Kendelse af 09-08-2016 - indlagt i TaxCons database den 03-09-2016

Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for 50 % af renteudgifterne vedrørende kreditforeningslån i en ejendom, som ved en bodelingsoverenskomst i 2010 i forbindelse med separation blev overtaget af klagerens nu tidligere ægtefælle.

Indkomståret 2011

Kapitalindkomst

SKAT har forhøjet indkomsten med 29.497 kr. vedrørende ikke

godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] vedrørende lån

med pant i ejendommen [adresse1], [by1].

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Indkomståret 2012

Kapitalindkomst

SKAT har forhøjet indkomsten med 18.515 kr. vedrørende ikke

godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] vedrørende lån

med pant i ejendommen [adresse1], [by1].

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Indkomståret 2013

Kapitalindkomst

SKAT har forhøjet indkomsten med 15.503 kr. vedrørende ikke

godkendt fradrag for renteudgifter til [finans1] vedrørende lån

med pant i ejendommen [adresse1], [by1].

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Faktiske oplysninger

Den 19. juli 2010 underskrev klageren en bodelingskontrakt. Aftalen er underskrevet den 10. juli 2010 af klagerens nu tidligere ægtefælle [person1]. Aftalen er påtegnet af 2 vitterlighedsvidner.

Af aftalen fremgår bl.a. følgende:

”Med reference til bevilliget Separation, Journal nr. 2010-112/19591, er der aftalt Bodeling mellem [person2] ([...]) og [person1] ([...]).

Undertegnede [person2] og [person1] er enige om at:

[person1] overtager huset på [adresse1] i den stand det forefindes, samt alle forpligtelser ved det dertil hørende kreditforeningslån optaget hos [finans1] (Hovedstol kr. 1.600.000).

Ansvar for ændring af skøde og lån, samt de dertil hørende tinglysningsomkostninger mm. påhviler alene [person1].

[person1] overtager eksisterende kassekredit [finans2], reg. Nr. [...] kontonr. [...96] og alle dertil hørende forpligtelser.

... (udeladt)

[person2] overtager eksisterende kassekredit [finans3] kontonr. reg. Nr. [...] kontonr. [...03] og alle dertil hørende forpligtelser.

Ansvar for overtagelse/ændringer af denne kassekreditkontrakt samt evt. omkostninger i forbindelse hermed påhviler alene [person2].

... (udeladt)

Det er aftalt, at [person2] og [person1] ved salg af ejendommen [adresse1], deler et evt. nettoprovenu. nettoprovenu regnes som salgspris fratrukket kr. 1.600.000 (som er hovedstol på nuværende kreditforeningslån) samt mægleromkostninger.

Hvis [person1] får ny samlever på adressen [adresse1], foretages vurderingen af ejendommen. Vurderingen foretages af en valuar/mægler begge kan godkende. Nettoprovenu deles som ved et evt. salg.

Senest 1 år efter at sidste fælles barn er fraflyttet adressen [adresse1], foretages et salg eller vurdering af huset, samme vilkår som før nævnt.”

Begge parter, dvs. [person2] og [person1], fraskriver sig retten til efter 10. juni 2010 at gøre nogen former for økonomiske eller andre krav gældende overfor hinanden, idet vi er enige om at denne aftale tilgodeser begge parters ligelige bodel.”

På den fremlagte aftale er med håndskrift efterfølgende tilføjet nogle bemærkninger, om at [person1] ikke fik foretaget en vurdering af ejendommen efter, at en ny kæreste var flyttet ind.

Af Det Centrale Person Register fremgår, at klageren blev skilt fra [person1] den 15. september 2012. Det fremgår endvidere bl.a., at klageren fraflyttede ejendommen [adresse1], [by1] den 1. maj 2010.

Af de indberettede oplysninger for klageren for 2011 - 2013 (R75) fremgår, at der er indberettet gæld og renteudgifter vedrørende lån i ejendommen [adresse1], [by1] (ejendomsnr. [...] på (50 %)::

2011

Kursværdi

Restgæld

Renteudgift

[...52] (kontantlån)

800.242 kr.

800.000 kr.

29.172 kr.

2012

[...52] (kontantlån)

809.197 kr.

800.000 kr.

18.190 kr.

2013

[...52] (kontantlån)

805.009 kr.

800.000 kr.

15.178 kr.

Kontantlånskurstab:

2011

325 kr.

2012

325 kr.

2013

325 kr.

Af de indberettede oplysninger fremgår endvidere, at klageren i 2011 – 2013 står registreret som 50 % ejer af ejendommen [adresse1], [by1].

Klageren har til beskrivelse af, at der ikke er sket gældsovertagelse og ejerskifte vedrørende ejendommen fremlagt en e-mailkorrespondance mellem klageren, klagerens advokat og klagerens nu tidligere ægtefælles advokat vedrørende gældsovertagelse i forhold til [finans1]. Klageren har på sin side fastholdt, at hun har rentefradrag for den del af gælden, hun hæfter for i relation til [finans1], så længe, at hun ikke er blevet frigjort for hæftelsen over for [finans1]. Klageren nu tidligere ægtefælle har i en mail af 3. oktober 2014 fastholdt, at han har det fulde rentefradrag, og at han skal kompenseres for et underskud på ejendommen på 50.000 kr., og at klageren skal betale udgiften til tinglysning af overdragelsen af ejendommen til ham.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet indkomsten i 2011 – 2013 med hhv. 29.497 kr., 18.515 kr. og 15.503 kr. vedrørende ikke godkendt fradrag for renteudgifter m.v. vedrørende ejendommen [adresse1], [by1].

Når ægtefæller er blevet separeret/skilt, er det en forudsætning for, at den ægtefælle, som bliver boende i huset/lejligheden, kan fradrage hele renteudgiften, at der indgås en bindende aftale om dette mellem de tidligere ægtefæller. Denne aftale skal være skriftlig og underskrevet af begge parter. F.eks. kan det aftales, at den ægtefælle, som overtager huset, får skøde på huset og kreditforening og andre kreditorer accepterer debitorskiftet. Det kan i en bodelingsoverenskomst aftales, at den ene skal overtage hus/lejlighed, men en eller flere kreditorer accepterer ikke debitorskiftet. Uanset en eller flere kreditorer ikke accepterer et debitorskifte, kan den person som efter bodelingsoverenskomsten overtager huset og gælden og dermed også betaler alle renteudgifterne, foretage fradrag for alle renter, hvis der er solidarisk hæftelse for lånet.

Alle renteudgifterne vedrørende kreditforeningslånet er betalt af [person1], og bodelingsoverenskomsten er i 2010 underskrevet af begge parter. SKAT har derfor ikke godkendt, at klageren kan fratrække renteudgifterne vedrørende kreditforeningslånet.

Klageren er omfattet af reglerne om kort ligningsfrist for personer, jf. bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013. Da SKATs ændring vedrørende indkomstårene 2011 og 2012 vedrører samme forhold, som begrunder en ændring af indkomsten for 2013, gælder fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1 for 2011 og 2012.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af indkomsten i 2011 – 2013 nedsættes med hhv. 29.497 kr., 18.515 kr. og 15.503 kr.

Det bestrides ikke, at der er lavet en bodelingskontrakt, som begge parter har underskrevet, men den er ikke blevet gennemført. Det drejer sig bl.a. om tinglysningsmæssig berigtigelse af ejerskifte samt gældsovertagelse og ikke mindst frigørelse af den udtrædende ægtefælle for solidarisk hæftelse over­ for kreditforeningen.

Der henvises i den forbindelse til principperne i Landsskatterettens afgørelse SKM2004.126 LSR.

Fradragsretten for renter tilkommer ifølge denne afgørelse den person, der hæfter overfor långiver.

Der er ikke foretaget tinglysningsmæssig berigtigelse af ejerskiftet, og der er heller ikke sket gælds­ overtagelse. Ægtefællen [person1] har således ikke opfyldt sine forpligtelser i forhold til bodelingsaftalen, og på grund af denne manglende opfyldelse har klageren [person2] haft og har fortsat en solidarisk hæftelse.

Dette giver sig især udtryk i, at [person1] nu kræver kompensation for de betalinger, han har foretaget, og underskud af ejendommen for at tilendebringe gældsovertagelsen og den tinglysningsmæssige del af ejerskiftet. Jeg vedlægger kopi af mail af 3. oktober 2014 fra [person1]s advokat. Ifølge bodelingskontrakten påhviler ansvar for ændring af skøde og lån samt de dertil hørende tinglysningsomkostninger alene [person1]. Ikke desto mindre kræver han nu, at udgiften hertil nu afholdes alene af klageren.

Der er således klart tale om, at bodelingskontrakten ikke er opfyldt, og dermed kan [person1] heller ikke påberåbe sig den fulde fradragsret for renterne.

Når SKAT anfører, at der også er fradrag for den, der skal overtage ifølge bodelingsoverenskomsten, selvom en eller flere kreditorer ikke accepterer et debitorskifte, er der tale om en fejlslutning. Så længe man hæfter for betaling af renten, har man også fradraget, idet der indbyrdes er en forpligtelse. Denne forpligtelse skal nødvendigvis ikke udmønte sig i en kontant betaling til [person1], men kan udmærket være realiseret igennem hans forpligtelser i det indbyrdes forhold til rent faktisk at betale huslejeudgiften for at bo i huset, uden at klageren har mulighed for at udnytte sin ejerandel tilbeboelse.

Såfremt rentefradragsretten i sin helhed kan overtages, kræver det, at overdrageren er fuldt frigjort for sine forpligtelser i forbindelse med lånet og bodelingskontrakten i øvrigt. Ingen af delene eropfyldt.

På denne baggrund gøres det som ovenfor nævnt gældende, at SKATs afgørelse er forkert og skal ændres, således at fradragsretten for halvdelens vedkommende fortsat tilkommer klageren.

Landsskatterettens afgørelse

Af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e fremgår, at renter af prioriteter og anden gæld kan fradrages ved indkomstopgørelse.

Af ligningslovens § 5, stk. 1, 1. pkt. fremgår, at renteudgifter fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori renten forfalder til betaling, jf. dog stk. 2, 5, 6, 7 og 8.

Af gældsbrevslovens § 2, stk. 1, fremgår, at udstederne af et gældsbrev, der er udstedt af flere, er forpligtet én for alle og alle for én, med mindre andet er aftalt.

Af gældsbrevslovens § 2, stk. 2, fremgår, at den af udstederne, der har betalt gælden, kan afkræve hver enkelt af medskyldnerne hans del.

I SKM2004.126 LSR var der ikke flere solidarisk hæftende skyldnere på realkreditlånet, og allerede derfor er afgørelsen uden betydning for omhandlede sag.

Udgangspunktet for fordeling af fradragsretten for renter af gæld mellem to solidarisk hæftende skyldnere er, at fradragsretten for renteudgifterne for den enkelte debitor begrænses til renteudgifterne for den del af gælden, som den enkelte debitor i det indbyrdes forhold må antages at hæfte for. I mangel af holdepunkter for en anden fordeling, fordeles rentefradraget ligeligt blandt de solidarisk hæftende skyldnere.

Det er ubestridt, at der i 2010 blev indgået en bodelingsoverenskomst mellem klageren og klagerens nu tidligere ægtefælle.

I henhold til bodelingsoverenskomsten overtog klagerens nu tidligere ægtefælle huset på [adresse1] i [by1] samt alle forpligtelser vedrørende det dertil hørende kreditforeningslån på opr. 1.600.000 kr. hos [finans1]. Det er endvidere ubestridt, at klagerens nu tidligere ægtefælle har betalt samtlige ydelser, herunder renteudgifter på det omhandlede lån i 2010 – 2013. I det indbyrdes forhold mellem de nu tidligere ægtefæller hæftede klageren ikke for det omhandlede lån i 2011 – 2013. Det kan derfor, jf. TfS 1995,640 LSR og TfS 1995,787 LSR ikke tillægges betydning, at klageren ikke i 2011 – 2013 var blevet frigjort overfor [finans1].

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.