Kendelse af 07-09-2015 - indlagt i TaxCons database den 18-09-2015

På baggrund af anmodning fra klagerens repræsentant har Landsskatteretten besluttet at genoptage Landsskatterettens afgørelse af 19. september 2014.

Landsskatteretten ændrer i henhold til repræsentantens anmodning værdien af driftsbygninger pr. 1. januar 2010 fra 583.272 kr. til 250.000 kr.

Landsskatterettens afgørelse af 19. september 2014 fastholdes på samtlige øvrige punkter.

Den talmæssige korrektion, herunder ændrede disponering i virksomhedsordningen, overlades til SKAT, jf. § 12, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2013 om forretningsorden for Landsskatteretten.

Faktiske oplysninger

Klageren har anmodet om genoptagelse af Landsskatterettens afgørelse af 19. september 2014 for så vidt angår fastsættelse af værdien af driftsbygninger.

Ved SKATs afgørelse var værdien af driftsbygninger fastsat til den bogførte værdi på 583.272 kr. Denne værdi stadfæstede Landsskatteretten, idet det ikke var dokumenteret, at driftsbygningernes handelsværdi alene udgjorde 100.000 kr., som påstået af klageren.

Klageren har nu indsendt en mæglervurdering af 21. december 2014, hvor driftsbygningerne værdiansættes til 250.000 kr. og klageren anmoder på baggrund heraf om genoptagelse af Landsskatterettens afgørelse af 19. september 2014.

Klageren har efterfølgende indsendt yderligere mæglervurdering pr. 16. juni 2015, hvor driftsbygningerne værdiansættes til 185.000 kr. samt salgsopstilling.

SKAT anfører i udtalelse til anmodningen om genoptagelse, at en pris på 250.000 kr. ikke er urealistisk, under forudsætning af, at billederne repræsenterer alle bygninger og rum heri. SKAT har vedhæftet billeder fra internettet.

Landsskatterettens afgørelse af 19. september 2014

Vedrørende det af genoptagelsesanmodningen omfattede forhold stadfæstede Landsskatteretten ved afgørelse af 19. september 2014, den af SKAT ansatte værdi af driftsbygninger på 583.272 kr.

Ved afgørelsen af 19. september 2014 stadfæstede Landsskatteretten SKATs afgørelse, hvorefter klageren ikke var anset for at have drevet erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed. Som konsekvens heraf kunne ikke erhvervsmæssige aktiver ikke indgå i virksomhedsordningen. Fra Landsskatterettens afgørelse refereres:

”Repræsentanten har for så vidt angår virksomhedsordningen anset handelsværdierne for nogle af aktiverne for lavere end den bogførte værdi på udtagelsestidspunktet, ligesom kun en del af ejendommen skal udtages af virksomhedsordningen. Kun jorden inklusiv byggegrund, en del af driftsmidlerne og besætningen skal ifølge repræsentanten udgå af virksomhedsordningen. Ifølge repræsentanten vedrører driftsmidlernes samlede værdi kun omkring halvdelen af disse driftsmidler til landbruget.

Landsskatteretten finder, da klagerens landbrugsvirksomhed ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet, at klageren ikke har fradragsret for underskud af virksomheden, ligesom virksomhedsordningen ikke kan anvendes på landbrugsvirksomheden. SKAT har anerkendt, at kapitalafkastgrundlaget primo 2011 og dermed ultimo 2010 skal korrigeres med besætningsnedskrivning på 3.825 kr., hvorfor retten ændrer kapitalafkastgrundlaget på dette punkt.

Retten finder endvidere, at såvel ejendommen som driftsmidlerne vedrører landbrugsvirksomheden, idet det ikke er dokumenteret, at nogen del heraf vedrører udlejningsvirksomheden. Retten er herefter enig med SKAT i, at disse kan henføres til landbrugsvirksomheden.

Vedrørende værdi af landbrugsejendommen, hvor repræsentanten har anført, at handelsværdierne skal lægges til grund, bemærker Landsskatteretten, at handelsværdierne ikke er dokumenteret, idet særligt bemærkes, at det ikke er dokumenteret, at driftsbygningernes handelsværdi alene udgør 100.000 kr. Retten finder derfor, at den af SKAT anvendte værdi af den faste ejendom stadfæstes.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har i sin anmodning om genoptagelse af Landsskatterettens afgørelse fremsat påstand om, at værdien af driftsbygninger ansættes til 250.000 kr.

Repræsentanten har til støtte for sin påstand anført følgende:

”Driftsbygningernes værdi ved hævning fra virksomhedsordningen skal ansættes til 250.000 kr.

Sagen drejer sig som udgangspunkt om, hvorvidt et deltidslandbrug kan anses for erhvervsmæssigt drevet med fradragsret for underskud. Landsskatteretten har afgjort, at der ikke er fradrag for underskud. Skatteyder tager dette til efterretning.

I det landbrugsvirksomheden ikke længere kan anses som erhvervsmæssigt drevet, skal værdien af landbrugsaktiver udgå af virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen fortsætter således fremadrettet med den del af virksomheden, der fortsat anses som erhvervsmæssigt drevet.

Nærværende anmodning om genoptagelse vedrører konsekvensen for virksomhedsordningen af hobbyvirksomheds-betragtningen. Nærmere vedrører det værdiansættelse af aktiver, der ikke længere kan indgå i virksomhedsordningen.

Sagen anmodes genoptaget alene på værdiansættelsespunktet vedrørende driftsbygninger.

Vedrørende værdiansættelse fremgår af landsskatterettens kendelse af 19. september 2014:

”Vedrørende værdi af landbrugsejendommen, hvor repræsentanten har anført, at handelsværdierne skal lægges til grund, bemærker Landsskatteretten, at handelsværdierne ikke er dokumenteret, idet særligt bemærkes, at det ikke er dokumenteret, at driftsbygningernes handelsværdi alene udgør 100.000 kr. Retten finder derfor, at den af SKAT anvendte værdi af den faste ejendom stadfæstes.”

Reglerne for overførsler fra virksomhedsordningen til privatøkonomien

Når et aktiv bliver overført fra erhvervsmæssig til privat benyttelse, skal det ske til handelsværdien. Værdien skal eventuelt skønnes.

Fast ejendom, der bliver overført fra erhvervsmæssig til privat skal værdiansættes med udgangspunkt i reglerne for opgørelse af indskudskontoen, jf. VSL § 3, stk. 4. Den selvstændige kan dog bruge handelsværdien på tidspunktet for overførslen til privatøkonomien, hvis den værdi er lavere.

SKAT har værdiansat driftsbygningsværdien til 583.272 kr. hvilket svarer til den bogførte (historiske) værdi.

Skatteyder har i forbindelse med sagen påstået værdien fastsat til 100.000 kr.

Hverken SKAT eller skatteyder har tidligere indhentet dokumentation for den nuværende handelsværdi.

Skatteyder har nu indhentet dokumentation for driftsbygningernes værdi. En mæglervurdering fastslår således, at driftsbygningernes værdi udgør 250.000 kr.”

Landsskatterettens afgørelse

På baggrund af de nu foreliggende oplysninger, genoptager Landsskatteretten sin afgørelse af 19. september 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1 og 2, for så vidt angår værdiansættelse af driftsbygningerne pr. 1. januar 2010i henhold til genoptagelsesanmodningen.

Landsskatteretten ansætter værdien af driftsbygningerne til 250.000 kr. pr. 1. januar 2010 i overensstemmelse med genoptagelsesanmodningen.

Landsskatterettens afgørelse af 19. september 2014 fastholdes på samtlige øvrige punkter.

Den talmæssige korrektion, herunder ændrede disponering i virksomhedsordningen, overlades til SKAT, jf. § 12, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2013 om forretningsorden for Landsskatteretten.