Kendelse af 23-03-2017 - indlagt i TaxCons database den 28-04-2017

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2012

Aktieindkomst

Udbytte

87.600 kr.

0 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed1] ApS.

Klageren var i 2012 tilmeldt adressen [adresse1] [by1]. [virksomhed1] ApS var tilmeldt samme adresse.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for skattepligtig af udbytte med 87.600 kr.

SKAT har anført følgende:

”...

Vi har bedt dig om, at dokumentere udgifter til husleje for 2012, og har også bedt om samtlige kontoudskrifter fra bankkonti,

Vi har også bedt dig om, at indsende skattemæssigt regnskab fra [virksomhed1] ApS og mellemregningskontoen. Vi burde rettelig have tilskrevet selskabet om disse oplysninger.

Dette ændrer dog ikke ved, at vi har bedt dig om at dokumentere betaling af din husleje for 2012, og at vi ikke har modtaget materialet. Vi har heller ikke modtaget kopi af samtlige kontoudskrifter fra bank.

Vi har modtaget en kopi af et indbetalingskort til [boligselskab] for huslejen i perioden 1.2. 2014 til 28.2.2014 der udgør 7.657 kr. På dette er med håndskrift anført B.05.02.14. hvilket efter SKATs opfattelse indikerer, at der er tale om et bogført bilag.

Vi formoder derfor, at udgiften til husleje er afholdt af [virksomhed1] ApS, hvori du er hovedaktionær.

Det vides ikke om udgiften er fratrukket som løn eller bogført på mellemregningskontoen.

Vi har i vores første forslag til ændring af skatteansættelsen også lagt vægt på, at vi ud fra de foreliggende oplysninger har beregnet et privatforbrug på 89.890 kr., som efter udgifter til husleje ville udgøre 2.290 kr. jf. tidligere fremsendt opgørelse.

Vi har alene modtaget en kort indsigelse fra din repræsentant...

”Vi har modtaget jeres forslag af den 27.07.2014”

Klienten vil blive forhøjet delvis manglende privatforbrug

Vores beregninger udviser en privatforbrug på 148.200,00. (bilag 1 og 2)

Derfor kan vikke ikke acceptere forhøjelsen af 87.600 kr.”

Der fremgår ikke i øvrigt bemærkninger til spørgsmålet om selskabet har betalt din husleje, hvorfor dette stadig er uafklaret.

Din repræsentant har vedlagt en ny privatforbrugsberegning, hvoraf beregningen er opgjort således:

Egenkapital i virksomheden primo 111.927

Bankbeholdning primo 165

Lønindkomst 226.178

Renteindtægt 13

Bidrag til a-kasse 5.877

Ambi 18.095

Skat 52.676

Betalte skatter 45.051

Anparter ultimo 80.000

Bankbeholdning ultimo 138

Sum195.960 344.160

Privatforbrug148.200

Vi har gennemgået din revisors opgørelse og har følgende kommentarer:

Bidraget til a-kasse er en udgift og er derfor fejlagtig anført som en indtægt. Ud fra de indsendte oplysninger kan privatforbruget opgøres således:

Egenkapital i virksomheden primo 111.927

Bankbeholdning primo 165

Lønindkomst 226.178

Renteindtægt 13

Bidrag til a-kasse 5.877

Ambi 18.095

A-skat 52.676

Betalte skatter 45.051

Anparter ultimo 80.000

Bankbeholdning ultimo 138

Sum201.837 338.283

Privatforbrug136.446

Såfremt du selv har betalt husleje med 89.890 udgør privatforbruget til øvrigt forbrug 136.446 – 89.890 = 46.556 kr. hvilket forsat anses for lavt.

Vi har stadig ikke modtaget det indkaldte materiale, herunder kontoudtog og privatforbrug i hovedposter. Det reelle forbrug kan derfor ikke opgøres.

Privatforbrugets størrelse har dog ikke haft afgørende betydning for ovenstående forhøjelser.

Uanset privatforbrugets størrelse anses det ikke for dokumenteret eller sandsynliggjort, at selskabet ikke har betalt huslejen.

Selve beregningen er foretaget for, at belyse at såfremt du hverken har modtaget huslejeindtægter eller selskabet har betalt huslejen, er der belæg for at undersøge om der eventuelt er udeholdte indkomster i skatteansættelsen. Som det fremgår, har vi ikke modtaget det indkaldte materiale og har derfor ikke haft mulighed for at undersøge dette forhold.

Det skal for god ordens skyld oplyses, at vi ikke har kontrolleret virksomhedens egenkapital, da din repræsentant ikke har vedlagt det skattemæssige regnskab for din enkeltmandsvirksomhed. Vi har derfor ikke kendskab til om der eventuelt skal ske reguleringer i den indsendte privatforbrugsopgørelse.

På baggrund af de foreliggende oplysninger er Skat derfor af den opfattelse, at selskabet [virksomhed1] ApS har betalt ovenstående beløb/huslejeudgifter til dig i kraft af din hovedaktionærstatus. Aktieindkomsten forhøjes derfor med 87.600 kr.

Alt hvad en ansat aktionær i øvrigt modtager udover løn fra selskabet er som udgangspunkt udbytte og beskattes som aktieindkomst. Se PSL § 4A, stk. 1 nr. 1, LL § 16 A, stk. 1.

Da vi ikke ved om selskabet har fratrukket udgifterne beskattes betalingen af husleje derfor som udbytte.

...”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren ikke skal udbyttebeskattes.

Repræsentanten har bl.a. anført følgende:

”...

Skat's påstand om at der er betalt private udgifter i [virksomhed1] ApS - Forhøjelsen kr. 87.600.

I afgørelsens side 2 i midten skriver "Vi har modtaget en kopi af indbetalingskort til [boligselskab] for huslejen i perioden 1.2.2014 til 28.02.2014 der udgør 7.657 kr. På dette er der med håndskrift anført B.05.02.14 hvilket efter Skats opfattelse indikerer, at der er tale om et bogført bilag."...

Det er til stor forundring for os, at sagsbehandleren er nået frem til denne konklusion. Vor klient har betalt en huslejeregning for hans egen bolig d. 5. Februar 2014 og noteret dette med "B. 05.02.2014". Dette er gjort med det formål, at huske sig selv på at regningen er betalt på en givet dato, hvilket også er meget normalt. Sagsbehandleren misforstår dog denne notat og antager det som et bilags nummer og relaterer det fejlagtigt som en bilag for [virksomhed1] ApS.

Vi har også efterset materialet for selskabet, og der er ikke en post eller en transaktion, som indeholder en lejeudgift indtil 30.06.2012. Det er først efter denne dato selskabet begynder at have et lejemål...Selskabet lejede lokaler og flyttede adressen til [adresse2] fra og med 01.07.2012...

SKAT's påstand om der er trukket private leje udgifter i selskabet, passer derfor ikke...”

SKATs efterfølgende udtalelses til Skatteankestyrelsen

”...

Kontoudtog fra [finans1]:

Vi har ikke tidligere modtaget kontoudtog, På kontoudtoget fra [finans1] kan det ses, at huslejen betales fra klagers egen konto og dermed ikke af selskabet. Der er derfor ikke længere belæg for forhøjelse af skønnet udbytte som følge af betalt husleje. Skatteansættelsen skal derfor nedsættes med 87.600 kr.

Kontoudtoget viser dog også en lang række indsættelser fra følgende personer:

[person1], [person2], [person3] og [person4].

Det vides ikke hvad disse indbetalinger dækker over, og om der eventuelt er tale om skattepligtige beløb?

Det skal oplyses, at indsættelserne ikke stammer fra de personer som har været tilmeldt skatteyders adresse, og beløbene indgår derfor ikke i den skønsmæssige ansættelse af lejeindtægt. Jf. navne i afgørelsen. ([person5], [person6], [person7], [person8] og [person9]).

...”

Landsskatterettens afgørelse

Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer, medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

Der er fremlagt dokumentation for, at huslejen for ejendommen [adresse1], [by1], er betalt af klageren. SKAT har som følge heraf indstillet, at klagerens skatteansættelse nedsættes med 87.600 kr. Klageren anses herefter ikke at være skattepligtig af udbytte fra sit selskab, [virksomhed1] ApS, med 87.600 kr. Landsskatteretten nedsætter derfor klagerens skatteansættelse med 87.600 kr.