Kendelse af 22-04-2020 - indlagt i TaxCons database den 16-05-2020

Journalnr. 15-2892949

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2010

Yderligere omsætning i frisørsalon

94.738 kr.

0 kr.

94.738 kr.

Resultat ved drift af Café

167.493 kr.

0 kr.

167.493 kr.

Bortforpagtning af Café

40.000 kr.

0 kr.

12.000 kr.

Spilleindtægter fra Café

36.477 kr.

0 kr.

36.477 kr.

Kontante indbetalinger

19.600 kr.

0 kr.

19.600 kr.

Indkomståret 2011

Yderligere omsætning vedrørende frisørsalon

47.342 kr.

0 kr.

47.342 kr.

Bortforpagtning af Café

135.749 kr.

0 kr.

135.749 kr.

Kontante indbetalinger

108.560 kr.

0 kr.

108.560 kr.

Indkomståret 2012

Yderligere omsætning ved drift af Pizzeria

83.797 kr.

0 kr.

83.797 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har i årene 2010 – 2012 været involveret i driften af 3 virksomheder.

[virksomhed1] I/S, CVR-nr. [...1], hvor klageren havde en med-interessent, vedrører en frisørsalon beliggende i [by1], som har været drevet i perioden 01-12-2009 til 31-05-2011.
[virksomhed2], CVR-nr. [...2], beliggende i [by2]. Cafeen er drevet i perioden 02-08-2004 til 31.08.2010, og har været bortforpagtet i perioden 01-09-2010 til 30-11-2011.

[virksomhed3], CVR-nr. [...2] beliggende i [by3] med start den 01-12-2011.

Yderligere omsætning og salgsmoms i [virksomhed1] I/S for 2010 og 2011

Det skattemæssige resultat efter renter for [virksomhed1] I/S udgør i henhold til de indsendte regnskaber følgende:

2010: -215.365 kr. Klagerens andel på 50 % udgør -107.682 kr.

2011: -145.830 kr. Klagerens andel på 50 % udgør -72.915 kr.

Klageren har selvangivet sin andel af resultatet af [virksomhed1] I/S således:

2010: 0 kr.

2011: -72.915 kr.

For indkomståret 2010 har SKAT godkendt fradrag for klagerens andel af underskuddet i [virksomhed1] I/S i henhold til det indsendte regnskab, i alt -107.682 kr., som han ikke tidligere har selvangivet fradrag for.

SKAT har reguleret virksomhedens omsætning med faktisk konstaterede indbetalinger af kontanter og via dankort på bankkonto, og herudover skønsmæssigt fastsat yderligere omsætning.

SKAT har ved gennemgang af indtægtsregistreringen i [virksomhed1] I/S konstateret differencer imellem kontantbeholdningen ved optælling sammenlignet med kontantbeholdningen i henhold til kasseapparatets Z-bon strimmel.

Der er således konstateret højere kontantbeholdning ved optælling, end der er registreret på Z-boner. For en periode på 27 dage har SKAT konstateret differencer på 22.419 kr. svarende til 830 kr. dagligt. SKAT har herefter skønnet, at der har været udeholdt omsætning med 625 kr. inkl. moms dagligt. For indkomståret 2010 havde virksomheden åbent i 243 dage, hvorefter der er beregnet yderligere omsætning med 151.875 kr.

For indkomståret 2011 havde virksomheden åbent i 104 dage, svarende til en yderligere omsætning på 65.000 kr.

Resultatet af virksomheden er sammensat således:

2010

Faktiske dankortindbetalinger og kontante indbetalinger

665.220

Skønnet yderligere kontant omsætning

151.875

Omsætning i alt inkl. moms

817.095

Salgsmoms heraf

163.419

Omsætning i alt ekskl. moms

653.676

Selvangivet omsætning i henhold til regnskabet

464.200

Yderligere omsætning i virksomheden

189.476

Salgsmoms af omsætningen

163.419

Angivet salgsmoms

107.050

Yderligere salgsmoms i virksomheden

56.369

2011

Faktiske dankortindbetalinger og kontante indbetalinger

334.577

Skønnet yderligere kontant omsætning

65.000

Omsætning i alt inkl. moms

399.577

Salgsmoms heraf

79.915

Omsætning i alt ekskl. moms

319.662

Selvangivet omsætning i henhold til regnskabet

224.977

Yderligere omsætning i virksomhed

94.685

Salgsmoms af omsætningen

Angivet salgsmoms

56.245

Yderligere salgsmoms i virksomhed

23.670

Klagerens andel af yderligere omsætning i [virksomhed1] I/S udgør herefter ifølge SKAT 50 pct. af 189.476 kr., i alt 94.738 kr. for indkomståret 2010 og 50 pct. af 94.685 kr., i alt 47.342 kr. for indkomståret 2011. SKAT har forhøjet indkomsten med disse beløb.

Yderligere indtægter på øvrige bankkonti, herunder drift og bortforpagtning af [virksomhed2], og drift af [virksomhed3] for årene 2010, 2011 og 2012

SKAT har for årene 2010, 2011 og 2012 indkaldt regnskaber for [virksomhed2] og [virksomhed3], herunder indtægts- og udgiftsbilag, bogføringsmateriale, opgørelse af varelager, debitorer og kreditorer, samt dokumentation for kasseoptælling og kasseafstemning, z-strimler og revisionsstrimler fra-kasseapparatet, samt bankkontoudskrifter for alle bankkonti.

Klageren har til SKAT indsendt regnskab for indkomståret 2004 for [virksomhed2] samt diverse købsbilag for [virksomhed2] for indkomståret 2010. Bilagene består dels af kasseboner vedrørende køb af benzin, cigaretter og øl m.v., samt fakturaer udstedt til [virksomhed2] fra [virksomhed4], [virksomhed5] m.v.

Vedrørende [virksomhed3] har klageren indsendt billedkopi af regnskab, udgiftsbilag og bankkontoudskrifter vedrørende konto nr. [...68], men bogføringsmateriale i form af kontospecifikationer, indtægtsbilag og opgørelse af varelager, debitorer og kreditorer er ikke indsendt.

Klageren har ikke indsendt bankkontoudtog for årene 2010, 2011 og 2012 for 8 bankkonti, hvorfor SKAT har indkaldt dem hos [finans1].

SKAT har gennemgået klagerens bankkonti og fundet følgende indtægter:

2010

2011

2012

Bilag

Indbetalinger i perioder med driftsvirksomhed

299.095

21.112

493.404

A-1 + D

Indbetalinger vedr. bortforpagtning [virksomhed2]

50.000

169.686

B

Indbetalinger i perioder uden driftsvirksomhed

24.500

135.700

E

Klageren har i [virksomhed2] haft opstillet 3 spilleautomater. I henhold til oplysninger modtaget fra Spillemyndigheden, er der i klagerens CVR-nr. indgivet angivelser og efter 41 %’s afgift udgør spilleindtægter følgende:

2010: 60.755 kr.

2011: 56.399 kr.

Klageren har for sine øvrige virksomheder selvangivet følgende på sin selvangivelse:

2010: 0 kr.

2011: 0 kr.

2012: 42.801 kr.

Indtægterne er opgjort af SKAT på bilag A-1, og udgør 299.095 kr. Beløbet er inkl. moms, hvorfor salgsmoms udgør 59.819 kr. Omsætningen ekskl. moms udgør 239.276 kr.

Skattemæssigt overskud i forbindelse med drift af [virksomhed2] uden hensyntagen til spilleindtægter udgør (239.276 – 71.783), i alt 167.493 kr.

SKAT har tidligere kontrolleret klagerens virksomheder vedrørende følgende:

[virksomhed2]: Kontrolaktion i 2009 viste at kasseapparat manglende. Flere kontrolbesøg hvor det sidste var den 4. marts 2010, hvor nyt kappeapparat var i brug, og der blev foretaget kasseafstemning uden bemærkninger.
[virksomhed3]: Momsudbetalingskontrol for 4. kvartal 2011 af salgsmoms 0 kr., og købsmoms 45.911 kr. Momsudbetalingskontrollen viste, at udgifterne vedrørte istandsættelsesudgifter.
Anmeldelse 2012: Anmeldelsen vedrører, at [virksomhed3] er åbent i december 2011, og at der arbejder 6 polakker i butikken, som ikke er registreret som ansatte.
Klageren har til SKAT oplyst, at anmeldelsen skyldes nabostridigheder, og at der ikke bliver leveret pizzaer ud. Daglig omsætning udgør 1.500 – 2.500 kr.

Vedrørende åbning af [virksomhed3] fremgår det af bankindtægter for december 2011, at dankortindbetalinger er startet den 19. december 2011.

SKAT har sendt forslag til afgørelse den 15. juni 2015, og afgørelsen er dateret den 3. september 2015.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst for indkomstårene 2010 – 2012 med følgende beløb:

Indkomståret 2010

Yderligere omsætning i frisørsalon

94.738 kr.

Resultat ved drift af Café

167.493 kr.

Bortforpagtning af Café

40.000 kr.

Spilleindtægter fra Café

36.477 kr.

Kontante indbetalinger

19.600 kr.

Indkomståret 2011

Yderligere omsætning vedrørende frisørsalon

47.342 kr.

Bortforpagtning af Café

135.749 kr.

Kontante indbetalinger

108.560 kr.

Indkomståret 2012

Yderligere omsætning ved drift af Pizzeria

83.797 kr.

Som begrundelse for ændringerne har SKAT anført følgende:

Yderligere omsætning og salgsmoms i [virksomhed1] I/S for 2010 og 2011

”(...)

SKAT ændrer i henhold til sagsfremstillingen for [virksomhed1] I/S, at din andel af yderligere omsætning for [virksomhed1] I/S udgør for 2010 i alt 94.738 kr. og for 2011 i alt 47.342 kr. Den yderligere omsætning er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Dit resultat af [virksomhed1] I/S ændres til:

2010: 0-107.682 + 94.738, i alt -12.944 kr.

2011: -72.915 + 47.342, i alt -25.573 kr.

For 2010 godkendes der fradrag for din andel af underskuddet i [virksomhed1] I/S i henhold til det indsendte regnskab, i alt 107.682 kr., som du ikke tidligere har selvangivet fradrag for.

SKAT ændrer i henhold til sagsfremstillingen for [virksomhed1] I/S, at yderligere salgsmoms for [virksomhed1] I/S CVR-nr. [...1] i alt for 2010 udgør 56.369 kr. og for 2011 i alt 23.670 kr. Den yderligere salgsmoms er momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1. Din andel af salgsmomsen 50 % udgør 28.185 kr. for 2010 og 11.835 kr. for 2011.

Den skattemæssige ændring for 2010 og 2011 gennemføres med udgangspunkt i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, idet du anses for at have handlet mindst groft uagtsomt ved ikke at have oplyst om den yderligere omsætning, således at SKAT har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

(...)

Yderligere indtægter på øvrige bankkonti, herunder drift og bortforpagtning af [virksomhed2], og drift af [virksomhed3] for årene 2010, 2011 og 2012

(...)

Gennemgangen af det modtagne materiale og bankkontoudskrifterne fra dine bankkonti for årene 2010, 2011 og 2012 kan opdeles i følgende:

A. Drift af [virksomhed2] – perioden 1. januar 2010 til 31. august 2010
B. Bortforpagtning af [virksomhed2] – perioden 1. september 2010 til 30. november 2011
C. Indtægter fra spilleautomater i [virksomhed2] 2010 og 2011.
D. Drift af [virksomhed3] – perioden 19. december 2011 til 31. december 2012
E. Kontante indbetalinger i perioder uden driftsvirksomhed – perioden 6. oktober 2010 til 24. november 2010 og perioden 10. januar 2011 til 28. november 2011.

Drift af [virksomhed2] – perioden 1. januar 2010 til 31. august 2010

(...)

Kontrolaktioner foretaget i [virksomhed2] viste, at der er en periode i 2010, hvor der ikke har været installeret kasseapparat i cafeen. Du har intet regnskab eller regnskabsmateriale indsendt vedrørende denne virksomhed.

SKAT kan derfor med udgangspunkt i skattekontrollovens § 6, stk. 7, der henviser til § 5, stk. 3, foretage en skønsmæssig ansættelse af din indkomst for perioden. SKAT kan ligeledes i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 2 foretage en skønsmæssig opgørelse af virksomhedens momstilsvar.

SKAT har foretaget en gennemgang af de dankortindbetalinger og kontante indbetalinger, som er indgået på bankkontoerne i [finans1][...33] og [...23], og skønner med udgangspunkt heri, at omsætning i [virksomhed2] for 2010 er lig med de faktiske dankortindbetalinger og kontante indbetalinger på bankkontiene.

Det bemærkes, at der er dankortindbetalinger på din bankkonto indtil 31. august 2010, og at depositum 35.000 kr. vedrørende bortforpagtning indgår på din bankkonto 31. august 2010.

Indtægterne anses ikke at vedrøre [virksomhed1] I/S, idet du ikke har oplyst/dokumenteret, at de vedrører [virksomhed1] I/S.

Efter vores møde har SKAT indhentet underskrevet forpagtningskontrakt mellem dig og [person1] hos [politiet]. Forpagtningskontrakten er indsendt til politiet i forbindelse med [person1]s ansøgning om alkoholbevilling til [virksomhed2].

Af forpagtningskontrakten fremgår blandt andet følgende:

Start 1. september 2010
Depositum 35.000 kr. betales i forbindelse med overtagelse, herefter 5.000 kr. pr. måned
[person1] overtager varelager og inventar
[person1] overtager 3 spilleautomatmaskiner med to toptavler – som tilhører [...] og [person1] overtager samtidig aftalen om spillemaskinerne.
Underskrevet af dig og [person1] den 24. august 2010
Modtaget ved politiet 26. august 2010

Forpagtningskontrakten vedlægges som bilag A-2

Med udgangspunkt i forpagtningskontrakten, sidste dankortindbetaling den 31. august 2010 og betalt depositum, som indgår 31. august 2010, anses du for at have bortforpagtet [virksomhed2] pr. 1. september 2010 til [person1].

Dankortindbetalinger og kontante indbetalinger i banken indtil 31. august 2010 anses for værende dine i forbindelse med drift af [virksomhed2].

Indtægterne er opgjort på bilag A-1, og udgør 299.095 kr. Beløbet anses for værende inkl. moms, hvorfor salgsmoms udgør 59.819 kr. Omsætningen ekskl. moms udgør 239.276 kr. Omsætningen er skattepligtig indkomst i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, og salgsmomsen er momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1.

SKAT skønner endvidere et skattemæssigt fradrag for driftsomkostninger på 30 %, idet der ved fastsættelse af dette skøn er henset til, at dækningsbidraget for denne branche ligger omkring 70 %. Fradraget kan beregnes til 71.783 kr., og er fradragsberettiget i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Den angivne købsmoms, i alt 26.995 kr. anses at vedrøre perioden 1. januar 2010 til 9. september 2010, hvor [virksomhed2] er i drift, idet momsangivelsen for 2. halvår 2010 alene udgør 2.962 kr.

Du har indsendt kasseboner og fakturaer vedrørende dine købsudgifter i [virksomhed2], og SKAT har gennemgået disse, og kan med udgangspunkt i bekendtgørelse til momsloven § 40, alene godkende fradrag for købsmoms på de købsbilag, som opfylder fakturakravene i § 40. Der kan således ikke godkendes fradrag for de kasseboner, som er indsendt, fordi de ikke er fakturaer, der er udskrevet direkte til [virksomhed2], og fordi kasseboner ikke opfylder § 40 i momsbekendtgørelsen til momsloven.

SKAT kan godkende fradrag for købsmoms i henhold til momslovens § 37, stk. 1, og bekendtgørelsen til momsloven § 58 i alt 20.321 kr. Fakturaerne er specificeret på vedlagte bilag A-3. Købsmomsen anses for direkte henførbar til driften af cafeen.

Der godkendes således fradrag for købsmoms med i alt 20.321.

Den angivne købsmoms for 2010 udgør i alt 26.995 kr., hvorfor differencen i alt 6.674 kr. ikke godkendes i henhold til momslovens § 37, stk. 1, og bekendtgørelse til momsloven § 58, idet der ikke kan gives fradrag for købsmoms, når dokumentation i form af fakturaer ikke foreligger.

Skattemæssigt overskud i forbindelse med drift af [virksomhed2] uden hensyntagen til spilleindtægter udgør (239.276 – 71.783), i alt 167.493 kr.

Salgsmoms i forbindelse med drift af [virksomhed2] udgør 59.819 kr. for 2010, og købsmoms i alt 20.321 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke i forbindelse med ovennævnte opgørelse er taget hensyn til kontant omsætning, som ikke er indsat i banken, men SKAT anser under hensyntagen til din manglende regnskabsaflæggelse, at der har været yderligere kontant omsætning, som ikke er indsat i banken.

Denne yderligere kontante omsætning, anses at udligne dine øvrige udokumenterede skattemæssigt fradragsberettigede driftsudgifter, i henhold til statsskattelovens § 6, herunder udgifter udover det skønsmæssige fradrag på 30 %.

Bortforpagtning af [virksomhed2] – perioden 1. september 2010 til 30. november 2011

(...)

Du er frivillig registreret for moms vedrørende bortforpagtning af [virksomhed2] fra 10. september 2010.

I henhold til forpagtningskontrakt modtaget fra politiet og ovenstående punkt A, anser SKAT, at [person1] har forpagtet [virksomhed2] fra den 1. september 2010.

Du har intet regnskab eller regnskabsmateriale indsendt vedrørende denne bortforpagtnings-virksomhed. SKAT kan derfor med udgangspunkt i skattekontrollovens § 6, stk. 7, der henviser til § 5, stk. 3, foretage en skønsmæssig ansættelse af din indkomst for perioden. SKAT kan ligeledes i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 2 foretage en skønsmæssig opgørelse af virksomhedens momstilsvar.

SKAT har foretaget en gennemgang af de indbetalinger vedrørende bortforpagtning m.v. af [virksomhed2], som er indgået på bankkonto i [finans1][...33], og skønner med udgangspunkt heri, at indtægten ved bortforpagtningen og salg af virksomhedens aktiver er lig med disse indtægter.

Indtægterne er opgjort på bilag B, og udgør for 2010 i alt 50.000 kr. og for 2011 i alt 169.686 kr. Beløbene anses for værende inkl. moms, hvorfor salgsmoms udgør henholdsvis 10.000 kr. for 2010 og 33.937 kr. for 2011. Indtægterne ekskl. moms udgør henholdsvis 40.000 kr. for 2010 og 135.749 kr. for 2011.

Indtægterne er skattepligtig indkomst i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, og salgsmomsen er momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1, og momslovens § 8, stk. 1, 1. led. Salg af virksomhedens aktiver er på grund af manglende dokumentation herfor, ikke anset for omfattet af momsfritagelse i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, jævnfør momslovens § 8, stk. 1, 3. led.

Der er ikke fremlagt dokumentation for udgifter i forbindelse med bortforpagtningen og salg af virksomhedens aktiver, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag for udgifter skattemæssigt i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og momsmæssigt i henhold momslovens § 37, jævnfør bekendtgørelse til momsloven § 58.

Skattemæssigt overskud i forbindelse med bortforpagtning af [virksomhed2] og salg af virksomhedens aktiver uden hensyntagen til spilleindtægter udgør herefter 40.000 kr. for 2010 og 135.749 kr. for 2011.

Salgsmoms i forbindelse med bortforpagtning af [virksomhed2] udgør 10.000 kr. for 2010 og 33.937 kr. for 2011.

(...)

Du har i [virksomhed2] haft opstillet 3 spilleautomater. I henhold til oplysninger modtaget fra Spillemyndigheden, er der i dit CVR-nr. indgivet angivelser og efter 41 %’s afgift har spilleindtægterne været følgende:

2010: 60.755 kr.

2011: 56.399 kr.

Med udgangspunkt i forpagtningskontrakten, hvoraf fremgår at forpagter [person1] pr. 1. september overtager aftalen om spillemaskinerne, anses spilleindtægterne for perioden 1. januar 2010 til 31. august 2010 for tilhørende dig, men spilleindtægterne fra 1. september 2010 anses at tilhøre forpagter [person1].

Opgørelsen af spilleindtægten efter afgift fremgår af bilag C.

Spilleindtægterne efter afgift udgør for perioden 1. januar 2010 til 31. august 2010 i alt 36.477 kr.

Spilleindtægterne er skattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra f, og skal medregnes til virksomhedens indkomst for 2010.

Drift af [virksomhed3] – perioden 19. december 2011 til 31. december 2012

(...)

Virksomhedens omsætning er skattepligtig indkomst i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, og der skal afregnes salgsmoms af leverancen jævnfør momslovens § 4.

For at et regnskab, der er vedlagt selvangivelsen skal kunne anses for tilstrækkelig dokumentation for størrelsen af den skattepligtige indkomst, skal regnskabet være udarbejdet på grundlag af et ført og afstemt regnskab efter virksomhedens art og omfang.

Det fremgår af bogføringslovens § 6, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstem-melse med god bogføringsskik, og jævnfør bogføringslovens § 7, at alle transaktioner skal registreres nøjagtig under hensyn til virksomhedens art og omfang, og at registrereringen skal ske snarest muligt efter at transaktionerne har fundet sted, samt at registreringerne skal afstemmes med den kontante kassebeholdning. Endvidere følger af bogføringslovens § 8, at alle registreringer skal kunne følges til regnskabet, og at alle registeringer jævnfør bogføringslovens § 9 skal være dokumenteret med et bilag.

Det fremgår af § 8 i mindstekravsbekendtgørelsen, at det skattemæssige årsregnskab og de oplysninger, som indgår i grundlaget, skal kunne udledes af bogføringen eller af specifikationer hertil.

Du har for [virksomhed3] indsendt billedkopi af regnskab, udgiftsbilag og bankkontoudskrifter for konto nr. [...68].

SKAT finder med udgangspunkt i det modtagne materiale, at det indsendte regnskab for 2012 for virksomheden [virksomhed3] ikke kan anses for tilstrækkelig dokumentation for størrelsen af den skattepligtige indkomst og momstilsvaret, idet bogføringslovens §§ 6 til 9, og mindstekravsbekendtgørelsen § 8 ikke anses for opfyldt.

Regnskabsgrundlaget tilsidesættes med følgende begrundelse:

der er ikke indsendt bogføring for virksomheden, således at regnskabets poster kan opdeles i de poster, hvoraf de er sammensat
der foreligger ikke dokumentation for at regnskabet er afstemt
indbetalinger på bankkonti viser større omsætning end medtaget i regnskabet

SKAT finder, at virksomheden er opstartet omkring 19. december 2011, idet der på dette tidspunkt indgår dankortindbetalinger på bankkonto i [finans1][...23]. Disse indtægter medtages under opgørelse af virksomhedens resultat for 2012, idet driftsudgifterne i forbindelse med tilberedning af de solgte pizzaer i 2011, anses for indeholdt i udgifterne angivet i regnskabet for 2012.
SKAT ansætter som følge af, at regnskabsgrundlaget tilsidesættes, det skattemæssige resultat af virksomheden og momstilsvaret skønsmæssigt i henhold til reglerne i skattekontrollovens § 3 stk. 4, § 6, stk. 1, § 6 stk. 7 og § 5 stk. 3, samt opkrævningslovens § 5 stk. 2.

Virksomhedens dækningsbidrag udgør i henhold til det indsendte regnskab 48,3 %, hvilket er under branchenormen, som ligger på et niveau på 65 – 70 %.

SKAT har foretaget en gennemgang af de dankortindbetalinger og kontante indbetalinger, som er indgået på bankkontoerne i [finans1][...33] og [...23], og skønner med udgangspunkt heri, at omsætning i [virksomhed3] for 2012 er lig med de faktiske dankortindbetalinger og kontante indbetalinger, som er indgået på bankkontiene i perioden 20. december 2011 til 2. januar 2013.

Indtægterne fremgår af bilag D, og udgør i alt 514.516 kr.

Indtægterne anses for værende inkl. moms, hvorfor salgsmoms udgør 102.903 kr. Omsætningen ekskl. moms udgør 411.613 kr. Omsætningen er skattepligtig indkomst i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, og salgsmomsen er momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1.

Omsætningen udgør i henhold til det indsendte regnskab i alt 327.816 kr., hvorfor virksomhedens resultat for 2012 forhøjes med (411.613 – 327.816) i alt 83.797 kr. Den angivne salgsmoms udgør

for 2012 i alt 81.954 kr., hvorfor salgsmomsen forhøjes med (102.903 – 81.954), i alt 20.949 kr.

Udgifterne godkendes på det foreliggende grundlag i henhold til det indsendte regnskab, idet det dog bemærkes, at det ikke har været muligt at afstemme udgiftsposterne, idet der ikke foreligger kontospecifikationer, som specificerer udgifterne.

Skattemæssigt overskud i forbindelse med drift af [virksomhed3] udgør selvangivet overskud 42.801 kr. + 83.797 kr., i alt 126.598 kr.

Forhøjelsen af virksomhedens omsætning medfører, at virksomhedens dækningsbidrag stiger til 58,8 % ((158.261+83.797)/(327.816+83.797)*100). Virksomhedens dækningsbidrag er således stadig langt under branchens niveau, men det bemærkes, at der således dels er taget hensyn til at der er tale om et opstarts år, og dels at kontant omsætning, som ikke er indsat i banken, ikke er medtaget i virksomhedens nye omsætning.

Den angivne købsmoms for 2011 vedrører istandsættelsesudgifter og er kontrolleret af udbetalingskontrollen, hvorfor der ikke foretages videre vedrørende dette punkt.

Det skal bemærkes, at der som omtalt ikke i forbindelse med ovennævnte opgørelse er taget hensyn til kontant omsætning, som ikke er indsat i banken, men SKAT anser under hensyntagen til tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget, at der har været yderligere kontant omsætning, som ikke er indsat i banken.

Denne yderligere kontante omsætning, anses at udligne dine øvrige udokumenterede skattemæssigt fradragsberettigede driftsudgifter, i henhold til statsskattelovens § 6.

Kontante indbetalinger i perioder uden driftsvirksomhed – perioden 6. oktober 2010 til 24. november 2010 og perioden 10. januar 2011 til 28. november 2011.

(...)

SKAT har ved gennemgang af bankkontiene i [finans1] konto [...33] og [...23] fundet kontante indbetalinger i perioderne 6. oktober 2010 til 24. november 2010 og 10. januar 2011 til 28. november 2011.

Indbetalingerne er specificeret på bilag E og udgør 24.500 kr. for 2010 og 135.700 kr. for 2011.

Indtægterne anses ikke at vedrører [virksomhed1] I/S, idet du ikke har oplyst/dokumenteret, at de vedrører [virksomhed1] I/S.

I henhold til praksis blandt andet SKM2003.247VLR, SKM2009.37.HR og SKM2010.384.BR, stilles der i familieforhold et skærpet beviskrav for, at der foreligger lån, herunder et dokumentationskrav, for at der er optaget et lån, som skal tilbagebetales. Endvidere skal der foreligge kontoudskrifter eller andre lignende objektive kendsgerninger, herunder dokumentation, som gør det muligt at følge de underliggende pengestrømme.

Du har ikke indsendt dokumentation for, at der er tale om lån fra venner, hustru eller svigerforældre, og ej heller dokumentation for de underliggende pengestrømme, hvorfor SKAT anser, at de fremlagte oplysninger ikke er fyldestgørende dokumentation for at indbetalingerne er lån eller stammer fra beskattede midler i øvrigt.

Indtægterne anses for uregistreret virksomhedsindkomst og er skattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1. Salgsmoms af indtægterne udgør henholdsvis 4.900 kr. for 2010 og 27.140 kr. for 2011. Salgsmomsen er momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1. Indtægterne ekskl. moms udgør for 2010 i alt 19.600 kr. og for 2011 i alt 108.560 kr.

SKAT ændrer din indkomst for 2010 med i alt 19.600 kr., og for 2011 med i alt 108.560 kr., og salgsmoms med 4.900 kr. for 2010 og 27.140 kr. for 2011.

(...)”

Der er sammenfattende foretaget følgende ændringer vedrørende [virksomhed2], [virksomhed3] og kontante indbetalinger:

2010

2011

2012

Resultat
virksomhed

skattemæssigt

Momstilsvar

Resultat
virksomhed

skattemæssigt

Momstilsvar

Resultat
virksomhed

skattemæssigt

Momstilsvar

A

Drift af [virksomhed2]

+167.493

+59.819

+6.674

B

Bortforpagtning [virksomhed2]

+40.000

+10.000

+135.749

+33.937

C

Spilleindtægter [virksomhed2]

+36.477

D

Drift af [virksomhed3]

+83.797

+20.949

E

Kontante indbetalinger

+19.600

+4.900

+108.560

+27.140

I ALT

263.570

81.393

244.309

61.077

83.797

20.949

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelser af indkomsten for indkomstårene 2010 – 2012 nedsættes til 0.

Han har til støtte for sin påstand anført følgende:

”(...)

Jeg vil hermed klage over afgørelsen vedr. min skat samt moms.

Vedr. [virksomhed1] godkender jeg ikke afgørelsen da jeg ikke stod for det regnskabsmæssige. Kan heller ikke forstå at revisoren ikke har opdaget uligheden og advaret [person2] i det mindste om at lige tjekke kasseopgørelserne da det ikke stemmer. Desværre er han afgået ved døden så der er ikke noget vi kan gøre der.

Vedr. [virksomhed2] godkender jeg ikke afgørelsen da jeg kun har fået goodwill for cafeen på kr. 124.000 som også kan ses i overførslerne.

Det kontante indbetalinger fra den 01.09.2010 til 20.12.2011 på kr. 135.000 er privat indsat beløb som jeg havde opsparet, børnepenge samt lånt af familie og venner. Jeg havde ingen indkomst i perioden, derfor var jeg nød til at sætte penge ind for at dække vores udgifter.

Det kan evt. dokumenteres skriftlig fra dem. Det har intet med indtægt fra at gøre.

Vedr. 2012 vil vi gerne have bilagene gennemgået igen evt. ved et møde hvor jeg kan forklare. I øvrigt er der ikke afregnet el-afgift samt varmeafregning for perioderne, bedes bemærket.

Med hensyn til betaling af moms søger jeg hermed henstand til den endelige afgørelse er truffet.

(...)”

Klagerens repræsentant har herudover indsendt bemærkninger om, at skattekravene vedr. 2010-2011-2012 er forældede efter forældelsesloven idet der ikke er sket en legal afbrydelse der har forlænget fristen.

Repræsentanten har desuden efterfølgende indsendt bemærkninger om, at hun er indtrådt i sagen ultimo 2019, og på det tidspunkt er der indtrådt forældelse vedrørende krav for årene 2010, 2011 og 2012. Klageren er heller ikke enig i selve materien og ansættelsen.

Landsskatterettens afgørelse

Formalitet

Told- og skatteforvaltningen kan ifølge skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, ikke afsende varsel om foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Uanset fristerne i § 26, kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis en af betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt.

Ansættelserne for indkomstårene 2010 og 2011 er dermed foretaget efter udløbet af de ordinære ansættelsesfrister, mens ansættelsen for indkomståret 2012 er indsendt indenfor den ordinære frist.

SKAT kan derfor genoptage ansættelsen for indkomstårene 2010 og 2011, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

SKAT har for indkomstårene 2010, 2011 og 2012 udsendt forslag til afgørelse den 15. juni 2015. Afgørelsen er dateret den 3. september 2015.

SKAT har bl.a. påvist en række indsætninger på klagerens bankkonti i indkomstårene 2010 og 2011. Klageren har ikke dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at bankindsætningerne er skattefri eller foretaget med allerede beskattede midler, hvilket påhviler klageren, jf. praksis herfor i SKM2008.905H.

Det må herefter anses for groft uagtsomt, at klageren ikke har indtægtsført beløbene, som er indgået på hans bankkonto, og SKAT har dermed været berettiget til at foretage skatteansættelsen efter udløb af de ordinære ansættelsesfrister.

Kundskabstidspunktet anses for at være det tidspunkt, hvor skatteforvaltningen var kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 27, stk. 1, nr. 5, jf. SKM2018.481.HR.

SKATs kundskabstidspunkt anses at være ultimo maj 2015. SKAT har den 11. maj 2015 skrevet til klagerens revisor for at få besvaret nogle spørgsmål. Da SKAT ikke modtog noget svar fra revisoren, har SKAT den 15. juni 2015 udsendt forslag til afgørelse på det foreliggende grundlag. Fristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. er dermed overholdt.

SKATs afgørelse er dateret den 3. september 2015, og 3 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 2. pkt. er dermed ligeledes overholdt.

Afgørelsen er således ikke ugyldig på formaliteten.

Realiteten

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. SKAT kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomståret udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af dagældende skattekontrollov §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1.

Det fremgår af skattekontrollovens § 6, stk. 7, at vægrer nogen sig ved at efterkomme en begæring efter stk. 1 eller 2, jf. stk. 6, finder § 5, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. dagældende skattekontrollov § 5, stk. 3.

Hvis der konstateres en yderligere indtægtskilde, eller det konstateres, at en skatteyder har modtaget indtægter af en vis størrelse, som ikke kan ses at være selvangivet, påhviler det skatteyderen at godtgøre, at disse indtægter stammer fra midler, der allerede er beskattet, eller som er undtaget fra beskatning. Der henvises til SKM 2008.905 H.

Klageren har for virksomheden [virksomhed1] I/S ikke selvangivet al omsætning, og det er derfor med rette, at SKAT har forhøjet indkomsten vedrørende denne virksomhed.

For virksomhederne [virksomhed3] og [virksomhed2] har klageren ikke medregnet resultatet af disse. SKAT har derfor med rette foretaget ansættelsen efter udløb af ansættelsesfristen, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Klageren har ikke indsendt materialet, som SKAT har efterspurgt, og SKAT har derfor været berettiget til at fastsætte ansættelsen skønsmæssigt.

Yderligere omsætning i frisørsalonen [virksomhed1], 94.738 kr. og 47.342 kr.

SKAT har konstateret, at der ikke er overensstemmelse imellem kontantbeholdningen ifølge de fysiske optællinger og kontantbeholdningen i henhold til z-bon strimlerne. SKAT har ved en stikprøve for 27 dage konstateret differencer for 22.419 kr., som er for lidt medregnet omsætning, svarende til 830 kr. dagligt.

Klageren har ikke fremlagt dokumentation for differencerne eller forklaret disse nærmere. SKAT har herefter ud fra ovenstående stikprøver foretaget et forsigtigt skøn, og har fastsat yderligere daglig omsætning til 625 kr. inkl. moms svarende til 500 kr. ekskl. moms i henholdsvis 243 dage af indkomståret 2010 og 104 dage af indkomståret 2011.

Den yderligere omsætning er fordelt ligeligt på interessenterne.

Landsskatteretten kan tiltræde opgørelsen og fordelingen heraf, idet det er godtgjort, at der er uoverensstemmelse imellem de fysisk optalte midler og de registrerede, og SKAT har foretaget et forsigtigt skøn, som ikke er tilbagevist af klageren.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen for dette punkt.

Resultat ved drift af Café, 167.493 kr.

I henhold til den fremlagte forpagtningskontrakt indgået imellem klageren og [person1] fremgår det, at [virksomhed2] er bortforpagtet med start den 1. september 2010. Omsætningen i cafeen indtil den 31. august 2010 er derfor med rette anset for at vedrøre klageren.

Omsætningen er opgjort til 299.095 kr. inkl. moms ud fra indbetalinger på klagerens bankkonti ved dankortsalg og kontante indbetalinger.

SKAT har indrømmet fradrag for virksomhedens driftsomkostninger med 30 pct. ud fra en vurdering af, at dækningsbidraget for branchen ligger omkring 70 pct. Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort et andet resultat af virksomheden, ligesom han ikke har selvangivet et resultat. Dækningsbidraget anses at være passende til drift af cafeen uden at der er fremlagt dokumentation.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

Bortforpagtning af Café, 40.000 kr. og 135.749 kr.

Klageren har oplyst til SKAT, at cafeen er bortforpagtet pr. 1. juni 2010, uden at der har været udarbejdet nogen forpagtningskontrakt. SKAT har indhentet en forpagtningskontrakt hos politiet, som har haft denne til behandling i forbindelse med en spiritusbevilling til forpagteren.

Ifølge kontrakten er virksomheden bortforpagtet fra den 1. september 2010, og klageren er desuden frivilligt registreret for moms vedrørende bortforpagtningen fra den 10. september 2010.

Klageren har ikke selvangivet et resultat af bortforpagtning, og SKAT har derfor været berettiget til at fastsætte indtægten heraf skønsmæssigt.

SKAT har ved opgørelsen for indkomståret 2010 medregnet depositum på 35.000 kr., som er indbetalt på klagerens konto den 31. august 2010. Beløbet skal ikke medregnes ved indkomstopgørelsen, da der er tale om et depositum, som lejeren skal have retur.

Beløbet skal derfor udgå af den foretagne forhøjelse med 28.000 kr., som er beløbet ekskl. moms.

Landsskatteretten nedsætter derfor afgørelsen med 28.000 kr. for indkomståret 2010 vedrørende dette punkt.

De øvrige indsætninger er alle benævnt ”forpagtning”, og disse indsætninger anses for at udgøre skattepligtig indkomst for klageren, og Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen fsva. de øvrige indsætninger.

Spilleindtægter fra Café, 36.477 kr.

SKAT har opgjort klagerens indtægt fra spilleautomater i [virksomhed2] til 36.477 kr. for perioden 1. januar 2010 – 31. august 2010, hvorefter virksomheden er bortforpagtet.

Opgørelsen viser en månedlig oversigt over spilleindtægter, udbetalte gevinster, afgift og nettogevinster, som er skattepligtige i klagerens virksomhed. Da klageren ikke har medregnet de skattepligtige nettogevinster ved indkomstopgørelsen er det med rette, at SKAT har foretaget en forhøjelse af indkomsten med disse beløb.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

Kontante indbetalinger, 19.600 kr. og 108.560 kr.

Der er konstateret kontante indsætninger på klagerens bankkonto med henholdsvis 24.500 kr. i indkomståret 2010 og 135.700 kr. for indkomståret 2011. Beløbene er benævnt ”indb. Kontant” og påført et kortnummer. Beløbene er som udgangspunkt skattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4, jf. SKM 2008.905 H, medmindre klageren kan godtgøre, at der er tale om skattefri eller allerede beskattede midler. Det påhviler således klageren i den foreliggende situation, hvor der over en længere periode er indsat beløb af en vis størrelse sammenholdt med det oplyste om klagerens virksomhedsforhold at godtgøre, at de indsatte beløb stammer fra allerede beskattede midler.

Klageren har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er tale om skattefri eller allerede beskattede midler. Forklaringen om, at der er tale om private lån, som er tilbagebetalt, er således ikke understøttet af objektive kendsgerninger.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

Yderligere omsætning ved drift af [virksomhed3], 83.797 kr.

Det fremgår af bogføringslovens § 7, at alle transaktioner skal registreres nøjagtig under hensyn til virksomhedens art og omfang, og at registreringen skal ske snarest muligt efter at transaktionerne har fundet sted, samt at registreringerne skal afstemmes med den kontante kassebeholdning. Endvidere følger af bogføringslovens § 8, at alle registreringer skal kunne følges til regnskabet, og at alle registreringer jævnfør bogføringslovens § 9 skal være dokumenteret med et bilag.

Ifølge § 8 i mindstekravsbekendtgørelsen skal det skattemæssige årsregnskab og de oplysninger, som indgår i grundlaget, kunne udledes af bogføringen eller af specifikationer hertil.

Klageren har vedrørende dette punkt ikke indsendt bogføringsmateriale til SKAT, og SKAT har således ikke haft mulighed for at foretage kontrol af det indsendte regnskab. Det er ikke dokumenteret, at regnskabet er afstemt, og der er desuden foretaget større indbetalinger på virksomhedens bankkonto, end der er medregnet omsætning. SKAT har derfor med rette tilsidesat virksomhedens regnskabsgrundlag.

Der er fra den 19. december 2011 konstateret dankortindbetalinger på bankkonto i [finans1] med konto nr. [...23], som tilhører virksomheden.

Det fremgår af SKATs opgørelse af indbetalinger på virksomhedens bankkonto, at der i alt er indsat 514.516 kr., hvoraf moms udgør 102.903 kr. Det fremgår af teksten på kontoudskriften, at der er tale om ”Dankort-salg”.

Det er således med rette, at SKAT har anset disse bankindsætninger for at udgøre skatte- og momspligtig omsætning i virksomheden. Da den selvangivne omsætning i regnskabet for indkomståret 2012 er fastsat til 327.816 kr., er det således med rette, at SKAT har forhøjet indkomsten med yderligere omsætning, som er opgjort således:

Omsætning sammentalt

514.516 kr.

Moms heraf

-102.903 kr.

Omsætning ekskl. moms

411.613 kr.

Selvangivet omsætning

-327.816 kr.

Forhøjelse af indkomsten

83.797 kr.

Dækningsbidraget udgør 58,8 pct. efter ændringerne, og branchenormen udgør 65 – 70 pct., hvilket medfører, at SKATs ændringer er foretaget på et forsigtigt grundlag.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

Forældelse af skattekrav

Følgende fremgår af skatteforvaltningslovens § 34a, stk. 2:

”Er varsel om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, jf. §§ 26 og 27, eller om fastsættelse af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, jf. §§ 31 og 32, eller om ændring af en vurdering af fast ejendom, jf. §§ 33, 33 a og 34, afsendt inden forældelsesfristens udløb, eller er ansættelsen henholdsvis fastsættelsen foretaget inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af krav afledt af ansættelsen henholdsvis fastsættelsen tidligst 1 år efter, at told- og skatteforvaltningen har givet meddelelse om afgørelsen. Dette gælder, uanset om kravet gøres gældende af told- og skatteforvaltningen eller den skattepligtige”

Følgende fremgår af skatteforvaltningslovens § 34a, stk. 4:

”Forældelsesfristen er 10 år for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, jf. § 27, stk. 1, og ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, jf. § 32, stk. 1, samt for ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger, jf. § 33, stk. 3-5 samt stk. 7-9. Tilsvarende gælder krav afledt af ændringer af ejendomsvurderinger, der foretages efter §§ 33 a og 34”

Klagerens repræsentant har gjort gældende, at skattekravet for årene 2010, 2011 og 2012 er forældet efter forældelsesloven.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 34a, stk. 4, at forældelsesfristen er 10 år for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat.

Skattekravet for årene 2010, 2011 og 2012 er således ikke forældet.