Kendelse af 29-03-2017 - indlagt i TaxCons database den 28-04-2017

Journalnr. 15-3234991

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2012

Forhøjelse af den skattepligtige indkomst

224.605 kr.

0 kr.

224.605 kr.

Indkomståret 2013

Forhøjelse af den skattepligtige indkomst

245.370 kr.

0 kr.

245.370 kr.

Faktiske oplysninger

SKAT har fremlagt følgende beskrivelse af de faktiske forhold, hvilken er ubestridt af klageren:

”SKAT har ved brev af 27.11.2014 fra politiet modtaget oplysninger om, at der er indsat betydelige beløb på din bankkonto nr. [...74] i [finans1]. SKAT har ved brev af 29. januar 2015 bedt om indsendelse af bankkontoudskrifter for indkomstårene 2012 og 2013. Disse er modtaget den 23. februar og 27. februar 2015. Med baggrund i de modtagne bankkontoudskrifter har vi ved brev af 6. marts 2015 udarbejdet en opstilling over indbetalte beløb, som kræver en yderligere forklaring og dokumentation. Med baggrund i modtagne oplysninger fra dig og modtagne kopier af mellemregningskontoen mellem dig og dit selskab [virksomhed1] ApS har vi ved brev til dig af 19. maj 2015 kunnet reducere vort ønske om forklaring og dokumentation til et mindre antal poster.

De indbetalinger på din bankkonto, som vi ikke har modtaget tilstrækkelige oplysninger om er følgende:

Indkomståret 2012

11.01.2012[person1] 3.120 kr.

23.01.2012[person2], [adresse1], [by1] 5.000 kr.

03.02.2012Kundekort 8.000 kr.

08.02.2012[person1] 3.710 kr.

09.02.2012[person1] 2.960 kr.

08.02.2012 [virksomhed2] A/S 3.478 kr.

15.02.2012[person3] 1.000 kr.

29.02.2012[person1] 2.960 kr.

16.03.2012[person3] 700 kr.

10.04.2012[person4] 600 kr.

20.04.2012[person5] 1.800 kr.

30.04.2012[person1] 6.960 kr.

08.05.2012[person6] 600 kr.

30.05.2012[person7] 500 kr.

03.07.2012[person1] 6.460 kr.

06.07.2012Indbetalt ved check 824 kr.

06.07.2012Kundekort 5.000 kr.

27.07.2012Ifølge sep. advis 4.806 kr.

30.07.2012Kundekort85.000 kr.

04.09.2012[virksomhed3] A/S 4.800 kr.

07.09.2012Kundekort 3.030 kr.

11.09.2012Kundekort18.000 kr.

13.09.2012Kundekort 7.000 kr.

26.09.2012Indbetalt ved check 1.851 kr.

26.09.2012Kundekort 400 kr.

08.10.2012Kundekort 6.000 kr.

09.10.2012Indbetaling 1.500 kr.

10.10.2012Indbetaling 8.000 kr.

29.10.2012[person8] 1.500 kr.

19.11.2012Kundekort13.000 kr.

03.12.2012[person9] 3.901 kr.

13.12.2012Kundekort 4.000 kr.

20.12.2012Kundekort58.000 kr.

27.12.2012[person9] 685 kr.

I alt: 274.245 kr.

Indkomståret 2013

30.01.2013Posthus 3.000 kr.

01.03.2013Posthus 8.000 kr.

05.03.2013Check 2.170 kr.

08.03.2013Posthus 2.000 kr.

22.03.2013Indbetaling 7.000 kr.

06.04.2013Posthus10.000 kr.

09.04.2013Posthus 4.000 kr.

23.04.2013Posthus 8.000 kr.

06.05.2013[person10] 500 kr.

07.05.2013[person11] 750 kr.

23.05.2013Posthus12.000 kr.

30.05.2013Posthus23.000 kr.

06.06.2013[person12] 1.800 kr.

20.6.2013Kundekort 8.000 kr.

24.06.2013Kundekort22.000 kr.

01.07.2013[person13] 1.500 kr.

04.07.2013[person14] 3.200 kr.

16.07.2013Posthus 6.500 kr.

14.08.2013Privat40.000 kr.

14.08.2013[person15] 4.000 kr.

21.08.2013[person16] 3.500 kr.

30.08.2013[person17] 2.650 kr.

30.08.2013Posthus 4.000 kr.

06.09.2013[person1] 6.660 kr.

19.09.2013Kundekort50.000 kr.

09.10.2013[person1] 6.150 kr.

30.10.2013Kundekort25.000 kr.

31.10.2013[person17] 2.000 kr.

12.12.2013[person13] 2.000 kr.

I alt: 269.380 kr.

På kontormødet med Skatteankestyrelsen fortalte klageren, som anført i klageskrivelsen, at indsætningerne primært er refusion af beløb udlagt eller udlånt til klagerens bror, søn, medarbejdere og venner.

Enkelte indsætninger er påført navn. Klageren fortalte at indsætningen den 4. juli 2013 på 3.500 kr. fra en navngiven person er tilbagebetaling fra en hundeopdrætter for et mislykket parringsforsøg af klagerens hund. Af overførslen fremgår ”[person18]”, som ifølge klageren er hans hunds navn.

Der er i samme periode overført betydelige beløb fra klagerens konto til andre personers konti.

SKATs afgørelse

SKAT har ændret klagerens indkomst for indkomstårene 2012 og 2013 med henholdsvis 224.605 kr. og 245.370 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

”Ved indbetalinger på bankkonti skal der foreligge dokumentation for pengestrømmene. Der henvises til Ligningsvejledningen, afsnit A.A. 1.1. og til SKM2013.363BR.

Du har ikke godtgjort, at de foretagne indbetalinger på din bankkonto jf. foranstående specifikation ikke skulle udgøre skattepligtige indtægter. Du er derfor anset for at være skattepligtig heraf efter bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Indkomsten forhøjes herefter med følgende beløb:

Indkomståret 2012

Indbetalinger på din private bankkonto anset for skattepligtige indtægter

Omfattet af bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Der henvises til ovenstående specifikation.274.245 kr.

Indkomståret 2013

Indbetalinger på din private bankkonto anset for skattepligtige indtægter

Omfattet af bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Der henvises til ovenstående specifikation.269.380 kr.

1.4. Dine bemærkninger

Du har den 18.6.2015 telefonisk givet oplysninger om indbetalingerne og du har suppleret med yderligere oplysninger i mails af 20.6.2015 og 22.6.2015. Du har bl.a oplyst, at indbetalinger fra [person1] er beløb modtaget til dækning af dine udgifter til toldsyn og transportudgifter. Hun driver en virksomhed med eksport af biler og du hjalp hende med toldsyn m.m.

Om udbetalinger fra [person9] har du oplyst, at der er tale om tilbagebetalt kaution fra den polske ret. Indbetalingen den 4.9.2012 fra [virksomhed3] vedrører løn til [person19] der anvendte din konto, da hun ikke selv var indehaver af en konto. Øvrige indbetalinger fra dine polske landsmænd er indbetalinger til dækning af udlæg, som du har foretaget for de pågældende.

1.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT har godkendt din forklaring om indbetalinger fra [person1], om tilbagebetaling af kaution fra retten i Polen, om indbetalingen den 4.9.2012 fra [virksomhed3] og om indbetalinger fra dine polske landsmænd for tilbagebetaling af udlæg foretaget af dig.

De indbetalinger på din bankkonto, som vi ikke har modtaget tilstrækkelige oplysninger om er herefter følgende:

Indkomståret 2012

23.01.2012[person2], [adresse1], [by1] 5.000 kr.

03.02.2012Kundekort 8.000 kr.

06.07.2012Indbetalt ved check 824 kr.

06.07.2012Kundekort 5.000 kr.

30.07.2012Kundekort85.000 kr.

07.09.2012Kundekort 3.030 kr.

11.09.2012Kundekort18.000 kr.

13.09.2012Kundekort 7.000 kr.

26.09.2012Indbetalt ved check 1.851 kr.

26.09.2012Kundekort 400 kr.

08.10.2012Kundekort 6.000 kr.

09.10.2012Indbetaling 1.500 kr.

10.10.2012Indbetaling 8.000 kr.

19.11.2012Kundekort13.000 kr.

13.12.2012Kundekort 4.000 kr.

20.12.2012Kundekort 58.000 kr.

I alt: 224.605 kr.

Indkomståret 2013

30.01.2013Posthus 3.000 kr.

01.03.2013Posthus 8.000 kr.

05.03.2013Check 2.170 kr.

08.03.2013Posthus 2.000 kr.

22.03.2013Indbetaling 7.000 kr.

06.04.2013Posthus10.000 kr.

09.04.2013Posthus 4.000 kr.

23.04.2013Posthus 8.000 kr.

23.05.2013Posthus12.000 kr.

30.05.2013Posthus23.000 kr.

20.6.2013Kundekort 8.000 kr.

24.06.2013Kundekort22.000 kr.

04.07.2013[person14] 3.200 kr.

16.07.2013Posthus 6.500 kr. 14.08.2013Privat40.000 kr.

14.08.2013[person15] 4.000 kr.

21.08.2013[person16] 3.500 kr.

30.08.2013Posthus 4.000 kr.

19.09.2013Kundekort50.000 kr.

30.10.2013Kundekort 25.000 kr.

I alt: 245.370 kr.

Indkomsten forhøjes herefter med følgende beløb:

Indkomståret 2012

Indbetalinger på din private bankkonto anset for skattepligtige indtægter

Omfattet af bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Der henvises til ovenstående specifikation.224.605 kr.

Indkomståret 2013

Indbetalinger på din private bankkonto anset for skattepligtige indtægter

Omfattet af bestemmelsen i statsskattelovens § 4.

Der henvises til ovenstående specifikation.245.370 kr.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at SKAT tilpligtes at nedsætte klagerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2012 og 2013 med henholdsvis 274.245 kr. og 269.380 kr.

Der er til støtte herfor anført:

”Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at indsætningerne på [person20]s private konto i årene 2012 og 2013, som SKAT opfatter som skattepligtige, udgør refusion af beløb udlagt eller udlånt til venner og bekendte i en række situationer.

Overførslerne har på ingen måde karakter af indtægter for ydelser leveret af [person20] eller i øvrigt i form af gaver eller lignende. Der er tale om almindelige dispositioner foretaget i privat regi, herunder ydelse af hjælp til venner og bekendte, der i forbindelse hermed har tilbagebetalt eventuelle udlæg, som [person20] har foretaget på vegne af disse.

Beløbene udgør ikke på nogen måde en økonomisk gevinst, der er skattepligtig for [person20].”

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4. Skatteydere skal selvangive deres indkomst og kunne dokumentere deres indtægts- og formueforhold, jf. skattekontrollovens §§ 1 og 6 B.

Der er i 2012 og 2013 konstateret indsætninger på klagerens bankkonto i [finans1] på i alt henholdsvis 274.245 kr. og 269.380 kr. SKAT har vurderet henholdsvis 224.605 kr. og 245.370 kr. til at være skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1. Af klageskrivelsen fremgår, at de indsatte beløb udgør refusion af beløb udlagt eller udlånt til venner og bekendte i en række situationer.

Efter praksis skal låneforhold kunne dokumenteres, eksempelvis ved fremlæggelse af lånedokumenter, aftaler om forrentning og afvikling af lån m.v., jf. SKM2013.363.BR. Ved låneforhold mellem familiemedlemmer gælder en skærpet bevisbedømmelse.

Landsskatteretten finder ikke at klageren i tilstrækkelig grad har godtgjort, at der er tale om tilbagebetaling af udlæg og udlån. Der er lagt vægt på, at der ikke foreligger dokumentation for udlæg og udlån, og at klageren ikke kan redegøre for, hvilke kontantindsætninger der hidrører fra de enkelte låntagere. Kontantindsætningerne kan dermed ikke spores tilbage til en konkret låntager, og der ses ikke at være sammenfald i størrelsen på de beløb, der føres ind og ud af kontoen.

Indsætningerne fra navngivne personer ses ej heller at være dokumenteret som værende tilbagebetaling af lån eller udlæg, i form af faktura, gældsbrev eller lignende.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.