Kendelse af 21-01-2019 - indlagt i TaxCons database den 24-02-2019

Journalnr. 15-2156348

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Indkomståret 2011

Skattepligtig indkomst

Fradrag for udgifter til leasing og forsikring af Ferrari’er

0 kr.

266.939 kr.

0 kr.

Indkomståret 2012

Skattepligtig indkomst

Fradrag for udgifter til leasing og forsikring af Ferrari’er

0 kr.

348.557 kr.

0 kr.

Indkomståret 2013

Skattepligtig indkomst

Fradrag for udgifter til leasing og forsikring af Ferrari’er

0 kr.

252.832 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Selskabet blev stiftet den 18. august 2011 og er ejet af [virksomhed1] ApS, der er ejet af [person1] og [person2]. [virksomhed1] ApS fungerer som administrationsselskab.

Selskabets hovedaktivitet er murer- og entreprenørvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

Selskabet blev spaltet i 2011. Den udspaltede del blev til selskabet [virksomhed2] ApS, som har til formål at drive murervirksomhed, investering i fast ejendom og værdipapirer.

Udover at være sambeskattet med [virksomhed1] ApS er selskabet sambeskattet med søsterselskabet [virksomhed2] ApS.

Selskabet har ifølge regnskabet for indkomståret 2011 fratrukket diverse omkostninger vedrørende Ferrari’er med i alt 301.857 kr.

Ifølge selskabets kontospecifikation vedrørende konto 5022 ”Rep. og vedl. personbiler” blev der afholdt udgifter med i alt 291.022,74 kr.

Der er således en difference på de i årsregnskabet fratrukne udgifter vedrørende Ferrari’er, og de udgifter, som er bogført på konto 5022 ”Rep. og vedl. personbiler”. Der er ikke fremlagt efterposteringer.

SKAT har ved en gennemgang af de underliggende bilag konstateret, at de afholdte udgifter hovedsageligt vedrører 2 Ferrari’er – en Ferrari 599 GTO (stel.nr. [...]) og en Ferrari 360 Spider (stel.nr. [...]).

Selskabets hovedanpartshaver, [person1], ejer via sit holdingselskab, [virksomhed3] ApS, selskabet [virksomhed4] ApS. [virksomhed4] ApS har først ejet og efterfølgende leaset en Ferrari 430 Scuderia Spider (stel.nr. [...]). Ifølge det oplyste påbegyndte [virksomhed4] ApS leasing af Ferrari’en i august 2011.

Der er fremlagt en leasingkontrakt vedrørende påbegyndt leasing den 1. maj 2012. Heraf fremgår, at bilen er indregistreret til den 30. juni 2012. Den var ikke indregistreret i perioden 30. juni til 1. august 2012. I sidstnævnte periode blev bilen ifølge aftalen opbevaret hos leasinggiver eller efter dennes anvisninger. [virksomhed4] ApS er angivet som leasingtager.

Bilag 282 på 6.086 kr. og bilag 473 på 18.293,50 kr., i alt kr. 24.379,50, vedrører Ferrari 430’eren. Bilag 282 er efterfølgende krediteret ved udstedelse af kreditnota nr. 431 fra [virksomhed5].

Det er endvidere konstateret, at bilag 570 på 12.777,34 kr. med bogføringsdato 2. november 2011 og bilag 705 på 3.846,90 kr. med bogføringsdato 30. december 2011, i alt 16.624,24 kr., vedrører udgifter til reparation af en personbil af mærket Volvo V70 2,4, som selskabet leasede i indkomståret 2011. Selskabet købte bilen i indkomståret 2012.

De øvrige bilag vedrører en Ferrari 599 GTO, stel.nr. [...]. Ifølge faktura af 13. august 2010 købte selskabet bilen af [virksomhed5] for 2.593.242 kr. ekskl. moms.

[virksomhed2] ApS solgte bilen ved faktura af 10. marts 2012 for 2.593.242 kr. ekskl. moms til [finans1].

Bilen er efterfølgende leaset ud til [virksomhed4] ApS. [virksomhed4] ApS’ hovedanpartshaver er [person1].

Der foreligger en leasingkontrakt vedrørende påbegyndt leasing den 1. juni 2013. Heraf fremgår, at bilen blev indregistreret fra den 1. juni til den 30. juni 2013. Den var ikke indregistreret i perioden 30. juni til 1. august 2013.

Det er oplyst, at når bilen ikke var indregistreret, stod den hos [finans1] i en garage.

I 2012 fratrak selskabet udgifter til leasing med i alt 348.557 kr., og i 2013 er der afholdt udgifter til leasing med 252.832 kr.

Selskabets revisor har indsendt 2 kontospecifikationer til SKAT vedrørende konto 5026 ”Leasing u/moms” og vedrørende konto 5027 ”Leje af bil”. Konto 5026 var på i alt 53.820,12 kr. i 2012 og på 568.089,50 kr. i 2013. Konto 5027 var på i alt 15.440,35 kr. i 2012 og på 11.432 kr. i 2013.

Derudover har selskabet indsendt en kontospecifikation vedrørende konto 5026 ”Leasing u/moms” på i alt 332.720 kr. i 2012. Kontoen vedrører dog [virksomhed2] ApS. Selskabet har også indsendt en række bilag, der er udstedt til [virksomhed2] ApS. Der er ikke indsendt efterposteringsbilag.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til leasing og forsikring af Ferari’er i indkomstårene 2011 -2013.

SKAT har bl.a. anført følgende vedrørende de afholdte udgifter i 2011:

”Ved gennemgang af bilag 282 på kr. 6.086,00 og bilag 473 på kr. 18.293,50 – i alt kr. 24.379,50 – er det konstateret, at disse 2 fakturere vedrører Ferrari 430 Scuderia Spider (stel.nr. [...])... Denne Ferrari er ejet/leaset af selskabet [virksomhed4] ApS, hvorfor selskabet ikke er rette omkostningsbære af udgifterne. Udgiften på i alt kr. 18.294 kan derfor ikke godkendes fradragsberettiget i selskabet, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgiften anses derimod som et skattepligtigt tilskud til [virksomhed4] ApS, jf. statsskattelovens § 4, litra c.

...

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a defineres fradragsberettigede driftsudgifter som udgifter, der i årets løb er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst.

Det bemærkes om selskabets betaling af udgifter vedrørende søsterselskabets Ferrari 599 GTO, at disse udgifter – uanset hvordan bilen i øvrigt er anvendt i søsterselskabet – ikke er en driftsudgift i det betalende selskab, og selskabet er således ikke rette omkostningsbære af udgifterne. De afholdte omkostninger på i alt kr. 266.939 (301.857 kr. – 18.294 kr. – 16.624 kr.) vedrørende Ferrari 599 GTO er således ikke medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, hvorfor udgifterne ikke kan godkendes fradragsberettiget.

Det skal endvidere bemærkes vedrørende bilen af mærket Ferrari 599 GTO, at denne Ferrari i hele søsterselskabets ejerperiode har været uindregistreret og derfor alene kunne anvendes med prøveplader, der stort set kun giver ret til kørsel i forbindelse med reparation eller salg og demonstration eller ved kørsel på baner som er godkendt af politiet. Bilen har derfor ikke kunne anvendes i selskabets drift.

Ferrarién anses således ikke at være anskaffet eller anvendt til erhvervsmæssigt formål. Der er herved henset til, at bilen ikke har været indregistreret i hele søsterselskabets ejerperiode og dermed ikke har kunnet anvendes i selskabets drift, samt at der er tale om en meget dyr og eksklusiv bil, hvis anskaffelse ikke kan antages at have været begrundet i selskabets forhold, hverken markedsføringsmæssige eller driftsmæssig henseende. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for de afholdte omkostninger der vedrører denne Ferrari efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Bilen ses på den baggrund alene eller i det væsentligste at være anskaffet for at tilgodese hovedanpartshavernes personlige interesse for biler, hvorfor omkostningerne relateret til bilen, der er afholdte af selskabet domineret af hovedanpartshaverne anses for maskeret udlodning til hovedanpartshaverne, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.

...

Ferrarien har i hele ejerperioden været uindregistreret og derfor alene kunne anvendes med prøveplader, der stort set kun giver ret til kørsel i forbindelse med reparation eller salg og demonstration eller ved kørsel på baner som er godkendt af politiet. Bilen har derfor ikke kunne anvendes i selskabets drift, og anses således ikke at være anskaffet eller anvendt til erhvervsmæssigt formål. Der er derimod tale om en meget dyr og eksklusiv bil, hvis anskaffelse ikke kan antages at have været begrundet i selskabets forhold, hverken i markedsføringsmæssige eller driftsmæssig henseende, men derimod i hovedanpartshavernes private interesse.

Vedrørende 2012 har SKAT bl.a. anført følgende:

”... konto 5026 ”Leasing u/moms” på i alt kr. 332.720 ses ikke at vedrøre selskabet [virksomhed6] ApS, med derimod søsterselskabet [virksomhed2] ApS. Derudover har selskabet indsendt en række bilag der ligeledes er udstedt til søsterselskabet [virksomhed2] ApS. Der er ikke indsendt efterposteringsbilag.

...

Efter skattekontrollovens § 6, stk. 1 har bl.a. selskaber pligt til at indsende regnskabsmateriale med bilag samt andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen. Såfremt selskabet ikke efterkommer en anmodning fra skatteforvaltningen om indsendelse af materiale, finder bestemmelsen i skattekontrollovens § 6, stk. 6, jf. § 5, stk. 3, om skønsmæssig ansættelse sted.

Da der er uoverensstemmelser med de faktiske fratrukne udgifter til leasing og de indsendte kontospecifikationer og tilhørende bilag – der i øvrigt ses at vedrører søsterselskabet [virksomhed2] ApS – anses selskabet ikke at have dokumenteret rigtigheden af de afholdte udgifter. På det foreliggende grundlag kan udgifter til leasing på i alt kr. 348.557 ikke anerkendes fradragsberettiget, idet selskabet ikke ses at have dokumenteret, at udgifterne er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomstgrundlag, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det har således ikke været muligt at vurdere om udgifterne har erhvervsmæssig relevans, hvorfor udgifterne anses for at være afholdt i hovedanpartshavernes private interesse. Selskabet skattepligtige indkomst forhøjes med kr. 348.557.”

For så vidt angår indkomståret 2013 har SKAT bl.a. anført følgende:

”...

De indsendte kontospecifikationer ses ikke at vedrøre [virksomhed6] ApS, med derimod [virksomhed2] ApS.

...

Da der er uoverensstemmelser med de faktiske fratrukne udgifter til leasing og de indsendte kontospecifikationer – der i øvrigt ses at vedrører selskabet [virksomhed2] ApS – anses selskabet ikke at have dokumenteret rigtigheden af de afholdte udgifter. På det foreliggende grundlag kan udgifter til leasing på i alt kr. 252.832 således ikke anerkendes fradragsberettiget, idet selskabet ikke har dokumenteret, at udgifterne er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomstgrundlag, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det har således ikke været muligt at vurdere om udgifterne har erhvervsmæssig relevans, hvorfor udgifterne anses for at være afholdt i hovedanpartshavernes private interesse. Selskabet skattepligtige indkomst forhøjes med kr. 252.832.”

Klagerens opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at der skal godkendes fradrag for udgifter til leasing m.v. vedrørende Ferrari’er.

Repræsentanten har bl.a. anført følgende:

”I 2011 blev der foretaget en spaltning, hvor der bl.a. skete en navneændring i det daværende [virksomhed6] ApS (til [virksomhed2] ApS). Dette gav en del udfordringer med leverandører m.v., som udstedte fakturaer til [virksomhed6] ApS, som vedrørte [virksomhed2] ApS og omvendt.

Dette har ligeledes været tilfældet med [finans1]. Udgifterne til Ferrari 599 GTO vedrører [virksomhed6] ApS.

Som oplyst anvendes bilen i selskabets markedsføring, herunder til kørsel på bane (godkendt af politiet) med kunder og til velgørenhedsarrangementer. Dette er muligt, selvom bilen ikke er indregistreret.

Bilen kan derfor, i uindregistreret stand, anvendes i virksomhedens drift. Selskabets ledelse

er overbevist om, at udgifterne til Ferrari har mere end tjent sig hjem, på opgaver fra nye såvel som eksisterende kunder. Vi har svært ved at vurdere, hvorledes SKAT kan konkludere, at det ikke er en erhvervsmæssig udgift, alene ud fra, at det er en dyr bil. Vi mener, at det skal vurderes ud fra brugen af bilen.

Vi kan ikke se, hvorledes en uindregistreret bil, kan have nogen som helst privat anvendelse, hvorfor vi står uforstående overfor, at SKAT mener, at det er en privat udgift, i den periode, hvor bilen er uindregistreret.

SKAT's indstilling er umiddelbart ikke baseret på en virksomhedsvurdering, men tager alene udgangspunkt i, at det er en dyr bil, som SKAT ikke mener kan have sin berettigelse i en virksomhed.

Vores indstilling er som følge af ovenstående, at udgifter til Ferrari er med til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtigt: indkomst, hvorfor selskabet har fradrag for udgifterne.”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter, der er afholdt med henblik på at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

De afholdte udgifter vedrører bl.a. en Ferrari 430 Scuderia Spider, som har været ejet og leaset af [virksomhed4] ApS, og en Ferrari 599 GTO, som har været ejet af selskabet og [virksomhed2] ApS. Det er ikke oplyst, hvornår [virksomhed2] ApS overtog Ferrari 599’eren fra selskabet. Bilen blev solgt af [virksomhed2] ApS i marts 2012.

Det er hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at selskabet er rette omkostningsbærer for så vidt angår udgifterne vedrørende de to Ferrari’er.

Ifølge de to foreliggende flexleasing aftaler vedrørende henholdsvis Ferrari 430’eren og Ferrari 599’eren er det ikke selskabet men [virksomhed4] ApS, der er leasingtager. Vedrørende Ferrari 430’erne er det oplyst, at [virksomhed4] ApS har været leasingtager siden august 2011.

Det er desuden hverken dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at bilerne har været anvendt i selskabets drift. På det foreliggende grundlag kan det ikke fastslås, at anvendelse af bilerne ved banekørsel og til events m.v. har vedrørt selskabets indkomsterhvervelse.

Da det ikke kan fastslås, at selskabet er rette omkostningsbærer af de fratrukne udgifter vedrørende de to Ferrari’er, og da det ikke er godtgjort, at udgifterne vedrører selskabets drift, kan der ikke godkendes fradrag for afholdte udgifter til de to Ferrari’er, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.