Kendelse af 08-05-2017 - indlagt i TaxCons database den 31-05-2017

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2011

Skattepligtig indkomst

Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler nedsættes med

108.744 kr.

0 kr.

108.744 kr.

Indkomståret 2012

Skattepligtig indkomst

Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler nedsættes med

81.558 kr.

0 kr.

81.558 kr.

Faktiske oplysninger

Selskabet er ejet af [virksomhed1] ApS, som ejes af [person1]. Ifølge selskabet er dets formål at drive en investerings- og restaurationsvirksomhed.

Der er foretaget flere handler af biler mellem selskabet og dets hovedanpartshaver.

Der foreligger bl.a. følgende indberetning vedrørende registreringer i motorregisteret:

Handlet bil: [reg.nr.1], BMW X5, (1. reg. 20/12-2007), stelnurnmer: [...]

Købt af [virksomhed2] ApS af tredjemand: 4/2-2010

Solgt af [virksomhed2] ApS til hovedanpartshaver: 24/3-2010

Solgt af hovedanpartshaver til [virksomhed2] ApS: 26/10-2010

Solgt af [virksomhed2] ApS til tredjemand: 31/11-2010

Handlet bil: [reg.nr.2] / [reg.nr.3] / [reg.nr.4], BMW X5, (1. reg. 10/6-2008), stelnummer:

[...]

Købt af [virksomhed2] ApS af tredjemand: 17/11-2010 (importeret fra Tyskland — SKAT er i besiddelse af toldattest vedr. fastsættelse af nyværdi (kr. 1.477.339), handelsværdi (kr. 766.000) og registreringsafgift (kr. 476.352)).

Solgt af [virksomhed2] ApS til hovedanpartshaver: 18/5-2011

Solgt af hovedanpartshaver til tredjemand: 26/7-2013.”

Selskabet har købt bilen, [reg.nr.2], for 350.000 kr. den 17. november 2010. Der er registret betalt 476.292 kr. i registreringsafgift af selskabet.

SKATs afgørelse

SKAT har fastsat handelsprisen for bilen BMW X5 – [reg.nr.2] til 784.977 kr. Som en følge heraf er der foretaget en nedsættelse af selskabets skattemæssige afskrivninger på bilen.

SKAT har anført følgende:

Hvis hovedanpartshaveren køber et aktiv af selskabet til en pris der ligger under handelsværdien, beskattes hovedanpartshaveren af forskellen mellem overdragelsesprisen og handelsværdien som maskeret udlodning.

I selskabet sker der en korrektion, der stiller selskabet, som om salget var sket til handelsværdi. Selskabet bliver beskattet af en eventuel gevinst efter reglerne for salg af aktivet.

Som det ses under punkt 1.1 er der handlet biler mellem selskabet og hovedanpartshaveren.

SKAT har bedt selskabet og hovedanpartshaveren om kopi af købs og salgsbilag for de pågældende købs og salgsdatoer.

Dette til brug for belysning af om der er sket anvendelse af korrekt handelsværdi ved selskabets salg til hovedanpartshaver og hovedanpartshavers salg til selskabet.

Selskabets revisor har ved mail af 24/2-2014 bl.a. oplyst følgende:

Jævnfør vores telefonsamtale i sidste uge, har det ikke været muligt At fremskaffe de ønskede bilag: Men jeg kan oplyse at [reg.nr.2] blev købt for 476.292.

Endvidere kan det oplyses at [person1] køber den af selskabet for 350.000

Ifølge selskabets bogføring vedr. køb og salg af driftsmidler i 2010 og 2011 ses bl.a. følgende posteringer vedr. til og afgange:

Kontonr.

Konto tekst

Dato

Bilagsnr.

Bilagstekst

Debet

Kredit

5201

Tilgang i årets løb

4/2-10

100

Køb BMW/adv. [person2]

500.000

5201

Tilgang i årets løb

17/11-10

674

[...], købt BMW, reg DK a

476.292

5201

Tilgang i årets løb

31/12-10

543

350.000

5202

Afgang i årets løb

31/12-10

542

800.000

2011.

Ingen bogførte til og afgange.

Da selskabet, jf. deres mail af 24/2-2014, oplyser at de ikke kan fremskaffe de relevante bilag, har det været nødvendigt for SKAT i et vist omfang. at skønne over anskaffelsespriser og salgspriser ved handler mellem selskabet og hovedanpartshaver.

Ud fra de foreliggende oplysninger er det SKAT’s vurdering, at der er sket følgende handler på følgende vilkår:

1) Handlet bil: [reg.nr.1], BMW X5, (1. reg. 20/12-2007), stelnummer:

[...]

Selskabets købspris fra tredjemand pr. 4/2-2010:

Ifølge kontospecifikation for året 2010 angående konto 5201 Tilgang i årets løb udviser bla:

Dato: 4/2-2010, bilag: 100, Tekst: Køb BMW/adv. [person2], beløb: kr. 500.000.

SKAT antager, at denne postering vedrører køb af [reg.nr.1], BMW X5.

Selskabets salgspris til hovedanpartshaver pr. 24/3-2010

Ifølge kontospecifikation for året 2010 angående konto 5202 Afgang i årets løb udviser:

Dato: 31/12-2010, bilag: 542, Tekst:, beløb: kr. 800.000.

Da denne postering er den eneste afgang i 2010 og selskabets revisor oplyser, at selskabets andet salg af bil i 2010 til hovedanpartshaver sker til kr. 350.000, skønnes det, at differencen mellem kr. 800.000 og kr. 350.000, svarende til kr. 450.000 vedrører salget af [reg.nr.1], BMW X5.

Selskabets købspris fra hovedanpartshaver pr. 26/10-2010:

Ifølge kontospecifikation foreligger der ikke umiddelbart nogen postering i den forbindelse.

Selskabets salgspris til tredjemand pr. 3/11-2010:

Ifølge kontospecifikation foreligger der ikke umiddelbart nogen postering i den forbindelse.

På grundlag af SKAT’s skøn over salgsprisen og antagelser angående ikke foretagne posteringer på kontospecifikationen, vurderer SKAT, at handlen er foregået på korrekte handelsvilkår da bilen er købt af selskabet af tredjemand til kr. 500.000 den 4/2-2010 og lader til, at blive solgt til hovedanpartshaver til kr. 450.000 den 24/3-2010. Differencen mellem købs og salgspris anses for, at kunne accepteres og der foretages ikke nogen regulering i den forbindelse.

2) Handlet bil: [reg.nr.2] / [reg.nr.3] / [reg.nr.4], BMW X5, (1. reg. 10/6-2008), stelnummer:

[...]

Selskabets købspris pr. 17/11-2010:

Ifølge kontospecifikation for året 2010 angående konto 5201 Tilgang i årets løb udviser:

Dato: 17/11-2010, bilag: 674, Tekst: [...], købt BMW, reg. DK a, beløb: kr. 476.292.

Ifølge oplysninger fra SKAT motor er bilen importeret fra Tyskland og bliver omregistreret den 11/11-2010, registreringsafgift blev i den forbindelse fastsat til kr. 476.292. Handelsværdien inkl. afgift pr. denne dato er af SKAT motor fastsat til kr. 766.000.

Selskabets købspris pr. 31/12-2010:

Ifølge kontospecifikation for året 2010 angående konto 5201 Tilgang i årets løb udviser:

Dato: 31/12-2010, bilag: 543, Tekst:, beløb: kr. 350.000.

SKAT antager, at denne postering vedrører selskabets køb af bilen i Tyskland.

Selskabets salgspris pr. 31/12-2010:

Ifølge kontospecifikation for året 2010 angående konto 5202 Afgang i årets løb udviser:

Dato: 31/12-2010, bilag: 545, Tekst:, beløb: kr. 800.000.

Da denne postering er den eneste afgang i 2010 og selskabets revisor i mail af 24/2-2014 oplyser, at selskabets salg af denne bil til hovedanpartshaver er sket til kr. 350.000, skønnes det, at differencen mellem kr. 800.000 og kr. 350.000, svarende til kr. 450.000 vedrører salget af [reg.nr.1], BMW X5.

Revisor oplyser ved mail af 24/2-2014, at salgspris til hovedanpartshaver er kr. 350.000.

Ifølge kontospecifikation for året 2011 angående konto 5201 Tilgang i årets løb og konto 5202 Afgang i årets løb udviser ikke nogen posteringer. Derfor antager SKAT, at posteringen den 31/12- 2010 vedrører salget af bilen den 18/5-2011 (if. oplysninger i motor registeret).

SKAT forholder sig til selskabets indsigelse således:

Det er SKAT’s opfattelse, at da bilen på tidspunktet for købet er ca. 2 1/2 år gammel er de i indsigelsen omtalte store værditab de første år netop allerede sket og det er af afgørende betydning, at der netop sker værdiansættelse af værdien af bilen på tidspunktet for importen af bilen fra Tyskland i forbindelse med toldsynet (beregningen af indregistreringsafgift) den 17/11-2010 hvor handelsværdien fastsættes til kr. 766.000 (nyværdien af bilen blev på dette tidspunkt vurderet til kr. 1.477.339, hvorfor der alt andet lige på dette tidspunkt var sket et tab på kr. 711.339).

SKAT indrømmer desuden et nedslag på 5 % af den til toldsynet beregnede indregistreringsafgift:

kr. 476.292 kr. + købsprisen for bilen (if. bogføring): kr. 350.000 = i alt kr. 826.292, idet der går ca. et halvt år fra toldsynet til bilen sælges af selskabet til hovedaktionæren.

SKAT er derfor fortsat af den opfattelse, at den skønnede værdi på salgstidspunktet den 18/5-2014: kr. 784.977 er retvisende, idet der er taget hensyn til værditabet og den i vores tidligere fremsendte forslag nedsættelse af afskrivningsgrundlaget fastholdes derfor.

Forskellen mellem den af SKAT skønnede markedsværdi: kr. 784.977 og den pris der er anvendt af selskabet og selskabets hovedanpartshaver på overdragelsestidspunktet: kr. 350.000, får følgende effekt på selskabets indkomstopgørelse.

Indkomståret 2011:

Det forholder sig således, at biler skal handles til markedsværdien på overdragelsestidspunktet mellem selskabet og hovedanpartshaveren.

SKAT finder at reg. nr. [reg.nr.2] (stelnummer [...]) er solgt til en anden værdi end markedsværdien pr. 18/5-2011, idet salgsprisen til hovedanpartshaver er oplyst til kr. 350.000.

SKAT finder videre, at markedsværdien på overdragelsestidspunktet må fastsættes ud fra den købspris, som selskabet har givet ifb. med købet den 17/11-2010, svarende til kr. 350.000 (købspris) + kr. 476.292 (indregistreringsafgift), i alt kr. 826.292.

Da bilen på overdragelsestidspunktet til hovedanpartshaveren har været ejet af selskabet i ca. 6 måneder, antages det, at anskaffelsesprisen skal nedskrives med 5 %, svarende til kr. 826.292 * 5 % = kr.41.315, Markedsværdien vurderes dermed, at være kr. 784.977 på tidspunktet for overdragelsen til hovedanpartshaveren.

Forskellen mellem den af SKAT skønnede markedsværdi: kr. 784.977 og den pris der er anvendt af selskabet og selskabets hovedanpartshaver på overdragelsestidspunktet: kr. 350.000, anses af SKAT for udlodning (udbytte) til hovedanpartshaveren, svarende til kr. 434.977.

For selskabets vedkommende betyder det, at salgssummen vedr. salg af BMW X5 (reg. nr. [reg.nr.2]) forhøjes med kr. 434.977.

Denne forhøjelse af salgssummen skal fragå i driftsmiddelsaldo ultimo, som i henhold til selskabets Specifikationer til årsrapporten for 2011 er kr. 1.682.776.

Driftsmiddelsaldo ultimo nedsættes med kr. 434.977 til kr. 1.247.799.

Der er foretaget skattemæssig afskrivning i det skattemæssige regnskab således:

Driftsmiddelsaldo ultimo: kr. 1.682.776 * 25 % = kr. 420.694.

Efter ovenstående ændring kan der foretages afskrivning således:

Driftsmiddelsaldo ultimo (efter regulering): kr. 1.247.799 * 25 % kr. 311.950.

Hvilket betyder, at den skattemæssige afskrivning nedsættes med kr. 108.744.

Driftsmiddelsaldo ultimo 2011 efter afskrivning bliver derved kr. 935.849.

Indkomståret 2012:

Da afskrivningssaldoen for driftsmidler primo 2012 nedsættes fra kr. 1.262.082 til kr. 935.849, jf. punktet ovenfor vedrørende indkomståret 2011, bevirker det, at afskrivningssaldoen for driftsmidler ultimo 2012 nedsættes fra kr. 1.407.902 til kr. 1.081.669.

Der er foretaget skattemæssig afskrivning i det skattemæssige regnskab således:

Driftsmiddelsaldo ultimo: kr. 1.407.902 * 25 % = kr. 351.976.”

Efter ovenstående ændring kan der foretages afskrivning således:

Driftsmiddelsaldo ultimo (efter regulering): kr. 1.081.669 * 25 % = kr. 270.417.

Hvilket betyder, at den skattemæssige afskrivning nedsættes med kr. 81.559.

Driftsmiddelsaldo ultimo 2012 efter afskrivning bliver derved kr. 811.252.”

Klagerens opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at salgssummen på selskabets BMW X 5 ikke skal forhøjes med 434.977 kr.

Det er selskabets opfattelse, at handelsprisen for bilen kan fastsættes til 635.000 kr., da der er store værditab på bilen de første år.

Repræsentanten har desuden anført:

”Bilen er registreret første gang 10. juni 2008 med en nyvognsværdi på i alt 1.477.339 kr. Det betyder, at bilen har haft et værditab på ca. 27.100 kr. pr. måned fra 1. reg. Dato til selskabets køb af bilen i Tyskland. Det er vores vurdering, at bilen som minimum har haft samme værditab pr. måned, i den tid som selskabet har ejet bilen.

Bilens værdi ved køb

824.292 kr.

Værditab (7 måneder af 27.100 kr.)

-189.700 kr.

= Værdi ved salg til [person1]

634.892 kr.

Det er derfor vores opfattelse, at handelsprisen ved overdragelse til [person1] skal fastsættes til 635.000 kr.”

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtige omfattet af ligningslovens § 2 skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med parter nævnt i nr. 1-6 i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

Selskabet er ved salget af bilen til selskabets hovedanpartshaver omfattet af ligningslovens § 2.

Selskabet har forudsat en væsentlig værdiforringelse ved fastsættelsen af handelsprisen for bilen i forbindelse med salget til hovedanpartshaveren.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at det ikke kan lægges til grund, at bilen i selskabets ejerperiode har undergået samme værdiforringelse som i bilens første år. Der er henset til, at bilen ved selskabets salg til selskabets hovedanpartshaver er ca. 2 1/2 år gammel. Handelsværdien den 17. november 2010 blev i forbindelse med toldsynet fastsat til 766.000 kr. inkl. afgift. Det kunne herefter konstateres, at bilens værdi var forringet med 711.339 kr. i forhold til nyvognsprisen på 1.477.339 kr.

Selskabet betalte 350.000 kr. for bilen. Handelsprisen inkl. registreringsafgift ved selskabets køb af bilen fastsættes derfor til 826.292 kr.

SKAT har ved fastsættelsen af bilens handelspris fastsat en værdiforringelse på 5 % ud fra, at selskabet har ejet bilen i ca. 6 måneder. Landsskatteretten kan tiltræde SKATs skøn, hvorfor handelsprisen den 18. maj 2011 fastsættes til 784.977 kr. Selskabets driftsmiddelsaldo og afskrivninger på bilen skal som en følge heraf reguleres.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.