Kendelse af 09-07-2015 - indlagt i TaxCons database den 14-08-2015

Journalnr. 14-5334227

SKAT har givet afslag på anmodning om valg af virksomhedsordningen for 2012.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Af klagerens årsopgørelse for 2012 fremgår, at resultat af virksomhed for 2012 er beskattet efter personskattelovens almindelige regler.

Klagerens resultat af virksomhed vedrører resultat andel fra et kommanditselskab og anden virksomhedsindkomst. Resultat af virksomhed udgør i henhold til årsopgørelsen for 2012 følgende:

Personlig indkomst

Overskud af udenlandsk virksomhed (K/S): 180.078 kr.

Underskud virk/udlejningsejendom: -3.707 kr.

Kapitalindkomst:

Nettorenter udenlandsk: -180.078 kr.

Klageren har i tidligere år været tilmeldt virksomhedsordning og således også i 2011.

Klageren har den 14. september 2014 henvendt sig til SKAT og anmodet om genoptagelse af årsopgørelsen for 2012 med følgende tekst:

”Kære SKAT

jeg kan se at min forskudsopgørelse for 2014 samt årsopgørelse for 2012 har følgende fejl:

1. Det skal tilrettes at jeg er under virksomhedsordningen

(…)

Jeg har rettet fejlen 2013 men kunne IKKE selv tilrette 2014 samt 2012.

Har tjekket 2010, 2011, og de stod I rigtige kolonne”

Klageren har overfor SKAT forklaret, at revisoren havde glemt at krydse af i rubrikken vedrørende virksomhedsordningen for 2012.

Klagerens revisor har i forbindelse med sagens behandling ved Skatteankestyrelsen anført følgende:

”Jeg vil hermed bekræfte at det er en forglemmelse at der ikke er sat kryds i virksomhedsordningen i 2012, da [person1] har været i virksomhedsordningen i alle årene”

Klageren har fremlagt et specifikationshæfte for 2012 fra K/S’et, herunder specifikationer til virksomhedsordningen. Der er i det tilsendte ikke lavet en individuel opgørelse af virksomhedsordningen for klagerens andele.

SKATs afgørelse

SKAT er af den opfattelse, at de ikke kan ændre årsopgørelsen for 2012 vedrørende valg af virksomhedsordningen, fordi dette valg skal træffes inden 30. juni 2014.

SKAT har anført følgende:

”Du kan efter virksomhedsskattelovens § 2 stk. 2 vælge at anvende virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2 som har følgende ordlyd:

(…)

Stk. 2 Den skattepligtige skal ved indgivelse af selvangivelsen for et indkomstår tilkendegive, om virksomhedsordningen skal anvendes for det pågældende indkomstår. Den skattepligtige kan ændre beslutningen om hvorvidt virksomhedsordningen skal anvendes eller ej. Tilkendegivelsen herom skal ske til told- og skatteforvaltningen senest 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. Vælger den skattepligtige at anvende virksomhedsordningen skal virksomhedsordningen anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret (….)”

Klagerens opfattelse

Klageren er af den opfattelse, at årsopgørelsen skal genoptages med henblik på, at vælge beskatning efter virksomhedsordningen i 2012.

Klageren har forklaret følgende:

”[by1] revision der fra 2010 har forestået min selvangivelser, har glemt at krydse af i virksomhedsordningen for 2012. Jeg har været med i ordningen siden 2010 og det er derfor en ren og skær forglemmelse i 2012.”

Landsskatterettens afgørelse

Følgende fremgår af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2, og stk. 3:

”Stk. 2. Den skattepligtige skal ved indgivelse af selvangivelse for et indkomstår tilkendegive, om virksomhedsordningen skal anvendes for det pågældende indkomstår. Den skattepligtige kan ændre beslutningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal anvendes eller ikke. Tilkendegivelse herom skal ske til told- og skatteforvaltningen senest den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. Vælger den skattepligtige at anvende virksomhedsordningen, skal virksomhedsordningen anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret. Desuden skal den skattepligtige oplyse størrelsen af indestående på konto for indskud og på konto for opsparet overskud, jf. §§ 3 og 10, stk. 2, samt af kapitalafkast og afkastgrundlag, jf. §§ 7 og 8.

Stk.3. Driver den skattepligtige flere virksomheder, behandles samtlige virksomheder som én virksomhed ved anvendelsen af virksomhedsordningen.”

Fristen for at ændre beslutning om at anvende virksomhedsordningen for indkomståret 2012 var den 30. juni 2014, og da klageren anmodede om ændringen den 14. september 2014 er fristen således overskredet.

Da tidsfristen for valg af virksomhedsordningen er absolut, er der ikke mulighed for at foretage fravigelser fra fristen, heller ikke i forbindelse med forglemmelse.

På denne baggrund stadfæstes SKATS afgørelse.