Kendelse af 02-08-2016 - indlagt i TaxCons database den 03-09-2016

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2011:

Befordringsfradrag, ligningslovens § 9D

20.196 kr.

23.367 kr.

23.367 kr.

2012:

Befordringsfradrag, ligningslovens § 9D

20.982 kr.

24.265 kr.

24.265 kr.

2013:

Befordringsfradrag, ligningslovens § 9 D

21.103 kr.

24.403 kr.

24.403 kr.

Faktiske oplysninger

SKAT har ved forslag til afgørelse af 17. februar 2015 med efterfølgende årsopgørelser af 6. marts 2015 godkendt fradrag for befordring efter ligningslovens § 9D for indkomstårene 2011-2013. Befordring er godkendt for 28 kilometer dagligt.

Klageren har den 9. marts 2015 i mail til SKAT meddelt, at hun mener, at hun er blevet snydt for fradrag for 4 kilometer dagligt. Klageren oplyser, at hun hver dag kører 32 kilometer, og at SKATs hjemmeside bekræfter dette.

Klageren har for indkomståret 2010 selvangivet befordringsfradrag med 608 kr. Befordringsfradraget var i 2010 1,90 kr. pr. kilometer over 24 kilometer og til og med 100 kilometer dagligt. Klagerens selvangivne befordringsfradrag svarer således til 40 dage a 32 kilometer.

SKAT har i afgørelse af 10. marts 2015 fastholdt, at fradraget skulle beregnes på baggrund af en daglig afstand på 28 kilometer.

Afstanden mellem klagerens hjem, [adresse1], [by1], [by2] og arbejdsplads, [virksomhed1] A/S, [adresse2], [by3], udgør 13,4 kilometer hver vej ifølge www.krak.dk.

Af klagerens skatteoplysninger fra TastSelv for 2011 er afstanden mellem bopæl og arbejde beregnet til 14 kilometer pr. vej.

Klageren har fremlagt en udskrift af en beregning fra SKATs hjemmeside af 19. marts 2015, hvoraf fremgår en anden rute mellem hjem og arbejde, og hvor afstanden er beregnet til 32 kilometer tur/retur.

SKATs afgørelse

SKAT har truffet afgørelse om at godkende fradrag for befordring efter ligningslovens § 9D.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

”Du har modtaget et forslag den 17. februar 2015, hvor du tildeles befordring efter ligningslovens §9D for årene 2011, 2012 og2013.

Du sender derefter en mail til SKAT, hvor du undrer dig over SKATs beregning af km til din arbejdsplads.

Dit selvangivne befordringsfradrag har du tidligere beregnet på baggrund af 40 dage a´ 28 km. Dette har SKAT også lagt til grund ved beregningen af det forhøjedebefordringsfradrag.

Derudover spørger du ind til størrelsen på beløbet af din kørsel for årene 2011, 2012 og2013.

Det kan oplyses at et fradrag der gives som et ligningsmæssigt fradrag, er skatteværdien af fradraget omkring 32 %. Det betyder, at har man et ligningsmæssigt fradrag på 1.000 kr., vil det reducere ens samlede skat med 320 kr.

Forslag af den 17. februar 2015 fastholdes, og du modtager derfor denneafgørelse.”

Af SKATs forslag til afgørelse af 17. februar 2015 fremgår blandt andet følgende:

”SKAT har gennemgået dine bemærkninger til det brev, vi tidligere har sendt til dig, forslag af 9. februar 2015. Vi foreslår nu at ændre grundlaget for din skat for 2011-2013 sådan:

Kørselsfradrag (befordring) for2011

Du har fået et fradrag på kørsel efter ligningslovens § 9 C,beløbet tilbageføres, da du i stedet for får fradrag efterligninglovens § 9D.

Reglerne står i ligningslovens § 9 C, stk. 1 og 2, samt ibekendtgørelse nr. 1321 af 16. november 2010 § 1. Se også Den. juridiske vejledning 2012, afsnit C.A.4.3.3.2.1.

1.680kr.

Kørselsfradrag (befordring) for2011

Du kan få kørselsfradrag (befordring) efter reglerne i ligningslovens § 9 D. Der er et bundfradrag på de første 2.000 kr.af beløbet

Beregning:

28 km x 216 dage x sats 3,67 kr. = 22.196 kr.

- Bundfradrag 2.000kr.

Fradrag

-20.196kr.

Kørselsfradrag (befordring) for2012

Du kan få kørselsfradrag (befordring) efter reglerne ilignings- lovens § 9 D. Der er et bundfradrag på de første 2.000 kr.af beløbet

Beregning:

28 km x 216 dage x sats 3,80 kr. = 22.982 kr.

- Bundfradrag 2.000kr.

Fradrag

-20.982kr.

Kørselsfradrag (befordring) for2013

Du kan få kørselsfradrag (befordring) efter reglerne ilignings- lovens § 9 D. Der er et bundfradrag på de første 2.000 kr.af beløbet

Beregning:

28 km x 216 dage x sats 3,82 kr. = 23.103 kr.

-bundfradrag 2.000kr.

Fradrag

-21.103kr.”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at den daglige afstand mellem hendes hjem og arbejde udgør 32 kilometer pr. dag og ikke 28 kilometer, som af SKAT påstået.

Det er til støtte for påstanden anført:

”Jeg tillader at klage over skat, jeg har skrevet og ringet flere gange siden jeg i 2010 kom i fleksjob, om hjælp til befordrings fradrag, de sagde det kunne jeg ikke, trods kommune sagde at det kunne jeg godt fratrække, så i 2014 henvendte jeg mig til ministeret og kort tid efter fik jeg et pænt brev fra dem med at det kunne jeg godt efter § 9 D og med links til hvad jeg havde krav på, jeg skrev til skat og sendte kopi med, men efter 3 mdr., hvor jeg intet hørte trods jeg havde skrevet flere gange, blev jeg ringet op af en fra skat, hvor på jeg fik at vide jeg ikke måtte skrive eller kontankte dem, jeg blev meget mærkelig da jeg troede de var til for borger og ikke for dem selv. Jeg havde jo henvendt mig fordi jeg ikke viste hvordan jeg skulle gøre, og havde også tilbudt dem at jeg kunne tage en revisor på, men nej det skulle jeg ikke gøre, jeg kører dagligt 32 km i en om gang, og dette oplyste jeg til skat, men de påstod at jeg kun kørte 28 km. Så gik jeg ind på skat hjemme side under kørsel og her kommer også ud at jeg har 32km fra min bopæl til mit arbejde, så jeg bliver snydt for 4 km om dagen hvilken bliver til penge om året. For mig virker det som om de er total lige glad med hvad man siger og gør, hvilken ikke er iorden. Hvis jeg behandlede vores kunder sådan ja så havde vi nok ikke nogen tilbage, måske man så skulle søge andre veje hvis man ikke er til for at yde sine kunder en god service. Jeg blev også beskyldt for at jeg selv havde lavet min opgørelse, og så skulle jeg stille med en lægeerklæring på hvad jeg fejler, og fik bare det svar at det skulle jeg selv betale, følte virkelig at jeg blev klædt af, for det første har de kunne se at jeg har haft den samme indtægt i 4 år og ikke steget i løn arbejdet det samme sted, de kan også se at det ikke er et alm. job jeg har, så man føler bare at de er total ligeglad, jeg ved godt at mange snyder, men man skal nok lige se hvem de er og ikke lade det gå ud over uskyldige mennesker, og jeg er 100 % sikker på at de også kun er mennesker når det gælder om at få de fradrag som de har krav på, så laver de sikkert det så de får det. jeg kan heller ikke forstå at på min ene opgørelse fik jeg penge tilbage (havde intet med befordring at gøre havde betalt for meget i skat, dem tog man og modregnet da man lavede min opgørelse om, så jeg har slet ikke fået de penge alligevel, hvordan kan det være at man tager og modregner nået som ikke har nået som helst at gøre med sagen, tror også at jeg det andet år havde en lille restskat som jeg havde betalt året efter har betalt dette igen, det kan da ikke være rigtigt at jeg skal betale dobbelt ??????? hvilken jeg ikke forstå, jeg ønsker at betale de penge på sagen, når i har set på den, hvis det er iorden, ellers må i sige til så indbetaler jeg pengene, så sagen kan tages op, Jeg sender kopi med at det jeg har.”

Landsskatterettens afgørelse

Det fremgår af ligningslovens § 9D, at reglerne i ligningslovens § 9C ikke finder anvendelse, såfremt en skattepligtig godtgør, at vedkommende som følge af varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads.

Den skattepligtige kan i stedet fradrage normal befordringsudgift i det omfang, den overstiger 2.000 kr., samt den del af den faktiske befordringsudgift, der overstiger normal befordringsudgift i det pågældende tilfælde. Hvor offentlig befordring kan anvendes, opgøres normal befordringsudgift som udgiften til billigste offentlige befordringsmiddel og ellers som udgiften ved brug af eget befordringsmiddel efter kilometertakster, der fastsættes af Skatterådet.

Klageren har fået fradrag for befordring mellem hjem og arbejde efter reglerne i ligningslovens

§ 9D. SKAT har ved beregning af befordringsfradraget lagt en daglig afstand på 28 kilometer til grund. Denne afstand svarer til den beregnede afstand i TastSelv og til afstanden ifølge www.krak.dk.

Klageren påstår, at den daglige kørsel mellem hjem og arbejde udgør 32 kilometer. Klageren har ved beregning af det oprindeligt selvangivne befordringsfradrag for 2010 anvendt en daglig kørsel 32 kilometer.

Fradrag efter ligningslovens § 9C beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel. Den faktiske transportvej kan afvige fra den normale transportvej, f.eks. hvis den valgte faktiske transportvej er hurtigere eller mere trafiksikker.

SKAT har ved sin afgørelse lagt vægt på det antal kilometer, som klageren har selvangivet for indkomståret 2010. Dette antal kilometer udgør 32 dagligt og ikke 28 kilometer som af SKAT anført.

Da klager har forklaret, at hun kører en anden rute mellem hjem og arbejde end den rute, som fremgår af www.krak.dk, og da antallet af daglige kilometer ikke afviger væsentligt herfra, finder Landsskatteretten, at klageren er berettiget til befordringsfradrag for 32 kilometer dagligt i overensstemmelse med det i 2010 selvangivne antal daglige kilometer.

Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse, således at fradrag for befordring efter ligningslovens § 9D udgør 23.367 kr. for indkomståret 2011, 24.265 kr. for indkomståret 2012 og 24.403 kr. for indkomståret 2013.