Kendelse af 10-01-2020 - indlagt i TaxCons database den 21-03-2020

Journalnr. 16-0032872

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Selskabets

opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2013

Fradrag for lønudgifter til hovedanpartshaverens søn

0 kr.

45.731 kr.

0 kr.

Fradrag for telefonudgifter vedrørende hovedanpartshaverens søn

0 kr.

1.068 kr.

0 kr.

Maskerede udlodninger vedrørende de påklagede forhold

47.066 kr.

0 kr.

47.066 kr.

Indkomståret 2014

Fradrag for lønudgifter til hovedanpartshaverens søn

0 kr.

47.250 kr.

0 kr.

Fradrag for telefonudgifter vedrørende hovedanpartshaverens søn

0 kr.

864 kr.

0 kr.

Fradrag for udgift til køb af mobiltelefon til hovedanpartshaverens søn

0 kr.

5.320 kr.

0 kr.

Fradrag for udgifter til 3 venners deltagelse i tur til Norge

1.043 kr.

4.172 kr.

1.043 kr.

Fradrag for udgifter til Vin og reception i anledning af hovedanpartshaverens 50-års fødselsdag

0 kr.

1.996 kr.

0 kr.

Maskerede udlodninger vedrørende de påklagede forhold

68.091 kr.

0 kr.

68.091 kr.

Faktiske oplysninger

Selskabet med CVR-nr. [...1] er beliggende på adressen [adresse1], [by1]. Selskabet er stiftet den 1. maj 1997. Selskabets hovedaktivitet er at drive handels-, administrations-, konsulent-, finansierings- og investeringsvirksomhed.

Det fremgår af SKATs oplysninger, at selskabet ejer en andel af [virksomhed1] A/S, [adresse2], [by2].

Ifølge Virk.dk er selskabet ejet af [person1], der også er selskabets direktør.

Selskabet anvender kalenderåret som regnskabsår. Selskabets omsætning udgjorde henholdsvis 713.457 kr. i 2013 og 177.829 kr. i 2014. SKAT har oplyst, at selskabets skattepligtige resultater er selvangivet med henholdsvis 201.954 kr. i indkomståret 2013 og -195.620 kr. i indkomståret 2014.

Fradrag for lønudgifter til hovedanpartshaverens søn

Selskabet har fratrukket udgifter til løn vedrørende [person1]s søn med henholdsvis 45.731 kr. i indkomståret 2013 og 47.250 kr. i indkomståret 2014.

Følgende fremgår af SKATs afgørelse:

”...

[person2] har 26. marts 2011 underskrevet ansættelseskontrakt med [virksomhed2] ApS. [person2]

Olsen er søn af selskabet hovedaktionær [person1].

[person2] var på tidspunkt 13 år gammel.

Arbejdet består i kontorarbejde, samt øvrigt forefaldende arbejde. Der er ikke aftalt nogen fast ugentlig arbejdstid. Den normale effektive arbejdstid er aftalt til 12,5 timer pr. uge. Lønnen er aftalt til brutto 75 kr. pr. time og udbetales bagud. [person2] har desuden ret til ferie og feriegodtgørelse i henhold til ferieloven.

Der er if. lønindberetninger for 2013 udbetalt 45.731 kr. i A-indkomst.

Januar 2013

3.121,88 kr.

Februar-oktober 2013 (3.796,88 kr. pr. måned)

34.171,92 kr.

November - December 2013 (4.218,75 kr. pr. måned)

8.437,50 kr.

Der er if. lønindberetninger for 2014 udbetalt 47.250 kr. i A-indkomst.

Januar 2014

4.218,75 kr.

Februar- marts 2014 (3.796,88 kr. pr. måned)

7.593,76 kr.

April 2014

4.218,75 kr.

Maj - juli 2014 (3.796,88 kr. pr. måned)

11.390,64 kr.

August 2014

4.218,75 kr.

September- november 2013 (3.796,88 kr. pr. måned)

11.390,64 kr.

December 2014

4.218,75 kr.

Lønnen er udbetalt til [person2]s konto [...44]

[person1] har på møde 4. september 2015 oplyst, at der ikke foreligger arbejdssedler eller lignede, der dokumenterer omfanget af [person2]s arbejde for selskabet. Det oplyses, at arbejdet består i hjælp på kontoret, herunder bogføring og hjælp på [virksomhed1].

SKAT har som dokumentation for bankoverførsel modtaget kontoudskrift fra [person2]s konto. Her fremgår samtlige indbetalinger af løn, men også hævninger som f.eks.:

11. februar 2013 [virksomhed3] 7.145,73 kr. - oplyst af [person1], at det er køb af cykel. ([virksomhed3] er et lokalt [virksomhed4] i [by3].)

12. marts 2013 Kørekort 950 kr. - Er umiddelbart kørekort til [person3].

27. december 2013 Gave 58.000 kr. - oplyst af [person1], at han har modtaget gaven fra sønnen. Er bl.a. gået til betaling af sønnens cykel.

...

[person1] har oplyst, at [person2] har udført arbejde svarende til den udbetalte løn... Udgiften er dokumenteret ved lønsedler, og der er indeholdt og betalt AM-bidrag og A-skat af lønnen. Det er korrekt, at der ikke er udarbejdet timesedler, og at der ikke er tegnet arbejdsskadeforsikring...

... der er udbetalt kr. 58.000 til [person1] fra [person2]s konto... beløbet er hævet til dækning af købet af to cykler.

...”

SKAT oplyser, at de fakturaer selskabet har tilsendt [virksomhed1] A/S kun indeholder fakturering for konsulentydelser, kørsel og udgifter i forbindelse med [virksomhed5].

Telefonudgifter vedrørende hovedanpartshaverens søn

Selskabet har i regnskaberne for indkomstårene 2013 og 2014 fratrukket udgifter til telefonabonnementer m.v. til hovedanpartshaverens familie. Heraf udgør telefonabonnement m.v. vedrørende [person2] henholdsvis 1.068 kr. i indkomståret 2013 og 864 kr. i indkomståret 2014.

Selskabet har fremlagt kontospecifikation vedrørende selskabets udgifter til telefonabonnementer m.v.

I bilag 1, der er vedlagt SKATs afgørelse, fremgår en specifikation af selskabets afholdelse af telefonabonnementer m.v. for [person1]s familie ([person2], [person3] og [person4]). Det fremgår af specifikationen, at selskabet har afholdt telefonudgifter vedrørende familien med 3.486 kr. i indkomståret 2013 og 3.102 kr. i indkomståret 2014.

SKAT har oplyst, at ingen ansatte i selskabet er beskattet af fri telefon.

Følgende fremgår af SKATs afgørelse:

”...

[person1] har på møde 4. september 2015 oplyst, at familien bruger mobiltelefonerne privat.

Han var af den opfattelse, at beskatning af fri telefon dækkede alle husstandens telefon, fastnet og internet.

...

, men accepterer forhøjelsen af indkomsten, bortset fra at telefonudgifter til [person2]s telefon også er fradragsberettigede, da der jf. pkt. 8, er vores påstand, at [person2] er lønmodtager, og at der derfor kan gives fradrag for telefonudgifter til [person2] mod at han beskattes af fri telefon."

...”

Køb af mobiltelefon til hovedanpartshaverens søn

Selskabet har i regnskabet for indkomståret 2014 fratrukket udgifter til køb af mobiltelefoner til hovedanpartshaverens familie. Heraf udgør fradraget vedrørende købet af en mobiltelefon til [person2] 5.320 kr.

Selskabet har fremlagt kontospecifikation vedrørende konto 4920-småanskaffelser, hvor selskabets køb af mobiltelefoner er bogført. Selskabets køb af mobiltelefonen til [person1] er bogført som bilag 611 ”3-mobil”, og er udgiftsført med 5.320,44 kr. ekskl. moms.

Følgende fremgår af SKATs afgørelse:

”...

[person1] har på møde 4. september 2015 oplyst:

...

Bilag 330 er anskaffelse af mobiltelefon til datter. ([person3])

Bilag 611 er anskaffelse af mobiltelefon til søn. ([person2])

...

Revisor oplyser i brev af 20. november 2015, at ”... vedrørende fradrag for telefonudgifter for [person2], bør der også her gives fradrag for udgiften til køb af [person2]s telefon på 5.320 kr. mod at [person2] beskattes af fri telefon.

...”

Udgifter til 3 venners deltagelse i tur til Norge

Selskabet har i regnskabet for indkomståret 2014 fratrukket udgifter på i alt 4.172 kr. vedrørende 3 af hovedanpartshaverens venner, der har deltaget i et cykelløb i forbindelse med en tur til Norge.

Selskabet har fremlagt bilag 523, 524 og 526, der vedrører en færgebillet til 4 personer fra [by4] til [by5] i Norge, hotelophold og køb af mad i Norge. Udgifterne er bogført på konto 4040-Rejse og opholdsudgifter.

Følgende fremgår af SKATs afgørelse:

”...

[person1] har på møde 4. september 2015 oplyst:

...

Selskabet generelt anser rejser til cykelløb for promovering af [virksomhed5] for erhvervsmæssige, men [person1] deltager ofte selv i disse cykelløb.

...

? Bilag 523 - Færge til Norge for 4 personer (3 venner) Promovering af [virksomhed5].
? Bilag 524 - Hotel i Norge for 4 personer (3 venner) Promovering af [virksomhed5].
? Bilag 526 - Mad Norge (3 venner) Promovering af [virksomhed5].

...

[person1] har oplyst, at alle deltagerne på denne tur har promoveret [virksomhed5] ([virksomhed5]), bl.a. ved udelukkende at have sportstøj på med logo for [virksomhed5], og der bør derfor gives fradrag for denne udgift.

..."

Repræsentanten har oplyst, at indtægterne fra [virksomhed5] går ind i selskabet. [virksomhed5] er et ungdomsarrangement, hvor der bl.a. deltager tyskere, svenskere og nordmænd.

Ifølge [...dk] er [virksomhed5] et etableret 4-dages etape cykelløb, som fandt sted første gang i juli 2012.

Udgifter til vin og reception i anledning af hovedanpartshaverens 50-års fødselsdag

Selskabet har i regnskabet for indkomståret 2014 fratrukket udgifter på i alt 1.996 kr. til vin og reception i anledning af [person1]s 50-års fødselsdag.

Selskabet har fremlagt kontospecifikation vedrørende konto 4110-Reception, hvor udgifterne er bogført med følgende beløb:

Bilag 625 Mad reception

6.400,00 kr.

Bilag 631 Vin til reception

1.585,92 kr.

I alt

7.985,92 kr.

Inkl. moms udgør de 2 bilag i alt 9.982 kr.

Følgende fremgår af SKATs afgørelse:

”...

[person1] har på møde 4. september 2015 oplyst:

...

Bilag 625 og 631 er i forbindelse med afholdelse af reception i anledning af [person1]s 50-års fødselsdag. Receptionen er afholdt i [klub1]s lokaler og har kun været for forretningsforbindelser.

...

Fradragene er skattemæssig begrænset til 25 % efter reglerne i ligningslovens § 8stk. 4.

...

[person1] har oplyst, at der til receptionen udelukkende har deltaget forretningsforbindelser vedrørende [virksomhed5], og at der ikke har deltaget familie eller private venner, og der bør derfor gives fradrag som repræsentation for denne udgift.

...”

SKATs afgørelse

SKAT har nægtet fradrag for lønudgifter på henholdsvis 45.731 kr. i indkomståret 2013 og 47.250 kr. i indkomståret 2014.

SKAT har yderligere nægtet fradrag for udgifter til et telefonabonnement m.v. på henholdsvis 1.068 kr. i indkomståret 2013 og 864 kr. i indkomståret 2014.

Herudover har SKAT nægtet fradrag for udgifter til køb af en mobiltelefon, 3 venners deltagelse i tur til Norge samt vin og reception på henholdsvis 5.320 kr., 3.129 kr., 1.996 kr. i indkomståret 2014.

Endelig har SKAT anset selskabets udgifter vedrørende de nægtede fradrag for at være maskerede udlodninger til hovedanpartshaveren. SKAT har opgjort maskerede udlodninger til henholdsvis 47.066 kr. for indkomståret 2013 og 68.092 kr. for indkomståret 2014

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

Fradrag for lønudgifter til hovedanpartshaverens søn

”...

Der stilles i praksis særlige krav om dokumentation for udbetaling af løn, når der er tale om interesseforbundne parter. Fra SKATs side lægges vægt på, at der føres kontrol med de månedlige lønudbetalinger, at der ikke er fejl i såvel dagsedlerne som de opgørelser, der danner grundlag for de månedlige udbetalinger og, at der foretages registrering af både arbejdets omfang og udførelse.

De særlige dokumentationskrav er her ikke opfyldt, og I har ikke fremlagt dokumentation for en arbejdsindsats fra [person2] svarende til den udbetalte løn. Lønudbetalingen anses for at være opstået som følge af familiemæssige relationer mellem hovedaktionær [person1] og sønnen [person2].

Der er ved afgørelse specielt lagt vægt på:

at arbejdets omfang ikke er dokumenteret med arbejdssedler eller lignende.
at der ikke er tegnet arbejdsskadeforsikring der dækker ansatte. (Kun netbank forsikring [virksomhed6]). Det bemærkes, at det er lovpligtigt at tegner arbejdsskadeforsikring når I har ansatte. Det står i arbejdsskadesikringsloven § 48.
at [person2] er ansat på timeløn if. ansættelseskontrakten, men modtager næsten samme løn måned efter måned for indkomstårene 2013 og 2014.
at [person2] if. ansættelseskontrakten er ansat med ferie og feriegodtgørelse i henhold til ferieloven, hvilket ikke fremgår af udbetalingerne. (Der udbetales også løn under ferie)
at det oplyses, at [person2] har udført arbejde på [virksomhed1], hvilket ikke umiddelbart kan sammenholdes med fakturaer tilsendt [virksomhed1], der kun indeholder Konsulentydelser, kørsel og udgifter i forbindelse med [virksomhed5].
at der på [person2]s konto hæves beløb med teksten "[virksomhed3]," "kørekort" og "Til [person2]." SKAT mener, at teksterne givet et indtryk af, at kontoen ikke bruges af [person2].
at der er overfør 58.000 kr. fra [person2]s konto til [person1] i december 2013 med teksten "GAVE." SKAT mener forholdet er relevant i forbindelse med en samlet vurdering af det konkrete forhold.
Revisor oplyser i brev af 20. november 2015, at "GAVE" på 58.000 kr. er hævet til dækning af købet af to cykler. SKAT har ikke modtaget dokumentation for [person2]s køb af to cykler.

Skattepligtig indkomst:

Ændring 2013: [person2] er ikke anset for rette indkomstmodtager af A-indkomst...

+45.731 kr.

Ændring 2014: [person2] er ikke anset for rette indkomstmodtager af A-indkomst...

+47.250 kr.

...”

Telefonudgifter vedrørende hovedanpartshaverens søn

”...

SKAT er af den opfattelse, at udgifter i forbindelse med mobiltelefoner der benyttes af [person4], [person3] og [person2] ikke er fradragsberettiget. Det står i statsskattelovens § 6 ... (Se også punkt 8.)

Udgifterne anses som maskeret udbytte til hovedaktionær [person1]. Det står i Ligningslovens § 16 A.

Skattepligtig indkomst:

Ændring 1. halvår 2013: Bilag 1 til afgørelse:

+2.132 kr.

Ændring 2. halvår 2013: Bilag 1 til afgørelse:

+1.354 kr.

Ændring 1. halvår 2014: Bilag 1 til afgørelse:

+1.472 kr.

Ændring 2. halvår 2014: Bilag 1 til afgørelse:

+1.630 kr.

...”

Udgift til køb af en mobiltelefon til hovedanpartshaverens søn

”...

SKAT er af den opfattelse, at der ikke kan godkendes fradrag for telefoner anskaffet til [person1]s to børn. Det står i statsskattelovens § 6 ... (Se også punkt 8.)

Udgifterne inkl. moms anses som maskeret udbytte til hovedaktionær [person1]. Det står i Ligningslovens § 16 A.

Skattepligtig indkomst:

Ændring 1. halvår 2014: Bilag 330 Mobiltelefon til [person3]:

+4.039 kr.

Ændring 2. halvår 2014: Bilag 611 Mobiltelefon til [person2]:

+5.320 kr.

...”

Udgifter til 3 venners deltagelse i tur til Norge

”...

SKAT er af den opfattelse, at rejseudgifter der har karakter af udgifter afholdt pga. hovedaktionærs interesse for cykelløb ikke er fradragsberettiget.

SKAT mener ikke, at der foreligger en klar hensigt om reklame ved afholdelsen af udgiften til [person1]s 3 venners deltagelse i cykelløb i Norge. Der er her lagt vægt på, at der ikke er indgået en aftale mellem selskabet og de 3 venner. Der er således ikke fastsat nærmere rammer for deres reklamering for virksomheden.

Ud fra en konkret vurdering er 3/4 af udgiften derfor ikke anset for en erhvervsmæssigt fradragsberettiget. Det står i statsskattelovens § 6.

Udgifterne anses som maskeret udbytte til hovedaktionær [person1]. Det står i Ligningslovens § 16 A.

Ændring 2014:

Skattepligtig indkomst:

Bilag 523 (3/4 vedr. 3 venners deltagelse i tur til Norge)

820,50 kr.

Bilag 524 (3/4 vedr. 3 venners deltagelse i tur til Norge)

2.054,25 kr.

Bilag 526 (3/4 vedr. 3 venners deltagelse i tur til Norge)

254,25 kr.

Samlet ændring:

3.129,00 kr.

...”

Udgifter til vin og reception i anledning af hovedanpartshaverens 50-års fødselsdag

”...

SKAT mener, at udgifter til reception i forbindelse med [person1] 50-års fødselsdag ikke er en erhvervsmæssig udgift, hvorfor fradrag ikke er godkendt. Det står i statsskattelovens § 6 ...

Det forhold, at der til receptionen udelukkende har deltaget forretningsforbindelser vedrørende [virksomhed5] gør ikke, at der er en konkret erhvervsmæssig begrundelse for udgiften for [virksomhed2] ApS"

SKAT skal her gøre opmærksom på, at selskabet i 2014 hovedsagelig har indtægter fra [virksomhed1] (Ejerandel 25 %) og [...]. Der er dog enkelte sponsorindtægter i forbindelse med afholdelse af [virksomhed5]...

Udgifterne inkl. moms anses som maskeret udbytte til hovedaktionær [person1]. Det står i Ligningslovens § 16 A.

Ændring ... 2014:

Skattepligtig indkomst:

Bilag 625 Mad til reception - 50-års fødselsdag.

+1.600,00 kr.

Bilag 631 Vin til reception - 50-års fødselsdag.

+396,48 kr.

Samlet ændring:

+1.996,48 kr.

...”

Selskabets opfattelse

Selskabet har fremsat påstand om, at fradrag for lønudgifter godkendes med henholdsvis 45.731 kr. i indkomståret 2013 og 47.250 kr. i indkomståret 2014.

Herudover har selskabet fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter til et telefonabonnement m.v., vedrørende hovedanpartshaverens søn, på henholdsvis 1.068 kr. i indkomståret 2013 og 864 kr. i indkomståret 2014.

Yderligere har selskabet fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgifter til køb af en mobiltelefon til hovedanpartshaverens søn, 3 venners deltagelse i tur til Norge, vin og reception på henholdsvis 5.320 kr., 4.172 kr., 1.996 kr. i indkomståret 2014.

Endelig har selskabet fremsat påstand om, at maskeret udlodning til hovedanpartshaveren nedsættes til 0 kr. vedrørende de påklagede forhold for både indkomståret 2013 og 2014.

Selskabet har som begrundelse for påstandene anført følgende:

Fradrag for lønudgifter til hovedanpartshaverens søn

”...

[person2] har udført arbejde svarende til den udbetalte løn, og at der derfor skal gives fradrag i den skattepligtige indkomst for den udbetalte løn. Udgiften er dokumenteret ved lønsedler, og der er indeholdt og betalt AM-bidrag og A-skat af lønnen. Det er korrekt, at der ikke er udarbejdet timesedler, og at der ikke er tegnet arbejdsskadeforsikring, hvilket vel heller ikke er almindeligt, når der er tale om en søn, der arbejder i sin fars firma. Det forhold, at der er udbetalt kr. 58.000 til [person1] fra [person2]s konto, er ikke relevant for spørgsmålet om der skal gives fradrag for [person2]s løn. Det kan oplyses, at beløbet er hævet til dækning af købet af to cykler.

...”

Telefonudgifter vedrørende hovedanpartshaverens søn

”...

[person1] ... troede, at alle husstandens telefonudgifter kunne fratrækkes, men accepterer forhøjelsen af indkomsten, bortset fra at telefonudgifter til [person2]s telefon også er fradragsberettigede, da det, jf. pkt. 8, er vores påstand, at [person2] er lønmodtager, og at der derfor kan gives fradrag for telefonudgifter til [person2] mod at han beskattes af fri telefon.

...”

Udgift til køb af en mobiltelefon til hovedanpartshaverens søn

”...

Med henvisning til bemærkningerne ... vedrørende fradrag for telefonudgifter for [person2], bør der også her gives fradrag for udgiften til køb af [person2]s telefon på 5.320 kr. mod at [person2] beskattes af fri telefon.

...”

Udgifter til 3 venners deltagelse i tur til Norge

”...

alle deltagere på denne tur har promoveret [virksomhed5] ([virksomhed5]), bl.a. ved udelukkende at have sportstøj på med logo for [virksomhed5], og der bør derfor gives fradrag for denne udgift.

...”

Udgifter til vin og reception i anledning af [person1]s 50-års fødselsdag

”...

til receptionen udelukkende har deltaget forretningsforbindelser vedrørende [virksomhed5], og at der ikke har deltaget familie eller private venner, og der bør derfor gives fradrag som repræsentation for denne udgift.

...”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter afholdt i årets løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Det kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bevisbyrden for afholdelsen og størrelsen af en udgift, og for at udgiften er fradragsberettiget, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Det følger af Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Det følger af ligningslovens § 16A, som offentliggjort ved lovbekendtgørelse nr. 1017 af den 28. oktober 2011 med senere ændringer, at et selskabs anpartshavere som udgangspunkt er skattepligtige af enhver udlodning fra selskabet, uanset hvordan den er betegnet.

Har en anpartshaver en bestemmende indflydelse på et selskabs dispositioner, og skønnes dette at have medført, at vilkårene ifølge en aftale afviger fra, hvad uafhængige parter ville have aftalt, kan skattemyndighederne korrigere selskabets og anpartshaverens indkomstansættelse i det omfang, ydelsen til anpartshaveren må antages reelt at være en udlodning.

Fradrag for lønudgifter til hovedanpartshaverens søn

Ifølge retspraksis stilles der særlige krav om dokumentation for udbetaling af løn, når der er tale om interesseforbundene parter.

Det fremgår bl.a. af landsrettens afgørelse refereret i TfS 1994,211, der drejede sig om et selskabs fradragsret for lønudbetalinger foretaget til hovedanpartshaverens børn. Landsretten lagde til grund, at der for det yngste barn ikke var ført regnskab eller kontrol med det udførte arbejde. Vedrørende de 2 ældste børn lagde retten til grund, at såvel dagsedlerne som opgørelserne over de månedlige udbetalinger var behæftet med en række fejl og afrundinger. Da landsretten henså til, at der var en nær tilknytning mellem arbejdsgiveren og lønmodtagerne, måtte der stilles særlige dokumentationskrav. Retten fandt derfor, at skattemyndighederne med rette havde udøvet et skøn over, i hvilken udstrækning de til børnene udbetalte beløb kunne anses for fradragsberettigede som løn til børnene.

I nærværende sag har selskabet fratrukket lønninger udbetalt til hovedanpartshaverens søn med henholdsvis 45.731 kr. i indkomståret 2013 og 47.250 kr. i indkomståret 2014. Selskabet har bl.a. fremlagt en ansættelseskontrakt indgået i 2011 mellem selskabet og sønnen. Det er oplyst, at sønnens arbejde bestod i hjælp på kontoret, herunder bogføring og hjælp på [virksomhed1] A/S.

Da der er tale om interesseforbundne parter, finder Landsskatteretten, at der ifølge den nævnte retspraksis må stilles særlige krav til selskabets dokumentation for at anse de udbetalte beløb for at være fradragsberettigede lønninger. Efter en samlet vurdering af selskabets dokumentation finder retten, at selskabet ikke har løftet bevisbyrden for, at de udbetalte beløb, kan anses for fradragsberettigede lønninger til sønnen, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Ved denne vurdering lægger retten vægt på følgende forhold:

Der foreligger ikke arbejdssedler, timesedler eller lignede, der dokumenterer omfanget af sønnens arbejde for selskabet.

Selskabet har ikke tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring vedrørende sønnen.

Ifølge ansættelseskontrakten var sønnen ansat med ferie og feriegodtgørelse i henhold til ferieloven. Dette afspejler sig dog ikke i sønnens udbetalinger, idet der ifølge de fremlagte kontoudskrifter blev udbetalt løn i samtlige måneder i perioden fra januar 2013 til juli 2015. Selskabet må således også have foretaget udbetalinger under sønnens ferie.

Det er oplyst, at sønnens arbejde for selskabet bl.a. bestod i hjælp på [virksomhed1] A/S. Dette stemmer dog ikke umiddelbart overens med de fakturaer selskabet har sendt til [virksomhed1] A/S, da disse kun indeholder fakturering af konsulentydelser, kørsel og udgifter i forbindelse med [virksomhed5].

På sønnens konto i [finans1] ([...44]), hvor overførslerne fra selskabet er indsat, er der bl.a. hævet beløb med teksten "[virksomhed3]", "kørekort" og "Til [person2]". På samme konto er der den 27. december 2013 hævet 58.000 kr. med teksten ”gave”. Repræsentanten har oplyst, at hævningen på 58.000 kr. er anvendt til køb af to cykler. SKAT har dog ikke modtaget dokumentation for sønnens køb af to cykler. Efter rettens opfattelse giver ovennævnte transaktioner en indikation af, at kontoen ikke blev benyttet af sønnen, der ifølge det oplyste var omkring 13 år i 2013/2014.

Idet selskabet ikke har løftet bevisbyrden for, at udbetalingerne til hovedanpartshavers søn er sket i selskabets interesse, finder retten, at udgifterne ikke kan anses for, afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Retten finder derfor, at udgiften må anses for, afholdt i hovedanpartshaverens interesse. Udgifterne anses derfor for at være maskerede udlodninger, jf. ligningslovens § 16A.

Retten stadfæster derfor SKATs afgørelse på dette punkt.

Telefonudgifter vedrørende hovedanpartshaverens søn

Selskabet har i regnskaberne for indkomstårene 2013 og 2014 fratrukket udgifter til telefonabonnementer m.v. til hovedanpartshaverens 3 familiemedlemmer. Under sagens behandling i SKAT har selskabet accepteret en delvis nedsættelse af fradragene. Selskabet fastholder dog, at udgifter vedrørende telefonabonnementer m.v. på henholdsvis 1.068 kr. i indkomståret 2013 og 864 kr. i indkomståret 2014 er fradragsberettigede, idet disse udgifter vedrører hovedanpartshaverens søn, som har modtaget løn fra selskabet i indkomstårene.

Selskabet har fremlagt kontospecifikationer vedrørende selskabets udgifter til telefonabonnementer m.v.

Med henvisning til punktet om ”lønudgifter vedrørende hovedanpartshaverens søn” har retten fundet, at selskabet ikke har løftet bevisbyrden for, at de udbetalte beløb, kan anses for fradragsberettigede lønninger til sønnen. Det er derfor rettens opfattelse, at selskabet ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at de afholdte telefonudgifter vedrørende sønnen er afholdt i selskabets interesse.

Idet selskabet ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at de afholdte telefonudgifter vedrørende sønnen er afholdt i selskabets interesse, finder retten, at udgiften ikke kan anses for afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Retten finder derfor, at udgifterne må anses for, afholdt i hovedanpartshaverens interesse. Udgifterne anses derfor for at være maskerede udlodninger, jf. ligningslovens § 16A.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Udgift til køb af en mobiltelefon til hovedanpartshaverens søn

Selskabet har i regnskabet for indkomståret 2014 fratrukket udgifter til køb af mobiltelefoner til hovedanpartshaverens familiemedlemmer. Under sagens behandling i SKAT har selskabet accepteret en delvis nedsættelse af fradraget. Selskabet fastholder dog, at udgiften vedrørende køb af en 3-mobiltelefon til 5.320 kr. er fradragsberettiget, idet denne udgift vedrører hovedanpartshaverens søn, som har modtaget løn fra selskabet i indkomståret.

Selskabet har fremlagt bilag 611, der vedrører selskabets køb af en 3-mobiltelefon til 5.320,44 kr. (ekskl. moms).

Med henvisning til punktet om ”lønudgifter vedrørende hovedanpartshaverens søn” har retten fundet, at selskabet ikke har løftet bevisbyrden for, at de udbetalte beløb, kan anses for fradragsberettigede lønninger til sønnen. Det er derfor rettens opfattelse, at selskabet ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at den afholdte udgift til køb af en 3-mobiltelefon til sønnen er afholdt i selskabets interesse.

Idet selskabet ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at den afholdte udgift til køb af mobiltelefonen til sønnen er afholdt i selskabets interesse, finder retten, at udgiften ikke kan anses for afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Retten finder derfor, at udgiften må anses for afholdt i hovedanpartshaverens interesse. Udgiften anses derfor for at være maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16A.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Udgifter til 3 venners deltagelse i tur til Norge

Ligningslovens § 8, stk. 1, giver mulighed for fradrag for udgifter til reklame og lignende med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser. Fradrag gives, hvad enten salget af varer m.v. søges opnået i det indkomstår, hvori udgiften afholdes, eller senere. Udgifter til reklame kan fradrages fuldt ud i medfør af ligningslovens § 8, stk. 1.

Det karakteristiske for reklameudgifter er, at de normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklameudgifter tager desuden sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket.

Selskabet har i regnskabet for indkomståret 2014 fratrukket udgifter på i alt 4.172 kr. vedrørende 3 af hovedanpartshaverens venner, der har deltaget i et cykelløb i forbindelse med en tur til Norge. Selskabet har fremlagt bilag 523, 524 og 526, der vedrører færgebillet for 4 personer fra [by4] til [by5], der ligger syd for [by6], hotelophold og køb af mad i Norge.

Selskabet har oplyst, at det generelt anser rejser til cykelløb for promovering af [virksomhed5] og dermed erhvervsmæssige. Hovedanpartshaveren deltager ofte selv i disse cykelløb. Repræsentanten har oplyst, at indtægter fra [virksomhed5] går ind i selskabet, og at alle deltagerne på denne tur har promoveret cykelløbet, bl.a. ved udelukkende at have sportstøj på med logo for cykelløbet.

Retten finder, at de afholdte udgifter kun delvist kan anses for fradragsberettigede reklameudgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 1. SKAT har på baggrund af en konkret vurdering anset 25 % af udgifterne for erhvervsmæssige. Retten finder ikke grundlag for at tilsidesætte denne vurdering.

Retten lægger vægt på, at hovedanpartshaveren har en personlig interesse for cykelløb, og at deltagerne var hovedanpartshaverens private venner. Der er desuden lagt vægt på, at der ikke er indgået en aftale mellem selskabet og hovedanpartshaverens venner omkring reklamering for selskabet. Retten anser på den baggrund, at en betydelig del af udgifterne er afholdt på grund af hovedanpartshaverens interesse for cykelløb. Retten finder derfor, at alene en mindre del af udgiften kan fradrages som en driftsudgift i selskabet.

Retten finder derfor, at den resterende del af udgifterne må anses for, afholdt i hovedanpartshaverens interesse. Disse udgifter anses derfor for at være maskerede udlodninger, jf. ligningslovens § 16A.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Udgifter til vin og reception i anledning af hovedanpartshaverens 50-års fødselsdag

Ifølge ligningslovens § 8, stk. 4, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til repræsentation med et beløb svarende til 25 % af de afholdte udgifter.

Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, og de afholdes over for personer, som ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere. Repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Der stilles betydelige krav til dokumentationen for afholdte repræsentationsudgifter. Det er således normalt et krav, at sådanne udgifter er dokumenteret ved bilag, og at det på bilaget er noteret, hvem der har deltaget, og i hvilken anledning udgiften er afholdt. Det fremgår af Østre Landsrets dom af 27. november 2003, offentliggjort i SKM2003.559.ØLR, der omhandlede udgifter til repræsentation herunder restaurationsbesøg.

Selskabet har i regnskabet for indkomståret 2014 fratrukket udgifter på 1.996 kr. til vin og reception i anledning af hovedanpartshaverens 50-års fødselsdag. Selskabet har oplyst, at receptionen blev afholdt i [klub1]s lokaler, og deltagerne var forretningsforbindelser vedrørende [virksomhed5]. Selskabet har desuden oplyst, at der ikke deltog familie eller private personer i receptionen.

Selskabet har fremlagt kontospecifikation 4130-reception. Her er bilag 625 bogført med teksten ”mad reception” og udgør 6.400 kr. (ekskl. moms). Desuden er bilag 631 bogført med teksten ”vin til reception” og udgør 1.585,92 kr. (ekskl. moms). Selskabet har fratrukket de 2 bilag med 25 %.

Selskabet har ikke fremlagt dokumentation for, hvilke personer der har deltaget i receptionen.

Retten finder, at selskabet ikke har dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de afholdte udgifter har en tilknytning til indkomsterhvervelsen, og der godkendes derfor ikke fradrag for repræsentationsudgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 4.

Retten lægger vægt på, at selskabet ikke har godtgjort den forretningsmæssige begrundelse for afholdelse af receptionen i anledning af hovedanpartshaverens 50-års fødselsdag. Da det således ikke er godtgjort, at formålet var at afslutte forretninger eller knytte eller bevare forretningsforbindelser, finder retten intet grundlag for at indrømme et fradrag for repræsentationsudgifter.

Idet selskabet ikke har godtgjort, at de afholdte receptionsudgifter er afholdt i selskabets interesse, finder retten, at udgifterne må anses for afholdt i hovedanpartshaverens interesse. Udgifterne anses derfor for at være maskerede udlodninger, jf. ligningslovens § 16A.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Maskerede udlodninger til hovedanpartshaveren

Retten anser, jf. tidligere, følgende udgifter for at være maskerede udlodninger til hovedanpartshaveren, iht. ligningslovens § 16A:

Indkomståret 2013:

Lønudgifter til hovedanpartshaverens søn

45.731 kr.

Telefonudgifter vedrørende hovedanpartshaverens søn

1.335 kr.

Maskerede udlodninger i alt for indkomståret 2013:

47.066 kr.

Indkomståret 2014:

Lønudgifter til hovedanpartshaverens søn

47.250 kr.

Telefonudgifter vedrørende hovedanpartshaverens søn

1.080 kr.

Udgift til køb af en mobiltelefon til hovedanpartshaverens søn

6.650 kr.

Udgifter til 3 venners deltagelse i tur til Norge

3.129 kr.

Udgifter til vin og reception i anledning af hovedanpartshaverens 50-års fødselsdag

9.982 kr.

Maskerede udlodninger i alt for indkomståret 2014:

68.091 kr.