Kendelse af 14-11-2016 - indlagt i TaxCons database den 03-02-2017

Der klages over, at SKAT har givet afslag på at genoptagelse af skatteansættelsen i medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

SKAT har givet afslag på at genoptage skatteansættelsen for 2012.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Af de indberettede oplysninger for 2012 (R75) fremgår, at klageren havde en lønindkomst på 457.503 kr. fra [virksomhed1] A/S. Endvidere fremgår, at der er indberettet gæld til [finans1] A/S, forbrugslån til bl.a. 3 [virksomhed2] A/S på i alt 1.105.815 kr. og renteudgifter på lån på i alt 109.434 kr.

Klageren indberettede via TastSelv på et ikke nærmere oplyst tidspunkt, at hun havde haft renteudgifter til [finans2] ApS/[finans3] ApS i 2012 på 286.507 kr. Indberetningen udløste ikke automatisk udskrivning af en ny årsopgørelse for 2012, idet indberetningen blev udtaget til manuel kontrol på grund af beløbet størrelse.

Ved en afgørelse af 27. juni 2014 godkendte SKAT ikke fradrag for renteudgifterne på 286.507 kr., som klageren havde indberettet via TastSelv. Følgende fremgår af SKATs afgørelse:

”Ej godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter vedrørende lån til [finans2] ApS, jævnfør Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e (se begrundelse nedenfor) 286.507 kr.”...

” Begrundelse

SKAT kan ikke godkende fradrag for renteudgifter, som følge af dit engagement med [finans2] ApS og [finans3] ApS.

Det er SKATs vurdering, at de såkaldte lån er uden økonomisk realitet og udelukkende oprettet for at opnå rentefradrag (skattearrangement). Derfor er der ikke fradragsret for tilskrevne renter heraf.

Det er en forudsætning for at få fradrag for renteudgifter, at der dels er tale om reelle renteudgifter, og at der er tale om et retligt forpligtende gældsforhold.

Som det fremgår af Skattekontrollovens § 10 F, er det udbyderens pligt at dokumentere realiteten i sådanne gældsforhold. Skattekontrollovens § 10 F, lyder:

Den, der som udbyder eller formidler erhvervsmæssigt har bistået en skattepligtig med anskaffelse af formuegoder eller finansielle instrumenter og hel eller delvis finansiering heraf (skattearrangement), har, når formålet hermed fortrinsvis er at nedbringe eller udskyde skattebyrden, pligt til over for told- og skatteforvaltningen at dokumentere realiteten i de nævnte dispositioner og af de aktiver og passiver m.v., der indgår heri.

SKAT har kendskab til ovennævnte udbydere, og har tidligere forgæves forsøgt at indhente den nævnte dokumentation.

Du har indsendt dokumentation i form af indfrielse af 2 konti (lån) hos [finans2] ApS, ved kontoudtog fra [finans3] ApS. Der er tale om kontoudtog, der viser, at de involverede selskaber flytter penge og tilgodehavender (med dit navn og låneaftalenummer påført) rundt mellem hinanden.

Dette dokumenterer ikke, at du har fået udbetalt reelle lån fra de nævnte selskaber. Der er ikke modtaget kontoudtog, der viser, at du har betalt det fratrukne rentebeløb eller andet materiale, der kan godtgøre, at du er berettiget til et rentefradrag vedrørende din aftale med de nævnte selskaber, trods gentagne anmodninger om indsendelse heraf.”

Det fremgår af SKATs afgørelse af 27. juni 2014, at der er givet klagevejledning til Skatteankestyrelsen, og det er oplyst, at Skatteankestyrelsen skal have klagen senest tre måneder efter den dag, hvor skatteyderen har modtaget SKATs afgørelse.

I et brev af 1. maj 2015 klagede [virksomhed3] v/[person1] til SKAT over SKATs afgørelse af 27. juni 2014. Det fremgår af klagen, at der er nedlagt en principal påstand om, at SKAT godkender fradrag for renteudgifter på 286.507 kr. Der er nedlagt en subsidiær påstand om, at SKAT genoptager skatteansættelsen for 2012, og at klageren i forbindelse med genoptagelsen får godkendt renteudgifter på 286.507 kr. Af klagen fremgår endvidere bl.a., at klageren i 2012 har investeret i et selskab benævnt [finans4].dk, og at klageren har finansieret investeringen ved at optage lån i [finans2] ApS.

Det er videre oplyst:

”Projektet [finans4].dk har været udbudt til en større kreds af investorer, der tillige har finansieret deres køb af ejerandele i selskabet ved optagelse af lån hos [finans2] ApS. [finans2] ApS har senere overdraget alle gældsbrevene, inklusiv klagerenens gældsbrev til [finans3] ApS. [finans3] ApS indfriede [finans2] ApS´ krav mod klagerenens gæld den 28. december 2012. Dette fremgår af udskrift fra [finans3] ApS bank af 28. december 2012, der vedlægges som sagens bilag 1...”

SKATs afgørelse i klagerens sag er i overensstemmelse med SKATs afgørelse af andre investorer i [finans4].dk´s sag. Landsskatteretten har stadfæstet SKATs afgørelser vedrørende SKATs underkendelse af rentefradraget. Den første sag, som Landsskatteretten afgjorde, er offentliggjort som SKM2015.157 LSR. Sagen blev afgjort af Landsskatteretten den 13. januar 2015, og sagen har sagsnr. 13-5382574.

[finans2] ApS er stiftet den 26. august 2008 med en kapital på 80.000 kr. af murermester [person2], Spanien. [finans2] ApS blev opløst efter konkurs den 15. april 2014.

Selskabets navn ved stiftelsen var [virksomhed4] ApS. Den 16. februar 2012 ændrede selskabet navn til [finans2] ApS og kapitalen blev forhøjet med 1.875.000 kr. ved konvertering af gæld. Allerede forinden navneændringen blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, anvendte selskabet navnet [finans2] ApS.

[person2] udgjorde direktionen indtil selskabet den 23. april 2013 trådte i likvidation. Selskabet havde adresse på [adresse1] A, [by1]. Der er én offentliggjort årsrapport for selskabet.

Af årsrapporten for perioden 26. august 2010 – 31. december 2011 for [finans2] ApS fremgår, at selskabets hovedaktivitet er at formidle lån til private. Selskabet tilbyder, at investere låntagers lån i internationale projekter indenfor turisme, så som resortbyggeri og allotmentopkøb af fly- og cruisebilletter. Af ledelsesberetningen fremgår i øvrigt følgende:

”Selskabet formidler lån, der optages gennem investorer. Selskabet har således ikke selv haft brug for en stor kapital. Der har ligeledes heller ikke været brug for at investere i kontorfaciliteter i Danmark, hvor selskabet lejer sig ind i et kontorfællesskab. Ligeledes har vi i opstarten benyttet os af udelukkende ekstern konsulentydelse samt bogholderi- og kontorservice. Alligevel har der været betydelige stratomkostninger, hovedsageligt under etableringen af samarbejde med internationale långivere... (udeladt)”

Af selskabets balance fremgår under aktiver værdipapirer på 143.640.550 kr. og under passiver et finanslån på 143.840.000 kr. Under pantsætninger og sikkerhedsstillelser er oplyst, at selskabet har stillet sin beholdning af værdipapirer til sikkerhed for finanslån.

Under navnet [finans2] ApS udbød selskabet i 2010/2011 investorer at deltage i et investeringsarrangement kaldt ”[finans4].dk”.

Følgende fremgår af en standardtegningsaftale for [finans4].dk:

”Investor tegner herved 100 stk. andele (minimum 40 stk.) a kontant kr. 10.000,00 til kurs 100 i [finans4] eller i alt nominelt kr. 1.000.000,00 af [finans4] kapitalen. Investor forpligter sig til at indbetale beløbet kontant til [finans4], enten ved eget indskud eller/og eller lån af [finans4]´s samarbejdspartner og garantistiller, jf. særskilt lånedokument og garantiaftale.

Investor erklærer herefter følgende: Jeg er gjort bekendt med [finans4]´s betingelser, og jeg har læst og accepteret [finans4]´s hjemmeside med den foreliggende investorinformation, salgs- og projektbeskrivelse samt vedtægter og investoroverenskomst for [finans4], herunder de integrerede garantier og bestemmelser, som jeg ligeledes ved min underskrift har accepteret og godkendt, samt i øvrigt at have modtaget alle relevante og ønskede oplysninger.

Hæftelen er beløbsmæssigt begrænset til summen af de af mig erhvervede andele i [finans4] (som anført ovenfor) med fradrag af kontante indbetalinger, hvorfor jeg ikke påtager mig nogen hæftelse i forbindelse med investering i [finans4]. Ligesom der ikke kræves kreditvurdering. Min økonomiske risiko beløber sig således til købsprisen alene med fradrag af den til [finans4] tilknyttede garantiaftale.

Jeg er bekendt med og accepterer, at nærværende aftale og den heraf følgende betalingsforpligtelse er bindende for mig. Ved manglende betaling er jeg ligeledes bekendt med og accepterer, at jeg kan ekskluderes af [finans4] samt af [finans4]´s samarbejdspartner og garantistiller. Såfremt denne betingelse ikke kan opfyldes, er sælger berettiget til at annullere nærværende aftale.

Investor giver ved sin underskrift af nærværende tegningsaftale fuldmagt til bestyrelsen i [finans4] med dennes ret til videredelegere til i forbindelse med kapitalforhøjelser på investors vegne at tegne de nye andele i de generalforsamlingsprotokollater, som dokumenterer generalforsamlingens vedtagelse af kapitaludvidelsen med op til nominelt kr. 80.000.000 (8.000 andele) og til på investors vegne at stemme på generalforsamlinger til vedtagelse af pågældende og efterfølgende kapitaludvidelser, samt til at udarbejde, registrere og underskrive enhver anden form for dokumentation, der måtte være nødvendig til gennemførelse af registreringen af tegningen af andelene omfattet af denne tegningsaftale.”

Samtidig med, at investor underskrev tegningsaftalen, udstedte [finans2] ApS som garantistiller og kautionist en garanti. Garantien har ifølge et standarddokument for en investering og lån på 1 mio. kr. følgende ordlyd:

” § 1

Garantistiller garanterer overfor investor, at akkumuleringen af investors investerede kapital nominelt kroner 1.000.000,00, i henhold til den indgåede tegningsaftale med investor, over en periode på 5 år fra 01.01.2011 vil blive udviklet med en gennemsnitlig årlig stigning på 17 %. Dette svarer til, at den opgjorte akkumulerende kapital den 31.12.2015 vil være udviklet til en garanteret minimumsværdi på kr. 2.149.450,00, beregnet for den 5 års investeringsperiode.

Garantien forfalder til udbetaling til investor med det manglende beløb, såfremt den akkumulerende kapital ikke har opnået den garanterede minimumsværdi senest den 31. december 2015.

§ 2

Sikkerhed: Garantistiller kautioner overfor investor.

Kautionen omfatter følgende: Garantistiller giver garanti for til enhver tid at ville købe investeringen samt renter af investor til kurs 100 svarende til kr. 1.000.000,00, med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage.

§ 3

Der gives endvidere direkte, ubetinget og fuld modregningsadgang i lånet, udstedt af Garantistiller, på kr. 1.000.000,00, såfremt investeringen ikke har givet det lovede afkast jf. pkt. 1 ovenfor. Samme modregningsadgang i lånet, gives ligeledes af garantistiller til investor i forhold til pkt. 2 ovenfor.

§ 4

Garantien bortfalder uden yderligere krav mod garantistiller, når den investerede kapital er blevet endeligt opgjort eller realiseret til mindst den aftalte minimumsværdi på kr. 2.192.450,00 senest den 31.12.2015.”

For [finans2] ApS har en person med en ikke læsbar underskrift underskrevet. Der blev udformet andre ligelydende standarddokumenter vedrørende andre lån.

Samtidigt med, at investor underskrev tegningsaftalen og [finans2] ApS udstedte kautionen og garantien, underskrev investor et gældsbrev vedrørende låneaftalen. Af f.eks. en standard låneaftale for et lån på 1.000.000 kr. fremgår følgende:

”Debitor:

erkender herved at skylde

Kreditor:

[finans2] – CVR nr. [...1]

[adresse1]

[by1]

(herefter ”kreditor”)

Lånets størrelse:

Kr. 1.000.000,00

Rente og betalingsvilkår

Gældsbrevet forrentes fra den 01.01.2011 med en fast rente på 15 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld. Den årlige ydelse udgør kr. 150.000,00. Ydelsen udgør alene renter, idet gældsbrevet indestår afdragsfrit i perioden 01.01.2011 til 31.12.2015.

Den årlige terminsydelse betales over 12 terminer hver den sidste hverdag i måneden. Terminsbetalingernes forfaldsdatoer samt størrelser fremgår af amortisationsplanen på siderne 4 og 5 som er vedhæftet som et integreret dokument til nærværende pantebrev.

Opsigelse:

Gældsbrevet er et stående lån, med en løbetid på 5 år. Gældsbrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt indtil udløb.

Uden yderligere opsigelse står gældsbrevet til fuld og endelig indfrielse i sin helhed senest den 31.12.2015

Gældsbrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvist, men et opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage, til kurs 100.

Øvrige oplysninger:

Gældsbrevet er omfattet af lov om kreditaftaler. Kreditoplysningerne (side 3) samt amortisationsplan (siderne 4 og 5) er vedhæftet som integrerede dokumenter til nærværende gældsbrev.

Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Nærværende gældsbrev er ikke et omsætningsgældsbrev, hvorfor fordringen/gældsbrevet ikke kan overdrages til 3. part.

Betalingen af terminsydelser skal ske via BS. Sker betaling af terminsydelser ikke via BS, er kreditor berettiget til at opkræve kr. 40,00 pr. opkrævning.

Misligholdelse:

Udebliver en ydelse i mere end 8 dage, er hele restgælden, med tillæg af forfaldne renter og samtlige andre kreditomkostninger, forfalden til betaling. Det samme gælder, hvis debitor dør, får gældssanering, erklæres konkurs eller anmelder betalingsstandsning. Debitor har modtaget kopi af dette gældsbrev, som kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse uden forudgående dom.”

Af amortisationsplanen fremgår, at der hver måned skal betales 12.500 kr., i alt 150.000 kr. årligt, og for 5 år, i alt 750.000 kr., såfremt lånebeløbet er 1.000.000 kr.

Som en integreret del af låneaftalen fik investor af [finans2] ApS tilbudt en opsparing i en BonusFerie-ordning. BonusFerie-ordningen er f.eks. beskrevet således:

”Vi gør drømme til virkelighed.

Oplev den verden, hvor vi investerer. Vi har de bedste forbindelser og skaffer de bedste priser. Du kan simpelthen spare op til netop din drømmeferie – eller du kan vælge at lade din opsparing betale hvert år og så selv spæde til afhængig af, hvordan du vil på ferie. Efter det første år stiger din disponible BonusFerie måned for måned – indtil den dag, du vil cashe in – og vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Nøgletal for investeringen:

Årlig udbetaling til en BonusFerie

Kr. 9.600.00

Første gang efter 12 måneder

Efter 1 år føres til BonusFerie

Kr. 800,00

Pr. måned

Estimeret fortjeneste efter 5 år

Kr. 133.620,00

Efter skat

Indbetaling pr. måned

Kr. 4.000,00

Indbetaling dækkes med:

Skatteværdi af renteudgift pr. md.

Kr. 4.000,00

Overskud/underskud pr. md.

Kr. 0,00

Du kan frit vælge mellem de mange fantastiske feriemuligheder!

Beløbet kan også udbetales kontant, men vil så blive fratrukket 15 %. Benytter du beløbet til ferie får du fuld valuta for pengene.

Regionskontor:

[by2]

Adresse:

[adresse2]

[by2]

Mail:

[...@...dk]

Konsulent:

Navn:

[person3]

Telefon:

...

Mail:

[...@...dk]”

[finans3] ApS har i et brev af 1. september 2012 til en navngiven potentiel investor bl.a. oplyst følgende:

”[finans3] formidler lån til private. Vi samarbejder med en stor international finansgruppe, og samme investerer vi i verdens største business: Turistbranchen!

Volumen er vigtigt på den internationale scene, hvor vi operer. Derfor samler vi en række gode, danske investorer, som deltager i projekterne sammen med os – men helt uden risiko. Vi tilbyder lån til investering, men stiller samtidigt garanti for investeringen. Derfor lover vi heller ikke de store afkast, men en sikker bundsolid investering.”

[finans3] ApS har i et salgsbrev oplyst følgende:

”Ingen vil kunne miste penge

Det har været altafgørende, at jeg sikre mine kunder.

Det er lykkes mig, at finde en garanteret investering, og en lånemulighed, hvor vi låner dig alle pengene. Det der er helt specielt er, at du får en skriftlig garanti, som sikre at du tjener penge – og garantere at dine egne penge aldrig kommer i spil.

Hvordan skaffer du penge til investeringen

Du låner alle pengene – billigere end det du er garanteret i udbytte af din investering = overskud til dig.

Hvad hvis du er registreret i RKI?

Vi er så sikre på denne investering, at vi også tilbyder investeringen til dem der har udfordringer i økonomien. Her anbefaler vi ofte, at du bruger investeringen til at få ryddet op i din økonomi. Vi hjælper dig gerne med en plan.

Kan du komme ud af investeringen før tid

Vi har også sørget for, at hvis du har behov for at komme ud af engagementet før tiden, skal du blot meddele os det. Du har en modregningsret, så lånet altid kan indfries med investeringen. Du går selvfølgelig glip af udbyttet ved udløbet af investeringen.

Hvad sker der teknisk

Vi laver en kassekredit til dig, hvor vi administrer det hele for dig. Vi hjælper med din forskudsregistrering. Vi hjælper dig med, at etablere en fast månedlig overførsel af skattebesparelsen.

Skat

Renterne trækker du selvfølgelig fra, som alle andre renter. Din skattebesparelse indbetaler du til os, så din daglige økonomi er uændret.

Hvad koster det at være med i investeringen

Ingenting – Du låner alle pengene til investeringen – både i starten og løbende. Du skal kun indbetale det du får ekstra udbetalt.

Bonus

Du vil få mulighed for at hæve en bonus hvert år.

Bonussen vil du kunne bruge til en delebil (mand og hustru deler), et dele-fritidshus, ferierejse. ”gældssanering” eller hvad du har lyst til.

Altså ingen forandring hos dig, ud over, at du får del af en bil, et fritidshus eller lidt mere luft i økonomien.

Udbetaling

Efter 7 år vil overskuddet af investeringen blive udbetalt, og du vil komme til at betale skat af din avance. Som sædvanlig bliver skattevæsenet den største vinder, men der bliver også en fornuftig gevinst til dig.

Risiko

Dine penge er sikret. Dem kan du ikke miste. Hvis vi skal tale om en risiko, så er det, at hvis det ikke lykkes, at tjene penge i [finans4] Inc., så er der en mulighed for, at du ikke får din gevinst.

Det er for godt til at være sandt

Det var min første reaktion, da jeg hørte om denne mulighed, men efter at have undersøgt tingene i mere end et halvt år, har min hustru og jeg prøvet det i praksis, og det virker.

Vor økonomi har fået det meget bedre, og nu bruger vi vort fritidshus, som det første dele-hus, hvor vi begge har de 2 første dele. Vi har også en dele-bil.

Jeg går altid selv forrest, så jeg ved præcist hvad der sker.

Interesseret?

Hvis du er nysgerrig, og vil vide hvad du kan få ud af en investering, så ring og aftal et besøg hos mig/os. Jeg arbejder hjemmefra, og du bliver inviteret ind i vort hjem, for her er intet at skjule.

Du tager din NEM-id med, så jeg kan beregne, hvad du kan få ud af en investering hos os.

Med venlig hilsen

[person3]

[adresse3]

[by3]

Tlf. ...

[...@...dk]”

Af en medfølgende investeringsoversigt for 100 stk. investeringsbeviser a 10.000 kr. fremgår følgende:

År

Årlig Bonus-

Ferie udbetaling

Årlig

rente-

udgift

Årlig ud-

betaling anvendes

til delvis dækning af renter

Årlig

indbetaling

Indbetaling

Skatteværdi

af renteudgift. Dækker årlig

indbetaling

Forskel

Akkumu-

leret in-

vestering.

Primo

året

1

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.000.000

2

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.170.000

3

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.368.900

4

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.601.613

5

9.600

150.000

102.000

48.000

4.000

4.000

0

1.873.887

I alt

48.000

510.000

2.192.448

Opgørelse af investeringen efter 5 år:

Investeringens værdi ved afslutningen

2.192.448 kr.

Hovedstolen lån

-1.000.000 kr.

1.192.448 kr.

Skat

500.828 kr.

Udbetalt i de 5 år

558.000 kr.

-1.058.828 kr.

Estimeret nettogevinst efter 5 år

133.620 kr.

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt overdrog [finans2] ApS sine låne- og investeringsarrangementer til [finans5] ApS og [finans3] ApS. Overdragelsen skulle være sket med virkning fra 1. december 2012.

[finans5] ApS er stiftet den 17. august 2007 af [person4] under navnet [virksomhed5] ApS. [person4] udgjorde direktionen. [person4] udtrådte af direktionen den 11. december 2012, hvor [person3] ([person3]) indtrådte i direktionen. Selskabet ændrede adresse til [person3]s private bopæl. Selskabets formål blev ændret fra detailhandel til finansiering og administration samt hermed beslægtet virksomhed. Af årsrapporten for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 fremgår, at omsætningen udgjorde 85.024 kr. mod 0 kr. i 2011. Af balancen fremgår under materielle anlægsaktiver andre anlæg, driftsmateriel og inventar på 129.387.091 kr. Under gæld er optaget gæld til banker på 129.257.370 kr. I regnskabet for 2013 udgør de tilsvarende tal hhv. 0 kr., 0 kr. og 0 kr. Anpartskapitalen i selskabet udgjorde ifølge årsberetningen i 2012 125.000 kr. og i 2013 0 kr.

[finans3] ApS er stiftet den 4. september 2009 med en kapital på 80.000 kr. af [person3], som også udgjorde direktionen. Selskabets formål er finansiering og administration samt dermed beslægtet virksomhed. Der foreligger ingen offentliggjorte årsrapporter for selskabet. Selskabet blev den 22. august 2014 sendt til tvangsopløsning, og den 21. december 2014 blev selskabet opløst.

Den 25. februar 2013 varslede SKAT et kontrolbesøg på [finans2] ApS´s forretningsadresse. I varslingsbrevet bad SKAT om, at følgende materiale blev fremlagt til SKATs gennemgang:

En afstemning mellem renteindtægter bogført i selskabet og renteudgifter indberettet til SKAT på låntagere,
Sagsmappe på hver enkelt låntager, herunder låneansøgning, gældsbrev og øvrige aftaler m.v.,
Kontoudtog vedrørende samtlige bevægelser (udbetalinger/indbetalinger) på låneforholdet for hver enkelt låntager fra lånets etablering og frem til 31. december 2012,
Selskabets balancer pr. 31. december 2010, 31. december 2011 og 31. december 2012
Selskabets bankkontoudtog for samtlige danske og udenlandske ud- og indlånskonti for perioden 28. august 2010 – 31. december 2012,
Redegørelse for selskabets daglige drift, (Selskabet ikke er registreret for a-skat og lønsumsafgift) herunder hvordan den daglige ledelse og de konsulenter, som selskabet anvender honoreres,
Selskabets revisionsprotokol.

SKAT blev telefonisk kontaktet af en person, som præsenterede sig som [person5]. Han oplyste, at han repræsenterede [finans2] ApS og bad om, at mødet blev udsat til den 21. marts 2013. SKAT imødekom anmodningen. Det blev aftalt, at selskabet forinden mødet skulle sende prospektmaterialet på de låne- og investeringsarrangement, som selskabet udbød. Den 20. marts 2013 aflyste [person5] mødet på grund af, at selskabets direktør var blevet indlagt på hospitalet. Han oplyste, at selskabets adresse var et kontorhotel.

SKAT indgav den 8. april 2013 politianmeldelse mod personkredsen bag [finans2] ApS, [finans5] ApS og [finans3] ApS. Politiet foretog den 4. juni 2013 ransagning hos bl.a. [person3].

SKATs afgørelse

Klageren har bedt om at få ændret grundlaget for sin skat for 2012. Henvendelsen er behandlet som en anmodning om ordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, idet den ikke falder ind under reglerne om omgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 29 eller principperne om tilbagekaldelse, jf. Den juridiske vejledning afsnit A.A.5.

SKAT har ikke ændret grundlaget for klagerens skat, da der ikke er fremkommet nye faktiske eller juridiske oplysninger af relevans for sagen, der begrunder en fornyet sagsbehandling.

Både den primære og subsidiære påstand i anmodningen om genoptagelse vedrører formalitetsindsigelser vedrørende SKATs afgørelse af 27. juni 2014. Det er bl.a. gjort gældende, at SKATs afgørelse ikke er korrekt begrundet, fordi SKAT i afgørelsen ikke, som i Landsskatterettens afgørelse af 14. januar 2015 i sag nr. 13-5382574 har henvist til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

SKAT har i sin afgørelse af den 27. juni 2014 henvist til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e og til skattekontrollovens § 10 F, ligesom det også er tilfældet i Landsskalterettens afgørelse af den 13. januar 2015. Begge afgørelser er således behandlet efter samme materielle regler, og i begge afgørelser henvises til, at gældsforholdet ikke er anset for reelt, hvorfor fradrag for renter ikke godkendes, jf. statsskattelovens § 6, stk. l, litra e.

Det er derudover bl.a. gjort gældende, at det er godtgjort, at klageren er bundet af de indgåede aftaler [finans2] ApS, og at klageren derfor også er bundet over for [finans3] ApS.

Da SKAT ikke har modtaget nye faktiske oplysninger siden SKAT traf afgørelse i sagen den 27. juni 2014, har SKAT afslået at genoptage skatteansættelsen.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKAT skal genoptage klagerens skatteansættelse.

Klageren har i 2012 investeret i et selskab benævnt [finans4].dk.

Klageren har finansieret investeringen i selskabet ved at optage lån i [finans2] ApS.

Projektet [finans4].dk har været udbudt til en større kreds af investorer, der tillige har finansieret deres køb af ejerandele i selskabet ved optagelse af lån hos [finans2] ApS.

[finans2] ApS har senere overdraget alle gældsbrevene, inklusiv klagerens gældsbrev til [finans3] ApS. [finans3] ApS indfriede [finans2] ApS' krav mod klagerenen ved betaling af klagerenens gæld den 28. december 2012. Dette fremgår af udskrift fra [finans3] ApS bank af 28. december 2012, der vedlægges som sagens bilag 1.

Heraf fremgår følgende betalinger:

”...

Beløb

-133.003,00

Tekst

Lånenr. [...55]

Bankens reference nr,

[...1]

Modtagers kononummer

[...41]

Besked til modtager

Indfrielse af kontonr. [...55]

Hos [finans2] iht. særskildt

opgørelse

Afsender

[finans3] ApS

[adresse4]

[by3]

....

Beløb

-153.504,00

Tekst

Lånenr. [...83]

Bankens reference

[...2]

Modtagers kontonummer

[...74]1

Besked til modtager

Indfrielse af kontonr. [...83]

Hos [finans2] iht. særskildt

opgørelse

[finans3] ApS

[adresse4]

[by3]

SKAT indledte en undersøgelse af klageren den 30. september 2013.

SKAT traf den 14. juni 2014 afgørelse om, at klageren ikke havde ret til at fradrage 286.507 kr. i sin indkomst for indkomståret 2012.

Det fremgår af afgørelsen, at klageren er nægtet fradrag for renterne med henvisning til skattekontrollovens § 10, der pålægger udbyderen af projektet, at bevise realiteten i projektet.

En anden investor i samme projekt, der havde modtaget en afgørelse med en ensartet begrundelse, påklagede afgørelsen til Landsskatteretten.

Landsskatteretten traf afgørelse den 13. januar 2015. Af afgørelsen fremgår det, at Landsskatteretten nægter den pågældende fradrag for renter, idet den pågældende ikke havde fremlagt bevis for gældsforpligtelsen i form af gældsbreve. Nægtelsen havde hjemmel i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

SKAT traf den 19. oktober 2016 afgørelse om, at SKAT ikke omgør eller genoptager klagerens skatteansættelse, idet SKAT ikke finder, at der er nye faktiske eller retslige oplysninger.

Der skal ske genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, fordi der er nye retslige oplysninger i sagen, SKATs nægtelse af at godkende fradrag for renter er sket med henvisning til skatteforvaltningslovens § 10, stk. 1, og Landsskatteretten har i sag nr. 13-5382574 af 13. januar 2015 begrundet afgørelse med, at klageren ikke har opfyldt bevisbyrden i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e. Landsskatteretten er en overordnet myndighed, hvis afgørelser [Skattecentret] skal efterkomme. Der er ikke hjemmel i skattekontrollovens § 10, stk. 1, til at nægte klageren rentefradrag. Det vil stride mod lighedsprincippet at nægte klageren rentefradrag af indberettede renter, når Landsskatteretten har afgjort, at skattekontrollovens § 10, stk. 1, ikke finder anvendelse. SKATs afgørelse er derfor ugyldig. Der er nye oplysninger i sagen. Klageren har fremlagt beviser for, at klagerens gæld er overtaget af [finans3] ApS. Dette beviser, at klageren er bundet af de indgåede aftaler. Klageren er derfor berettiget til at få sin skatteansættelse for 2012 genoptaget.

Landsskatterettens afgørelse

Af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, fremgår, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e fremgår, at renter af gæld er fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det fremgår udtrykkeligt af SKATs afgørelse af 27. juni 2014, at SKAT ikke har godkendt fradrag for selvangivne renteudgifter vedrørende lån til [finans2] ApS, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

For at renteudgifter kan fradrages, skal der være en låneaftale, som både indeholder en retlig bindende forpligtelse til at betale gælden og forrente gælden. Det er en betingelse for fradrag, at dette kan dokumenteres af skatteyderen.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afslag på genoptagelse. Der ikke er fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der taler for, at ansættelsen ville have blevet anderledes, hvis oplysningerne havde foreligget, da SKAT foretog ansættelsen af klagerens indkomst for 2012.