Kendelse af 27-05-2021 - indlagt i TaxCons database den 18-06-2021

Journalnr. 15-2316921

SKAT har ved skatteberegningen for indkomståret 2013 ansat beløbet til 106.762 kr., som ikke indgår i helårsberegningen efter dagældende personskattelovs § 14, stk. 1.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at beløbet, som ikke skal helårsomregnes efter dagældende personskattelovs § 14, stk. 1, ansættes til 124.915 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren flyttede til Holland i august 2013, hvorved hans fulde skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1 ophørte.

I april 2013 modtog klageren en bonus på 32.907,00 kr. og feriegodtgørelse på 1 % på 4.963,63 kr. for indkomståret 2012.

I juni 2013 fik klageren udbetalt feriefridage for indkomstårene 2011 og 2012 på 10.547,25 kr. for hvert år. Han modtog endvidere feriepenge for indkomstårene 2011, 2012 og 2013 på henholdsvis 14.766,15 kr., 62.045,41 kr. og 39.866,63 kr.

I juli 2013 modtog klageren 5.519,41 kr. i feriepenge for indkomståret 2013.

I august 2013 modtog klageren 5.519,41 kr. i feriepenge for indkomståret 2013.

SKAT (nu Skattestyrelsen) fandt ved årsopgørelse af 9. juli 2015 for indkomståret 2013, at et beløb på 106.762 kr. ikke var omfattet af dagældende personskattelovs § 14, stk. 1, hvorved beløbet ikke blev helårsomregnet. Beløbet bestod af en bonus på 32.907,00 kr. og feriepenge for indkomstårene 2011 og 2012 på henholdsvis 10.547,25 kr., 10.547,25 kr. og 62.045,41 kr. fratrukket arbejdsmarkedsbidrag.

Klagerens tidligere repræsentant har gjort gældende, at der til beløbet anvendt af SKAT skal tillægges

feriepenge for indkomståret 2011 på 14.766,15 kr., feriegodtgørelse for indkomståret 2012 på 4.963,63 kr. og feriepenge for indkomståret 2013 på henholdsvis 39.866,63 kr., 5.519,41 kr. og 5.519,41 kr. Det er således gjort gældende, at et beløb på 186.682,14 kr. fratrukket arbejdsmarkedsbidrag ikke er omfattet af helårsomregning efter dagældende personskattelovs § 14, stk. 1.

Skattestyrelsen har ved udtalelse af 9. marts 2021 indstillet, at feriepenge for indkomståret 2011 på 14.766,15 kr. og feriegodtgørelse for indkomståret 2012 på 4.963,63 kr. ikke er omfattet af helårsomregning efter dagældende personskattelovs § 14, stk. 1, hvorved disse beløb fratrukket arbejdsmarkedsbidrag tillægges beløbet på 106.762 kr. Beløbet vil således udgøre 124.914,69 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har ved årsopgørelse af 9. juli 2015 for indkomståret 2013 ansat engangsbeløbet til 106.762 kr., som ikke er omfattet af dagældende personskattelovs § 14, stk. 1, hvorved beløbet ikke blev helårsomregnet.

Af årsopgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”(...)

Beregning af helårsindkomst og -fradrag

Specifikation af beregning af helårs indkomst/fradrag:

Helårs personlig indkomst: (484.030 - 106.762) x 365/239 + 106.762 = 682.924 Helårs kapitalindkomst: 5 x 365/239 = 8

Helårs ligningsmæssige fradrag: (32.300 - 32.300) x 365/239 + 32.300 = 32.300

Specifikation af beløb, der indgår i ovenstående helårsomregning

Personlig indkomst Periode Helårlig

Andre engangsbeløb (personlig indkomst) 106. 762 106. 762

Ligningsmæssige fradrag

Beskæftigelsesfradrag (højst 22.300 kr.) -22. 300 -22. 300

Udgifter med håndværkerfradrag (engangsbeløb) - 10. 000 - 10. 000

Ligningsmæssige fradrag - 32. 300 - 32. 300

Beregning af nedslag

Specifikation af nedslag for periode

Helårsskatter Nedsættelsesfaktor Delårsskatter

Bundskat

37. 366, 10

484. 031, 00/ 682. 928

26. 483, 53

Topskat (pers.)

39. 288, 60

484. 030, 00/ 682. 924

27. 846, 23

Sundhedsbidrag

36. 517, 92

451. 735, 00/ 650. 632

25. 354, 45

Kommune/kirke

149. 723, 46

451. 735, 00/ 650. 632

103. 953, 27

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

262. 896, 08

183. 637, 48

Nedslag for periode i alt 262.896,08 - 183.637,48 = 79.258,60.

(...)”

Klagerens opfattelse

Klagerens tidligere repræsentant har nedlagt påstand om, at den af SKAT beregnede helårsindkomst/fradrag på kr. 682.924 vedrørende indkomståret 2013 nedsættes.

Repræsentanten har til støtte herfor bl.a. anført følgende:

”(...)

Faktum

Sagen angår, hvorledes min klients helårsindkomst og - fradrag skal beregnes i henhold til en proratorisk fordeling af modtagen bonus, feriegodtgørelse samt feriepenge, som min klient kun har modtaget for enkelte måneder i indkomståret 2013.

Min klient arbejde i indkomståret 2013 for [virksomhed1] A/S indtil hans fraflytning til Holland.

Den 26. august 2013 flyttede min klient til Holland, hvor han tog arbejde som Project Implementation Manager ved [virksomhed2].

I april 2013 fik min klient udbetalt følgende (se vedlagt lønseddel for april):

Incentive Scheme (bonus) på kr. 32.907,00
Feriegodtgørelse på kr. 4.963,63

I juni 2013 fik min klient udbetalt følgende (se vedlagt lønseddel for juni):

? Feriefridage for 2011 på kr. 10.547,25
? Feriefridage for 2012 på kr. 10.547,25
? Feriepenge for 2012 på kr. 62.045,41
? Feriepenge for 2013 på kr. 39.866,63
? Feriepenge på kr. 14.766,15

I juli 2013 fik min klient udbetalt følgende (se vedlagt lønseddel for juli):

Feriepenge for 2013 på kr. 5.519,41

I august 2013 fik min klient udbetalt følgende (se vedlagt lønseddel for august):

Feriepenge for 2013 på kr. 5.519,41

I alt har min klient fået udbetalt kr. 186.682,14 i feriefridage, feriepenge samt bonus.

Min klient har således inden hans fraflytning til Holland modtaget udbetalinger, der ikke kan henføres til ordinære lønudbetalinger m.v., herunder ekstra udbetalinger fra tidligere år, der blev udbetalt i forbindelse med flytningen.

Der skal således i beregningen af helårsindkomsten tages højde for, at min klients indkomst for de måneder i 2013, hvor min klient var udrejst ikke ville have indeholdt hverken bonus, feriefridage eller feriepenge.

SKAT har ved beregningen af helårsindkomst og - fradrag ikke medtaget samtlige ekstraordinære udbetalinger.

SKAT har fratrukket kr. 106.762,00 (fratrukket AM-bidrag) min klients helårsindkomst.

Det korrekte tal er kr. 186.682,14 fratrukket AM-bidrag giver det kr. 171.747,57.

Anbringender

Det gøres gældende, at SKAT ikke har medtaget samtlige ekstraordinære udbetalinger og derved på fejlagtigt grundlag har beregnet min klients personlige indkomst for indkomståret 2013, idet der skal ske en proratorisk fordeling af indkomst og fradrag for hele indkomståret.”

Klagerens tidligere repræsentant har endvidere fremsat følgende supplerende bemærkninger:

”Sagen angår overordnet spørgsmålet om, hvorvidt den af SKAT foretagne helårsomregning af min klients skattepligtige indkomst for indkomståret 2013 er korrekt.

Mere konkret angår sagen, hvorvidt SKAT i sin helårsberegning af min klients skattepligtige indkomst for indkomståret 2013 har fratrukket samtlige engangsindtægter, herunder bonusbeløb og feriepenge, som ikke skal omregnes.

Materielt omhandler sagen engangsindtægter på i alt kr. 186.682,14, hvoraf SKAT kun fratrækker kr. 106.762 i helårsomregningen for indkomståret 2013.

-------------

I indkomståret 2013 var min klient fuldt skattepligtig til Danmark til og med august 2013, hvorefter min klient flyttede til Holland.

Frem til dette tidspunkt modtog min klient indtægter hver måned i form af lønindkomst fra sin arbejdsgiver, [virksomhed1] A/S.

Derudover modtog min klient engangsindtægter i form af bonusbeløb og feriepenge.

Mere specifikt modtog min klient følgende engangsindtægter i 2013, som fremgår af min klients lønsedler:

(...)

SKAT har opgjort engangsindtægterne for 2013, som fratrækkes i helårsomregningen således:

(...)

Fratrukket AM-bidrag opgør SKAT engangsindtægterne til i alt kr. 106.762 (0,08 x 116.046,91). Dette beløb har SKAT trukket fra i helårsomregningen af min klients skattepligtige indtægter for 2013.

SKATs beregning fremgår af vedlagte årsopgørelse for 2013 (bilag 5) samt mailkorrespondance (bilag 6).

Det følger heraf, at SKAT ikke fratrækker følgende engangsindtægter i helårsomregningen:

4.963,63 kr. (1 % Feriegodtgørelse for 2012)
39.866,63 kr. (Feriepenge 2013)
14.766,15 kr. (Feriepenge for 2011)
5.519,41 kr. (Feriepenge for 2013)
5.519,41 kr. (Feriepenge for 2013)

De engangsindtægter som SKAT ikke har fratrukket i helårsomregningen udgør tilsammen kr. 70.635,23 – fratrukket AM-bidrag udgør dette kr. 64.984,41.

Anbringender

Det gøres overordnet gældende, at det ovennævnte beløb på kr. 64.984,41 udgøres af engangsindtægter, der bør trækkes fra i helårsomregningen for min klients skattepligtige indkomst for 2013.

Hvis indkomstansættelsen for en person, hvor den fulde skattepligt ophører eller indtræder, jf. KSL 1, omfatter en periode, der er kortere end et år (delårsperiode), skal indkomsten omregnes til helårsindkomst jf. personskatteloven (PSL) § 14, stk. 1.

Indkomstskatten beregnes af helårsindkomsten og nedsættes med skatteværdien af personfradraget.

Personer, der er fuldt skattepligtige en del af året, skal som udgangspunkt omregne den skattepligtige indkomst, så indkomstansættelsen svarer til et helt års indkomst jf. Den Juridiske Vejledning, 2016-2, afsnit C.F.1.6.2.1.

På grundlag af de opgjorte helårsindkomster beregnes helårsskat efter PSL § 6-9.

Den beregnede helårsskat nedsættes forholdsmæssigt efter forholdet mellem delårsbeløbene og helårsbeløbene jf. PSL § 14.

PSL § 14, stk. 1 bygger på en forudsætning om, at reglen om helårsomregning ikke kan medføre, at skatten af helårsindkomsten bliver lavere end skatten af delårsindkomsten jf. Juridisk vejledning om beregning af personlige indkomstskatter m.v., 2013, afsnit B.5.

Ved omregning af delårsindkomst skelnes der på den ene side mellem engangsindtægter og -udgifter og på den anden side løbende indtægter og udgifter.

Éngangsindtægter og –udgifter er kendetegnet ved, at de ikke påvirkes af indkomstårets længde.

Indtægter og udgifter, der således kun oppebæres/afholdes en enkelt gang om året eller få gange om året, må ikke påvirke indkomsten med et større beløb, end hvad der i alt kan forventes indvundet/afholdt i et helt år.

Visse engangsindtægter medregnes således i årsindkomsten uden omregning til helårsindkomst.

Feriepenge optjent i året før skattepligtens ophør og bonusbeløb er eksempler på engangsindtægter, som ikke skal omregnes til helårsbeløb jf. Den Juridiske Vejledning, 2016-2, afsnit C.F.1.6.2.2.

De engangsindtægter min klient har modtaget i nærværende sag vil blive gennemgået i det følgende.

4.963,63 kr. (1 % Feriegodtgørelse)

Min klient fik i april 2013 udbetalt 1 % feriegodtgørelse, som han optjente i løbet af 2012.

SKAT har ikke fratrukket dette beløb i helårsomregning, hvilket er en fejl, da beløbet kun udbetales én gang årligt og vedrører et tidligere indkomstår end det år, hvor min klients skattepligt til Danmark ophørte.

SKATs helårsomregning tager ikke højde for dette.

SKATs nuværende beregning jf. årsopgørelsen for 2013 af den 9. juli 2015 (bilag 5) er som følger:

484.030 - 106.726 = 377.304 (skattepligtig indkomst minus de af SKAT opgjorte engangsindtægter).

377.304 x (365/239) = 576.217,406 (løbende indtægter omregnet til helårsbeløb)

576.217,406 + 106.726 = 682.943,406 (helårsbeløbet tillagt engangsindtægterne)

Den korrekte beregning er som følger:

106.726 + (4.963,63 – 397,09) = 111.292,54 (de af SKAT opgjorte engangsindtægter tillagt 1 %

feriegodtgørelse fratrukket AM-bidrag)

484.030 – 111.292,54 = 372.737,46 (skattepligtig indkomst minus engangsindtægter)

372.737,46 x (365/239) = 569.243,401 (løbende indtægter omregnet til helårsbeløb)

569.243,401 + 111.292,54 = 680.535,941 (helårsbeløbet tillagt engangsindtægterne)

Det gøres på baggrund af ovenstående gældende, at der er grundlag for at nedsætte den af SKAT

beregnede helårsindkomst (beregningsmæssig personlig indkomst).

65.671,60 (Feriepenge 2011 samt Feriepenge 2013)

Min klient modtog i 2013 feriepenge for indkomståret 2013 på i alt kr. 50.905,45 og feriepenge for

indkomståret 2011 på kr. 14.766,15 kr.

Sammenlagt modtog min klient kr. 65.672,60 i feriepenge i 2013. Fratrukket AM-bidrag udgør beløbet 60.417,872.

SKAT har ikke fratrukket dette beløb i helårsomregningen, hvilket medfører, at helårsbeløbet er opgjort med den antagelse, at min klient skulle have modtaget feriepengene på helårsbasis.

SKAT mener, at helårsomregningen skal ske uden at fratrække feriepengene (og feriegodtgørelsen) således:

484.030 - 106.726 = 377.304 (skattepligtig indkomst minus de af SKAT opgjorte engangsindtægter fratrukket AM-bidrag).

377.304 x (365/239) = 576.217,406 (løbende indtægter omregnet til helårsbeløb)

576.217,406 + 106.726 = 682.943,406 (helårsbeløbet tillagt engangsindtægterne)

SKATs beregning tager ikke højde for, at kr. 14.766,15 kr. vedrører feriepenge for indkomståret 2011.

At beløbet vedrører 2011 kan dokumenteres ved mail fra min klients daværende lønkontor (bilag 7).

På denne baggrund må dette beløb utvivlsomt udgøre en engangsindtægt, der ikke skal omregnes til et helårsbeløb.

SKATs beregning tager heller ikke højde for, at såfremt min klient var blevet i Danmark, ville han ikke have modtaget yderligere feriepenge for 2013.

På denne baggrund bør helårsomregningen ske således:

484.030 – 171.747,57 = 312.282,43 (skattepligtig indkomst minus samtlige engangsindtægter fratrukket AM-bidrag).

312.282,43 x (365/239) = 476.916,68 (løbende indtægter omregnet til helårsbeløb)

476.916,68 + 171.747,57 = 648.664,252 (helårsbeløbet tillagt engangsindtægterne)

Den af SKAT opgjorte beregningsmæssige personlige indkomst for indkomståret på kr. 682.924 overstiger således indkomsten med et større beløb, end hvad der i alt kunne forventes indvundet i et helt år, såfremt min klient ikke fraflyttede Danmark (kr. 648.664,252).

PSL § 14 og Den Juridiske Vejledning tilsigter, at omregning alene skal ske med henblik på at ramme det beløb, som måtte forventes indvundet det pågældende fulde år, idet formålet med bestemmelsen i PSL § 14 er at opnå progressionsbeskatnings i tilfælde, hvor dette er velbegrundet.

Det fremgår af ordlyden af PSL § 14, at omregningen skal sikre, at indkomsten kommer til at svare til et helt års indkomster.

Modsætningsvist kan det sluttes, at i det omfang indkomsten allerede svarer til et års indkomster, skal der ikke ske omregning.

Det anses for uomtvistet, at feriepenge er en engangsindtægt, som opgøres på årsbasis og afregnes for hele ferieåret.

Formålet med bestemmelsen i PSL § 14 er at sikre progressionen i beskatningen.

Delårsindkomsten skal som følge heraf omregnes til helårsindkomst, så indkomsten kommer til at svare til et helt års indkomst.

På baggrund heraf gøres det gældende, at omregningen skal foretages således, at helårsindkomsten kommer til at svare til det beløb (kr. 648.664,252), der i alt kunne forventes indvundet i hele indkomståret, hvis min klient i hele indkomståret havde været fuld skattepligtig til Danmark.

Den af SKAT beregnede helårsindkomst (kr. 682.924) stiller min klient ringere, end hvis han havde været fuldt skattepligtig til Danmark i hele indkomståret 2013.

-------

Det gøres på baggrund af ovenstående sammenfattende gældende, at de ovenfor fremførte indtægter, herunder feriepenge og feriegodtgørelse, fratrukket AM-bidrag på kr. 64.984,41 skal anses for engangsindtægter udbetalt til min klient i indkomståret 2013.

På denne baggrund bør feriegodtgørelse og feriepenge, som vedrører indkomstårene 2011, 2012 samt 2013 fratrækkes i helårsomregningen af min klients skattepligtige indkomst.

Der bør henses til, at selvom beløbene er udbetalt i løbet af flere måneder, er det ikke indtægter, som min klient har haft hver måned.

Såfremt dette anbringende ikke tages til følge ved beregning af helårsbeløbet, vil helårsomregningen ikke give et retvisende billede af, hvad min klient ville have haft i skattepligtig indkomst på helårsbasis, hvis han ikke var fraflyttet Danmark i 2013.”

Skattestyrelsens høringssvar

Skattestyrelsen har udtalt følgende til bemærkningerne fra klagerens tidligere repræsentant:

”Vi er enige med klager i at det tidligere beregnede engangsbeløb på 106.762 kr. er forkert. Vi er dog ikke enige i det af klager påståede engangsbeløb. Det korrekte engangsbeløb mener vi er 124.915 kr.

Det er beregnet således:

Incentive Scheme (Bonus)

1 % feriegodtgørelse (for 2012)

Feriefridage for 2011

Feriefridage for 2012

Feriepenge for 2012

Feriepenge for 2011

I alt

Fratrukket 8 % arbejdsmarkedsbidrag

I alt engangsbeløb der ikkeskal helårsomregnes

32.907,00 kr.

4.963,63 kr.

10.547,25 kr.

10.547,25 kr.

62.045,41 kr.

14.766,15 kr.

135.776,69 kr.

10.862,00 kr.

124.914,69 kr.

De beløb der er uenighed om er følgende:

Feriepenge for 2013 juni lønseddel) 39.866,63 kr.

Feriepenge for 2013 juli lønseddel) 5.519,41 kr.

Feriepenge for 2013 (august lønsed-del) 5.519,41 kr.

I alt 50.905,45 kr.

Fratrukket 8 % arbejdsmarkedsbidrag 4.072,00 kr.

I alt engangsbeløb der skal helårsom-regnes 46.833,45 kr.

Det fremgår af den juridiske vejledning, afsnit C.F.1.6.2.2, at feriepenge optjent i det år hvor skattepligten ophører, skal omregnes til helårsindtægt.”

Landsskatterettens afgørelse

Hvis en person bliver skattepligtig, eller hvis en person ophører med at være skattepligtig, jf. kildeskattelovens § 1, omregnes såvel den skattepligtige indkomst som den personlige indkomst og kapitalindkomsten for det år, hvor skattepligten indtræder eller ophører, således at beløbene kommer til at svare til et helt års indkomster. På grundlag af de opgjorte helårsindkomster beregnes helårsskat efter personskattelovens §§ 6-9. Dette fremgår af dagældende personskattelovs § 14, stk. 1.

Det er indkomsten for den periode, hvor klageren har været fuldt skattepligtig til Danmark, der skal omregnes i henhold til personskattelovens § 14, stk. 1.

Formålet med omregningen efter § 14, stk. 1, er i henhold til lovens forarbejder at sikre en progressiv beskatning af den indkomst, der er oppebåret i Danmark, i de situationer, hvor indkomsten ikke oppebæres i et helt indkomstår. Hensigten med omregningen er at sikre, at beskatningen sker af den oppebårne delårsindkomst på samme vilkår, som ville være tilfældet, hvis delårsindkomsten indgik i en helårsindkomst.

Det afgørende for opgørelsen af beskatningsgrundlaget er, at beskatningsgrundlaget giver et retvisende billede af helårsindkomsten.

Ved omregning af delårsindkomst til helårsindkomst skal der skelnes mellem på den ene side engangsindtægter og –udgifter og på den anden side løbende indtægter og udgifter. Engangsindtægter og -udgifter er kendetegnet ved, at de ikke må påvirkes af indkomstårets længde, og de indgår med samme beløb i delperiodens indkomst og i helårsindkomsten. Indtægter og udgifter, der kun oppebæres henholdsvis afholdes en enkelt gang om året eller få gange om året, må ikke påvirke indkomsten med et større beløb, end hvad der i alt kan forventes indvundet henholdsvis afholdt i et helt år.

Retten finder, at feriepenge optjent i året for skattepligtens ophør er omfattet af dagældende personskattelovs § 14, stk. 1, hvorved beløbene på henholdsvis 39.866,63 kr., 5.519,41 kr. og 5,519,41 kr. skal helårsomregnes i indkomståret 2013. Retten har lagt vægt på, at feriepengene optjenes månedligt af lønmodtageren, at beløbets samlede størrelse afhænger af indkomstårets længde, og at en helårsomregning af beløbet ikke vil stille klageren ringere, end hvis han havde været fuldt skattepligtig til Danmark hele året.

Retten finder derfor i overensstemmelse med Skattestyrelsens udtalelse af 9. marts 2021, at beløbet på 124.914,69 kr. ikke skal helårsomregnes. Beløbet består af en bonus, feriepenge for indkomstårene 2011 og 2012 og feriegodtgørelse for indkomståret 2012 fratrukket arbejdsmarkedsbidrag.

Landsskatteretten ændrer herefter SKATs afgørelse i overensstemmelse hermed.