Kendelse af 12-05-2021 - indlagt i TaxCons database den 02-06-2021

Journalnr. 15-1889554

SKAT har ved skatteberegningen for indkomstårene 2010 og 2011 anset klageren for at være begrænset skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Klageren blev den 15. maj 2009 i Folkeregistret registreret som udrejst af Danmark.

Klageren blev for indkomståret 2010 takseret, idet SKAT ikke modtog en selvangivelse, og for indkomståret 2011 modtog klageren en automatisk dannet årsopgørelse.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at klageren i de påklagede indkomstår havde en udlejningsejendom i Danmark beliggende [adresse1][by1]. Lejligheden blev solgt på tvangsauktion den 6. juni 2011.

Klageren har til SKAT anført, at han indtil den 6. juni 2011 kunne disponere over lejligheden.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at [person1] var registreret på ejendommen i perioden fra 1. maj 2008 og fra 1. maj 2008 til 14. november 2011.

I forbindelse med SKATs taksationsforslag for indkomståret 2010 skrev klagerens revisor den 2. juli 2013 til SKAT, at klageren fraflyttede Danmark i 2007/2009, hvorfor han ikke havde selvangivet til Danmark.

Klageren oplyste i mail af 11. november 2014 til SKAT, at han var af den opfattelse, at han var skattepligtig til Frankrig, hvorfor han ikke havde indgivet selvangivelser til SKAT i Danmark.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at klageren på møde med SKAT den 11. december 2014 oplyste, at han og familien i 2006/2007 flyttede til Frankrig, og at han solgte alt, hvad han ejede i Danmark.

På mødet oplyste klageren endvidere, at han havde købt et slot i Frankrig, og at han havde været bosiddende på dette slot i 2007-2012.

Den 9. februar 2015 fremlagde klageren til SKAT en opgørelse over dage, han har opholdt sig i Danmark.Klageren har anført, at opgørelsen ikke er udtømmende, men at han ikke har været i stand til at dokumentere yderligere ophold.

I henhold til opgørelsen opholdt klageren sig i Danmark i indkomståret 2010 den 10.-14. februar, den 10.-14. marts, den 24. marts-22. april, den 1.-12. maj, den 19. maj-20. juni, den 5.-21. juli, den 29. juli-2. august og den 1.-31. december.

I henhold til opgørelsen opholdt klageren sig i Danmark i indkomståret 2011 den 12.-17. januar, den 10.-17. februar, den 12. juni-13. juli, den 19.-23. august, den 9.-14. oktober, den 12.-23. november, den 3.-7. december og den 10.-14. december.

SKATs afgørelse

SKAT har ved skatteberegningen for indkomstårene 2010 og 2011 anset klagerens for at være begrænset skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5. SKAT har således ændret klagerens skattepligtsstatus fra fuldt skattepligtig til begrænset skattepligtig i de påklagede indkomstår.

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

SKAT har ændret grundlaget for din skat for indkomstårene 2010 og 2011 sådan:

Vi anser dig som begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5, til Danmark i indkomstårene 2010 og 2011. Konsekvenser ved ændring af skattepligt vedrørende indkomståret 2010 Konsekvensen af at din skattepligt ændres fra fuldt skattepligtig til begrænset skattepligtig er, at en række indkomst- og udgiftsarter ikke medtages på årsopgørelsen. Forskellen mellem at være fuldt skattepligtig og begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5, er at følgende ikke kan medtages på årsopgørelsen: Renteindtægter på 3 kr. Lønindtægt ved arbejde i udlandet 400.000 kr. Renteudgifter, der ikke ses at vedrøre din danske ejendom 117.269 kr. Renteudgifter fra gæld i [finans1]554.973 kr. Følgende medtages på din årsopgørelse vedrørende indkomståret 2010 Overskud ved udlejning af [adresse1] 72.000 kr. Reglerne findes i statsskattelovens § 4, litra b. Renteudgifter der ses at vedrøre udlejningsejendommen 46.346 kr. Reglerne findes i statsskattelovens § 6, litra e. Konsekvenser ved ændring af skattepligt vedrørende indkomståret 2011 Forskellen mellem at være fuldt skattepligtig og begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5, er at følgende ikke kan medtages på årsopgørelsen: Renteudgifter, der ikke ses at vedrøre din danske ejendom 154.412 kr. Renteudgifter fra gæld i [finans1]554.635 kr. Det foreslås at følgende medtages på din årsopgørelse vedrørende indkomståret 2011: Overskud ved udlejning af [adresse1] 30.000 kr. Reglerne findes i statsskattelovens § 4, litra b og kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5. Overskud af udlejningsejendom i Danmark er, ud fra foreliggende oplysninger om ejendommens størrelse og stand, skønnet til at have udgjort netto 6.000 kr. pr. måned. Udlejning fra 01.01-30.05-2011. Beløbet er skattepligtigt, jf. statsskattelovens § 4, litra b. Renteudgifter, der ses at vedrøre udlejningsejendommen 14.970 kr. Reglerne findes i statsskattelovens § 6, litra e. (...) SKATs vurdering af dine indsigelser til SKATs forslag af 17. februar 2015. Vedrørende dispositionsret/udlejning af ejerlejligheden [adresse1][by1], ejendomsnummer 101-0987671 I mail af 24 februar 2015 anfører du, at du i hele indkomståret 2010 samt i indkomståret 2011 indtil den 06.06.2011, hvor lejligheden blev solgt på tvangsauktion, kunne disponere over ejerlejligheden [adresse1], [by1]. Du købte ejerlejligheden [adresse1], [by1] den 01.06.2006. Ejerlejligheden blev solgt på tvangsauktion den 06.06.2011. Ifølge cpr-registeret har der boet følgende personer på adressen [adresse1]: 01.06.2006 - 27.08.2007[person2] (din datter) 10.07.2007 - 20.11.2007[person3]01.04.2008 - 01.05.2008[person4]01.05.2008 – 14.11.2011[person1] I indkomstårerne 2007 til 2010 er du blevet takseret med overskud af selvstændig virksomhed med udlejning af [adresse1], [by1]. Du har ikke tidligere anfægtet dette. Vedrørende indkomståret 2009 anfører din revisor [person5] i brev af 21.02.2011, at overskuddet ved udlejning er opgjort til 38.400 kr. Vedrørende indkomståret 2010 blev der den 20. juni 2013 sendt forslag, der blandt andet indeholdt forslag om overskud ved udlejning på 72.000 kr. af [adresse1] Den 2. juli 2013 svarer din revisor, [person5], på det fremsendte forslag. Her anfægtedes den skønnede lejeindtægt ikke. SKAT har derefter indkaldt yderligere materiale den 3. juli 2013 og igen ved rykkerbrev af 22. juli 2013 forsøgt at få dig og din repræsentant til at uddybe og kommentere. SKAT modtog ikke yderligere oplysninger eller dokumentation fra dig eller din repræsentant. Når [adresse1] har været erhvervsmæssigt udnyttet i indkomstårene 2010 og 2011 betyder det, at du ikke anses at have haft dispositionsret over lejligheden i disse indkomstår. Vedrørende stor mailkorrespondance når du var i Danmark. At du har haft en stor erhvervsmæssig mailkorrespondance når du var i Danmark i indkomstårene 2010 og 2011, kan ikke selvstændigt medføre at der indtræder fuld skattepligt til Danmark, når du ikke har bopæl i Danmark. Se kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Sammenfatning Du har på mødet den 11.12.2014 og i mail af 09.02.2015 givet din redegørelse, i relation til, om du var fuldt skattepligtig eller ikke fuldt skattepligtig til Danmark vedrørende indkomstårene 2010 og 2011. Ud fra din egen forklaring på mødet solgte du alt, hvad du ejede og flyttede til Frankrig med din familie, du meldte fraflytning til Frankrig til folkeregisteret den 15.05.2009. I din mail af 11.11.2014 skriver du, at du opfattede jer som ”skattepligtige i Frankrig, hvorfor vi ikke indgav selvangivelser til det danske skattevæsen i en længere periode”. Din revisor har i mail af 02.07.2013 skrevet ” MAD fraflyttede DK tilbage i 2007/2009 og har derfor ikke selvangivet til DK i overensstemmelse med denne fraflytning”. I forbindelse med din fraflytning ophørte din bopæl i Danmark, jævnfør kildeskattelovens § 1 stk. 1, nr. 1 modsætningsvis. Det kan ikke tillægges betydning, at det i sagsfremstillingen til skatteankenævnsafgørelsen vedrørende indkomståret 2007, anføres, at du er fuldt skattepligtig til Danmark for perioden 2007 til 2012. Skattepligtsforholdet havde ingen betydning for den pågældende sags afgørelse. Sagsfremstillingen anførte blot de faktiske oplysninger, der fremgik af SKATs systemer på det tidspunkt. På grund af passivitet fra din side blev din subjektive skattepligt ikke endeligt afgjort ved taksationen for indkomståret 2009, hvor du afmeldte din folkeregisteradresse. Det var din opfattelse at din fulde skattepligt var ophørt og du reagerede ikke vedrørende SKATs henvendelser med henblik på at undersøge dette forhold nærmere, hvorfor SKATs taksationsforslag blev fastholdt på det foreliggende grundlag. Din fulde skattepligt anses for ophørt forud for indkomståret 2010. Du har haft indtægter fra udlejningsvirksomhed i Danmark i indkomstårene 2010 og 2011. Du anses derfor som begrænset skattepligtig til Danmark, af udlejningsvirksomhed i indkomstårene 2010 og 2011, efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5. Din erhvervsindkomst fra konsulentarbejde i 2010 og 2011, er ikke skattepligtigt i Danmark idet du ikke var fuldt skattepligtig til Danmark og indkomsten ikke var omfattet af begrænset skattepligt jævnfør kildeskattelovens § 2, stk. 1 modsætningsvis. Indkomsterne skal du selvangive til Frankrig.

Klagerens opfattelse

Klagerens tidligere repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren i indkomstårene 2010 og 2011 var fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1.

Repræsentanten har til støtte herfor gjort gældende, at klageren i de påklagede indkomstår udførte konsulentarbejde i Danmark, og at han i betydeligt omfang opholdt sig i Danmark.

Retsmøde

Under retsmødet gjorde klageren rede for sagen i overensstemmelse med sagens oplysninger. Klageren gjorde endvidere gældende, at et skatteankenævn tidligere har truffet afgørelser vedrørende hans skatteforhold, og at det fremgår af disse afgørelser, at han i indkomstårene 2007-2012 var fuldt skattepligtig til Danmark. Klageren oplyste, at de faktiske omstændigheder var uændrede, og at Skatteankenævnets afgørelser derfor bør lægges til grund.

Landsskatterettens afgørelse

Det følger af kildeskattelovens § 1, stk. 1, at pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

1. personer, der har bopæl her i landet,
2. personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende,
3. danske statsborgere, der uden at være omfattet af bestemmelserne under nr. 1 og 2 gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her, medmindre de godtgør, at de har bopæl i udlandet, eller at de aldrig har haft bopæl her i landet. Udenlandsk statsborger, der inden sin tjeneste eller sit ophold om bord senest har været skattepligtig her i landet i medfør af bestemmelserne i nærværende paragraf, sidestilles i denne forbindelse med dansk statsborger,
4. personer, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner m.v. er udsendt til tjeneste uden for riget, og som ikke er omfattet af bestemmelserne foran under nr. 1 og 2, samt de med disse personer samlevende ægtefæller og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse, når de pågældende ægtefæller og børn ikke er undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat efter reglerne for derboende personer.

Retten lægger ud fra de foreliggende oplysninger til grund, at klageren i de påklagede indkomstår ikke havde rådighed over en bolig i Danmark.

Klagerens tidligere repræsentant har oplyst, at klageren i de påklagede indkomstår opholdt sig Danmark i et betydeligt omfang.

Klageren har oplyst, at han i indkomståret 2010 opholdt sig i Danmark den 10.-14. februar, den 10.-14. marts, den 24. marts-22. april, den 1.-12. maj, den 19. maj-20. juni, den 5.-21. juli, den 29. juli-2. august og den 1.-31. december.

Klageren har oplyst, at han i indkomståret 2011 opholdt sig i Danmark den 12.-17. januar, den 10.-17. februar, den 12. juni-13. juli, den 19.-23. august, den 9.-14. oktober, den 12.-23. november, den 3.-7. december og den 10.-14. december.

Retten finder ud fra disse oplysninger, at klageren i indkomstårene 2010 og 2011 ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 6 måneder i overensstemmelse med kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, jf. afsnit D.A.1.2 i Ligningsvejledningen 2010-1 og afsnit C.F.1.3 i Den juridiske vejledning 2020-2.

Retten finder derfor, at klageren i de påklagede indkomstår ikke var fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1.

Det kan ikke føre til et ændret resultat, at klageren i de påklagede indkomstår udførte konsulentarbejde i Danmark, henset til at dette ikke kan føre til fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, men at konsulenthonorarer i stedet fører til begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 7.

Det forhold, at [Skatteankenævnet] i en afgørelse fra 2013 vedrørende et andet indkomstår (2007), der ikke vedrørte spørgsmålet om skattepligt, under faktiske oplysninger fejlagtigt havde oplyst, at klageren var fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2010 og 2011, er ikke hindrende for, at SKAT ved skatteansættelsen for indkomstårene 2010-2011 kunne nå frem til, at der alene forelå begrænset skattepligt. Landsskatteretten har lagt vægt på, at Skatteankenævnet således ikke har truffet nogen tidligere afgørelse om skattepligtsforholdene for 2010 og 2011, men alene om skattemæssige forhold i indkomståret 2007.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.