Kendelse af 04-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 15-2711361

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2011

Skønsmæssig forhøjelse af virksomhedsresultat

30.619 kr.

0 kr.

30.619 kr.

Indkomståret 2012

Skønsmæssig forhøjelse af virksomhedsresultat

9.649 kr.

0 kr.

9.649 kr.

Indkomståret 2013

Skønsmæssig forhøjelse af virksomhedsresultat

41.233 kr.

0 kr.

41.233 kr.

Fortjeneste ved salg af driftsmidler til beskatning

25.455 kr.

0 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har drevet virksomheden ”[virksomhed1]”, som er registreret som enkeltmandsvirksomhed under branchen ”anden fremstillingsvirksomhed. Klageren har købt ejendommen [adresse1], [by1] den 1. oktober 2006 med en ejerandel på 50 %. Ejendommen er vurderet som beboelse med et areal på 2,4 ha.

Ifølge en udbetalingskontrol foretaget af SKAT for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 fremgår det, at virksomheden sælger foder til dyr fra gårdbutik.

Ifølge det oplyste til SKAT laver indehaveren en del wrap af hø, samt andet markarbejde. Klageren har den 13. februar 2015 telefonisk oplyst til SKAT, at han er syg, og at virksomheden vil blive lukket i maj 2015.

Der er indsendt regnskaber for indkomstårene 2011, 2012 og 2013, hvoraf fremgår følgende tal:

Tekst

2011

2012

2013

Nettoomsætning

239.355

226.998

54.352

Varekøb note 1

237.517

213.574

59.419

Varekøb import

49.875

0

Lager primo

250.000

329.352

361.328

Lager færdigvare ændring

-361.328

Lager ultimo

-329.352

-361.328

0

Andre stykomkostninger

1.519

5.810

0

Dækningsbidrag

29.795

39.590

- 5.067

Salgsfremmende omk.

14.374

7.010

Autodrift

10.867

14.392

Administrationsomkostninger

26.153

28.379

27.105

Resultat før afskrivninger

-50.117

-37.190

-59.175

Afskrivninger skattemæssigt, driftsmidler

-33.131

-24.849

-17.800

Resultat før finansielle poster

-88.279

-62.039

-76.972

Virksomhedens resultat har efter det oplyste siden opstart den 1. juli 2008 udvist underskud, og nøgletallene i regnskabet for indkomståret 2011 viser, at bruttoavancen har udviklet sig således:

År

2009

2010

2011

2012

2013

Bruttoavance

58,9 %

53,7 %

12,4 %

17,4 %

-9,3 %

SKAT har skønsmæssigt forhøjet virksomhedens omsætning med 140.000 kr. årligt, og har indarbejdet varelagerreguleringer, hvorefter SKAT har ændret virksomhedens resultat således:

Tekst

2011

2012

2013

Omsætning ifølge regnskab

239.355 kr.

226.998 kr.

54.352 kr.

Skønsmæssigt ansat yderligere omsætning

140.000 kr.

140.000 kr.

140.000 kr.

Ansat omsætning, SKAT

379.355 kr.

366.998 kr.

194.352 kr.

Varekøb jf. regnskab

237.517 kr.

213.574 kr.

59.419 kr.

Varekøb import

49.875 kr.

0 kr.

0 kr.

Lager primo (fra 2012 ansat af SKAT)

250.000 kr.

214.941 kr.

116.567 kr.

Lager ansat af SKAT ultimo

-214.941 kr.

-116.567 kr.

(-10.787) 0 kr.

Vareforbrug beregnet 85 % af ”ansat omsætning”

322.451 kr.

311.948 kr.

165.199 kr.

Andre stykomkostninger jf. regnskab

1.519 kr.

5.810 kr.

0 kr.

Udgifter varekøb

323.970 kr.

317.758 kr.

175.986 kr.

Dækningsbidrag ansat af SKAT

55.385 kr.

49.240 kr.

18.366 kr.

Salgsfremmende omkostninger i alt

-79.913 kr.

-76.781 kr.

-54.105 kr.

Resultat før afskrivninger ansat af SKAT

-24.528 kr.

-27.541 kr.

-35.739 kr.

Afskrivninger driftsmidler fratrukket jf. regnskab

-33.131 kr.

-24.849 kr.

0 kr.

Ansat underskud af virksomhed, SKAT

-57.659 kr.

-52.390 kr.

-35.739 kr.

En tidligere udbetalingskontrol foretaget af SKAT vedrørende moms for 1. halvår 2012 har vist, at der på virksomhedens varesalgskonto manglede registrering af kontant salg i butikken.

Kontant salg i butikken er samlet indsat som større beløb ind imellem på erhvervskassekredit. Kontrollen heraf har vist, at der for 1. halvår af indkomståret 2012 samlet har været et kontant salg på 53.218 kr., heraf moms 10.644 kr.

SKAT har indkaldt materiale fra virksomheden, som ikke er indsendt. SKAT har derfor opgjort virksomhedens resultat skønsmæssigt.

Salg af driftsmidler i 2013

Ifølge regnskabet for [virksomhed1] for indkomståret 2013 fremgår det af note 7 "Materielle anlægsaktiver" at der i året er en "afgang" af "Materielle anlægsaktiver" på 100.000 kr.

I regnskabet mangler siden med skattemæssige specifikationer for indkomståret 2013, men det fremgår, at der er foretaget afskrivning på driftsmidler med 17.800 kr.

I regnskabet for indkomståret 2012 er der skattemæssige specifikationer vedrørende driftsmidler. Heraf fremgår, at driftsmiddelsaldoen ultimo 2012 udgør 74.545 kr., hvilket dermed udgør primosal-do 2013.

SKAT har herefter opgjort skattepligtig indkomst i form af negativ driftsmiddelsaldo til (74.545 kr. – 100.000 kr.) i alt 25.455 kr.

Klageren har til SKAT oplyst, at der i indkomståret 2013 er solgt en wrapmaskine for 100.000 kr. + moms, som skal medregnes i indkomståret 2014.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst med yderligere omsætning for indkomstårene 2011 – 2013 med henholdsvis 30.619 kr., 9.649 kr. og 41.233 kr. samt fortjeneste ved salg af driftsmidler med 25.455 kr. for indkomståret 2013.

SKAT har ændret virksomhedens resultat med udgangspunkt i udbetalingskontrol af 1. halvår 2012. Kontant salg i virksomheden er ikke registreret på varesalgskontoen.

SKATs skøn er yderligere uddybet i, at der i regnskabet for indkomståret 2013 er foretaget en ændring af varelageret på 361.328 kr. SKAT er af den opfattelse at varelageret ikke foreligger fysisk, og at der ikke løbende er foretaget optælling af varelager.

SKAT har foretaget følgende beregning af en gennemsnitlig bruttoavance i virksomheden således:

År

Beregning

Bruttoavance / bruttoavance

revisor

2011

29798 X 100 /239.355

12,44 12,4

2012

39590 X 100 / 226.998

17,44 17,4

2013

-5067 X 100 / 54.352

-9,32 -9,3

Beregnet gennemsnit af indkomstårene 2011 og 2012 giver en beregnet brutto avance på 15 %.

Med udgangspunkt i ovenstående har SKAT foretaget en beregning af virksomhedens resultat således, at underskud for årene 2011, 2012 og 2013 er opgjort til henholdsvis -57.659 kr., -52.390 kr. og -35.739 kr.

SKATs beregnede ansættelse af yderligere varesalg er begrundet med, at kontant salg i virksomheden ikke er registreret, på virksomhedens varesalgskonto. Men alene indsat på virksomhedens bankkonto i større samlede beløb.

Yderligere har virksomheden foretaget regulering af varelager ultimo 2013 til nul kr. i det indsendte regnskab. SKAT er af den opfattelse, at denne regulering er foretaget fordi der både primo og ulti­ mo året 2013 reelt ikke er et varelager. Primo lageret for indkomståret 2013 på kr. 361.328 anser SKAT reelt ikke for at være tilstede, men for at være opstået fordi der har manglet registrering af kontant varesalg de foregående år.

SKATs beregnede ansættelse af yderligere varesalg på kr. 140.000 pr. år. Bevirker, at varelageret ultimo 2013 er tæt på realiseret.

Den beregnede rest i forhold til revisors oplysning om varelager ultimo 2013 på nul kr. anses udtaget til privat for i alt kr. 10.787.

Klagerens revisor har i forbindelse med indsendelse af indsigelse på SKATs forslag af 22. april 2015, indsendt kontospecifikationer for indkomstårene 2011, 2012 og 2013.

Af de indsendte kontospecifikationer fremgår følgende:

Indkomståret 2011:

Der er registreret få kassedifferencer.
Den 31/7 2011 indsættes kr. 3500 i banken fra-kassen hvorved denne bliver negativ.
De første registreringer på konto 6810 kassen, startet den 1/6 2011, der er flere registreringer på samme dato, men få datoer anvendt.
Ifølge varesalgskontoen er der varesalg hele året.
På varesalgskontoen er bogført dankort betalinger samt varesalg ifølge udstedte regninger.
Yderligere er kontant salg angivet i et større beløb. F.eks. bilag 59 kr. 15.838 inkl. moms. Bilag 134 kontant salg u/bilag kr. 15.202.

Indkomståret 2012:

Som varesalg er registreret dankort betalinger samt salg til enkelte navngivne personer.
SKATs korrektion i forbindelse med udbetalingskontrol af 1. halvår 2012 er medregnet.
Ingen registreringer af kassedifferencer.
Ingen registreringer på kassekonto.

Indkomståret 2013:

Ingen registreringer af kassedifferencer.
Ingen registreringer på kassekontoen.

Det er i henhold til domstolspraksis anerkendt, at hvis regnskabsgrundlaget tilsidesættes på grund af manglende daglige eller jævnlige kasseafstemninger, og det i øvrigt kan påvise, at bruttoavancen er unormalt lav, er det ikke et krav, at SKAT derudover skal opgøre den skattepligtiges privatforbrug for at understøtte tilsidesættelsen af regnskabsgrundlaget og en efterfølgende ændring af indkomstansættelsen, der baserer sig på et skøn over bruttoavancen. Der henvises til SKM2011.459.ØLR, SKM2004.367.VLR og SKM2005.368.HR.

Bruttofortjeneste for indkomstårene 2011 og 2012 udgør henholdsvis 12,4 % og 17,4 % og for 2013 er bruttofortjeneste negativ, sammenfattende er bruttofortjenesten meget lav i forhold til tidligere år for virksomheden.

Udviklingen i lageret i virksomheden anses herudover ikke at være udtryk for regulære lageroptællinger af, hvilke varer der er på lager.

SKAT er af den opfattelse, at den foretagne skønsmæssige ansættelse af yderligere varesalg er fore­ taget på et korrekt grundlag, idet der ikke er foretaget korrekt lageroptælling for de enkelte år, der er manglende registrering af kontant salg jf. udbetalingskontrol af 1. halvdel af indkomståret 2012, jf. SKATs brev af 11/2 2013, samt påvist lav bruttofortjeneste i virksomheden.

Salg af driftsmidler

SKAT er af den opfattelse, at der er foretaget salg af driftsmidler på kr. 100.000, ifølge note 7 side 11 i regnskabet for "[virksomhed1]" i indkomståret 2013.

Af det private regnskab fremgår en primo saldo driftsmidler på kr. 74.545. Det vil sige, at driftsmidlerne er nedskrevet til denne værdi.

Med et salg på kr. 100.000 opstår en negativ driftsmiddelsaldo kr. 25.455, som skal medregnes i virksomhedens resultat senest i indkomståret 2014, eller udlignes ved nyanskaffelser i dette indkomstår, jf. afskrivningsloven § 8 stk. 2 og 3.

Som en konsekvens af ovenstående er afskrivning på driftsmidler i henhold til det indsendte personlige regnskab for indkomståret 2013 ikke godkendt. I regnskabet "Indkomst og formue opgørelse for 2013" fremgår af side 5, at der i virksomhedens resultat er afskrivning på driftsmidler kr. 17.800.

Der er sket salg af driftsmidler i virksomheden i året og den skattemæssige driftsmiddelsaldo er herefter negativ med kr. 25.455, jf. afskrivningsloven § 9.

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelser af klagerens indkomst for indkomstårene 2011, 2012 og 2013 nedsættes til 0.

Repræsentanten har anført, at ansættelsen er foretaget på et forkert grundlag.

Klagen omhandler alle punkter i afgørelsen, såvel skatte- som momsmæssigt, da repræsentanten ikke mener, at den giver et retvisende billede af virksomhedens resultat, og dermed klagerens skattepligtige indkomst samt momstilsvar.

Fsva. salg af driftsmidler har klageren overfor SKAT anført, at der i indkomståret 2013 er solgt en wrapmaskine for 100.000 kr. + moms, hvor momstilsvaret fremgår af kontokort. Den negative saldo på driftsmiddelkontoen skal reguleres skattemæssigt i indkomståret 2014, men årsregnskabet for dette indkomstår var endnu ikke udarbejdet ved sagens opståen.

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Skattepligtige skal ifølge skattekontrollovens § 1 selvangive deres indkomst til SKAT. Erhvervsdrivende skal ifølge skattekontrollovens § 3 indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat.

Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, har, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, pligt til på begæring af told- og skatteforvaltningen til denne at indsende sit regnskabsmateriale med bilag for såvel tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen. Det fremgår af skattekontrollovens § 6, stk. 1, 1. pkt. (dagældende).

Vægrer nogen sig ved at efterkomme en begæring efter skattekontrollovens § 6, stk. 1 eller 2, jf. stk. 6, finder § 5, stk. 3, tilsvarende anvendelse, hvilket fremgår af lovens § 6, stk. 7.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5, jf. § 3, stk. 4.

Kravene til regnskabet fremgår af mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder (bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006) og bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006).

Er virksomhedens bruttoavance for lav, kan SKAT skønsmæssigt forhøje virksomhedens omsætning. Der kan blandt andet henvises til byrettens dom af 17. december 2014 offentliggjort i SKM2015.183.BR.

Klageren har ikke på begæring af SKAT indsendt sit bilagsmateriale til gennemgang, og SKAT har konstateret, at kasseafstemningerne ikke er fortløbende, men at kontant salg indsættes samlet som større beløb på virksomhedens erhvervskassekredit. Klageren har ikke ført et løbende afstemt kasseregnskab.

Da kravene til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt, kan virksomhedens regnskabsmateriale ikke danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af indkomsten for indkomstårene 2011, 2012 og 2013. SKAT har derfor været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte indkomsten skønsmæssigt.

Det fremgår af den omsætningsberegning, som SKAT har udarbejdet, at bruttoavancen for virksomheden i indkomstårene 2011, 2012 og 2013 ifølge de selvangivne oplysninger var på henholdsvis 12,4 pct., 17,4 pct. og -9,3 pct.

Da virksomhedens bruttoavance er negativ, henholdsvis lav, har SKAT været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens omsætning.

Det kan tiltrædes, at SKAT har beregnet bruttoavancen som et gennemsnit af avancerne for årene 2011 og 2012, som er positive og giver et gennemsnit på 15 pct. for at tilgodese virksomheden mest muligt, idet avancen for årene forinden udviste henholdsvis 53,7 pct. og 58,9 pct. En gennemsnitlig bruttoavance for de 5 år kan således beregnes til 26,6 pct.

SKATs foretagne udbetalingskontrol har vist, at kontant salg ikke er registreret på varesalgskontoen, men alene er indsat på virksomhedens bankkonti i større, samlede beløb. Klageren har ikke fremlagt varelagerlister til brug for en bekræftelse af varelageret, som er anført for årene 2011, 2012 og 2013 til henholdsvis 250.000 kr., 329.352 kr. og 0 kr. sammenholdt med virksomhedens samlede årlige omsætning på henholdsvis 239.355 kr., 226.998 kr. og 54.352 kr. Lageret er nedskrevet med 361.328 kr. i indkomståret 2013, uden at dette er dokumenteret eller forklaret nærmere.

Klageren har ikke dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at SKATs skønsmæssige forhøjelse af virksomhedens omsætning for indkomstårene 2011, 2012 og 2013 efter ændringerne er for høj.

Efter den skønsmæssige forhøjelse ligger bruttoavancen på et niveau, som må anses for passende, efter at SKAT har foretaget et forsigtigt skøn.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

Salg af driftsmidler

Det følger af afskrivningslovens § 8, stk. 1, at i det omfang en negativ saldo, der er fremkommet som følge af, at salgssummer m.v. skal fradrages i afskrivningsgrundlaget, jf. § 5, stk. 2, og § 5 D, stk. 4, ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori den er opstået, skal den udlignes ved anskaffelser eller medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det følgende indkomstår.

Det fremgår af det indsendte regnskab for indkomståret 2013, at der er registreret afgang af driftsmidler med 100.000 kr., og der er foretaget skattemæssige afskrivninger med 17.800 kr. Der er ikke fremlagt skattemæssige specifikationer vedrørende regnskabet for indkomståret 2013.

For indkomståret 2012 udgør den skattemæssige driftsmiddelsaldo ultimo 74.545 kr., som dermed udgør primosaldo 2013, hvorved der opstår en negativ saldo på 25.455 kr. ved salg af driftsmidler for 100.000 kr. i indkomståret 2013.

Klageren kan vælge at overføre den negative saldo til indkomståret 2014, jf. afskrivningslovens § 8, hvilket klagerens repræsentant har gjort opmærksom på i sine bemærkninger til SKAT.

Landsskatteretten nedsætter derfor afgørelsen for indkomståret 2013 med den foretagne forhøjelse på 25.455 kr., som overføres til indkomståret 2014.