Kendelse af 21-01-2019 - indlagt i TaxCons database den 24-02-2019

Journalnr. 16-0346399

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

2006

Yderligere personlig indkomst

173.597 kr.

Ugyldig

173.597 kr.

Fradrag for lønmodtagerudgifter

0 kr.

6.000 kr.

0 kr.

2007

Yderligere personlig indkomst

270.599 kr.

Ugyldig

270.599 kr.

Fradrag for lønmodtagerudgifter

0 kr.

6.000 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren blev i 2006 ansat som salgskonsulent ved [virksomhed1] Ltd. Klagerens arbejde bestod i at assistere med salg af reklameblokke på TV-kanalen ”[...]”.

Klageren opretholdt under hele ansættelsesperioden sin danske bopæl.

Klageren har ikke umiddelbart kunnet fremskaffe ansættelsesdokumenter eller korrespondance indgået i forbindelse med ansættelsesforholdet. Klageren har oplyst, at ansættelsesforholdet varede fra oktober 2006 til marts 2007.

Klageren har til sagen fremlagt lønsedler for indkomstårene 2006 og 2007, hvor af fremgår, at klageren modtog en fast løn på 4.650,00 GBP, og herudover fik dækket udlæg for rejseomkostninger.

Klageren har på møde med Skatteankestyrelsen oplyst, at han selv afholdt alle andre udgifter forbundet med arbejdet. Klageren har ligeledes oplyst, at det ikke har været muligt at fremskaffe bilag vedrørende disse udgifter, men at udgifterne skønnes at have udgjort 6.000 kr. pr. år.

SKAT modtog ved oversendelser den 6. november 2009 og 5. maj 2010 oplysninger fra [finans1] om udenlandske overførsler til klagerens bankkonto, [finans1] [...82]. Oversendelserne skete som led i Projekt Money Transfer. De fremsendte oplysninger omfattede overførsler modtaget i indkomstårene 2006 og 2007.

SKAT udtog ikke overførslerne til kontrol i forbindelse med Projekt Money Transfer.

Klagerens overførselsoplysninger, for indkomstårene 2006 og 2007, indgik fra den 5. oktober 2015 i en sagspulje, hvorefter overførslerne, den 26. oktober 2015, blev udtrukket til sagsbehandling som led i Projekt Money Transfer II.

SKAT anmodede den 27. oktober 2015 klageren om oplysninger vedrørende følgende overførsler fra [virksomhed2] Ltd.:

Dato

Beløb (GBP)

Kurs

Beløb (DKK)

26. oktober 2006

4.966,40 GBP

55.056,52

10. november 2006

869,73 GBP

9.622,43

1. december 2006

4.650,00 GBP

51.520,14

27. december 2006

3.627,00 GBP

40.185,71

10. januar 2007

1.143,66 GBP

12.851,31

31. januar 2007

3.663,02 GBP

41.161,36

22. februar 2007

10.119,34 GBP

112.926,77

4. april 2007

3.672,92 GBP

40.296,71

24. april 2007

4.696,92 GBP

51.520,35

24. maj 2007

4.768,16 GBP

52.154,61

Klageren anmodede den 3. november 2015 om fristudsættelse. Klageren blev samme dag indrømmet fristudsættelse frem til 27. november 2015.

Klageren anmodede den 25. november 2015 SKAT om aktindsigt.

SKAT rykkede den 15. december 2015 klageren indsendelse af materiale. Klageren fik i den forbindelse frist til den 29. december 2015.

Klageren fremsendte den 6. januar 2016 yderligere materiale.

SKAT udsendte den 12. januar 2016 forslag til ændring af klagerens skatteansættelse. Herefter gennemførte SKAT forhøjelse af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2006 og 2007, den 11. februar 2016.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 173.597 kr. for indkomståret 2006 og 270.599 kr. for indkomståret 2007.

SKAT har som begrundelse herfor anført:

”Da du ikke har selvangivet indkomst fra [virksomhed1] Ltd. for 2006 og 2007 forhøjes din personlige indkomst med kr. 173.597 i 2006 og kr. 270.599 i 2007 jf. Statsskattelovens § 4 og Personskattelovens § 3. Lønnen er arbejdsmarkedsbidragspligtig jf. Arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 1. (...)

Da SKAT ikke har modtaget ansættelseskontrakt mellem dig og [virksomhed1] Ltd. Kan det ikke konstateres hvilke udgifter selskabet refunderer i forbindelse med dit ansættelsesforhold.

Du oplyser, at du har afholdt udgifter i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Da udgifterne ikke er dokumenteret kan der ikke gives fradrag jf. Statsskattelovens § 6.

Ud fra de foreliggende oplysninger er det således ikke muligt for SKAT at skønne et fradrag, dine indsigelser har der for ikke ændret SKATs indstilling hvorfor forslaget fastholdes. (...)

Du er ikke omfattet af den korte ligningsfrist jf. Bekendtgørelse nr. 1095 af 15/11/2005, da den korte ligningsfrist jf. § 2, stk. 1, nr. 1, ikke er gældende hvis der er modtaget udenlandsk indkomst. Endvidere er du ikke omfattet af den korte ligningsfrist jf. § 3, når betingelserne for ekstraordinær ansættelse efter Skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt.

At du i 2006 og 2007 har modtaget løn uden at have selvangivet dette er anset for mindst groft uagtsomt.

SKAT er derfor af den opfattelse, at ansættelsesfristen efter Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, suspenderes, da du mindst groft uagtsomt har bevirket at skatteansættelserne for 2006 og 2007 er foretaget på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Skatteansættelserne for 2006 og 2007 ændres således ekstraordinært jf. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Fristen jf. § 27, stk. 2 påbegyndes ved SKATs modtagelse af mail den 6. januar 2016 hvor du indsender materiale. Efter SKATs opfattelse er der ikke på et tidligere tidspunkt modtaget tilstrækkelige oplysninger til at varsle en korrekt opgørelse. (...)

Det kan oplyses, at oplysningerne til Money Transfer II fra [finans1] er leveret successivt og at dine oplysninger er leveret hhv. den 7. april og 19. maj 2014.

Du er udsøgt i en sagsbank oprettet 5. oktober 2015, hvor jeg har udvalgt din sag den 26. oktober 2015 og efterfølgende indkaldt materiale hos dig den 27. oktober 2015.

Ifølge Juridisk Vejledning afsnit A.A.8.2.3.11. fremgår at 6 måneders fristen jf. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af relevante og tilstrækkelige oplysninger til at kunne udarbejde forslag til ansættelsesændring.

Særligt omkring Money Transfer projektet fremgår ligeledes: ”Angående det særlige Money Transfer projekt kan om et ikke selvangivet bonusbeløb henvises til dommen SKM2013.910.BR, hvoraf fremgår, at 6 mdr-fristen ikke løb fra det tidspunkt, hvor SKAT som led i projektet modtog en stor mængde ubearbejdede data, ligesom fristen heller ikke løb fra tidspunktet for den første udsøgning på overførslen til den skattepligtige. Derimod blev 6 mdr-fristen først anset for at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT havde fået tilstrækkelige oplysninger til at varsle en korrekt opgørelse. ”

Da det følger af domspraksis at 6 måneders fristen efter Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, først løber fra det tidspunkt hvor SKAT har det fornødne grundlag til at foretage en korrekt ansættelse ændrer dine indsigelser således ikke SKATs opfattelse, hvorfor der træffes afgørelse i overensstemmelse med forslaget. ”

SKAT har den 4. april 2016 fremsendt høringssvar som følger:

”[person1] anfører i klagens punkt 1, at SKAT har anført, at der ikke har været indsigelse til beløbenes størrelse, hvilket ikke er korrekt. Opmærksomheden henledes på, at SKATs bemærkning vedrører opgørelse aflønnen fra [virksomhed1] Ltd. og altså ikke vedrører fradrag for diverse udgifter. Sidstnævnte fremgår af afgørelsens punkt 2.

Til [person1]s formalitetsindsigelse skal bemærkes, at SKAT er af den opfattelse, at 6 måneders fristen først løber fra SKAT har modtaget tilstrækkelige oplysninger til at kunne varsle en ændring af indkomsten, hvilket fremgår af Juridisk Vejledning afsnit A.A.8.2.2.1.4. samt bl.a. SKM2013.910.BR, SKM2014.120.BR og SKM2014.464.BR hvor reaktionsfristen tidligst ansås at kunne løbe fra det tidspunkt, hvor fristen for at fremsende relevant dokumentation udløb, uanset at SKAT tidligere havde modtaget relevant rådata.

I forbindelse med afgørelsen har SKAT meddelt, at de i sagen omfattede money transfer oplysninger som er lagt til grund ved afgørelsen er modtaget fra [finans1] hhv. den 7. april og 19. maj 2014, hvilket også er korrekt for så vidt angår Moneyt Transfer II oplysningerne.

Da der er tale om indkomstårene 2006 og 2007 er det korrekt som [person1] anfører, at hans oplysninger også må være modtaget i forbindelse med Money Transfer I projektet. I forbindelse med Money Transfer I projektet blev oplysningerne fra [finans1] modtaget 6. november 2009 og 5. maj 2010. Det ses imidlertid ikke, at [person1] har været udsøgt i forbindelse med Money Transfer I projektet.

At SKAT har modtaget oplysninger fra [finans1] vedrørende [person1] allerede under Money Transfer I projektet ændrer dog ikke SKATs opfattelse af, at 6 måneders fristen ikke er overskredet.

Der er således ikke fremkommet nye oplysninger i forbindelse med klagesagen som ændrer SKATs indstilling. ”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at forhøjelserne på 173.597 kr. for indkomståret 2006, og 270.599 kr. for indkomståret 2007 er ugyldige.

Klageren har desuden nedlagt påstand om, at der indrømmes skønsmæssigt fradrag for lønmodtagerudgifter på 6.000 kr. pr. år for indkomstårene 2006 og 2007.

Klageren har til støtte herfor anført:

”1. Fradrag for diverse udgifter

I afgørelsens punkt 1.5 anfører SKAT, at mine indsigelser inden deres afgørelse ikke vedrørte beløbenes størrelse. Det er ikke korrekt.

SKAT har ikke indrømmet mig fradrag for diverse udgifter med anslået 2.000 kr. om måneden, eller med 6.000 kr. for indkomst 2006 (okt-dec) og 6.000 kr. for 2007 Oan-mar).

Det er udgifter til hjemmekontor (computer, printer, papir og blæk), bil og parkering, som var nødvendige for at jeg kunne passe arbejdet i Danmark.

Det er udgifter jeg i dag ikke kan dokumentere, men det siger jo næsten sig selv, at jeg har haft de nævnte diverse udgifter, når det engelske selskab, som jeg arbejdede for, ikke selv var repræsenteret i Danmark.

Hvis SKAT havde henvendt sig til mig noget før (se kommentarer nedenfor om lang tidsperiode), så havde jeg måske kunnet finde udgifterne på mine bankudskrifter eller andet.

Så jeg fastholder, at der bør gives mig fradrag for de nævnte udgifter.

2. Skatteansættelsen forældet

Desuden anfører SKAT, at oplysningerne om de udenlandske beløb, som er indsat på min bankkonto i 2006 og 2007, er tilgået dem fra [finans1] den 7. april 2014 og 19. maj 2014 som led i projekt Money Transfer 2.

Når jeg ser på Skatteministeriets hjemmeside er der en artikel 20. februar 2014 med titlen "SKAT på vej med nyt skattelyprojekt". Det fremgår heraf, at Money Transfer 2 er besluttet af Skatterådet i juni 2013 og at det omhandler oplysninger for perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2013.

Under sagsforløbet er det oplyst mig, at udsøgningen i min sag er som led i projekt Money Transfer 2. Som det fremgår af afgørelsens punkt 3.5, så fremførte jeg som indsigelse over SKAT forslag til ansættelse, at oplysningerne i min sag må være fra projekt Money Tranfer og således må have været i SKATs besiddelse siden måske 2009.

Det er først i afgørelsen, at jeg får oplyst, jf. ovenfor, at oplysningerne er tilgået SKAT i april og maj måned 2014 og i øvrigt uden kommentarer uændret, at det er som led i Money Transfer 2.

SKAT har med relation til 6 måneders fristen i skattekontrollovens § 27 stk. 2 under hele sagsforløbet henvist til SKM2013.910.BR. Denne sag handler om kontroloplysninger modtaget hos SKAT i efteråret 201O og udsøgning og henvendelse til skatteyderen i løbet af 5-6 måneder.

De konkrete kontroloplysninger i min sag omhandler bankindsætninger i 2006 og 2007, samt et enkelt lille beløb i 2012.

Jeg er utryg ved de oplysninger SKAT har givet mig om grundlaget for skatteansættelserne, fordi jeg har en stærk fornemmelse af, at de har ligget inde med kontroloplysningerne fra 2006 og 2007 i flere/mange år uden at kontakte mig og uden således af have overholdt 6 måneders fristen. Som jeg ser det, så må SKAT, fordi de henviser til Money Transfer 2, have sammenlagt oplysninger fra Money Transfer med udsøgningen fra Money Transfer 2.

Det fremgår i øvrigt af Skatteministeriets artikel, at Money Transfer er afsluttet 31. december 2013.

Så min opfattelse er, at skatteansættelsen er forældet og slet ikke kan sammenlignes med SKM2013.910.BR.

Skulle kontroloplysningerne fra 2006 og 2007 (mig uforståeligt) være fra Money Transfer 2, så må det også fremhæves, at der er gået godt halvandet år fra oplysningerne tilgår SKAT og til de kontakter mig. Også den omstændighed synes jeg ikke berettiger til at træffe afgørelse med henvisning til SKM2013.910.BR. ”

Klageren har den 12. november 2017 fremsendt bemærkninger til SKATs høringssvar som følger:

”Som svar på jeres brev af 12. september 2017 kan jeg oplyse, at jeg henholder mig til indholdet i min klage af 2. marts 2016, hvor jeg blandt andet gør gældende at skatteansættelsen er forældet.

Jeg har under sagsforløbet efterlyst oplysninger om, hvornår oplysningerne om indsætningerne på min bankkonto er tilgået SKAT og har fået oplyst at det var den 7. april og 19. maj 2014 som led i projekt Money Transfer II.

Først i SKATs udtalelse til Skatteankestyrelsen af 4. april 2016 giver man mig medhold i, at oplysningerne vedrørende 2006 og 2007 tilgik SKAT allerede 6. november 2009 og 5. maj 2010 i forbindelse med projekt Money Transfer (I). Altså er oplysningerne tilgået SKAT 5-6 år, før de henvender sig til mig.

Det undrer mig i øvrigt at SKAT, når de nu erkender, at kontroloplysningerne er fra 2009 og 2010, ikke udtaler sig om eller forholder sig til min henvisning til Skatteministeriets artikel om, at Money Transfer (I) er afsluttet 31. december 2013.

Iøvrigt kan jeg oplyse, at det fremgår af skatteansættelsen, at sagen sender til ansvarsvurdering hos Juridisk Administration - straffesager. Den 25. maj 2016 fik jeg imidlertid en meddelelse fra sagsbehandleren på skatteansættelse om, at “...årene er straffemæssigt forældet hvorfor sagen ikke vil blive sendt til ansvarsvurdering” ”

Klageren har den 7. januar 2019 indgivet bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse som følger:

”Jeg er ikke enig i jeres konklusion og har bedt min rådgiver om at kommentere på sagsfremstillingen og jeg skal bede om, at det vedlagte notat bliver vedlagt sagsfremstillingen.

Jeg fastholder at skatteansættelserne er forældede og ugyldige.”

Klageren har hertil supplerende vedlagt notat fra klagerens rådgiver, hvor af bl.a. fremgår:

”(...) I 6. afsnit anføres det, at oplysningerne om overførslerne ligeledes tilgik SKAT i

Projekt Money Transfer II.

At det skulle være tilfældet er ikke på nogen måde dokumenteret eller sandsynliggjort af SKAT under

sagsforløbet eller ved den aktindsigt du har fået. Det virker heller ikke sandsynligt, at beløbene

fra 2006 og 2007 igen oplyses af [finans1], når Projekt Money projekt II omhandler senere

indkomstår.

Det der ligger klart er, at du i 2012 modtog en beløb i størrelsesorden et par hundrede kroner fra

det engelske firma og som du egentlig aldrig blev klar på, hvad det dækkede. Det beløb er højst

sandsynligt blevet oplyst af [finans1] i forbindelse med projekt II.

Derfor er det mest sandsynlige, at det er SKAT, som på baggrund af den nye meget lille oplyste

beløb, der internt sammenkører oplysningerne fra projekt II med de oplysninger, som de allerede

havde modtaget i 2009 og 2010 i forbindelse med projekt I, men som de ikke gjorde noget ved.

Så min konklusion herom er, at der ikke uden videre er grundlag for i sagsfremstillingen at kunne

fremføre synspunkt om, at overførslerne fra 2006 og 2007 ligeledes tilgik SKAT i projekt II.

Side 7 – reaktionsfrist

I 4. afsnit anføres det, at SKAT ”ifølge det oplyste” og ”har i deres høringssvar bekræftet”, at

oplysningerne om overførslerne både er modtaget (fra [finans1]) i forbindelse med projekt I og

projekt II.

Det er det jeg omtaler ovenfor som udokumenteret og usandsynligt i forhold til, at banken i projekt

II pålægges af myndigheden at give oplysninger om senere indkomstår.

Hvorfor skulle banken ”genfremsende”, som det anføres i 5. afsnit, de samme oplysninger om 2006 og 2007, som de allerede efter tidligere pålæg havde givet til SKAT i 2009 og 2010.

(...)

SKM2018.481HR

(...)

I resumeet lægger Højsteret til grund, at kundskabstidspunktet først forelå, da

yderligere oplysninger var indhentet fra skatteyderen. Men det er værd at bem rke, at

oplysningerne om de overførte beløb tilgik SKAT den 7. december 2010 fra Projekt Money Transfer og at skatteyderens blev kontaktet af SKAT umiddelbart derefter og afgav svar i perioden marts til maj 2011. Altså et forløb på få måneder fra oplysningerne om overførslerne var tilgået SKAT.

SKM2017.478.VLR(...)

En gennemgang af Vestre landsrets dom i sagen viser, at der var tale om en meget kompliceret sag

med påstand fra skatteyderen om, at der var tale om skattefri lån fra Cayman Island selskabet og

som krævede en dyberegående kontrolundersøgelse af forholdene. Desuagtet når SKAT at overholde 6 måneders fristen for genoptagelse ved at udsende en agterskrivelse.

For landsretten blev der blandt andet givet forklaring af [person2], der er chefkonsulent hos SKAT. Han stod overordnet set for hele Projekt Money Transfer og giver meget grundige oplysninger om hele projektets tidsforløb og blandt andet om, at kontroloplysningerne fra bankerne omhandler bankoverførsler i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2009.

Det fremgår også af hans forklaring, at filer fra bankerne skulle klargøres og at der ofte er fejl ved dem, som skulle rettes. Det var hans projektgruppe, der var ansvarlig for at dataerne fra transaktionerne blev lagt i databasen (hos SKAT) på en sikker og godkendt måde.

Den 7. december 2010 var hele kontroldatabasen klar og lagt i SKATs system med korrekte data og det forklares, at ingen indtil da, udover teknikerne, havde adgang til dataerne.

I din sag har SKAT i udtalelsen 4. april 2016 til Skatteankestyrelsen oplyst, at oplysningerne fra [finans1] er modtaget hhv. 6. november 2010 og 5. maj 2010. Det kan derfor være, at tidspunktet for, hvornår SKAT havde mulighed for at udsøge sagen til kontrol, ikke er de datoer SKAT oplyser, men først den 7. december 2010.

Vestre landsret beskriver i dommen nøje retsgrundlaget i skatteforvaltningsloven §§ 26 og 27 (og §§

34 og 35 i den tidligere skattestyrelseslov) og herunder bemærkningerne til lovforslaget om ansættelsesfrist på 3 år ud fra fra formålet om at beskytte skattteyderne mod efter længere tids forløb at blive stillet overfor yderligere skattekrav, om 6 måneders fristen og om, at denne fraviges ved forsætlige eller groft uagtsomme ansættelsesforhold.

Det fremgår videre af bemærkninger til lovforslaget om § 35, at adgangen til at fravige de almindelige ansættelsesfrister skal forudsætte, at den skatteansættende myndighed, respektive den skattepligtige, reagerer inden for rimelig tid efter at den pågældende er blevet opmærksom på det forhold, der begrunder fristforlængelsen.

Videre fremgår det, at hvad der er rimelig tid må bero på en bedømmelse af de enkelte forhold, hvorunder såvel sagens karakter, f.eks. om der er tale om en sag, hvor der eventuelt vil blive gjort strafansvar gældende, som den skattepligtiges personlige forhold, f.eks. sygdom, indgår, men normalt må der skulle reageres indenfor 6 måneder. (...)

Åbenlyst forkerte skatteansættelser for 2006 og 2007.

For indkomståret 2006 var du forskudsregistret med lønindkomst på 920.000 kr. og bliver skatteansat af 685.553 kr.

Det fremgår, at dine personlige skatteoplysninger hos SKAT, at lønindkomsten vedrører perioden 1/1-2006 – 31/8-2006.

For indkomståret 2007 lader du dig forskudsregistrere uden lønindkomst, men med

250.000 kr. i ”Anden personlig indkomst” og bliver pålignet B-skat.

Du undlader imidlertid at indsende selvangivelse for indkomståret 2007 og da årsopgørelsen dannes

automatisk hos SKAT bliver du skatteansat med personlig indkomst på 0 kr.

Det resulterer i en overskydende skat på 51.875 kr., som SKAT dog først udbetaler, når det er

konstateret, om der er gæld.

Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at SKAT ikke udtager din selvangivelse til kontrol i

forbindelse med udbetalingen af den overskydende skat og det er åbenlyst meget let at se, at din

skatteansættelse for 2007 ikke er korrekt. Du har ingen indkomst og du har forskudsregistreret

anden personlig indkomst.

Da SKAT i 2009/2010 får kontroloplysninger fra [finans1] om overførslerne til din bankkonto er

det også åbenlyst enkelt og let for dem at se, at der er noget galt med dine skatteansættelser og

at svaret herpå ligger lige for med pengene fra udlandet, men de bruger ikke kontroloplysningerne og kontakter dig ikke. (...)

Konklusion

Du skal henholde dig til dine tidligere udtalelser som refereret i Skatteankestyrelsens

sagsfremstilling og bede om, at mit notat tilføjes sagen.

Du skal fastholde, at skatteansættelserne er forældede og ugyldige. Du skal bede om, at sagen

afgøres af Landsskatteretten.

SKAT udtog ikke i tide din sag til kontrol og undlod, da de foretog skatteansættelsen at oplyse om,

at kontroloplysningerne allerede forelå i 2009/10, hvilket de først berigtigede i deres udtalelse til Skatteankestyrelsen.

De domme som SKAT har henvist til i skatteansættelsen omhandler sagsforløb, hvor SKAT tog kontakt til skatteyderne relativt kort tid efter kontroloplysningerne forelå og også det gjorde de også i den seneste Højesterets dom, som i modsætning til din sag omhandlede meget konplicerede skatteforhold.

Endelig vil jeg bemærke, som det allerede fremgår af sagen, at SKATs Juridiske administration allerede den 25. maj 2016 meddelte dig, at indkomstårene straffemæssigt var forældet. Selvom en straffesag og ansættelsessag skal ses som to uafhængige søjler, så må det lægges til grund, at Juridisk Administration vurderede at kontroloplysningerne forelå allerede i 2009/2010 og dermed var den 5 årige forældelsesfrist overskredet. Hvis de havde lagt til grund, at kontroloplysningerne først forelå i 2015, så var den strafretlige forældelse ikke indtrådt. ”

Landsskatterettens afgørelse

Ekstraordinær genoptagelse

SKAT kan som udgangspunkt ikke varsle ændring af skatteansættelsen for et indkomstår senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal herefter foretages senest den 1. august i fjerde år efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1.

Undtaget herfra er tilfælde hvor betingelserne for suspension af den almindelige genoptagelsesfrist er opfyldt. Ansættelsesfristen kan suspenderes, hvis den skattepligtige forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

De urigtige skatteansættelser for indkomstårene fra 2006 og 2007 beror på forsømmelser, der vedrører flere indkomstår, vedrører ikke uvæsentlige beløbsstørrelser og vedrører forhold omfattet af klagerens selvangivelsespligt.

Klageren findes på denne baggrund ved grov uagtsomhed at have forårsaget, at klagerens skatteansættelse for de påklagede indkomstår har hvilet på et urigtigt grundlag.

SKAT har derfor med rette kunnet suspendere den ordinære ansættelsesfrist jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Reaktionsfrist

Ansættelse udenfor den ordinære ligningsfrist kan alene gyldigt foretages, hvis ansættelsesændringen er varslet overfor den skattepligtige, senest 6 måneder fra det tidspunkt, hvor skattemyndigheden har fået kundskab om det forhold der begrunder suspension af den ordinære ligningsfrist, jf. skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2. Ansættelsen skal herefter foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt.

Kundskabstidspunktet er efter praksis det tidspunkt, hvor SKAT er kommet til kundskab om, at en skatteansættelse er urigtig eller ufuldstændig, og at dette beror på et groft uagtsomt eller forsætligt forhold hos den skattepligtige eller en person der har handlet på den skattepligtiges vegne, jf. SKM2018.481.HR.

Klageren har for indkomstårene 2006 og 2007 modtaget lønindbetalinger fra [virksomhed1] Ltd. hvor klageren var ansat i de pågældende indkomstår. Lønindbetalingerne udgjorde 173.597,31 kr. for indkomståret 2006 og 270.599,99 kr. for indkomståret 2007. Klageren har ikke selvangivet lønindbetalingerne.

SKAT har ifølge det oplyste modtaget oplysninger fra [finans1] om udenlandske overførsler til klagerens konto. SKAT har i deres høringssvar bekræftet, at oplysningerne er modtaget i forbindelse med Projekt Money Transfer, men at oplysningerne ikke blev bearbejdet og udtaget til kontrol under Projekt Money Transfer.

Ved Projekt Money Transfer II blev overførslerne udtaget til kontrol, hvorefter klageren blev anmodet om oplysninger om overførsler fra [virksomhed1] Ltd., den 27. oktober 2015. Klageren blev herefter indrømmet fristudsættelse til den 27. november 2015, og blev indrømmet yderligere fristudsættelse til den 29. december 2015. Klageren fremsendt de sidste oplysninger om overførslerne den 6. januar 2016.

Da det ikke på baggrund af Money Transfer-oplysningerne i sig selv har været muligt at fastslå, i hvilket omfang overførslerne har vedrørt ikke-selvangivet skattepligtig indkomst, finder Landsskatteretten, at reaktionsfristen må regnes fra den 6. januar 2016, hvor klageren har sendt de sidste oplysninger vedrørende de modtagne overførsler, og der herved har forelagt tilstrækkelige oplysninger om overførslerne til at foretage en korrekt ansættelse.

Forhøjelserne af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2006 og 2007 er varslet den 12. januar 2016, hvorefter forhøjelserne er gennemført den 11. februar 2016.

Reaktionsfristen på 6 mdr. er derfor overholdt.

Fradrag for diverse udgifter

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, litra a.

Lønmodtageres udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde kan fradrages i det omfang, de samlede fradragsberettigede udgifter overstiger et grundbeløb der for 2006 og 2007 udgjorde 3.000 kr, jf. ligningslovens § 9, stk. 1 (dagældende LBK nr. 995 af 7. oktober 2004 og LBK nr. 1061 af 24. oktober 2006).

Bevisbyrden for, at der er afholdt fradragsberettigede udgifter påhviler den skattepligtige, jf. SKM2004.119.ØLR.

Klageren har oplyst, at han i tilknytning til ansættelsesforholdet ved [virksomhed1] Ltd. har afholdt udgifter til kontorhold og lignende diverse udgifter. Klageren har ikke fremlagt dokumentation for udgifterne eller fremlagt ansættelseskontrakt. Klageren har nedlagt påstand om at et skønsmæssigt fradrag for udgifterne på 6.000 kr. pr. år anerkendes for indkomstårene 2006 og 2007.

Klageren har ikke ved objektive momenter godtgjort, at have afholdt fradragsberettigede lønmodtagerudgifter, og der er derfor ikke grundlag for at indrømme et skønsmæssigt fradrag for lønmodtagerudgifter for indkomstårene 2006 og 2007.

SKATs afgørelse stadfæstes.