Kendelse af 23-03-2017 - indlagt i TaxCons database den 28-04-2017

Journalnr. 16-0751943

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2013

Lønindkomst fra [virksomhed1] ApS

0 kr.

56.898 kr.

0 kr.

Indeholdt A-skat

0 kr.

13.418 kr.

0 kr.

Indeholdt AM-bidrag

0 kr.

4.551 kr.

0 kr.

2014

Lønindkomst fra [virksomhed2] ApS

0 kr.

19.410 kr.

0 kr.

Indeholdt A-skat

0 kr.

4.911 kr.

0 kr.

Indeholdt AM-bidrag

0 kr.

1.553 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren var i perioden fra den 1. september 2013 til den 30. november 2013 ansat hos selskabet [virksomhed1] ApS, CVR nr. [...1], der blev stiftet den 8. juli 2013 og erklæret konkurs den 7. oktober 2014. Selskabets eneste konto fremgår som værende ophævet uden noget indestående den 25. november 2013.

Af ansættelseskontrakten indgået den 1. september 2013 mellem klageren og [virksomhed1] ApS fremgik følgende:

4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Arbejdet starter den 1 Sep. 2013.

(...)

7. Løn og pension

Lønnen udgør ved ansættelsesforholdets start kr. 19.236 pr. måned.

Lønnen udbetales månedsvis bagud og indbetales på lønmodtagerens konto senest den 25. i hver måned.

Det er i øvrigt aftalt at trække højre procent sats skat end angivet i medarbejderens skattekort.

Lønnen forhandles og reguleres hvert år med virkning fra 1. Aug. 2014.

8. Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er minimum 10 timer uden "frokostpause" på 0,5 time pr. dag.

Den daglige arbejdstid placeres på ugens 5 første hverdage i tidsrummet mellem kl. 08:30 og 17.00.”

Klageren har fremlagt lønsedler for ansættelsesperioden fra den 1. september 2013 til den 30. november 2013 udstedt af arbejdsgiveren [virksomhed1] ApS. Lønsedlerne er ikke underskrevet af arbejdsgiver eller lønmodtager. Lønsedlerne angiver ikke hvilken konto der udbetales til.

Af klagerens lønsedler fremgår følgende:

Disp. dato

Bruttoløn

Udbetalt

A-skat

AM-bidrag

Udbetalingsgrundlag

30. september 2013

19.236 kr.

12.181,09 kr.

5.268 kr.

1.517 kr.

160.3 timer

31. oktober 2013

19.236 kr.

12.181,09 kr.

5.268 kr.

1.517 kr.

160.3 timer

30. november 2013

19.236 kr.

12.181,09 kr.

5.268 kr.

1.517 kr.

160.3 timer

De udbetalte beløb, ifølge lønsedler fra [virksomhed1] ApS, fremgår ikke af klagerens kontoudtog for indkomståret 2013.

Klageren var i perioden fra den 1. december 2014 til den 31. december 2014 ansat hos selskabet [virksomhed2] ApS, CVR nr. [...2], der blev stiftet den 8. juli 2013, anmodet opløst den 21. oktober 2015 og erklæret konkurs den 22. januar 2016.

[virksomhed2] ApS blev, forud for den påklagede afgørelse, kontrolleret i forbindelse med SKATs projekt vedrørende fiktive lønindberetninger. Det blev konstateret under virksomhedskontrollen, at selskabet ikke havde aktivitetet på det registrerede hjemsted, og at selskabets eneste bankkonto, [finans1] [...22], blev lukket den 18. november 2014.

SKAT anmodede den 13. januar 2016 klageren om dokumentation for at der faktisk var modtaget løn svarende til det indberettede. Klageren har ikke indsendt dokumentation.

I forlængelse af kontrollen af arbejdsgiveren foretog SKAT efterfølgende kontrol af klageren, da SKAT ud fra virksomhedskontrollen vurderede, at klageren ikke havde modtaget lønindkomst fra [virksomhed2] ApS, svarende til det indberettede.

[virksomhed2] ApS indberettede i indkomståret 2014 løn på klageren som følger:

Periode

Bidragspligtig A-indkomst

A-skat

AM-bidrag

December 2014

19.410 kr.

4.911 kr.

1.553 kr.

De indberettede beløb, ifølge indberetninger foretaget af [virksomhed2] ApS, fremgår ikke af klagerens kontoudtog for indkomståret 2014.

SKATs afgørelse

SKAT har nedsat klagerens lønindkomst for indkomståret 2013 med 56.898 kr., samt nægtet godskrivelse af A-skat på 13.418 kr. og AM-bidrag på 4.551 kr. SKAT har nedsat klagerens lønindkomst for indkomståret 2014 med 19.410 kr., samt nægtet godskrivelse af A-skat på 4.911 kr. og AM-bidrag på 1.553 kr.

SKAT har som begrundelse anført:

”Det bemærkes, at selskabet slet ingen aktivitet har været i ovenstående periode hvor lønnen er oplyst at være disponibel på din konto. Lønindberetningen har derfor ikke været mulig fra [virksomhed1] ApS fra 30. september 2013 og frem.

Vedr. din arbejdsgiver, [virksomhed1] ApS er følgende konstateret:

- At der på selskabets konto kun har været aktivitet i perioden 18. juli til 20. september 2013, og ingen lønudbetalinger.
- Efter den 20. september 2013 har der ikke været økonomisk råderum til yderligere udbetalinger, hvorfor ovenstående lønindberetningerne ikke har været mulige.

Vedr. din [virksomhed2] ApS er følgende konstateret:

- At selskabets bankkonto i er lukket den 18. november 2014, hvorfor lønudbetalinger efter denne periode ikke har været mulig.
- Der har været begrænset med lønudbetalinger i forhold til de ansatte og de sidste lønudbetalinger sker primo september (august løn) herefter har der ikke været økonomisk råderum til yderligere udbetalinger.

Lønindkomst ansættes til 0 kr. i begge indkomstår., da der intet ses indberettet, samt begge dine arbejdsgivere anses at have indberettet fiktive lønninger i begge indkomst.

Lønindberetningen og befordringsfradrag i 2013 har resulteret i 2 overskydende skatter på i alt 12.238 kr., som nu genopkræves.

SKAT har modtaget kontoudtog fra [finans2] og bemærker at der i 2013 ingen lønindbetalinger er fra din arbejdsgivere. Der er derimod nogle indbetalinger fra privatpersoner og andre indbetalinger som vedr. din ægtefælle, [person1]. Da beløbene tilbageføres til modtager eller overføres til din ægtefælle, skal der ikke ske en beskatning hos dig – ingen af beløbene ses at have en relation til en lønindkomst, uddrag af kontoudtog 2013 indsat.”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om fastholdelse af lønindkomsten for indkomståret 2013 på 56.898 kr., samt nedlagt påstand om godskrivelse af 13.418 kr. for indeholdt A-skat, og 4.551 kr. for indeholdt AM-bidrag. Klageren har nedlagt påstand om fastholdelse af lønindkomsten for indkomståret 2014 på 19.410 kr., samt nedlagt påstand om godskrivelse af 4.911 kr. for indeholdt A-skat, og 1.553 kr. for indeholdt AM-bidrag.

Til støtte for dette er anført:

”You have made one sided decision. I don’t know who register the companies.

You people have registered the company and everything, you know about the all company’s matters. We people just do work to survive here and for extension of visa. And our employers don’t put money into account. And they don’t pay the full tax amount.

About the matter of salary, I can give you the many examples whose employers are giving them salary by hand. For example, check the detail of employees

[person2] kousar. Cpr: nr. ...

[person3] Cpr: nr. ...

[person2] was my colleague in [...].

Check the bank statements about salary. You can see there are no salaries in bank accounts but they work a lot.

We have to search for the work for our survival; it’s very expansive to live in Denmark everybody knows this. When, we are new so we have to find any kind of work.

My husband was working full time, We have not taken any benefit until now. We prefer to work. My husband could take double fradrag. His pay was almost around 25000 dk. So with double fradrag (tax free limit). We could get the maksimum amount. And we could have the housing allowance. Which, we had not taken any benefit.

Now you are asking back money which is double, triple loss for us. We are mentally disturbed a lot due to this heavy tension, which you have put on us. Our fault is just to do work, unbelievable.”

Klageren har på møde med Skatteankestyrelsens sagsbehandler oplyst, at hun udførte arbejde med uddeling af reklame-flyers ved bl.a. [butikscenter] og [station]. Klageren oplyste endvidere, at hun gentagne gange forsøgte at få arbejdsgiveren til at udbetale løn til hendes konto i henhold til ansættelseskontrakten, men at arbejdsgiveren insisterede på at udbetale lønnen kontant.

Landsskatterettens afgørelse

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Af kildeskattelovens § 46, stk. 1 fremgår, at der i forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst, skal indeholdes skat. Af kildeskattelovens § 69, stk. 2 fremgår, at den som har indeholdt skat efter denne lov, hæfter over for det offentlige for betaling af indeholdte beløb.

Indeholdt A-skat og AM-bidrag bliver godskrevet på årsopgørelsen.

Arbejdsgiveren, har indberettet løn, A-skat og AM-bidrag til e-Indkomst. Klageren har oplyst, at lønnen er udbetalt kontant. Ifølge ansættelseskontraktens vilkår indbetales løn til klagerens konto den 25. i hver måned.

Der ses ikke af klagerens kontoudtog, at være modtaget månedlige lønudbetalinger svarende til indberetningerne eller ansættelseskontrakten.

Der er ikke fremlagt objektiv dokumentation for at lønnen er udbetalt kontant, eller at der er indeholdt A-skat og AM-bidrag, ligesom størrelsen af det udbetalte beløb ikke kan dokumenteres. Indberetningen til e-Indkomst samt de indsendte lønsedler dokumenterer ikke, at der reelt er udbetalt løn, og indeholdt A-skat og AM-bidrag heraf.

Det ses herefter ikke dokumenteret, at der er sket udbetaling af løn til klageren.

Der er således ikke grundlag for ændring af klagerens lønindkomst for indkomstårene 2013 og 2014, ligesom der ikke er grundlag for godskrivelse af tilhørende A-skatter og AM-bidrag.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.