Kendelse af 05-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 21-03-2020

Journalnr. 16-0002640

Indkomståret 2011

Personlig indkomst

SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed med 66.016 kr., idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed.

SKAT har som følge heraf ikke godkendt, at klageren kan anvende reglerne i virksomhedsskatteloven.


Indkomståret 2012

Personlig indkomst

SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed med 36.993 kr., idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed.

SKAT har som følge heraf ikke godkendt, at klageren kan anvende reglerne i virksomhedsskatteloven.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Faktiske oplysninger

Klageren driver virksomheden [virksomhed1] med cvr-nr. [...1] i personligt regi. Virksomheden blev stiftet den 10. maj 1959. Virksomheden beskæftiger sig med service og reparation af pumper, traktorer og lignende hos diverse landmænd.

Overfor Skatteankestyrelsen har repræsentanten oplyst, at klagerens arbejdstid i virksomheden afhænger af de ordrer, som modtages.

Klageren har oplyst, at virksomheden i mange år har været hans hovederhverv, men at der har været perioder med supplerende lønindtægt. SKAT har oplyst, at klageren i de påklagede indkomstår modtog folkepension og ældrecheck.

Ifølge SKAT har klageren haft følgende indtægter i indkomstårene 2011-2012:

År

2011

2012

Folkepension

135.816 kr.

139.752 kr.

Ældrecheck

10.900 kr.

11.200 kr.

Indtægter i alt

146.716 kr.

150.952 kr.

SKAT har endvidere oplyst, at klageren har selvangivet følgende skattemæssige resultater for perioden 2007-2012:

År

Resultat

2007

-38.166 kr.

2008

-24.485 kr.

2009

-55.589 kr.

2010

-46.241 kr.

2011

-66.016 kr.

2012

-36.993 kr.

Klageren har i indkomstårene 2011-2012 valgt beskatning efter kapitalafkastordningen.

I forbindelse med SKATs behandling af sagen i 2015 har klageren (benævnt ”du”) oplyst følgende om driften af virksomheden:

”For år tilbage indledte du et samarbejde med en bekendt omkring biogasanlæg. Uheldigvis døde han uden at få din regning betalt, og at efterlade sig midler. Boet ville ikke betale. Du oplyser endvidere, at du for en del år siden måtte lide tab med nogle gyllepumper, hvor du blev ”snydt” af en samarbejdspartner.

Endelig har du haft en samlever, hvis søn drev en produkthandel på [...]. Sønnen skulle være pålidelig, så du solgte en masse skrot til ham for 1,50 kr. pr. kilo. Kunden betalte imidlertid ikke regningen på 30.000 kr. og efter at have modtaget et anonymt trusselsbrev anlagde du sag mod kunden. Denne mødte imidlertid op med ”falske” vidner, og du tabte retssagen.”

Overfor SKAT har klageren oplyst, at skrottet blev solgt i forbindelse med afhændelse af hans ejendom i august 2008.

Endvidere har klageren overfor SKAT oplyst, at værkstedet var udsat for tyverier i perioden 2007-2012, hvilket medførte et tab. Der er ikke fremlagt dokumentation for dette.

Resultater m.v.

For indkomstårene 2011-2018 har klageren fremsendt indkomstopgørelser, hvor følgende tal fremgår:

År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Momspligtigt salg

45.620 kr.

19.684 kr.

3.020 kr.

45.648 kr.

0 kr.

25.000 kr.

21.184 kr.

0 kr.

Indtægter uden momsafgift

3.400 kr.

9.085 kr.

Advokat regninger momset

15.000 kr.

Gl. faktura momset

3.463 kr.

Varelagerændring

-5.000 kr.

0 kr.

10.000 kr.

Nedgang igangværende arbejde

-15.000 kr.

0 kr.

Indtægter i alt

45.620 kr.

38.147 kr.

3.020 kr.

25.648 kr.

0 kr.

28.400kr.

30.269 kr.

10.000 kr.

Momspligtigt køb

97.376 kr.

62.540 kr.

0 kr.

17.388 kr.

5.600 kr.

22.408 kr.

5.452 kr.

17.156 kr.

Varelager nedgang

10.000 kr.

Leje driftsbygninger

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

2.500 kr.

2.500 kr.

2.500 kr.

Erhvervsforsikringer

1.920 kr.

0 kr.

Andel biludgifter skøn

7.340 kr.

7.600 kr.

1.910 kr.

1.865 kr.

1.850 kr.

1.815 kr.

1.765 kr.

1.770 kr.

Revisor ikke momset

1.575 kr.

Regnskab ikke momset

2.144 kr.

Salg maskine momset

Beholdningsforskydning

-10.000 kr.

Omkostninger i alt

111.636 kr.

75.140 kr.

-946 kr.

-24.253 kr.

12.450 kr.

28.298 kr.

37.717 kr.

21.426 kr.

Resultat

-66.016 kr.

-36.993 kr.

3.966 kr.

1.395 kr.

-12.450 kr.

102 kr.

-7.448 kr.

-11.426 kr.

Repræsentanten har oplyst, at regnskaberne for 2011-2014 er udarbejdet på baggrund af virksomhedens momsbøger.

SKAT ændrede i den påklagede afgørelse af 23. september 2015 virksomhedens overskud i 2013 til et underskud på 6.034 kr., idet beholdningsforskydningen på 10.000 kr. ikke blev godkendt. Ændringen af resultatet i indkomståret 2013 er ikke påklaget.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for virksomhedsunderskud på 66.016 kr. for indkomståret 2011 og 36.993 kr. for indkomståret 2012, idet klageren ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed.

SKAT har ikke godkendt, at reglerne i virksomhedsskatteloven kan anvendes.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

Ved afgørelsen er der lagt vægt på følgende:

Virksomheden har givet underskud i samtlige indkomstår siden 2007 (rentabilitet).
I perioden (2007 – 2012) har virksomheden givet underskud med i alt 267.490 kr., som er fratrukket ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.
Underskuddene kan derfor ikke anses at være forbigående.
Virksomheden har været drevet med relativt beskedne omsætningstal i de senere år, og aktiviteterne i virksomheden synes i det hele taget at have været noget begrænset.
Da virksomheden i en årrække har været drevet udelukkende med underskud, har du løbende haft brug for en anden indtægtskilde til at dække virksomhedens underskud og til at leve af.
Du har udover din virksomhed sideløbende haft indtægter i form af folkepension og ældrecheck, hvilket har været dine primære indtægtskilder.
Virksomheden må på den baggrund alene betragtes som en bibeskæftigelse, som ikke vurderes at have et omfang, der på længere sigt anses for drevet med rentabel drift for øje.
Da virksomheden er drevet som bibeskæftigelse må det kræves, at der skal være plads til honorering af den arbejdsindsats, som du har ydet, ligesom der skal være udsigt til indtjening/forrentning af tidligere års akkumulerende underskud.

Det er derfor SKATs opfattelse, at din virksomhed, med udgangspunkt i den aktuelle drift og nuværende driftsform, ikke har udsigt til at blive overskudsgivende efter driftsøkonomiske afskrivninger.

SKAT vurderer samtidig, at karakteren af din virksomhed er af underordnet omfang, og at virksomheden, for de pågældende indkomstår, ikke kan anses for drevet med en sådan intensitet, at virksomheden vil kunne anses for erhvervsmæssig i skattelovgivningens forstand.

Underskuddene er derfor ikke forbigående. Fremtidige resultater vurderes ikke at stå i rimeligt forhold til den investerede kapital, herunder de akkumulerede underskud. Virksomhedens drift har været og vil fortsat være afhængig af at husstanden har anden indkomst eller kan tilføre virksomheden kapital.

Da SKAT således vurderer, at virksomheden ikke opfylder betingelserne for at blive betragtet som en egentlig erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, vil indkomsten blive korrigeret for de indkomstår, som loven giver mulighed for.

(...)

Den 25. september 2014 har sagsbehandler pr. telefon drøftet indholdet af indsigelse mod SKATs forslag til ændring af skatteansættelsen for 2011 og 2012, med [person1]:

Hovederhverv / hovedindtægtskilde.

Revisor anfører at virksomheden har været drevet siden 1959 og at den i alle år har været skatteyders hovederhverv.

Det er korrekt, at virksomheden gennem årene har været [person2]s eneste erhverv. Frem til 1998 har det været hans eneste indtægtskilde, men pr. 1/4 1998 begynder han at modtage pension, og fra og med indkomståret 2004 har pensionen klart været hans hovedindtægtskilde (+ældrecheck). I øvrigt bemærkes, at han i 2011 er fyldt 80 år.

Overskud i 2013

Revisor anfører, at resultatet for 2013 giver overskud.

For 2013 selvangives et overskud på 3.966 kr. En markant forbedring i forhold til de senere år med store underskud. Det skal bemærkes, at selvangivelsen/regnskab 2013 først er udarbejdet efter at SKAT har indkaldt materiale for indkomstårene 2011 og 2012. Endvidere er omsætningen i 2013 kun på 3.020 kr. og der er i modsætning til tidligere ikke angivet købsmoms for virksomheden. Overskud fremkommer alene fordi der sker en opskrivning af varelager med 10.000 kr. Da der ikke er foretaget nogen form for varekøb, og idet der ikke ved årets start er angivet et varelager, kan det undre, hvorledes dette forhold kan opstå.

Revisor oplyser, at det er oplyst over for ham, at der er tale om en skønnet værdi af forarbejdet jern. Er dog enig i, at der nok burde have været et lager primo af en vis størrelse.

Underskud skyldes tab på kunder og samarbejdspartnere

Revisor anfører, at underskud i de senere år, i høj grad skyldes tab på kunder og samarbejdspartnere, hvilket [person2] har redegjort for pr. telefon med SKAT.

Det skal bemærkes, at [person2] ikke har angivet, for hvilke år, der har været konstateret tab på kunder og samarbejdspartnere. Det kan dog konstateres, at det oplyste tab på [virksomhed2] er sket for flere år siden, idet der skattemæssigt er fratrukket tab på 108.000 kr. i 1999 og 53.000 kr. i 2000. Disse tab har således ikke haft indflydelse på de dårlige resultater og store underskud i årene 2007 – 2012..

Omsætning i 2014

Revisor anfører, at der for 1. halvår 2014 er angivet salgsmoms svarende til en omsætning på ca. 44.000 kr. Er dog ikke klar over, hvad omsætningen vedrører.

Det er ikke uden betydning, hvad det er der sælges. Hvis der er tale om salg fra hans lager af gyllevogne, genererer det ikke nogen nettoindtægt af nævneværdig størrelse. Hvis der er tale om omsætning ved salg af ny producerede varer, kan det have positiv indvirkning på virksomhedens mulighed for overskud / erhvervsmæssig drift i 2014.

Momsbog / Regnskab

[person1] oplyser, at regnskab er udarbejdet på baggrund af momsbog. Revisor indsender momsangivelser og udarbejder regnskab. Revisor har ikke foretaget kontrol af bilag m.v.

Det kan konstateres, at virksomheden for år tilbage har været kontrolleret af daværende [Skattecentret]. Dengang var regnskab også udarbejdet efter momsbogen. Tvivl om alle momsbogens udgifter kan anses som driftsomkostninger (LL § 6, stk. 1, litra a).

For 2011 og 2012 fratrækkes store beløb som momspligtige køb. Herudover fratrækkes erhvervsmæssig kørsel efter statens takster samt leje af driftsbygninger.

(...)

Regnskabsgrundlag

Det følger af skattekontrollovens § 6, stk. 1, at du som erhvervsdrivende er pligtig til på begæring at indsende dit regnskabsmateriale til skattemyndighederne. Det følger endvidere af skattekontrollovens § 6, stk. 7, at såfremt det ønskede materiale ikke indsendes, vil der kunne foretages en skønsmæssig ansættelse jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

En mindre virksomheds skattemæssige årsregnskab skal være udarbejdet efter skattemæssige principper og skal mindst bestå af hovedposterne resultatopgørelse, balance og bevægelserne i virksomhedens egenkapital samt konvertering i hovedposter fra opgørelse efter regnskabsregler til opgørelser efter skattemæssige regler. Dette fremgår af kapitel 4 i mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder.

Regnskabet med tilhørende oplysninger skal på en klar og overskuelig måde kunne danne grundlag for SKATs kontrol.

Da der ikke er indsendt redegørelse og dokumentation i form af regnskabsbilag, momsafstemninger, lageropgørelser, kontoudtog fra bank m.v., må der foretages en skønsmæssig opgørelse af virksomhedens driftsresultater, bl.a. baseret på de foreliggende oplysninger.

SKAT har derfor på baggrund af det foreliggende, ikke fuldstændige materiale, foreslået en række konkrete ændringer af enkeltposter. Disse korrektioner af virksomhedsresultaterne for 2011-2013 ændrer imidlertid ikke på, at virksomheden har været underskudsgivende i samtlige indkomstår siden 2007. Underskuddene kan derfor ikke anses at være forbigående, og den fortsatte drift af virksomheden kræver, at der løbende tilføres en konstant kapitaltilførsel til neutralisering af underskud. Dette sker som nævnt ved, at du sideløbende har oppebåret andre indtægter, bl.a. i form af folkepension og ældrecheck.

En vurdering af, om virksomheden skattemæssigt kan betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed, beror som nævnt på en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår, om virksomheden udøves med henblik på rentabel drift. Heri ligger som nævnt et krav om, at virksomheden kan give et overskud, der er tilstrækkeligt stort til at bevare og forrente den investerede kapital (tidligere års akkumulerede underskud) og til honorering af den arbejdsindsats, som du yder i virksomheden.

Virksomheden vurderes ikke, med udgangspunkt i den aktuelle drift, at kunne honorere din arbejdsindsats i virksomheden, ligesom der ikke er udsigt til, at en indtjening / forrentning af tidligere års akkumulerende underskud. På baggrund heraf kan virksomheden ikke anses for at have været drevet med rentabel drift for øje.

Når det samtidig henses til, omsætningens størrelse og aktiviteternes omfang i din virksomhed, er det SKATs opfattelse, at karakteren af din virksomhed er af underordnet omfang og at den ikke kan betragtes som drevet med en sådan intensitet, at virksomheden vil kunne anses for erhvervsmæssig i skattelovgivningens forstand.

Idet der i øvrigt henvises til SKATs fremført bemærkninger overfor i dette afsnit, er det fortsat vores opfattelse, at din virksomhed ikke opfylder betingelserne for at blive betragtet som en egentlig erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, hvorfor der ikke godkendes fradrag for de selvangivne underskud af virksomhed for årene 2011 – 2013.

(...)

Bogføringspligt / -regnskabspligt:

Bogføringsloven:

Alle erhvervsdrivende virksomheder der udøves her i landet er omfattet af bogføringslovens bestemmelser.

Da skatteyder driver en mindre smedevirksomhed, er virksomheden omfattet af bogføringsloven.

Virksomheden er ikke omfattet af undtagelsesreglen omkring fortrinsvis smålandbrug, som er startet før lovens ikrafttrædelse den 1. juli 1999.

Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder:

En mindre virksomheds skattemæssige årsregnskab skal være udarbejdet efter skattemæssige principper og skal mindst bestå af hovedposterne resultatopgørelse, balance og bevægelserne i virksomhedens egenkapital samt konvertering i hovedposter fra opgørelse efter regnskabsregler til opgørelser efter skattemæssige regler. Dette fremgår af kapitel 4 i mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder.

Regnskabet med tilhørende oplysninger skal på en klar og overskuelig måde kunne danne grundlag for SKATs kontrol. SKAT skal kunne foretage kontrol af den selvangivne indkomst og oplysninger i tilknytning hertil. Det betyder, at det skal være muligt at kunne følge opgørelsen af indkomsten og oplysningerne til regnskabet og derfra videre til bogføringen eventuelt ved hjælp af specifikationer. Det følger af bogføringsloven, at registreringerne skal kunne opløses i enkelttransaktioner, der er dokumenteret ved bilag.

Virksomheden kan således ikke udarbejde ”regnskab” på baggrund af momsregnskabet.

Ved gennemgang af det indsendte regnskabsmateriale for årene 2011-2013 er der konstateret væsentlige fejl/mangler i form af ufuldstændige fakturaer, uberettigede fradrag for tab på debitorer, fradrag for driftsudgifter fra tidligere indkomstår, manglende registreringer af ind- og udbetalinger fra-kasse/bank, manglende specifikationer af varelager/igangværende arbejder, sammentællingsfejl m.v.

Det er derfor SKATs opfattelse, at de opgørelser, som ligger til grund for opgørelse af skattemæssigt driftsresultat, ikke opfylder kravene til virksomheders skattemæssige årsregnskaber for mindre virksomheder, jf. mindstekravsbekendtgørelsen. Opgørelserne vurderes derfor ikke kunne danne grundlag for en opgørelse af virksomhedens skattemæssige resultat i årene 2011-2013.

SKAT har dog på baggrund af de foreliggende regnskabsopgørelser, momsangivelser og indsendte materiale i øvrigt, foretaget en række konkrete ændringer af enkeltposter jf. foranstående.

Disse korrektioner af virksomhedsresultaterne for 2011-2013 ændrer imidlertid ikke på, at virksomheden har været underskudsgivende i samtlige indkomstår siden 2007. Underskuddene kan derfor ikke anses at være forbigående, og den fortsatte drift af virksomheden kræver, at der løbende tilføres en konstant kapitaltilførsel til neutralisering af underskud.

Den omstændighed, at der for 2014 fremkommer et positivt virksomhedsresultat på 1.395 kr. ændrer ikke herpå. Dels er der tale om et resultat af ganske beskeden størrelse, dels ændrer det ikke på, at virksomheden siden 2007, samlet set har resulteret i underskud af ikke ubetydelig størrelse. Endelig bemærkes, at resultatet for 2014 vil blive underkastet en ligningsmæssig behandling, som vil blive foretaget i en efterfølgende sagsbehandling.

Som nævnt vil en vurdering af, om virksomheden skattemæssigt kan betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed, bero på en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår, om virksomheden udøves med henblik på rentabel drift. Heri ligger et krav om, at virksomheden kan give et overskud, der er tilstrækkeligt stort til at bevare og forrente den investerede kapital (tidligere års akkumulerede underskud) og til honorering af den arbejdsindsats, som du yder i virksomheden.

Virksomheden vurderes ikke, med udgangspunkt i den aktuelle drift, at kunne honorere din arbejdsindsats i virksomheden, ligesom der ikke er udsigt til, at en indtjening / forrentning af tidligere års akkumulerende underskud. På baggrund heraf kan virksomheden ikke anses for at have været drevet med rentabel drift for øje.

Det bemærkes endvidere, at omsætningen i 2011 til 2013 har været af ganske beskeden størrelse. For 2011 er der udstedt 2 stk. fakturaer med en samlet omsætning på i alt 39.200 kr.

For indkomstårer 2012 er der oppebåret en omsætning i virksomheden på 1.587 kr. og for 2013 en omsætning på 3.020 kr. Der er således tale om, at der i 2 hele indkomstår, alene er udstedt 2 fakturaer på tilsammen 4.607 kr. + moms.

Når der henses til omsætningens yderst beskedne størrelse og aktiviteternes ganske begrænsede omfang i din virksomhed, er det SKATs opfattelse, at karakteren af din virksomhed er af underordnet omfang og at den ikke kan betragtes som drevet med en sådan intensitet, at virksomheden vil kunne anses for erhvervsmæssig i skattelovgivningens forstand.

Idet der i øvrigt henvises til SKATs fremført bemærkninger overfor i dette afsnit, er det fortsat vores opfattelse, at din virksomhed ikke opfylder betingelserne for at blive betragtet som en egentlig erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, hvorfor der ikke godkendes fradrag for de selvangivne underskud af virksomhed for årene 2011 – 2013.”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at denne er berettiget til fradrag for virksomhedsunderskud på 66.016 kr. for indkomståret 2011 og 36.993 kr. for indkomståret 2012.

Klageren har fremsat påstand om, at reglerne i virksomhedsskatteloven kan anvendes.

Klageren har som begrundelse for påstandene anført følgende:

”(...)

Ad 1. [person2] har drevet selvstændig virksomhed siden 1959. I alle 56 år har virksomheden været [person2] hovederhverv. Dog har der været perioder med supplerende lønindtægt.

I de senere år er omsætningen i virksomheden blevet mindre. Det har sammen med tab på kunder og samarbejdspartnere betydet at virksomheden har givet underskud.

Det betyder imidlertid ikke, at virksomheden ikke er erhvervsmæssig. Der er tale om den samme virksomhed, og virksomheden har da også i 2013 og 2014 givet overskud.

Skat nævner under afsnittet 1.3. Retsregler og praksis en række forhold, der lægges vægt på ved bedømmelsen af, om virksomheden er erhvervsmæssig/ikke erhvervsmæssig. Følgende forhold nævnes:

(...)

Ad 1. Virksomheden har i mange år været [person2] hovederhverv og har givet overskud. Desuden giver virksomheden overskud i 2013 og 2014.

Ad 2. Virksomhedens underskud i de senere år skyldes i høj grad tab på kunder og samarbejdspartnere.

Ad 3. Virksomheden er startet i 1959, hvorfor det er irrelevant at se på forudsætningerne ved virksomhedens start.

Ad 4. Virksomhedens fornødne intensitet og seriøsitet er bevist ved, at virksomheden i mange år har været [person2] hovederhverv.

Ad 5. [person2] har alle dage arbejdet med opgaver indenfor virksomhedens felt og har således stor faglig indsigt i arbejdsområdet.

Ad 6. Virksomheden har foreløbigt eksisteret i 56 år. Det må betyde, at der er tale om en virksomhed af en vis størrelse i henseende til omfang og varighed.

Ad 7. Driftsformen er ikke ændret og er sædvanlig for reparations- og fremstillingsvirksomheder i metalbranchen.

Ad 8. [person2] har ingen planer om at stoppe med virksomhedsdrift, men virksomheden vil i høj grad være salgsbar, når [person2] vil ophøre med at drive virksomheden.

Ovenstående viser, at [person2] virksomhed opfylder alle Skats krav til at godkende virksomheden som erhvervsmæssig.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer. Private udgifter kan ikke fradrages. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 2.

I virksomheder, der ikke er erhvervsmæssige, kan der alene foretages fradrag for de udgifter, der har været forbundet med indkomsterhvervelsen. Underskud af ikke erhvervsmæssig virksomhed kan ikke fradrages i anden indkomst.

Bedømmelsen af, om en virksomhed kan anses for erhvervsmæssig, foretages ud fra en samlet konkret vurdering af virksomheden, hvori alle relevante forhold skal inddrages. Efter praksis indgår det med en betydelig vægt, om virksomheden kan anses for etableret og drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste, det vil sige er indrettet med henblik på en systematisk indkomsterhvervelse. Dette fremgår af Højesterets dom af 4. november 1999, som er offentliggjort i TfS 1999,863, og af Højesterets dom af 2. februar 2007, som er offentliggjort i SKM2007.107.HR.

I Højesterets dom af 2. februar 2007 havde der i de foreliggende år været en beskeden omsætning og negative driftsresultater, og da der heller ikke var udsigt til, at virksomheden fremover ville give en rimelig fortjeneste, tiltrådte Højesteret, at virksomheden ikke var erhvervsmæssigt drevet, hvorfor underskuddet ikke var fradragsberettiget.

Virksomheden skal derfor over en længere periode give overskud eller have udsigt til at give overskud på den primære drift, således at der er mulighed for forrentning af fremmedkapital og den investerede egenkapital samt en rimelig driftsherreløn.

Om virksomheden havde udsigt til senere at give en rimelig fortjeneste skal bedømmes ud fra driftsformen i de påklagede indkomstår.

I de påklagede indkomstår 2011 og 2012 har klageren haft underskud i virksomheden på henholdsvis 66.016 kr. og 36.993 kr. Klageren har endvidere selvangivet underskud i virksomheden i perioden 2007-2012. For de efterfølgende indkomstår 2013-2018 har klageren ligeledes haft underskud med undtagelse af 2014 og 2016, hvor der var et overskud på henholdsvis 1.395 kr. og 102 kr.

Ved bedømmelsen af, om klagerens virksomhed har været drevet erhvervsmæssigt i de påklagede indkomstår, er der lagt vægt på, at virksomheden har haft underskud siden 2007 og frem til 2018 med undtagelse af to år. Der er endvidere lagt vægt på, at overskuddene i 2014 og 2016 på 1.395 kr. og 102 kr. ikke kan rumme en rimelig aflønning af klagerens arbejdsindsats i virksomheden samt forretning af den investerede kapital. Det fremgår endvidere af virksomhedens regnskaber for de efterfølgende år, at omsætningen har været faldende, og at der ingen omsætning har været i 2015 og 2018.

På det foreliggende grundlag finder Landsskatteretten, at der i de påklagede indkomstår ikke var udsigt til, at virksomheden på ny ville blive rentabel indenfor en kortere årrække og give en fortjeneste med plads til en rimelig driftsherreløn og forrentning af den investerede kapital.

I ikke-erhvervsmæssige virksomheder kan der alene foretages fradrag for udgifter, som kan rummes i virksomhedens indtægter. Der har, uanset SKATs reguleringer i den påklagede afgørelse af 23. september 2015 af virksomhedens omsætning og fradrag for diverse udgifter, fortsat været underskud i virksomheden i de påklagede indkomstår, som klageren således ikke kan opnå fradrag for. Derfor finder Landsskatteretten ikke anledning til at behandle spørgsmålet om virksomhedens omsætning i 2011 samt fradrag for diverse udgifter i 2011 og 2012.

Det forhold, at klageren har drevet virksomheden i en lang årrække og har været i besiddelse af de faglige forudsætninger for at drive den pågældende virksomhed, kan ikke føre til et andet resultat.

Virksomheden har derfor ikke været drevet erhvervsmæssigt i skattemæssig henseende i indkomstårene 2011-2012. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for underskud af virksomhed på 66.016 kr. i indkomståret 2011 og 36.993 kr. i indkomståret 2012.

Da virksomheden ikke har været drevet erhvervsmæssigt i de påklagede indkomstår, kan kapitalafkastordningen ikke anvendes, jf. virksomhedsskattelovens § 22a, stk. 1.

Den påklagede afgørelse stadfæstes.