Kendelse af 23-03-2017 - indlagt i TaxCons database den 28-04-2017

Journalnr. 15-1588249

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2009

Aktieindkomst

Maskeret udbytte

846.196 kr.

0

846.196 kr.

2011

Aktieindkomst

Maskeret udbytte

821.953 kr.

0

821.953 kr.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] ApS er stiftet den 1. januar 1990. Klageren har i perioden fra den 1. april 2007 til den 1. november 2013 været ansat som direktør i selskabet. Selskabet er opløst efter konkurs. Konkursdekret er afsagt den 25. september 2014.

Der er fremlagt overdragelsesaftale af 25. november 2007 mellem klageren og [person1]. Ifølge aftalen har klageren købt nominelt 125.000 kr. anparter i [virksomhed2] ApS til kurs 102, hvilket svarer til en samlet kursværdi på 127.500 kr. Ifølge anpartshaverfortegnelsen for [virksomhed2] ApS er det ligeledes klageren, som ejer [virksomhed2] ApS.

Ifølge udskrift fra BIQ er [person1] registreret som hovedanpartshaver

Ifølge SKATs registreringer for selskabet har klagerens i indkomstårene 2009-2011 været hovedanpartshaver i selskabet.

Klagerens repræsentant har under sagens behandling i Skatteankestyrelsen forklaret, at det er [person2], bosiddende i Pakistan, som er hovedanpartshaver i [virksomhed1] ApS. Det er ikke oplyst, hvilken relation, der er mellem [person2] og klageren.

Der er fremlagt fuldmagt af 25. november 2007, hvor [person2] har givet klageren fuldmagt til at repræsentere og varetage den daglige ledelse i [virksomhed2] ApS.

Det fremgår af årsrapporterne for 2009/2010, 2010/2011 og 2011/2012, at [virksomhed1] ApS har et datterselskab i Pakistan.

Der er fremlagt årsregnskaber for selskabet i Pakistan – [virksomhed3] Limited. Ifølge selskabets årsrapport er selskabet et ”partnership” mellem klageren, [person2] og [person3].

Der er fremlagt en erklæring fra det pakistanske selskabs revisor, hvor det er forklaret, at et partnerskab i pakistansk selskabsret ikke er ensbetydende med ejerskab. Revisoren har endvidere forklaret, at [virksomhed3] Limited er et datterselskab til det danske selskab.

Ifølge regnskaberne fra [virksomhed3] Limited bestod selskabets aktiviteter af rengøring- og vagtservice. Det fremgår desuden, at selskabet havde et hestestutteri, og at selskabet havde planer om at starte ambulancevirksomhed.

Der er fremlagt salgsaftale af 10. august 2009 mellem [person3] og [virksomhed4] vedrørende landjord. Det fremgår, at klageren er CEO i [virksomhed4]. Aftalen er ikke underskrevet af klageren.

Der er fremlagt salgsaftale af 29. oktober 2009 mellem [person4] og [virksomhed4] vedrørende en gård. Det fremgår, at klageren er CEO i [virksomhed4]. Aftalen er ikke underskrevet af klageren. [person4] er efter det oplyste far til klageren.

Der er fremlagt salgsaftale af 21. august 2009 mellem [person5] og [virksomhed4] vedrørende en bygning. Det fremgår, at klageren er CEO i [virksomhed4]. Aftalen er ikke underskrevet af klageren.

Der er ikke fremlagt stiftelsesdokument for [virksomhed3] Limited eller dokumentation for, at [virksomhed1] ApS besidder aktier i det pakistanske selskab.

SKAT har gennemgået regnskaber og selvangivelser for [virksomhed1] ApS for indkomståret 2010. Resultatet af SKATs gennemgang var, at selskabet havde en mellemregningskonto med et pakistansk selskab og at [virksomhed1] ApS skulle efterbetale 682.283 kr. i moms.

Der er i indkomstårene 2009 til 2011 overført i alt 2.080.392 kr. til det pakistanske selskab. Mellemregningskontoen udgjorde ifølge kontoplanen i [virksomhed1] ApS følgende:

Primo

Ultimo

Forøgelse

2009

0

846.196

846.196

2010

846.196

1.440.439

594.243

2011

1.440.439

2.080.392

639.953

Ifølge selskabets årsrapporter for 2009/2010 og 2010/11 udgjorde mellemregningen mellem [virksomhed1] ApS og det pakistanske selskab følgende.

Primo

Ultimo

Forøgelse

2009

0

664.196

664.196

2010

846.196

1.258.439

594.243

2011

1.258.439

2.080.392

821.953

Af årsrapporterne fremgår under finansielle anlægsaktiver ”[virksomhed3] Ltd., Pakistan 182.000.” Endvidere fremgår det af noterne i årsrapporterne, at selskabet ejer [virksomhed3] Limited med 100 %

Der er i det pakistanske selskab posteret en tilsvarende mellemregning med det danske selskab. Klageren har forklaret, at det danske selskab har udlånt en række beløb til det pakistanske selskab. Der er ikke udarbejdet en låneaftale, ligesom det pakistanske selskab ikke har betalt afdrag.

Skatteankenævnet har i afgørelse af 28. november 2013 truffet afgørelse, hvorefter klageren er anset for at være hovedanpartshaver i [virksomhed1] ApS. Skatteankenævnet har herefter beskattet klageren af mellemregning på 594.243 kr. med det pakistanske selskab i indkomståret 2009, som et ulovligt aktionærlån.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst med 846.196 kr. for indkomståret 2009 og 821.953 kr. for indkomståret 2011


Som begrundelse er anført følgende:

”Skat har ved gennemgang af regnskabet for [virksomhed1] ApS. konstateret, at dit selskab [virksomhed1] ApS. har en mellemregning med et datterselskab, [virksomhed3] Ltd. Pakistan. Selskabet har via mellemregningen og bank overførsler overført kr. 846.196 i indkomståret 2009 og kr. 821.953 til det Pakistanske selskab.

Der foreligger ingen regnskaber for det Pakistanske selskab, det kan således ikke fastslås om midlerne stadig er til stede eller hvilke driftsomkostninger de er afholdt i forbindelse med. Det er derfor ikke sandsynlig gjort eller dokumenteret at disse overførsler er afholdt i selskabet erhvervsmæssige virksomhed. Det kan derfor kun være i kraft af hovedaktionærens interesse og dominerende indflydelse, at disse midler er overført til Pakistan. Følgelig må overførslerne klassificeres som udbytte til hoved aktionæren.

Selskabet har efterfølgende indsendt regnskaber for det Pakistanske datterselskab, bankudskrifter, revisorerklæringer og et skøde som viser et ejendomskøb i Pakistan hvor det fremgår at [virksomhed5] er ejer.

Skat fastholder sin ansættelse trods fremsendelse af regnskaber fra [virksomhed5], Begrundelsen er, at der ikke er indsendt dokumentation for hvem der ejer det pakistanske selskab i form af pakistansk selskabs registrering, stiftelsesdokumenter, og dokumentation for aktiebesiddelse. Endvidere forefindes der ingen lånedokumenter mellem de 2 selskaber og det underliggende regnskabsgrundlag for det pakistanske selskab i form af bilag og kontospecifikationer har ikke været tilgængeligt for SKAT. Endelig fremgår det af de pakistanske regnskaber at selskabet er et Partnership, hvor [person2], [person6], og [person3] er partnere.

Det skal bemærkes, at indkomståret 2010 er blevet behandlet vedrørende samme forhold i Skatteankenævnet. Her har Skatteankenævnet afgjort d. 26. november 2013, at årets overførsler til det Pakistanske selskab anses for et ulovligt aktionærlån, der kan beskattes som maskeret udlodning til hovedaktionæren.

Udbytte er skattepligtigt aktieindkomst og beskattes efter personskattelovens § 4a og ligningsloven § 16 A”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens aktieindkomst nedsættes med 846.196 kr. for indkomståret 2009 og 821.953 kr. for indkomståret 2011.

Der er til støtte herfor gjort gældende:

Påstand

Det er min primære påstand, at der er tale om en eksisterende mellemregningskonto mellem to eksisterende selskaber, moder og datter, hvorfor der ikke er grundlag for en beskatning af maskeret udlodning.

Det er min subsidiære påstand, at [person6] ikke kan beskattes af beløbet, da han ikke er hovedanpartshaver i selskabet.

Begrundelse

Primære påstand

Der er her tale om et dansk indregistreret selskab, som ejer et datterselskab i Pakistan.. Der er foretaget udlån fra moderselskabet til datterselskabet. Selskabet i Pakistan har aflagt regnskab pr. 30. juni 2010. Af dette regnskab følger det, at selskabet har en gæld til selskabet i Danmark. Der er, når den daværende valutakurs lægges til grund, overensstemmelse mellem aktivet i det danske selskab og passivet i det pakistanske selskab.

I regnskabet for det pakistanske selskab er der en oversigt over selskabets aktiver, hvoraf man bl.a. kan se, at der er investeret i fast ejendom, såsom grundareal og kontorejendom.

Det pakistanske selskabs revisor, [person7], har endvidere afgivet forskellige erklæringer om selskabets forhold.

Det er derfor vanskeligt at forstå, at udlånet i form af mellemregning ikke accepteres af SKAT eller Skatteankenævnet. SKAT lægger bl.a. vægt på, at det ikke er oplyst, hvad pengene er anvendt til. Det er ikke i sig selv en betingelse for en accept af en mellemregningskonto, at man oplyser, hvad debitor har anvendt midlerne til. Det afgørende er, hvorvidt der reelt er tale om et udlån om der på det tidspunkt hvor udlånet er foretaget, er udsigt til, at debitorselskabet kan indfri sin mellemregning. Der er ikke her med det foreliggende regnskab grundlag for at antage, at datterselskabet ikke skulle være i stand til at indfri sit mellemværende med det danske selskab.

Det er derfor vores opfattelse, at der ikke er grundlag for en beskatning af maskeret udlodning, da det danske selskab ikke har lidt noget tab, men derimod har en fordring, som ikke er nødlidende.

Subsidiære påstande

Hvis man fastholder, at der er grundlag for at statuere maskeret udlodning som af, at det fastholdes, at der ikke er noget låneforhold, gøres det gældende, at [person6] ikke kan beskattes af en maskeret udlodning. [person6] er ikke omfattet af personkredsen nævnt i ligningslovens § 2 eller skattekontrollovens § 3B. [person6] har alene været direktør i selskabet. Han har ingen ejerandel i det danske selskab eller i det danske selskabs pakistanske datterselskab.

For det første gøres det således gældende, at [person6] ikke har opnået nogen økonomisk fordel eller er blevet beriget i forbindelse med etableringen af mellemregningskontoen. Det gøres endvidere gældende, at [person6] ikke er anpartshaver i selskabet. Da han ikke er anpartshaver, kan han ikke beskattes af udlodningen.

Det følger af ligningslovens § 16A, at man skal være anpartshaver i selskabet, for at der bliver tale om udbytte, herunder maskeret udbytte.”

Repræsentantens bemærkninger til sagsfremstillingen

Repræsentanten har udtalt følgende til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

”På vegne af vores klient bestrides Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse af 28. oktober 2016 som forkert.

Skatteankestyrelsen lægger til grund, at vores klient ejer det pakistanske selskab sammen med to øvrige partnere. Denne konstatering foretages alene med henvisning til årsrapporten for det pakistanske selskab, hvoraf fremgår, at der er tale om et ”partnership” mellem vores klient og de to øvrige partnere.

En sådan konstatering er der ikke belæg for i sagen – statuering af ejerskab kræver en civilretlig vurdering på baggrund af langt mere solide holdepunkter, og en sådan vurdering er absolut ikke foretaget. Skatteankestyrelsens konklusion bestrides, idet vi henviser til det tidligere i sagen anførte.

Der er endvidere ikke belæg for – eller hjemmel til - at tilsidesætte det forhold, at der civilretligt er sket udlån i form af en mellemregning. Der er ikke grundlag for at antage, at datterselskabet ikke skulle være i stand til at indfri sit mellemværende med det danske selskab.”

SKATs udtalelse til sagsfremstillingen

SKAT har udtalt følgende til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

”SKAT kan tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling med følgende bemærkninger:

Det er SKATs opfattelse, at klageren er hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed1] ApS.

Klageren ejede personligt en del af det pakistanske selskab, jf. de fremsendte regnskaber. Det pakistanske selskab er derfor ikke et datterselskab til det danske selskab.

Der kan efter SKATs opfattelse ikke foretages en mellemregning mellem det danske og det pakistanske selskab, når disse ikke er koncernforbundne. Der skal forelægge egentlige lånedokumenter for at det er dokumenteret at der er tale om et lån.

Det derfor ikke dokumenteret at der er tale om et låneforhold.

De anførte mellemregningerne med det pakistanske selskab er derfor udbetalt i hovedaktionærens interesse og må derfor anses for at have passeret klagerens økonomi og der er derfor tale om maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16A.”

Landsskatterettens afgørelse

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier. Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Af aktieoverdragelsesaftale 25. november 2007 fremgår, at klageren har købt aktierne i [virksomhed1] ApS. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at ejerforholdene er blevet ændret. Det lægges derfor til grund, at klageren er hovedanpartshaver i [virksomhed1] ApS.

Det fremgår af årsrapporten for det pakistanske selskab, at det er et ”partnership” mellem klageren, og to øvrige partnere. Det lægges herefter til grund, at klageren ejer det pakistanske selskab sammen med de andre partnere. Erklæringen fra det pakistanske selskabs revisor eller det i årsrapporten for det danske selskab anførte om ejerskabet til det pakistanske selskab kan ikke ændre herpå. Klageren anses herefter for at udøve bestemmende indflydelse over begge selskaber.

Af det danske selskabs årsrapporter fremgår, at mellemregningen med det pakistanske selskab er blevet forøget med 664.196 kr. i 2009 og 821.953 kr. i 2011. Det fremgår af de fremlagte købsaftaler, at overførslerne til det pakistanske selskab er anvendt til køb af en gård af klagerens far samt køb af bygninger og landjord i Pakistan.

Det fremgår desuden, at der er foretaget et kapitalindskud i 2009 på 182.000 kr. til stiftelse af det pakistanske selskab.

Overførslerne vedrørende det pakistanske selskab anses herefter for foretaget i hovedaktionærens interesse, hvorved hovedaktionæren har realiseret en økonomisk fordel. Overførslerne anses herefter at have passeret klagerens økonomi som skattepligtig indkomst, jf. ligningslovens § 16A.

Landskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for begge indkomstår.