Kendelse af 21-01-2019 - indlagt i TaxCons database den 24-02-2019

Journalnr. 15-2156365

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Indkomståret 2012

Skattepligtig indkomst

Fradrag for udgifter til en Ferrari

0 kr.

182.389 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Selskabet er ejet af [virksomhed1] ApS, som er ejet af [person1] og [person2]. Udover at være sambeskattet med [virksomhed1] ApS er selskabet sambeskattet med søsterselskabet [virksomhed2] ApS.

Selskabet blev stiftet i forbindelse med en spaltning af [virksomhed2] ApS i 2011.

Selskabets hovedaktivitet er besiddelse af ejendomme og andre dermed beslægtet virksomhed.

Selskabet har i indkomståret 2012 fratrukket udgifter til autodrift vedrørende en Ferrari med i alt 182.389 kr.

Udgifterne er sammensat således:

”Vedligeholdelse 20.786 kr.

Forsikringer & afgifter 2.837 kr.

Leasing 158.766 kr.

I alt 182.389 kr.

SKAT har forgæves anmodet om dokumentation for de afholdte udgifter.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til bildrift med 182.389 kr. i 2012.

SKAT har bl.a. anført følgende vedrørende indkomståret 2012:

”Efter skattekontrollovens § 6, stk. 1 har bl.a. selskaber pligt til at indsende regnskabsmateriale med bilag samt andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen. Såfremt selskabet ikke efterkommer en anmodning fra skatteforvaltningen om indsendelse af materiale, finder bestemmelsen i skattekontrollovens § 6, stk. 6, jf. § 5, stk. 3, om skønsmæssig ansættelse sted.

Da selskabet ikke har indsendt den udbedte dokumentation for afholdte udgifter til Ferrari på i alt kr. 182.389, kan udgifterne ikke anerkendes fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet det ikke er dokumenteret, at udgifterne er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst. Det har således ikke været muligt at vurdere om udgifterne har erhvervsmæssig relevans, hvorfor udgifterne anses for at være afholdt i hovedanpartshavernes private interesse.

Beløbet på i alt kr. 182.389 anses for maskeret udlodning til selskabets hovedanpartshavere, jf. statsskattelovens § 16A, stk. 1.

Maskeret udlodning til selskabets hovedanpartshavere udgør henholdsvis kr. 91.195 til [person1] og kr. 91.195 til [person2], jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.

...

Det er endvidere SKATs opfattelse af de afholdte udgifter til Ferrariér ikke erhvervsmæssig begrundet. Ferrarién ses ikke at være indregistreret og har derfor ikke kunne anvendes i selskabets drift, og anses således ikke at være anskaffet eller anvendt til erhvervsmæssigt formål. Bilen har alene kunne anvendes med prøveplader, der stort set kun giver ret til kørsel i forbindelse med reparation eller salg og demonstration eller ved kørsel på baner som er godkendt af politiet. Der er derimod tale om en meget dyr og eksklusiv bil, hvis anskaffelse ikke kan antages at have været begrundet i selskabets forhold, hverken i markedsføringsmæssige eller driftsmæssig henseende, men derimod i hovedanpartshavernes private interesse.”

Klagerens opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at der skal godkendes fradrag for udgifter til autodrift.

Repræsentanten har anført følgende:

”SKAT har underkendt fradrag for udgifter til Ferrari med begrundelse i, at udgiften ikke er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, bl.a. begrundet i, at den er u indregistreret.

Som oplyst anvendes bilen i selskabets markedsføring, herunder til kørsel på bane (godkendt af politiet) med kunder og til velgørenhedsarrangementer. Dette er muligt, selvom bilen ikke er indregistreret.

Bilen kan derfor, i uindregistreret stand, anvendes i virksomhedens drift. Selskabets ledelse er overbevist om, at udgifterne til Ferrari har mere end tjent sig hjem, på opgaver fra nye såvel som eksisterende kunder. Vi har svært ved at vurdere, hvorledes SKAT kan konkludere, at det ikke er en erhvervsmæssig udgift, alene ud fra, at det er en dyr bil. Vi mener, at det skal vurderes ud fra brugen af bilen.

Vi kan ikke se, hvorledes en uindregistreret bil, kan have nogen som helst privat anvendelse, hvorfor vi står uforstående overfor, at SKAT mener, at det er en privat udgift, i den periode, hvor bilen er uindregistreret.

SKAT's indstilling er umiddelbart ikke baseret på en virksomhedsvurdering, men tager alene udgangspunkt i, at det er en dyr bil, som SKAT ikke mener kan have sin berettigelse i en virksomhed.

Vores indstilling er som følge af ovenstående, at udgifter til Ferrari er med til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, hvorfor selskabet har fradrag for udgifterne.”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter, der er afholdt med henblik på at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

De fratrukne udgifter er ikke dokumenteret. Det kan således ikke fastslås, at udgifterne vedrører selskabets drift, og at bilen har været anvendt i forbindelse med selskabets indkomsterhvervelse. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for udgifter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.