Kendelse af 21-01-2019 - indlagt i TaxCons database den 24-02-2019

Journalnr. 15-2156356

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2011

Aktieindkomst

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS vedr. leasing

Maskeret udlodning fra [virksomhed2] ApS vedr. leasing

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS vedr. tab i forbindelse med salg

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS vedr. repræsentationsudgifter

Lejeindtægt vedr. [adresse1]

326.411 kr.

133.469 kr.

184.308 kr.

23.667 kr.

84.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

326.411 kr.

133.469 kr.

184.308 kr.

23.667 kr.

84.000 kr.

Indkomståret 2012

Aktieindkomst

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS vedr. leasing

Maskeret udlodning fra [virksomhed2] ApS vedr. leasing

Maskeret udlodning fra [virksomhed3] ApS vedr. leasing

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS vedr. repræsentationsudgifter

Lejeindtægt vedr. [adresse1]

501.763 kr.

174.278 kr.

91.195 kr.

43.846 kr.

84.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

501.763 kr.

174.278 kr.

91.195 kr.

43.846 kr.

84.000 kr.

Indkomståret 2013

Aktieindkomst

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS vedr. leasing

Maskeret udlodning fra [virksomhed2] ApS vedr. leasing

Lejeindtægt vedr. [adresse1]

56.871 kr.

126.416 kr.

84.000 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

56.871 kr.

126.416 kr.

84.000 kr.

Generelle oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed4] ApS, der ejer selskabet [virksomhed1] ApS. [virksomhed1] ApS’ aktivitet består ifølge selskabets årsrapport i at drive virksomhed inden for bygge- og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet aktivitet.

Derudover er klageren hovedanpartshaver i [virksomhed5] ApS. Han ejer 50 % af anparterne. De resterende 50 % ejes af klagerens broder. [virksomhed5] ApS ejer selskabet [virksomhed2] ApS.

[virksomhed2] ApS’ aktivitet er ifølge selskabets årsregnskaber murer- og entreprenørvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

[virksomhed5] ApS ejer også [virksomhed3] ApS. [virksomhed3] ApS’ aktivitet er ifølge årsregnskaberne at besidde ejendomme og dermed beslægtet virksomhed.

[virksomhed5] ApS er sambeskattet med datterselskaberne [virksomhed2] ApS og [virksomhed3] ApS.

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS vedr. leasing

Faktiske oplysninger

Ferrari 430

Af faktura dateret den 30. september 2009 fremgår, at [virksomhed1] ApS købte en Ferrari 430, Scuderia Spider (stelnr. [...]) med leveringsdato 20. oktober 2009 for 2.391.478 kr. inkl. moms og ekskl. afgifter. Bilen blev købt hos [virksomhed6] A/S. Bilen blev indregistreret første gang den 1. april 2010.

[virksomhed1] ApS solgte bilen for 1.562.500 kr. inkl. moms og ekskl. afgifter til [finans1] A/S ved faktura dateret den 27. juni 2011.

Bilen var ikke indregistreret i selskabets ejertid på ca. 1 år og 9 måneder.

Efter salget af Ferrari’en leasede selskabet samme Ferrari 430 Scuderia Spider fra august 2011 af [finans1] A/S.

I indkomståret 2011 afholdt [virksomhed1] ApS udgifter til leasing på i alt 296.725 kr. og udgifter til forsikringer på i alt 50.521 kr.

Ifølge flexleasingaftale af 5. august 2011 leasede [virksomhed1] ApS Ferrari 430’eren fra den 5. august 2011. Bilen var indregistreret til den 5. september 2011. Derudover fremgår det af aftalen, at bilen ikke var indregistreret i perioden fra den 5. september 2011 til den 5. maj 2012.

I indkomståret 2012 afholdt [virksomhed1] ApS udgifter til leasing på i alt 536.477 kr. og udgifter til reparation og vedligeholdelse på i alt 60.000 kr.

Ifølge flexleasingaftale af 19. april 2012 leasede [virksomhed1] ApS Ferrari 430’eren fra den 1. maj 2012. Bilen var indregistreret fra den 1. maj 2012 til den 30. juni 2012. Bilen var ikke indregistreret i perioden fra den 30. juni 2012 til 1. august 2012.

[virksomhed1] ApS fratrak udgifter til leasing med i alt 53.534 kr. og udgifter til vægtafgift med i alt 3.337 kr. i 2013. Udgifterne vedrørte Ferrari 430’eren og en Ferrari 599’er, jf. nedenfor.

Ferrari 430’eren var ikke indregistreret i 2013.

Klagerens repræsentant har oplyst, at der ikke foreligger et kilometerregnskab vedrørende Ferrari’en, da bilen udelukkende blev benyttet erhvervsmæssigt. Der blev udelukkende kørt til og fra racerbanen i Sverige samt til diverse events.

Det er desuden oplyst, at når bilen ikke var indregistreret, stod den hos [finans1] i en garage.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for skattepligtig af maskeret udlodning vedrørende leasing af en Ferrari 430 i indkomstårene 2011-2013.

SKAT har anført:

”...

Det er SKATs vurdering, at de afholdte omkostninger vedrørende leasing og forsikringer til Ferrari 430 Scuderia Spider ikke er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det er SKATs vurdering, at der ikke er en erhvervsmæssig begrundelse for at eje/ lease den pågældende personbil af mærket Ferrari F 430, som er en dyr og eksklusiv bil, som endvidere er velegnet til privat kørsel på trods af det beskedne antal sæder. SKAT finder det endvidere ikke godtgjort, at anskaffelsen / leasing af sportsvognen har været markedsføringsmæssigt eller driftsmæssigt begrundet i selskabets forhold. Bilen ses således ikke at være anskaffet/ leaset til erhvervsmæssigt formål. Der er herved henset til, at bilen i hele selskabets ejertid har været uindregistreret og kun har været indregistreret i én måned i leasingperioden og dermed ikke har kunnet anvendes i selskabets drift, samt at der er tale om en meget dyr bil, hvis ”anskaffelse” ikke kan antages at have været begrundet i selskabets forhold, hverken markedsføringsmæssige eller driftsmæssig henseende.

Bilen anses på den baggrund alene at være eller i det væsentligste at være anskaffet for at tilgodese hovedanpartshaverens personlige interesse for biler, hvorfor omkostningerne relateret til bilen, der er afholdte af selskabet domineret af hovedanpartshaveren anses for maskeret udlodning til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.

Der kan derfor ikke godkendes fradrag for de afholdte omkostninger – leasingudgifter og forsikringer – vedrørende Ferrarien på i alt kr. 326.441, jf. nedenstående opgørelse, i den perioder (i alt 11 måneder) bilen har været uindregistreret, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da den ikke ser at indgå i selskabets drift.

Afholdt leasingudgifter i alt, jf. ovenstående296.725 kr.

- leasing for perioden 5. august – 5. september- 16.595 kr. 280.130 kr.

Forsikringer; kr. 50.521 x 11 md./12 md. 46.311 kr.

I alt – inkl. moms326.441 kr.

Beløbet på i alt kr. 326.441 inkl. moms anses for maskeret udlodning til dig, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

SKAT har opgjort udlodningen i 2012 således:

”...

Afholdt leasingudgifter i alt, jf. ovenstående536.477,00 kr.

- leasingydelse (1. maj 2012 – 2. juli 2012);

2 x kr. 40.968,7581.937,50 kr.

- leasingydelse (2. august 2012 – 1. september 2012)12.776,25 kr.441.763,25 kr.

Reparation & vedligeholdelse 60.000,00 kr.

I alt – inkl. moms501.763,25 kr.

Beløbet på i alt kr. 501.763 inkl. moms anses for maskeret udlodning til dig, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

Vedrørende 2013 har SKAT anført:

”...

Der kan derfor ikke godkendes fradrag for de afholdte omkostninger – leasingudgifter og vægtafgift på henholdsvis kr. 53.534 og kr. 3.337 – i alt kr. 56.871 inkl. moms – i de måneder bilerne har været uindregistreret, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da bilerne ikke ser at indgå i selskabets drift.

Der ses ikke at være fratrukket leasingudgifter i de 2 perioden – 1. juni 2013 – 30. juni 2013 og 9. august 2013 – 8. september 2013 – hvor Ferrari 599 GTO (stel.nr. [...]) har været indregistreret.

Beløbet på i alt kr. 56.871 inkl. moms anses for maskeret udlodning til dig, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at der ikke skal ske beskatning af maskeret udlodning i forbindelse med leasing af en Ferrari 430.

Repræsentanten har anført følgende:

”SKAT har underkendt fradrag for udgifter til Ferrari med begrundelse i, at udgiften ikke er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, bl.a. begrundet i, at den er uindregistreret det meste af tiden.

Til gengæld mener SKAT, at den er erhvervsmæssig i den periode, hvor den er indregistreret, da hovedanpartshaveren kan anvende bilen.

Som oplyst anvendes bilen i selskabets markedsføring, herunder til kørsel på bane (godkendt af politiet) med kunder og til velgørenhedsarrangementer. Dette er muligt, selvom bilen ikke er indregistreret.

Bilen kan derfor, i uindregistreret stand, anvendes i virksomhedens drift. Selskabets ledelse er overbevist om, at udgifterne til Ferrari har mere end tjent sig hjem, på opgaver fra nye såvel som eksisterende kunder. Vi har svært ved at vurdere, hvorledes SKAT kan konkludere, at det ikke er en erhvervsmæssig udgift, alene ud fra, at det er en dyr bil. Vi mener, at det skal vurderes ud fra brugen af bilen.

Vi kan ikke se, hvorledes en uindregistreret bil, kan have nogen som helst privat anvendelse, hvorfor vi står uforstående overfor, at SKAT mener, at det er en privat udgift. i den periode, hvor bilen er uindregistreret.

SKAT's indstilling er umiddelbart ikke baseret på en virksomhedsvurdering, men tager alene udgangspunkt i, at det er en dyr bil, som SKAT ikke mener kan have sin berettigelse i en virksomhed.

Vores indstilling er som følge af ovenstående, at udgifter til Ferrari er med til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, hvorfor selskabet har fradrag for udgifterne.”

Landsskatterettens afgørelse

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Det er hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de pågældende udgifter til leasing, forsikring og vægtafgift er erhvervsmæssige. Det kan i øvrigt ikke fastslås, at der er tale om reklameudgifter.

Udgifterne anses for afholdt af [virksomhed1] ApS i klagerens private interesse og som følge af klagerens bestemmende indflydelse i selskabet. De afholdte udgifter anses derfor at udgøre maskeret udlodning til klageren, der er skattepligtig heraf, jf. ligningslovens § 16 A.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

Maskeret udlodning fra [virksomhed2] ApS vedr. leasing

Faktiske oplysninger

[virksomhed2] ApS købte en Ferrari 599 af [virksomhed6] den 13. august 2010 med levering den 12. august 2010 for 2.593.241,60 kr. ekskl. moms. Ferrari’en blev indregistreret første gang den 19. august 2010.

I 2011 fratrak [virksomhed2] ApS diverse omkostninger vedrørende Ferrari’er på i alt 301.857 kr. Heraf kan i alt 266.939 kr. henføres til en Ferrari 599.

Den 7. oktober 2011 blev der gennemført en spaltning af [virksomhed2] ApS. I den forbindelse blev [virksomhed3] ApS etableret.

[virksomhed3] ApS solgte Ferrari’en til [finans1] A/S for 2.593.242 kr. ekskl. moms den 10. marts 2012.

I 2012 fratrak [virksomhed2] ApS udgifter til leasing med 348.557 kr. I 2013 fratrak selskabet udgifter til leasing med 252.832 kr.

Ferrari’en blev leaset af [virksomhed1] ApS i 2013. Bilen var indregistreret i perioderne 1. – 30. juni 2013 og 9. august – 8. september 2013, i alt 2 måneder i 2013.

Der er fremlagt en leasingkontrakt indgået mellem [finans1] og [virksomhed1] ApS, hvorefter leasingen starter den 1. juni 2013. Kontrakten er underskrevet af parterne den 29. maj 2013. Ifølge kontrakten har leasinggiver bilen i stilstandsperioder, dvs. de perioder, hvor bilen ikke er registreret. Ifølge kontrakten var Ferrari 599’eren registreret fra den 1. juni til den 30. juni 2013. Ifølge SKATs oplysninger var bilen desuden indregistreret fra den 9. august til den 8. september 2013.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for skattepligtig af maskeret udlodning fra [virksomhed2] ApS vedrørende leasing af en Ferrari 599.

Klageren er anset for skattepligtig i henhold til ligningslovens § 16 A.

SKAT har anført følgende vedrørende indkomståret 2011:

”...

Ferrari’en anses ikke at være anskaffet eller anvendt til erhvervsmæssigt formål. Der er herved henset til, at bilen ikke har været indregistreret i hele ejerperiode og dermed ikke har kunnet anvendes i selskabets drift, samt at der er tale om en meget dyr og eksklusiv bil, hvis anskaffelse ikke kan antages at have været begrundet i selskabets forhold, hverken markedsføringsmæssige eller driftsmæssig henseende. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for de afholdte omkostninger der vedrører denne Ferrari efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Bilen ses på den baggrund alene eller i det væsentligste at være anskaffet for at tilgodese hovedanpartshavernes personlige interesse for biler, hvorfor omkostningerne relateret til bilen, der er afholdte af selskabet domineret af hovedanpartshaverne anses for maskeret udlodning til hovedanpartshaverne, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.

...”

Vedrørende den afholdte leasingudgift i 2012 har SKAT anført følgende:

”...

Ved gennemgang af datterselskabet [virksomhed2] ApS, CVR.nr. [...1] er det konstateret, at selskabet har fratrukket udgifter til leasing på i alt kr. 348.557. Da der ikke er indsendt fyldestgørende dokumentation for afholdelse af udgifterne, er udgifterne ikke godkendt fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det har således ikke været muligt at vurdere om udgifterne har erhvervsmæssig relevans, hvorfor udgifterne anses for at være afholdt i hovedanpartshavernes private interesse. Beløbet på i alt kr. 348.557 anses for maskeret udlodning til selskabets hovedanpartshavere, jf. statsskattelovens § 16A, stk. 1.

Beløbet på i alt kr. 174.278 anses for maskeret udlodning til dig, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

For så vidt angår indkomståret 2013 har SKAT anført følgende:

”Ved gennemgang af datterselskabet [virksomhed2] ApS, CVR.nr. [...1] er det konstateret, at selskabet har fratrukket udgifter til leasing på i alt kr. 252.832. Da der ikke er indsendt fyldestgørende dokumentation for afholdelse af udgifterne, er udgifterne ikke godkendt fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det har således ikke været muligt at vurdere om udgifterne har erhvervsmæssig relevans, hvorfor udgifterne anses for at være afholdt i hovedanpartshavernes private interesse. Beløbet på i alt kr. 252.832 anses for maskeret udlodning til selskabets hovedanpartshavere, jf. statsskattelovens § 16A, stk. 1.

Beløbet på i alt kr. 126.416 (50 % af kr. 252.832) anses for maskeret udlodning til dig, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke skal beskattes af maskeret udlodning i forbindelse med leasing af en Ferrari 599.

Repræsentanten har anført følgende:

”I 2011 blev der foretaget en spaltning, hvor der bl.a. skete en navneændring i det daværende [virksomhed2] ApS (til [virksomhed3] ApS). Dette gav en del udfordringer med leverandører m.v., som udstedte fakturaer til [virksomhed2] ApS, som vedrørte [virksomhed3] ApS og omvendt.

Dette har ligeledes været tilfældet med [finans1]. Udgifterne til Ferrari 599 GTO vedrører [virksomhed2] ApS.

Som oplyst anvendes bilen i selskabets markedsføring, herunder til kørsel på bane (godkendt af politiet) med kunder og til velgørenhedsarrangementer. Dette er muligt, selvom bilen ikke er indregistreret.

Bilen kan derfor, i uindregistreret stand, anvendes i virksomhedens drift. Selskabets ledelse er overbevist om, at udgifterne til Ferrari har mere end tjent sig hjem, på opgaver fra nye såvel som eksisterende kunder. Vi har svært ved at vurdere, hvorledes SKAT kan konkludere, at det ikke er en erhvervsmæssig udgift, alene ud fra, at det er en dyr bil. Vi mener, at det skal vurderes ud fra brugen af bilen.

Vi kan ikke se, hvorledes en uindregistreret bil, kan have nogen som helst privat anvendelse, hvorfor vi står uforstående overfor, at SKAT mener, at det er en privat udgift, i den periode, hvor bilen er uindregistreret.

SKAT's indstilling er umiddelbart ikke baseret på en virksomhedsvurdering, men tager alene udgangspunkt i, at det er en dyr bil, som SKAT ikke mener kan have sin berettigelse i en virksomhed.

Vores indstilling er som følge af ovenstående, at udgifter til Ferrari er med til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtigt: indkomst, hvorfor selskabet har fradrag for udgifterne.”

Landsskatterettens afgørelse

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, og stk. 2, nr. 1.

Det er hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de afholdte udgifter til leasing m.m. vedrørende Ferrari 599’eren, er erhvervsmæssige udgifter. Det bemærkes, at SKAT har konstateret, at der ikke er indsendt tilstrækkelig dokumentation for afholdelse af udgifterne i 2012 og 2013.

Det kan i øvrigt ikke fastslås, at der er tale om reklameudgifter.

Udgifterne anses for afholdt af [virksomhed2] ApS i klagerens private interesse og som følge af klagerens bestemmende indflydelse i selskabet. De afholdte udgifter anses derfor at udgøre maskeret udlodning til klageren, der er skattepligtig heraf, jf. ligningslovens § 16 A.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

Maskeret udlodning fra [virksomhed3] ApS vedr. leasing

Faktiske oplysninger

I 2012 afholdt [virksomhed3] ApS udgifter til autodrift vedrørende en Ferrari 559 GTO med i alt 182.389 kr.

Der er ikke fremlagt dokumentation for de fratrukne udgifter.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for skattepligtig af maskeret udlodning fra selskabet [virksomhed3] ApS vedrørende udgifter til Ferrari’en i 2012.

SKAT har anført følgende:

”...

Ved gennemgang af datterselskabet [virksomhed3] ApS, CVR.nr. [...2] er det konstateret, at selskabet har fratrukket udgifter til autodrift vedrørende Ferrari på i alt kr. 182.389. Da der ikke er indsendt fyldestgørende dokumentation for afholdelse af udgifterne, er udgifterne ikke godkendt fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det har således ikke været muligt at vurdere om udgifterne har erhvervsmæssig relevans, hvorfor udgifterne anses for at være afholdt i hovedanpartshavernes private interesse. Beløbet på i alt kr. 182.389 anses for maskeret udlodning til selskabets hovedanpartshavere, jf. statsskattelovens § 16A, stk. 1.

Beløbet på i alt kr. 91.195 anses for maskeret udlodning til dig, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke skal beskattes af maskeret udlodning.

Repræsentanten har anført følgende:

”SKAT har underkendt fradrag for udgifter til Ferrari med begrundelse i, at udgiften ikke er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, bl.a. begrundet i, at den er u indregistreret.

Som oplyst anvendes bilen i selskabets markedsføring, herunder til kørsel på bane (godkendt af politiet) med kunder og til velgørenhedsarrangementer. Dette er muligt, selvom bilen ikke er indregistreret.

Bilen kan derfor, i uindregistreret stand, anvendes i virksomhedens drift. Selskabets ledelse er overbevist om, at udgifterne til Ferrari har mere end tjent sig hjem, på opgaver fra nye såvel som eksisterende kunder. Vi har svært ved at vurdere, hvorledes SKAT kan konkludere, at det ikke er en erhvervsmæssig udgift, alene ud fra, at det er en dyr bil. Vi mener, at det skal vurderes ud fra brugen af bilen.

Vi kan ikke se, hvorledes en uindregistreret bil, kan have nogen som helst privat anvendelse, hvorfor vi står uforstående overfor, at SKAT mener, at det er en privat udgift, i den periode, hvor bilen er uindregistreret.

SKAT's indstilling er umiddelbart ikke baseret på en virksomhedsvurdering, men tager alene udgangspunkt i, at det er en dyr bil, som SKAT ikke mener kan have sin berettigelse i en virksomhed.

Vores indstilling er som følge af ovenstående, at udgifter til Ferrari er med til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, hvorfor selskabet har fradrag for udgifterne.”

Landsskatterettens afgørelse

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at leasingudgifterne er afholdt. Det er desuden hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at leasingudgifterne er erhvervsmæssige. Det kan ikke fastslås, at der er tale om reklameudgifter.

Udgift til leasing anses for afholdt af [virksomhed3] ApS i klagerens private interesse og som følge af klagerens bestemmende indflydelse i selskabet.

De afholdte udgifter anses derfor at udgøre maskeret udlodning til klageren, der er skattepligtig heraf, jf. ligningslovens § 16 A.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS vedr. tab ved salg

Faktiske oplysninger

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for [virksomhed1] ApS har selskabet fratrukket et tab ved salg af driftsmidler på i alt 184.308 kr. i forbindelse med salg af en Ferrari 430 den 27. juni 2011.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for skattepligtig af maskeret udlodning ved tab i forbindelse med salg af Ferrari’en i 2011.

SKAT har anført følgende:

”...

SKAT finder det ikke godtgjort, at anskaffelsen af sportsvognen har været markedsføringsmæssigt eller driftsmæssigt begrundet i selskabets forhold. Bilen ses således ikke at være anskaffet til erhvervsmæssigt formål. Der er herved henset til, at bilen i hele selskabets ejer tid har været uindregistreret og dermed ikke har kunnet anvendes i selskabets drift, samt at der er tale om en meget dyr bil, hvis ”anskaffelse” ikke kan antages at have været begrundet i selskabets forhold, hverken markedsføringsmæssige eller driftsmæssig henseende.

Eftersom SKATs har vurderet, at der ikke er en erhvervsmæssig begrundelse for selskabet at eje den pågældende personbil af mærket Ferrari F 430, kan det tab som er opstået på i alt kr. 184.308 i forbindelse med salg af bilen ikke godkendes fradragsberettiget i selskabet, jf. afskrivningslovens § 5 A.

Det tab, der opstår ved salg af bilen, udtrykker en udgift, der er afholdt i hovedanpartshaverens interesse og dermed ikke fradragsberettigede i selskabet, men derimod skattepligtige hos hovedanpartshaveren som maskeret udlodning. jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.

Beløbet på i alt kr. 184.308 inkl. moms anses for maskeret udlodning til dig, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke skal beskattes af maskeret udlodning.

Repræsentanten har anført følgende:

”Ferrari F 430 er som sagt udelukkende blevet anvendt erhvervsmæssigt også selvom den ikke er indregistreret, hvorfor der er fradrag for tab ved salg af denne.

Vi forstår som sagt ikke SKAT's konklusion om, at det ikke kan være en erhvervsmæssig udgift, da det er en dyr og eksklusiv bil.

Så længe bilen er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan hverken SKAT eller revisor bestemme, om det skal være en Ferrari eller en Fiat Punto.”

Landsskatterettens afgørelse

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Det er hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at Ferrari 430’eren har været anvendt helt eller delvist erhvervsmæssigt.

Tabet anses alene for afholdt af [virksomhed1] ApS i klagerens interesse og som følge af klagerens bestemmende indflydelse i selskabet. Klageren anses derfor for skattepligtig som maskeret udlodning af 184.308 kr., jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS vedr. repræsentationsudgifter

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS har afholdt udgifter til vin med i alt 23.667 kr. i 2011 og med i alt 43.846 kr. i 2012.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for skattepligtig af maskeret udlodning i forbindelse med [virksomhed1] ApS’ køb af vin i 2011 og 2012.

Klageren er skattepligtig i henhold til ligningslovens § 16 A.

SKAT har anført følgende:

”Efter en gennemgang af de underliggende bilag hvor det er konstateret, at der er tale om køb af vin, er der SKATs vurdering, at udgifterne ikke er erhvervsmæssige begrundet, og således ikke er afholdt for at bevare forretningsforbindelser m.m. i henhold til ligningslovens § 8, stk. 4.

...”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke skal beskattes af udgifter til vin som maskeret udlodning.

Repræsentanten har anført følgende:

”Selskabet indkøber, som mange andre virksomheder, repræsentationsgaver såsom vin, i større portioner tillavere priser, for at have et lager, som kan blive givet til nuværende samt fremtidige forretningspartnere.

Vinen har stået i virksomheden og anvendt løbende til receptioner og julegaver m.v.

Som det fremgår, er der anskaffet vin for kr. 23.667 i 2011, kr. 43.846 i 2012 og kr. 0 i 2013.

Vi mener, at det klart indikerer, at der købes vin i større mængder, som kan bruges over længere tid, herunder, at den vin, der er anvendt som gaver i2013, er købt i 2012.

Vinen er derfor ikke indkøbt til privat forbrug og vi mener derfor at der bør være fradrag for repræsentationsudgifter.”

Landsskatterettens afgørelse

Repræsentationsudgifter kan fratrækkes med 25 % i henhold til ligningslovens § 8, stk. 4.

På det foreliggende grundlag er det hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den indkøbte vin udgør en repræsentationsudgift. Det er ikke angivet i hvilken anledning, at vinen er anvendt, ligesom det ikke er angivet hvem, der har modtaget vinen.

Der er tale om en udgift, der som udgangspunkt er af privat karakter. Det kan således ikke fastslås, at der er tale om afholdelse af en erhvervsmæssig udgift. Udgiften anses herefter for afholdt i klagerens private interesse, hvorfor klageren er skattepligtig heraf som maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

Lejeindtægt vedr. [adresse1]

Faktiske oplysninger

[virksomhed2] ApS har afholdt udgifter til kontorleje med i alt 84.000 kr. (12 måneder x 7.000 kr.) i 2011-2013.

Ifølge en lejekontrakt udlejer klageren kontorlokaler i ejendommen [adresse1], [by1], til [virksomhed2] ApS. Ejendommen [adresse1] er ejet af klagerens ægtefælle.

Det fremgår endvidere af lejekontrakten, at de lejede lokaler består af et kontorfællesskab i et kontorlokale samt adgang til toilet i ejendommen. Kontorlokalet er på ca. 60 m2. Lejen udgør kr. 7.000 pr. måned.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for skattepligtig af lejeindtægt i 2011-2013.

SKAT har anført følgende:

”Det fremgår af kildeskattelovens § 25A, stk. 1, at indkomst, der vedrører en erhvervsvirksomhed, medregnes ved opgørelsen af skattepligtig indkomst hos den ægtefælle, der driver virksomheden.

Eftersom der fremgår af lejekontrakten, at det er [person1] som udlejer kontorlokalerne, beskattes indtægten på i alt kr. 84.000 hos ham. Din skattepligtige indkomst forhøjes herefter med kr. 84.000 vedrørende manglende lejeindtægter, jf. statsskattelovens § 4 og kildeskattelovens § 25A, stk. 1”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke skal beskattes af lejeindtægten.

Repræsentanten har anført, at ejendommen er ejet 100 % af klagerens ægtefælle. Indtægten er medtaget på ægtefællens selvangivelse for indkomstårene 2011, 2012 og 2013. Derfor skal den ikke medtages på klagerens selvangivelse.

SKATs efterfølgende udtalelse til Skatteankestyrelsen

”...

SKAT er ikke enig med revisor i, at indtægten på kr. 84.000 årligt er medtaget på selvangivelsen hos [person2]... for indkomstårene 2011, 2012 og 2013. Beløbet på kr. 84.000 årligt er ikke medtaget på selvangivelsen for indkomstårene 2011-2013 og beløbet er heller ikke medtaget i omsætning som stammer fra sekretærassistance udfør for selskaberne [virksomhed2] ApS og [virksomhed1] ApS.

Landsskatterettens afgørelse

Al indtægt er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4.

Da klageren er anført som udlejer i lejekontrakten, og da det kan konstateres, at klagerens ægtefælle ikke har selvangivet lejeindtægten, anses klageren for at have modtaget en lejeindtægt på 84.000 kr. i indkomstårene 2011 – 2013, som han er skattepligtig af, jf. statsskattelovens § 4, litra c.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

SKATs afgørelse stadfæstes i sin helhed.