Kendelse af 21-01-2019 - indlagt i TaxCons database den 24-02-2019

Journalnr. 15-2156352

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2011

Aktieindkomst

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS i forbindelse med leasing.

133.469 kr.

0 kr.

133.469 kr.

Indkomståret 2012

Aktieindkomst

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS i forbindelse med leasing.

Maskeret udlodning fra [virksomhed2] ApS i forbindelse med leasing

174.278 kr.

91.195 kr.

0 kr.

0 kr.

174.278 kr.

91.195 kr.

Indkomståret 2013

Aktieindkomst

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS i forbindelse med leasing

126.416 kr.

0 kr.

126.416 kr.

Generelle oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed3] ApS, hvor han ejer 50 % af anparterne. De resterende 50 % ejes af hans broder.

[virksomhed3] ApS ejer selskabet [virksomhed1] ApS.

[virksomhed1] ApS’ aktivitet er ifølge selskabets årsregnskaber murer- og entreprenørvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

[virksomhed3] ApS ejer også [virksomhed2] ApS. [virksomhed2] ApS’ aktivitet er ifølge årsregnskaberne at besidde ejendomme og dermed beslægtet virksomhed.

[virksomhed3] ApS er sambeskattet med datterselskaberne [virksomhed1] ApS og [virksomhed2] ApS.

Maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS vedr. leasing

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS købte en Ferrari 599 af [virksomhed4] den 13. august 2010 med levering den 12. august 2010 for 2.593.241,60 kr. ekskl. moms. Ferrari’en blev indregistreret første gang den 19. august 2010.

I 2011 fratrak [virksomhed1] ApS diverse omkostninger vedrørende Ferrari’er på i alt 301.857 kr. Heraf kan i alt 266.939 kr. henføres til en Ferrari 599.

Den 7. oktober 2011 blev der gennemført en spaltning af [virksomhed1] ApS. I den forbindelse blev [virksomhed2] ApS etableret.

[virksomhed2] ApS solgte den 10. marts 2012 Ferrari’en til [finans1] for 2.593.242 kr. ekskl. moms.

I 2011 fratrak [virksomhed1] ApS diverse omkostninger vedrørende Ferrari’er på i alt 301.857 kr. Heraf kan i alt 266.939 kr. henføres til en Ferrari 599.

Den 7. oktober 2011 blev der gennemført en spaltning af [virksomhed1] ApS. I den forbindelse blev [virksomhed2] ApS etableret.

[virksomhed2] ApS solgte Ferrari’en til [finans1] for 2.593.242 kr. ekskl. moms den 10. marts 2012.

I 2012 fratrak [virksomhed1] ApS udgifter til leasing med 348.557 kr. I 2013 fratrak selskabet udgifter til leasing med 252.832 kr.

Ferrari’en blev leaset af [virksomhed5] ApS i 2013. Bilen var indregistreret i perioderne 1. – 30. juni 2013 og 9. august – 8. september 2013, i alt 2 måneder i 2013.

Der er fremlagt en leasingkontrakt indgået mellem [finans1] og [virksomhed5] ApS, hvorefter leasingen starter den 1. juni 2013. Kontrakten er underskrevet af parterne den 29. maj 2013. Ifølge kontrakten har leasinggiver bilen i stilstandsperioder, dvs. de perioder, hvor bilen ikke er registreret. Ifølge kontrakten var Ferrari 599’eren registreret fra den 1. juni til den 30. juni 2013. Ifølge SKATs oplysninger var bilen desuden indregistreret fra den 9. august til den 8. september 2013.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for skattepligtig af maskeret udlodning fra [virksomhed1] ApS vedrørende leasing af en Ferrari 599.

Klageren er anset for skattepligtig i henhold til ligningslovens § 16 A.

SKAT har anført følgende vedrørende indkomståret 2011:

” ...

Ferrari’en anses ikke at være anskaffet eller anvendt til erhvervsmæssigt formål. Der er herved henset til, at bilen ikke har været indregistreret i hele ejerperiode og dermed ikke har kunnet anvendes i selskabets drift, samt at der er tale om en meget dyr og eksklusiv bil, hvis anskaffelse ikke kan antages at have været begrundet i selskabets forhold, hverken markedsføringsmæssige eller driftsmæssig henseende. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for de afholdte omkostninger der vedrører denne Ferrari efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Bilen ses på den baggrund alene eller i det væsentligste at være anskaffet for at tilgodese hovedanpartshavernes personlige interesse for biler, hvorfor omkostningerne relateret til bilen, der er afholdte af selskabet domineret af hovedanpartshaverne anses for maskeret udlodning til hovedanpartshaverne, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.

Beløbet på i alt kr. 133.469 (50 % af kr. 266.939) anses for maskeret udlodning til dig, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

Vedrørende den afholdte leasingudgift i 2012 har SKAT anført følgende:

”...

Ved gennemgang af datterselskabet [virksomhed1] ApS, CVR.nr. [...1] er det konstateret, at selskabet har fratrukket udgifter til leasing på i alt kr. 348.557. Da der ikke er indsendt fyldestgørende dokumentation for afholdelse af udgifterne, er udgifterne ikke godkendt fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det har således ikke været muligt at vurdere om udgifterne har erhvervsmæssig relevans, hvorfor udgifterne anses for at være afholdt i hovedanpartshavernes private interesse. Beløbet på i alt kr. 348.557 anses for maskeret udlodning til selskabets hovedanpartshavere, jf. statsskattelovens § 16A, stk. 1.

Beløbet på i alt kr. 174.278 anses for maskeret udlodning til dig, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

For så vidt angår indkomståret 2013 har SKAT anført følgende:

”Ved gennemgang af datterselskabet [virksomhed1] ApS, CVR.nr. [...1] er det konstateret, at selskabet har fratrukket udgifter til leasing på i alt kr. 252.832. Da der ikke er indsendt fyldestgørende dokumentation for afholdelse af udgifterne, er udgifterne ikke godkendt fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det har således ikke været muligt at vurdere om udgifterne har erhvervsmæssig relevans, hvorfor udgifterne anses for at være afholdt i hovedanpartshavernes private interesse. Beløbet på i alt kr. 252.832 anses for maskeret udlodning til selskabets hovedanpartshavere, jf. statsskattelovens § 16A, stk. 1.

Beløbet på i alt kr. 126.416 (50 % af kr. 252.832) anses for maskeret udlodning til dig, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke skal beskattes af maskeret udlodning i forbindelse med leasing af en Ferrari 599.

Repræsentanten har anført følgende:

”I 2011 blev der foretaget en spaltning, hvor der bl.a. skete en navneændring i det daværende [virksomhed1] ApS (til [virksomhed2] ApS). Dette gav en del udfordringer med leverandører m.v., som udstedte fakturaer til [virksomhed1] ApS, som vedrørte [virksomhed2] ApS og omvendt.

Dette har ligeledes været tilfældet med [finans1]. Udgifterne til Ferrari 599 GTO vedrører [virksomhed1] ApS.

Som oplyst anvendes bilen i selskabets markedsføring, herunder til kørsel på bane (godkendt af politiet) med kunder og til velgørenhedsarrangementer. Dette er muligt, selvom bilen ikke er indregistreret.

Bilen kan derfor, i uindregistreret stand, anvendes i virksomhedens drift. Selskabets ledelse er overbevist om, at udgifterne til Ferrari har mere end tjent sig hjem, på opgaver fra nye såvel som eksisterende kunder. Vi har svært ved at vurdere, hvorledes SKAT kan konkludere, at det ikke er en erhvervsmæssig udgift, alene ud fra, at det er en dyr bil. Vi mener, at det skal vurderes ud fra brugen af bilen.

Vi kan ikke se, hvorledes en uindregistreret bil, kan have nogen som helst privat anvendelse, hvorfor vi står uforstående overfor, at SKAT mener, at det er en privat udgift, i den periode, hvor bilen er uindregistreret.

SKAT's indstilling er umiddelbart ikke baseret på en virksomhedsvurdering, men tager alene udgangspunkt i, at det er en dyr bil, som SKAT ikke mener kan have sin berettigelse i en virksomhed.

Vores indstilling er som følge af ovenstående, at udgifter til Ferrari er med til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtigt: indkomst, hvorfor selskabet har fradrag for udgifterne.”

Landsskatterettens afgørelse

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, og stk. 2, nr. 1.

Det er hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de afholdte udgifter til leasing m.m. vedrørende Ferrari 599’eren, er erhvervsmæssige udgifter. Det bemærkes, at SKAT har konstateret, at der ikke er indsendt tilstrækkelig dokumentation for afholdelse af udgifterne i 2012 og 2013.

Det kan i øvrigt ikke fastslås, at der er tale om reklameudgifter.

Udgifterne anses for afholdt af [virksomhed1] ApS i klagerens private interesse og som følge af klagerens bestemmende indflydelse i selskabet. De afholdte udgifter anses derfor at udgøre maskeret udlodning til klageren, der er skattepligtig heraf, jf. ligningslovens § 16 A.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

Maskeret udlodning fra [virksomhed2] ApS vedr. leasing

Faktiske oplysninger

I 2012 afholdt [virksomhed2] ApS udgifter til autodrift vedrørende Ferrari’en 559 GTO med i alt 182.389 kr.

Der er ikke fremlagt dokumentation vedrørende de fratrukne udgifter.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for skattepligtig af maskeret udlodning fra selskabet [virksomhed2] ApS vedrørende udgifter til Ferrari’en i 2012.

SKAT har anført følgende:

”...

Ved gennemgang af datterselskabet [virksomhed2] ApS, CVR.nr. [...2] er det konstateret, at selskabet har fratrukket udgifter til autodrift vedrørende Ferrari på i alt kr. 182.389. Da der ikke er indsendt fyldestgørende dokumentation for afholdelse af udgifterne, er udgifterne ikke godkendt fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det har således ikke været muligt at vurdere om udgifterne har erhvervsmæssig relevans, hvorfor udgifterne anses for at være afholdt i hovedanpartshavernes private interesse. Beløbet på i alt kr. 182.389 anses for maskeret udlodning til selskabets hovedanpartshavere, jf. statsskattelovens § 16A, stk. 1.

Beløbet på i alt kr. 91.195 anses for maskeret udlodning til dig, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke skal beskattes af maskeret udlodning.

Repræsentanten har anført følgende:

”SKAT har underkendt fradrag for udgifter til Ferrari med begrundelse i, at udgiften ikke er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, bl.a. begrundet i, at den er u indregistreret.

Som oplyst anvendes bilen i selskabets markedsføring, herunder til kørsel på bane (godkendt af politiet) med kunder og til velgørenhedsarrangementer. Dette er muligt, selvom bilen ikke er indregistreret.

Bilen kan derfor, i uindregistreret stand, anvendes i virksomhedens drift. Selskabets ledelse er overbevist om, at udgifterne til Ferrari har mere end tjent sig hjem, på opgaver fra nye såvel som eksisterende kunder. Vi har svært ved at vurdere, hvorledes SKAT kan konkludere, at det ikke er en erhvervsmæssig udgift, alene ud fra, at det er en dyr bil. Vi mener, at det skal vurderes ud fra brugen af bilen.

Vi kan ikke se, hvorledes en uindregistreret bil, kan have nogen som helst privat anvendelse, hvorfor vi står uforstående overfor, at SKAT mener, at det er en privat udgift, i den periode, hvor bilen er uindregistreret.

SKAT's indstilling er umiddelbart ikke baseret på en virksomhedsvurdering, men tager alene udgangspunkt i, at det er en dyr bil, som SKAT ikke mener kan have sin berettigelse i en virksomhed.

Vores indstilling er som følge af ovenstående, at udgifter til Ferrari er med til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, hvorfor selskabet har fradrag for udgifterne.”

Landsskatterettens afgørelse

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at leasingudgifterne er afholdt. Det er desuden hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at leasingudgifterne er erhvervsmæssige. Det kan ikke fastslås, at der er tale om reklameudgifter.

Udgift til leasing anses for afholdt af [virksomhed2] ApS i klagerens private interesse og som følge af klagerens bestemmende indflydelse som hovedanpartshaver i selskabet.

De afholdte udgifter anses derfor at udgøre maskeret udlodning til klageren, der er skattepligtig heraf, jf. ligningslovens § 16 A.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår dette klagepunkt.

SKATs afgørelse stadfæstes i sin helhed.