Kendelse af 26-08-2016 - indlagt i TaxCons database den 30-09-2016

Journalnr. 15-2514579

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Opgørelse af beskatnings-grundlaget for en udenlandsk pensionsudbetaling i indkomståret 2012

750.124 kr.

Principalt: 564.003 kr.

Subsidiært: 750.124 kr. med lempelse efter LL § 33

750.124 kr.

uden lempelse efter LL § 33

Faktiske oplysninger

Klageren boede indtil november 2003 i Australien, hvor hun havde arbejdet for [virksomhed1]. I november 2003 flyttede hun til Danmark.

Klageren bevarede sin bankkonto og kapitalpension i Australien, efter hun var flyttet til Danmark.

Kapitalpensionen var blevet oprettet af [virksomhed1] som en medarbejderpensionsordning i forbindelse med klagerens ansættelse hos [virksomhed1] i Australien.

I 2012 ophævede klageren pensionsordningen, hvorefter der den 8. juni 2012 blev overført 564.003,04 kr. til klagerens danske konto.

I Australien havde klageren optjent en samlet pension på 144.739,76 $ efter fratrukne administrationsomkostninger m.v. på 700,17 $. Af beløbet på 144.739,76 $ blev der indeholdt et beløb på 48.048 $ af de australske skattemyndigheder, hvilket svarede til 35 % efter fradraget en skattefri del på 7.460 $.

I henhold til ”Subdivision 301-D” i den australske ”Income Tax Assesment Act 1997” blev udbetalingen af pensionen anset for en ”Departing Australia Superannuation Payment (DASP)” og det indeholdte beløb på 48.048 $ for ”income tax”, der efter det oplyste er en føderal skat i Australien.

Klageren anmodede ved brev af 30. juni 2014 blandt andet om genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomståret 2012 med henblik på at få medtaget pensionsudbetalingen ved skatteansættelsen for det pågældende indkomstår. Ved afgørelse af 3. juni 2015 genoptog SKAT klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2011 og 2012 og forhøjede klagerens skatteansættelse for indkomståret 2012 med et beløb på 750.124 kr. hidrørende fra ”udbetaling af kapitalpension”.

SKATs afgørelse

Af SKATs afgørelse fremgår blandt andet følgende under afsnittet ”Begrundelse” vedrørende pensionsudbetalingen:

Vedrørende beskatning i Danmark

Da din kapitalpensionsordning er oprettet som en arbejdsgiverbetalt kapitalpension, og Australien har beskattet ordningen på udbetalingstidspunktet, da du ophæver ordningen i 2012, er det vores opfattelse, at der sandsynligvis har været enten fradrag for eller bortseelsesret for indbetalingerne. Vi bemærker, at der ikke foreligger nærmere dokumentation for de skattemæssige forhold i Australien for din kapitalpension. Endvidere er ordningen oprettet i et udenlandsk pengeinstitut og indbetalingerne er foretaget, mens du ikke var skattepligtigt til Danmark. Det er derfor vores opfattelse, at din kapitalpensionsordning kan anses for opfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B, hvilket medfører, at du ikke skal beskattes af det løbende afkast af pensionen, men i stedet skal beskattes af pensionsordningen på udbetalingstidspunktet, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 B og Den Juridiske Vejledning C.A.10.4.2.4. Det bemærkes i øvrigt, at da der sandsynligvis har været fradrag for eller bortseelsesret for indbetalingerne, jf. formodningsreglen i Den Juridiske Vejledning C.A.4.2.3.4., ville ordningen være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, hvis ordningen var omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, således at der også i dette tilfælde skulle ske beskatning af udbetalingen, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5 og Den Juridiske Vejledning C.A.10.4.2.3.4.

I henhold til dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Australien art 18, stk. 1, kan private pensioner kun beskattes i bopælslandet uanset om de stammer fra et tidligere ansættelsesforhold. Det er derfor kun Danmark, der som dit bopælsland, har ret til at beskatte din pensionsudbetaling.

Der kan derfor ikke gives fradrag for den skat/afgift, der er tilbageholdt af de australske myndigheder alene af den grund, at det kun er Danmark, der har ret til at beskatte din pensionsudbetaling, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens art 18, stk. 1. Det bemærkes i øvrigt, at i de tilfælde, hvor der er fradragsret for betalte udenlandsk skatter, er der kun fradrag for betalte udenlandske skatter, men ikke fradrag for betalte udenlandske afgifter.

Konklusion

(...)

Vedrørende din pensionsordning, er det SKATs opfattelse, at ordningen er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53B, og der skal derfor ikke ske beskatning af det løbende afkast på ordningen, men der skal ske beskatning på udbetalingstidspunktet, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 B. Da kun Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten har ret til at beskatte udbetalingen, kan der ikke godkendes fradrag for de betalte australske skatter/afgifter, og du skal derfor i udbetalingsåret 2012 beskattes af den totale udbetaling, som i mangel af dokumentation og ifølge din repræsentants oplysninger kan opgøres til 564.002,04 kr. + 33 % = 750.124 kr.”

Klagerens opfattelse

Af klagen fremgår blandt andet følgende:

PÅSTAND

Der nedlægges påstand om, at [person1]s skatteansættelse for indkomståret 2012 nedsættes med kr. 186.121.

-- o --

Den nedlagte påstand svarer til forskellen mellem det reelt udbetalte beløb, kr. 564.003, og det af SKAT fastlagte beløb bestående af det udbetalte beløb tillagt den australske afgift ved udbetalingen, samlet kr. 750.124.

SAGSFREMSTILLING

Der henvises foreløbigt til beskrivelsen af sagens faktiske forhold i SKATs afgørelse af 3. juni 2015, jf. bilag 1.

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at [person1] alene skal beskattes af det reelt udbetalte beløb ved ophævelse af pensionsordningen i Australien, kr. 564.003. Dette beløb svarer til den reelle økonomiske fordel, som [person1] har realiseret i indkomståret 2012.

Det gøres videre gældende, at en fortolkning af bestemmelsen i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Australien, artikel 18, stk. 1, støtter denne konklusion, idet det anføres, at "enhver pension eller livrente, der udbetales til en person, der er hjemmehørende i en af de kontraherende stater, (kan) kun beskattes i denne stat". Det bør således i nærværende tilfælde alene være den reelt udbetalte pension fratrukket den i Australien indeholdte afgift, der bringes til beskatning i Danmark.

Det gøres i den forbindelse nærmere gældende, at afgiften i Australien på 33 % af pensionens pålydende beløb ikke udgør en skat omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 2. Der er efter det til [person1] oplyste tale om en afgift, der pålignes de australske superannuation pensioner ved udbetaling til fraflyttede borgere, der har opsparet pension under ophold i Australien. Efter det oplyste er der tale om en afgift, der ikke omfattes af dobbeltbeskatningsoverenskomsten, og for hvilken Australien ikke vil lempe i henhold til denne.

Afgiften er udtryk for, at der under opsparing i pensionsordningen er givet fradrag ved opgørelsen af [person1]s daværende australske indkomst. Der er således givet skattefradrag for beløbene under optjening. Ved udbetaling af pensionen i en samlet sum til udlandet opkræver Australien derfor en afgift. I henhold til interne australske regler anses den pålignede afgift efter det oplyste ikke for omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 18.

Beskatning af pensionens fulde pålydende indestående i Danmark indebærer således en dobbeltbeskatning, som [person1] ikke har mulighed for at undgå. Dette er selvsagt problematisk, uretfærdigt og ikke i overensstemmelse med dobbeltbeskatningsoverenskomstens formål og hensigt.

-- o --

I det omfang Skatteankestyrelsen - mod forventning - måtte nå frem til, at Danmark er berettiget til at beskatte pensionens fulde pålydende beløb, kr. 750.124, gøres det gældende, at [person1] er berettiget til lempelse af den danske skat i henhold til ligningslovens § 33, stk. 1, jf. stk. 2.

I det tilfælde hvor Skatteankestyrelsen måtte nå frem til, at det fulde indestående på [person1]s australske pensionsordning, kr. 750.124, og ikke alene det udbetalte beløb på kr. 564.003 er skattepligtigt i henhold til intern dansk ret, gøres det gældende, at den betalte afgift på kr. 186.121 berettiger til lempelse ved beregningen af den danske indkomstskat for indkomståret 2012, jf. ligningslovens § 33, stk. 1.

Der henvises i denne forbindelse til ovenstående, idet det skal fremhæves, at afgiften på pensionen, der blev tilbageholdt af Australien, ikke betragtes som omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 2, hvilket indebærer, at Australien har et ubetinget krav på at oppebære den pålignede afgift. Ligningslovens § 33, stk. 2, begrænser således i nærværende tilfælde ikke [person1]s ret til at opnå lempelse ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2012.”

Landsskatterettens afgørelse

For Landsskatteretten er det ubestridt, at klagerens pensionsordning er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B og derved er skattepligtig i Danmark på udbetalingstidspunktet, jf. stk. 6.

Af art. 18, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Australien af 1. april 1981 (BKI nr. 33 af 22. marts 1982) fremgår, at såfremt bestemmelserne i stykke 3 om offentlige pensioner ikke medfører andet, kan enhver pension eller livrente, der udbetales til en person, der er hjemmehørende i den af de kontraherende stater, kun beskattes i denne stat.

I henhold til art. 2, stk. 1, litra a, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten finder overenskomsten for Australiens vedkommende anvendelse på australsk indkomstskat.

Klageren var ubestridt hjemmehørende i Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomstens art. 4 på udbetalingstidspunktet den 8. juni 2012, og Danmark havde således den eksklusive beskatningsret til klagerens pension fra [virksomhed1], jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens art 18, stk. 1.

Allerede af denne grund finder lempelsesreglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomstens art. 23, stk. 2, ikke anvendelse ved beregningen af den danske skat af pensionen.

Da det indeholdte beløb på 48.048 $ ved udbetalingen af pensionen i henhold til de interne australske regler betegnes som ”income tax”, lægges det til grund, at Australien ved udbetalingen af pensionen til klageren pålagde og opkrævede indkomstskat af pensionen i strid med den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Australien.

Herefter kan der heller ikke godkendes lempelse efter ligningslovens § 33, stk. 1, da Australien efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten ikke kan anses for at have ubetinget krav på at oppebære skat af pensionen, jf. ligningslovens § 33, stk. 2.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.