne alligevel, hvorefter hun indsatte beløbet på sin bankkonto.

Det fremgår af klagerens kontoudtog, at der den 6. februar 2013 er hævet 2.000 kr. og 1.000 kr., at der den 8. februar 2013 er hævet 10.000 kr., 20.000 kr. og 15.000 kr., og at der den 3. juni 2013 er hævet 7.500 kr. fra klagerens bankkonto.

For så vidt angår indsætningen på 47.000 kr. den 11. februar 2013 har klageren i forbindelse med klagesagen fremlagt en underskrevet erklæring fra [person2] dateret den 12. august 2019, hvor [person2] oplyser, at han den 8. februar 2013 lånte 45.000 kr. af klageren, til brug for et bilkøb. Det er endvidere oplyst i erklæringen, at [person2] afleverede pengene tilbage til klageren den 10. februar 2013, idet [person2] endte med ikke at købe den påtænkte bil, som i mellemtiden var blevet solgt til anden side.

Returnering af møbler

I forhold til kontantindsætningen den 24. april 2013 på 13.996 kr. har klageren forklaret, at klageren har returneret nogle møbler, som klageren havde købt i [virksomhed1]. Af klagerens kontoudtog fremgår en postering den 23. april 2013 benævnt ”Dankort-nota [virksomhed1] [...]” på -13.996 kr.

Ved brev af 24. maj 2019 har Skatteankestyrelsen anmodet klageren om at fremsende dokumentation for returnering af varer til [virksomhed1] for 13.996 kr. den 24. april 2013. Klageren har forklaret, at hun efter modtagelse af Skatteankestyrelsens brev kontaktede [virksomhed1] med henblik på at skaffe dokumentation for returnering af varer. Ifølge klageren er de oplysninger, som klageren efterspurgte, blevet slettet, idet [virksomhed1] sletter alle personoplysninger efter 5 år.

(indsæt relevante oplysninger om det eventuelle materiale, klageren har fremsendt til Skatteankestyrelsen. Det kan være erklæringer, hvor det vil være relevant at oplyse om dato, udsteder, underskrift eller ej, eller lignende oplysninger)

SKATs afgørelse

SKAT har ansat klagerens overskud af virksomhed til 85.317 kr. for indkomståret 2013 og til 132.624 kr. for indkomståret 2014. Det er SKATs opfattelse, at klageren har drevet uregistreret virksomhed i 2013 og 2014.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

1.2. SKATs bemærkninger og begrundelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig med henvisning til statsskattelovens § 4. Du skal

selvangive din indkomst og kunne dokumentere dine indtægts- og formueforhold. Dette følger af

skattekontrollovens § 1. stk. 1 og § 3.

SKAT har gennemgået dine bankudskrifter, og har konstateret at du jævnligt indsætter kontanter på din bankkonto. Indsætningerne anses ikke, at være en del af din lønindkomst eller anden indkomst der er oplyst til SKAT for indkomståret 2013 og 2014. Endvidere anses indsætningerne ikke for at være beløb du tidligere har hævet på kontoen for herefter at have indsat igen.

Du har til SKAT oplyst, at indsætningerne er penge du har lånt af din fætter i Pakistan.

Det er SKATs opfattelse, at det anses for værende usandsynligt at indsætningerne er penge du har lånt af din fætter i Pakistan. Der er her tale om kontantindsætninger af danske kr., og ifølge SKATs oplysninger er pengene ikke, inden de indsættes på din konto, blevet vekslet fra fremmed valuta til danske kr. Endvidere anses det for værende usandsynligt, at din fætter har sendt dig penge med posten i danske kr. fra Pakistan. Det skal bemærkes, at samtlige indsætninger er indsætninger i kontanter, og der er ikke tale om bankoverførelser eller overførelser fra udlandet.

Det er SKATs opfattelse, at du har drevet uregistreret virksomhed og indsætningerne er udeholdt omsætning. Virksomheden er ikke registreret, til trods for registreringsgrænsen på 50.000 kr. i henhold til momslovens § 48. Endvidere har du ikke indsendt momsangivelse eller angivet et resultat af din virksomhed for nævnte indkomstår.

Med udgangspunkt i dine bankudskrifter for konto [...07], har SKAT efter skattekontrollovens § 5, stk. 3. skønsmæssigt opgjort følgende indsætninger, der anses for værende skattepligtige efter statsskattelovens § 4, stk. 1.

Indkomståret 2013 kontantindsætninger kr. 118.496 kr.
Indkomståret 2014 kontantindsætninger kr. 184.200 kr.

Opgørelsen som SKAT har lavet på baggrund af dine bankudskrifter, fremgår af bilag 1 til nr. 3, der er vedlagt dette brev.

Med henvisning til statsskattelovens § 6 kan der fradrages omkostninger, der har været afholdt for at sikre og erhverve indkomsten. Da du ikke har dokumenteret, at virksomheden har afholdt driftsomkostninger med fradragsret efter statsskattelovens § 6, kan der umiddelbart ikke godkendes fradrag for udgifterne.

Da det ikke er usandsynligt, at virksomheden i et eller andet omfang har haft udgifter forbundet med indtægten, kan der skønsmæssigt godkendes 10 % af omsætningen som værende afholdte driftsomkostninger.

Talmæssig opgørelse af overskud af virksomhed for 2013 og 2014.

Indsætninger på din privatkonto for 2013 der anses som skattepligtig.

Indsætninger på din privatkonto der anses som skattepligtig

118.496 kr.

Omsætning i alt (skønsmæssig opgjort)

118.496 kr.

Moms 20 %

23.699 kr.

Opgjort nettoomsætning

94.797 kr.

Driftsomkostninger skønsmæssigt ansat til

11.850 kr.

Moms 20 %

2.370 kr.

– 9.480 kr.

Overskud af virksomhed efter ændring

85.317 kr.

Indsætninger på din privatkonto for 2014 der anses som skattepligtig

Indsætninger på din privatkonto der anses som skattepligtig

184.200 kr.

Omsætning i alt (skønsmæssig opgjort)

184.200 kr.

Moms 20 %

36.840 kr.

Opgjort nettoomsætning

147.360 kr.

Driftsomkostninger skønsmæssigt ansat til

18.420 kr.

Moms 20 %

3.684 kr.

– 14.736 kr.

Overskud af virksomhed efter ændring

132.624 kr.

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling er SKAT kommet med følgende bemærkninger:

”(...)

Klager har tidligere oplyst, at indsætningerne på konto [...07], er penge han har lånt af sin fætter i Pakistan. Klager har ikke reageret på SKATs afgørelse af 28. juni 2016.

Vedrørende nye oplysninger omkring tidligere hævet penge der indsættes igen.

Af klagen fremgår det, at de 47.000 kr. og 7.500 kr. der indsættes på kontoen henholdsvis den 11. februar 2013 og 12. juni 2013 er penge der har været hævet på kontoen i perioden 6. februar 2013 til den 8. februar 2013 og den 3. juni 2013.

Endvidere fremgår det af klagen, at de 13.996 der indsættes den 24. april 2013 er vedrørende returnering af møbler købt hos [virksomhed1] den 23. april 2013.

SKAT har ingen kommentarer til ovnnævnte udover, at det er korrekt at der på kontoen i perioden 6. februar 2013 til den 8. februar 2013 og den 3. juni 2013 ses hævninger på kontoen der sammenlagt giver det samme beløb som indsættes den 11. februar 2013 og den 12. juni 2013.

Vedrørende dokumentation på penge der i Pakistan er vekslet til danske kroner.

Det er SKATs opfattelse, at det indsendte dokumentation med klagen, ikke i sig selv er nok til at dokumentere, at det er de penge klager efterfølgende indsætter på sin konto. I klagen fremgår det, at der den 11. maj 2014 blev indført 77.000 kr. til Danmark og den 28. juni 2014 blev der indført 103.000 kr. til Danmark. Da begge beløb er over det der svarer til 10.000 euro bør der foreligge dokumentation på, at de nævnte penge er indført til Danmark, med henvisning til pligten til at deklarere likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover ved indrejse i og udrejse fra Danmark.

(...)”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at kontantindsætningerne på klagerens bankkonto ikke er skattepligtige for klageren, og at hun ikke har drevet uregistreret virksomhed.

Klageren har forklaret, at størstedelen af kontantindsætningerne stammer fra lån optaget hos klagerens fætter i Pakistan.

Klageren har anført følgende:

”(...)

Jeg har ikke på noget tidspunkt drevet uregistreret virksomhed. Jeg har ikke nogen virksomhed. Jeg har lånt penge fra min fætter ([person1]) fra Pakistan. Grunden til at jeg låner fra ham er fordi, ([person1]) er bilforhandler i Pakistan og tjener meget godt. Pengene er kommet til Danmark af familiemedlemmer og mig når vi har rejst tilbage til Danmark, efter ferie fra Pakistan. Havde jeg vidst at det ville blive et problem ville jeg havde sagt at han skulle overføre dem fra sin konto til min så i kunne se hvor pengene kommer fra.

Indkomståret 2013

11/02-13 - Er der blevet sat 47.000 kr. ind på min konto. De penge er nogen som jeg har hævet fra min konto. Den 06/02-13 har jeg hævet 1000 kr. og derefter 2000 kr. Den 08/02-13 er der blevet hævet 10.000 kr., 20.000 kr., 15.000 kr. Jeg skulle købe nogle møbler til hjemmet som jeg havde set. Men valgte ikke at købe dem alligevel. Derfor satte jeg dem ind på min konto igen. Jeg har kassekredit på 50.000 kr. (kan ses på kontoudskrift)

24/04-13 - Er der blevet sat 13.996 kr. ind på min konto. Jeg havde købt nogle møbler fra [virksomhed1] den 23/04-13 for 13.996 kr. som jeg har valgt at returnere den 24/04-13. Der blevet betalt med kort. Men jeg satte pengene kontant ind efterfølgende. (kan ses på kontoudskrift)

12/06-13- Er der blevet sat 7500 kr. ind på min konto. Jeg har den 03-06-13 hævet 7500 kr. som jeg ikke fik brugt og satte dem ind på min konto igen den 12-06-13. (kan ses på kontoudskrift)

08/11-13 - Er der blevet sat 10.000 kr. ind på min konto. Jeg havde lånt penge af min fætter ([person1]). Jeg lånte 55.000 danske kroner. Han vekslet fra pakistanske til danske kroner den 10-08-13, som jeg tog med til Danmark fra Pakistan den 14-08-13. De penge jeg havde med havde jeg ikke sat ind på min konto, fordi jeg løbene vil sætte dem ind når jeg ville få brug for dem. Så alle pengene ikke blev hurtigt opbrugt. (Jeg har vedlagt kopi- Bilag 1)

20/12-13 - Er der blevet sat 40.000 kr. ind. De 40.000 kr. er fra de 55.000 kr. som jeg havde med fra Pakistan. Jeg satte dem ind fordi jeg skulle betale 42.502,93 kr. den 23-12-13. (Bilag 1)

Indkomståret 2014

13/02-14- Blev der sat 5.000 kr. ind på min konto. Det er de sidste 5.000 kr. som jeg havde med den 14-08-13. Der var minus på kontoen, derfor satte jeg dem ind. (Bilag 1).

06/06-14- Blev der sat 23.300 kr. ind på min konto. Jeg havde lånt flere penge fra ([person1]) i april 2014. Han fik vekslet fra pakistanske til danske 77.000 kr. den 30-04-14. Min bror og hans kone kom fra Pakistan den 11-05-14, de tog pengene med til mig som jeg satte ind. (Bilag 2).

23/06-14- Blev der sat 15.000 kr. ind på min konto. Der var en del minus så får at dække det satte jeg dem ind. De penge er fra dem jeg fik den 11-05-14. (Bilag 2)

30/06-14 – Blev der sat 38.500 kr. ind på min konto. De resterende penge jeg havde tilbage fra den 11-05-14 satte jeg ind på min konto. Jeg satte dem ind fordi jeg skulle betale 38.434,83 kr. den 01-07-14. (Bilag 2)

22/07-14 – Blev der sat 13.000 kr. ind på min konto. Jeg lånte flere penge fra ([person1]) i juni 2014. Han fik vekslet fra pakistanske til danske 103,000.00 kr. den 26-06-14. Min moster og hendes mand tog dem med fra Pakistan den 28-06-14. (Bilag 3)

11/08-14 - Blev der sat 1.900 kr. ind på min konto. Jeg satte dem ind fordi jeg skulle betale 1879,63 kr. den 12-08-14. Pengene er fra den 28-06-14. (Bilag 3)

30/09-14 – Blev der sat 38.500 kr. ind på min konto. Jeg satte dem ind fordi jeg skulle betale 38.425,96 kr. den 30-09-14. Pengene er fra den 28-06-14. (Bilag 3)

30/12-14 – Blev der sat 49.000 kr. ind på min konto. De resterende penge jeg havde tilbage fra den 28-06-14 satte jeg ind på min konto. Jeg satte dem ind fordi jeg skulle betale 38.392,20 kr. og 30.162,72 kr. den 30-12-14. (Bilag 3)

Jeg håber dette hjælper med at sætte lys på hvor pengene er kommet fra. På de forskellige bilag kan man se hvor pengene kommer fra. I er velkommen til at skrive hvis i skulle have yderligere spørgsmål.

(...)”

Som bemærkning til SKATs høringssvar, har klageren anført følgende:

”(...)

Jeg skriver til jer igen fordi jeg har modtaget brev fra Skatteankestyrelsen, og kan forstå at det kun er 10.000 euro man må indføre til Danmark per person.

Den 14-08-13 rejste jeg fra Pakistan til Danmark med 55.000 DKK. Hvilket ca. er 7388,40 Euro. Dermed er det under 10.000 Euro.

Den 11-05-14 tog min bror og hans kone 77.000 DKK. med fra Pakistan til Danmark. Det svare til 10343,76 Euro. Men de var to personer så de må godt have 20.000 euro med, 10.000 Euro per person.

Den 28-06-14 tog min moster og hendes mand 103.000 DKK med fra Pakistan til Danmark. Det svare til 13836,46 Euro. De var også to personer derfor må de også have 20.000 Euro med.

Min hensigt har ikke været at gøre noget ulovligt. Jeg forstår ikke hvordan jeg kan bevise det.

(...)”

Som svar på Skatteankestyrelsens anmodning om oplysninger, har klageren forklaret følgende:

”(...)

Jeg har i brev af 28.07.2016 oplyst at jeg havde købt nogle møbler i [virksomhed1] som jeg så efterfølgende har returneret. Idet der på det pågældende tidspunkt ikke var en sag igang. Altså den 23-24.04.2013 så har det ikke faldt mig ind at jeg bør gemme kreditnotaen. Og idet det var alt hvad der var købt den 23.04.2013 så var der ingen grund til heller at gemme på den oprindelige kvittering.

Jeg har været nede i min bank og fået et udskrift af betalingen den 23.04.2013 således at jeg kunne henvende mig hos [virksomhed1] for at høre om hvad de kan hjælpe med.

Da jeg henvender mig i [virksomhed1] kan de ikke hjælpe mig i forretningen og beder mig derfor om at kontakte (T) på telefonnummer (...04) som sidder i deres regnskabsafdeling. Måske kunne hun hjælpe.

Efter at have talt med hende og hun efterfølgende vender tilbage så kan hun oplyse at idet der er trådt en ny lov igang om beskyttelse af personlige data og opbevaring af sådan så må og kan de ikke opbevare sådanne oplysninger længere end 5 år og derfor er de oplysninger jeg søger blevet slettet.

Jeg har i 2016 anket den forrige afgørelse fra SKAT og på det tidspunkt kunne man godt have fundet de pågældende dokumenter frem men jeg får først en henvendelse fra jer den 24.05.2019 og det er mere end 5 år fra købsdatoen og derfor er alt blevet slettet.

Jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe alt det jeg kan men i dette tilfælde er det ikke teknisk muligt.

Kan i fortælle hvad jeg så ellers kan gøre for at hjælpe.

(...)”

Som bemærkning til sagsfremstillingen har klageren anført følgende:

”(...)

Jeg har vedhæftet modtaget breve fra ([person1]) og ([person2]).

Dette er og må være nok dokumentation for de lånte penge.

Mht. genindsætningerne kan følgende oplyses:

Ja de har fuldstændig ret i at det er svært at i tilstrækkelig grad at sandsynliggøre at kontantindsætningerne er genindsætninger af tidligere hævede beløb.

Mht. forklaringen om beløbsstørrelse og tid så kan i brevet fra ([person2]) læse at han skulle låne pengene og jeg derfor hævende dem samme dag af flere omgange og satte dem ind igen efter weekenden.

Det var ikke muligt for mig at sætte pengene ind før. Og som det kan ses af jeres brev af 28.06.2016, s. 7, nederst i kolonnen så blev 47.000 kr. indbetalt kontant på min konto.

De 7.500 kr. er præcis det samme beløb som først blev hævet og siden sat ind så det må man absolut også formode er de samme penge.

Men det er også lige så usandsynligt at hvis det ikke passede at jeg ville kunne stille med så en detaljeret forklaring og medfølgende dokumentation som bl.a. i form a passtempler for ind og udrejser. Det er sådanne beviser som ikke kan forfalskes eller opfindes og kan til enhver til efterprøves hos de relevante myndigheder for deres ægthed.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. Det følger af skattekontrollovens dagældende § 1, stk. 1, og den nuværende bestemmelse i skattekontrollovens § 2, stk. 1.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. den dagældende skattekontrollovs § 5, stk. 3, og den nuværende bestemmelse i skattekontrollovens § 74, stk. 1.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der henvises til SKM 2008.905 H.

Det fremgår af klagerens bankkonto, at der er indsat kontante pengebeløb svarende til 118.496 kr. i indkomståret 2013 og 184.200 kr. i indkomståret 2014. Der er tale om flere indsætninger over en længere periode med ikke uvæsentlige beløb.

Lån

Klageren har forklaret, at størstedelen af de kontante indsætninger stammer fra et lån, som klageren har modtaget fra sin fætter [person1] i Pakistan. Ifølge klagerens forklaring, er lånebeløbet vekslet til danske kroner i Pakistan og dernæst indført til Danmark som kontanter og indsat på klagerens bankkonto i Danmark.

Denne forklaring er imidlertid ikke understøttet ved objektive konstaterbare forhold, og det anses derfor ikke for dokumenteret eller godtgjort i tilstrækkelig grad, at pengene er midler, der stammer fra lån.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at pengestrømmen fra klagerens fætter til klageren ikke kan følges, idet pengene løbende er indsat kontant på klagerens konto, ligesom der ikke er fremlagt dokumentation for låneforholdet, idet det bemærkes at erklæringen fra [person1], som er indhentet til brug for klagesagen, efter Landsskatterettens opfattelse ikke kan anses som dokumentation for låneforholdet. Det er således ikke muligt at konstatere, at pengene kommer fra [person1], eller hvor pengene i øvrigt kommer fra.

Genindsætninger

Klageren har forklaret, at kontantindsætningerne på 47.000 kr. og 7.500 kr. henholdsvis den 11. februar 2013 og den 12. juni 2013 er genindsætninger af beløb, som klageren har hævet fra sin konto den 6. og 8. februar 2013, samt den 3. juni 2013. Ved en gennemgang af klagerens kontoudtog kan det konstateres, at der den 6. februar 2013 er hævet først 2.000 kr. og dernæst 1.000 kr., og at der den 8. februar 2013 er hævet henholdsvis 10.000 kr., 20.000 kr. og 15.000 kr. Den 3. juni 2013 er der hævet ét beløb på 7.500 kr. fra klagerens bankkonto.

Klageren har i forbindelse med klagesagen forklaret, at indsætningen den 11. februar 2013 på 47.000 kr. var penge, som klageren havde hævet fra sin konto for at købe møbler til hjemmet, men at klageren valgte ikke at købe møblerne alligevel, og derfor indsatte beløbet på sin bankkonto.

Klageren har som bemærkning til sagsfremstillingen forklaret, at hun hævede beløbene fra sin konto for at kunne låne 45.000 kr. til [person2], og at hun satte de 47.000 kr. ind på sin konto, da det viste sig, at han alligevel ikke skulle bruge beløbet. Klageren har i den forbindelse fremlagt en erklæring fra [person2], hvori [person2] erklærer, at han i perioden den 8. februar 2013 til den 10. februar 2013 lånte 45.000 kr. af klageren. Erklæringen er dateret den 12. august 2019 og er underskrevet.

Det er ikke muligt at følge pengestrømmen i de 3-5 dage og i de 9 dage, hvor pengene har været hævet fra klagerens konto. Det er derfor ikke muligt at dokumentere, at det er de samme penge, der hæves og genindsættes på klagerens konto. Det er endvidere ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at indsætningerne er genindsætninger af beløb, som klageren tidligere har hævet fra sin bankkonto.

Der er ved vurderingen lagt vægt på, at der ikke er tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenfald mellem hævningerne og indsætningerne. Beløbene, som ifølge klageren er genindsat den 11. februar 2013, er hævet af flere omgange fra klagerens bankkonto den 6. og den 8. februar 2013, og beløbet, som ifølge klageren er genindsat den 12. juni 2013, er hævet 9 dage forud for indsætningen på klagerens bankkonto. Der er endvidere henset til, at erklæringen fra [person2], som er indhentet til brug for klagesagen, ikke efter Landsskatterettens opfattelse kan anses for at være tilstrækkelig dokumentation for at der bestod et låneforhold mellem klageren og [person2] i perioden den 8. februar 2013 til den 10. februar 2013.

Klageren har derfor ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at kontantindsætningerne den 11. februar 2013 og den 12. juni 2013 er genindsætninger af tidligere hævede beløb, der allerede er blevet beskattet.

Returnering af møbler

Det fremgår af klagerens bankkontoudtog, at klageren den 23. april 2013 brugte 13.996 kr. i [virksomhed1]. Klageren har anført, at indsætningen den 24. april 2013 på 13.996 kr. er en kontantindsætning af et beløb, som klageren har modtaget ved returnering af møbler købt i [virksomhed1].

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for, at der er sket en returnering af varer til [virksomhed1] den 23. eller 24. april 2013.

Selvom klageren ikke har dokumenteret, at beløbet stammer fra returnering af varer til [virksomhed1], anses det efter en konkret vurdering for i tilstrækkelig grad at være godtgjort, at indsætningen vedrører midler, som klageren har modtaget ved returnering af møbler, og at dette beløb således ikke skal henføres til beskatning.

Landsskatteretten har lagt vægt på, at det fremgår af klagerens bankkontoudtog, at der dagen forud for indsætningen er overført et tilsvarende beløb til [virksomhed1]. Der er således en tidsmæssig og beløbsmæssig sammenhæng mellem overførslen til [virksomhed1] og indsætningen på klagerens bankkonto. Endvidere er beløbet 13.996 kr. et skævt tal, hvilket ligeledes forstærker sandsynligheden for, at der er en sammenhæng mellem overførslen den 23. april 2013 og kontantindsætningen på klagerens bankkonto den 24. april 2013.

På baggrund af ovenstående finder Landsskatteretten, at kontantindsætningerne på i alt 104.500 kr. (118.496 kr. – 13.996 kr.) i indkomståret 2013 og 184.200 kr. i indkomståret 2014 skal henføres til beskatning hos klageren.

Uregistreret virksomhed

SKAT har vurderet, at klageren har drevet uregistreret virksomhed.

Landsskatteretten finder på baggrund af de foreliggende oplysninger, at indsætningerne skal beskattes hos klageren som anden personlig indkomst.

Landsskatteretten har ved sin vurdering lagt vægt på, at kontantindsætningerne på klagerens bankkonto efter en konkret vurdering ikke i sig selv kan anses for at være dokumentation for, at klageren har drevet uregistreret virksomhed. Der er henset til, at indsætningerne udgør relativt få, men store og runde beløb, hvilket ikke er typisk for en almindelig erhvervsmæssig virksomhed med en løbende omsætning. Der er ligeledes henset til, at der ikke er anført noget på klagerens bankkontoudtog, som indikerer, at indsætningerne udgør fakturering for varer eller ydelser, herunder eksempelvis ved tekstangivelser på kontoudtoget. Endelig har SKAT ikke oplyst, indenfor hvilken branche klageren ifølge SKAT har drevet virksomhed, og SKAT ikke har fremlagt andre oplysninger, som indikerer, at klageren har drevet uregistreret virksomhed.

Landsskatteretten anser på baggrund af ovenstående indsætningerne for skattepligtige efter statsskattelovens § 4, som anden personlig indkomst, som dækker over løn/honorar, der ikke er medtaget i andre rubrikker.

På baggrund heraf anses indsætningerne for at skulle henføres til beskatning med det fulde konstaterede beløb, således at beskatningen ikke først skal ske af overskuddet efter fradrag af moms og driftsudgifter.

SKATs afgørelse ændres derfor således, at klagerens skatteansættelse forhøjes med 104.500 kr. i 2013 og 184.200 kr. i 2014.