Kendelse af 06-06-2017 - indlagt i TaxCons database den 06-07-2017

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Selskabets opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2012

Skattepligtig indkomst

Fradrag for køb af møbler

Fradrag for leje af parkeringsareal

0

0

200.000 kr.

47.000 kr.

0

0

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] A/S er stiftet den 1. august 1993 og er ejet 100 % af [virksomhed2] ApS. Hovedaktiviteten i [virksomhed1] A/S er byggerenovering. Arbejder udføres på tage, vinduer, døre og facader samt hermed beslægtet arbejder.

Hovedaktionæren i [virksomhed2] ApS samt hans ægtefælle og hans søn er ansat i selskabet.

Møbler

Selskabet har den 28. november 2012 købt møbler for 250.000 kr. Selskabet har bogført 200.000 kr. som varekøb og fratrukket 50.000 kr. købsmoms. Møblerne er købt hos [virksomhed3], [by1].

Der er fremlagt faktura 030985, hvoraf fremgår, at der er købt følgende møbler:

Antal

Type

Beløb

2

Montana moduler

21.844 kr.

1

Montane modul m/ophæng

7.128 kr.

2

Wardrobe

61.242 kr.

1

Spisebord Douglas gran

18.950 kr.

1

SL sofa 3 personers stof

20.445 kr.

1

SL sofa 2,5 personers stof

18.295 kr.

1

Karen Blixen stol + skammel flet

14.902 kr.

1

CL taburet teak

998 kr.

1

Naver skrivebord Valnød/stål

19.310 kr.

1

Brink skrivepult

8.190 kr.

1

Auping Maximus seng

28.920 kr.

1

Auping Maximus hovedgavl

4.890 kr.

1

Nanna Ditzel stumtjener ask

4.890 kr.

1

SL puff

5.228 kr.

2

Kai barstole læder

7.760 kr.

2

IC lænestole brun læder

11.990 kr.

2

MH lænestole no. 80 rød læder

13.990 kr.

6

Gubi spisestole

14.995 kr.

I alt

290.934 kr.

Rabat

-40.934 kr.

Samlet pris

250.000 kr.

Der er ikke anført moms på fakturaen.

Det er oplyst af selskabets repræsentant, at møblerne er indkøbt til [adresse1], der er ejet selskabets moderselskab, [virksomhed2] ApS. Møblerne er ikke viderefaktureret til holdingselskabet. Det er oplyst, at ejendommen har været sat til salg i perioden fra 9. juli 2011 til den 30. oktober 2012 og at møblerne er indkøbt for at fremme salget af ejendommen.

Fra den 1. september 2013 har [person1] stået tilmeldt på [adresse1], [by1]. Fra den 28. april 2014 har [person2] også stået tilmeldt adressen. Pågældende er hovedanpartshaverens søn og ansat i selskabet.

Det er endvidere forklaret, at møblerne skal anvendes i forbindelse med andre ejendomssalg på [adresse2], [adresse3], [adresse4] og [adresse5].

[adresse2] er ejet af [virksomhed2] ApS og har været færdigmeldt siden 30. september 2013 og har efter SKATs oplysninger ikke været sat til salg. Der er fremlagt godkendelse til beboelsesanvendelse af [adresse2] fra [by2] Kommune dateret den 2. oktober 2014. Skrivelsen er stilet til [virksomhed2] ApS. Der er fremlagt korrespondance med [virksomhed4], hvoraf fremgår, at ejendommen er sat til salg den 13. oktober 2014. Mailen er stilet til [virksomhed2] ApS. Det fremgår ikke, at møblerne er flyttet til adressen.

Ifølge SKATs oplysninger er ejendommen [adresse3] købt den 1. februar 2013 af [virksomhed1] A/S og har været udlejet til [x1]. Ejendommen har i selskabets ejertid ikke stået til salg. Det er forklaret, at ejendommen er en projektejendom, og der er fremlagt byggetilladelse udstedt af [by1] Kommune den 15. august 2014 vedrørende [adresse6] og [adresse7], [by1]. [adresse6] er en sidegade til [adresse3] i [by1].

For [adresse4] er der fremlagt betinget købsaftale af den 26. august 2013 mellem [x1], som sælger, og [virksomhed1] A/S, som køber. Købesummen var 1.000.000 kr. Af købsaftalen fremgår, at [virksomhed1] A/S har købt et areal på 1.565 m2, som forventes udstykket af hovedejendommen [adresse8]. Aftalen er fra købers side betinget af endelig godkendelse af udstykningen samt at der opnås byggetilladelse på ejendommen, jf. aftalens § 12.

For [adresse5] er der fremlagt skøde af 19. september 2014. Det fremgår, at der er indgået købsaftale den 9. juli 2014 mellem [person3], som sælger, og [virksomhed1] A/S, som køber. Købesummen var 2.350.000 kr.

Der er fremlagt bindende svar af 30. november 2015 for [virksomhed1] A/S. Det er i anmodningen oplyst, at selskabet har til hensigt at købe udstillingsmøbler til salg af selskabets ejendomme. Møblerne vil blive indkøbt efter råd fra ejendomsmægler. SKAT har svaret, at selskabet kan fradrage udgifter til udstillingsmøbler efter statsskattelovens § 6a.

Leje af parkeringsareal

Selskabet har fratrukket 47.000 kr. og købsmoms med 11.750 kr.

Der er fremlagt faktura fra [x1] af 16. februar 2012 på 58.750 kr. inkl. moms på 11.750 kr. I fakturateksten er anført ”Sponsoret/parkeringsafgift/Stamhuset/Logen”.

Der er fremlagt brev af 22. februar 2012 fra [x1], hvoraf fremgår:

”Kære [person4]

Først rigtig mange tak for den store hjælp som [x1] har modtaget i form af støtte til brødrenes parkeringsafgift.

Det er dig vel bekendt, at vi i dagligdagen såvel om aftenen må refundere afgift for de brødre, der udføre frivilligt arbejde. Enten i dagligdagens administration eller om aftenen i et embede.

Beløbet vi har modtaget vil indgå i en samlet pulje, hvor vi herfra vil tildele logerne og enkeltpersoner refusion.

Atter mange tak.

Jeg vedlægger som ønsket af dig en faktura af 16. da. På 47.000 + moms = kr. 58.750”

Selskabet har oplyst til SKAT, at udgiften er medgået til betaling af parkeringsafgifter i logen for [x1]. Under renovering af [x1]s stamhus på [adresse9] var det ikke muligt at parkere, da stillads og byggeplads optog de til bygningen tilhørende parkeringspladser. De frivillige i stamhuset kunne derfor ikke benytte de sædvanlige gratis p-pladser og skulle derfor betale p-afgift. Selskabet ydede derfor tilskud hertil.

Der er under Skatteankestyrelsens sagsbehandling fremlagt erklæring fra [x1], hvor det oplyses, at beløbet dækkede omkostninger for [x1] i forbindelse med parkeringsudgifter for personalet og frivillige medarbejdere. Parkeringspladserne ved [x1]s hovedsæde blev efter det oplyste anvendt til skurvogne og håndværkernes skurvogne m.v.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 200.000 kr. og 47.000 kr. for indkomståret 2012.

Som begrundelse er anført:

”2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Driftsomkostninger, der er afholdt i året løb for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Møblerne anses ikke for erhvervet for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Indkøb af møbler til moderselskabets ejendom anses, at være selskabet uvedkommende.

SKAT er af den opfattelse, at møblerne er købt af hensyn til hovedanpartshaverens private interesser, og der er herved henset til, at ejendommen ejes af holdingselskabet, og hovedanpartshaverne har rådighed over ejendommen.

(...)

2.5. SKATs afgørelse

Indkøb af møbler

Revisor oplyser, at møblerne er indkøbt med det formål, at fremme salget af selskabets ejendomme.

Det skal hertil bemærkes følgende:

[adresse1] har været sat til salg i perioden 9/7 2011 – 30/10 2012. Møblerne er ifølge faktura indkøbt den 28/11 2012, det vil sige, at møblerne først er indkøbt, efter at ejendommen ikke længere er sat til salg. Ejendommen står herefter tom, indtil [person1] flytter ind den 1/9 2013 og efterfølgende hovedanpartshaverens søn [person2] flytter ind den 28/4 2014. Møblerne står fortsat i ejendommen.

[adresse2] har været færdigmeldt siden 30/9 2013 og har efter vores oplysninger ikke været sat til salg.

[adresse3] er købt den 1/2 2013. Der står ingen tilmeldt på adressen, men det fremgår af google, at [x1] har adresse her. Ejendommen har i selskabets ejertid ikke stået til salg.

[adresse4] ses ikke at være ejet hverken af selskabet eller moderselskabet.

Hovedaktionæren har i kraft af sin aktiebesiddelse den dominerende indflydelse i selskabet og har som følge heraf også indflydelse på selskabets økonomiske dispositioner, herunder selskabets ejendomme. Da ingen af ejendommene har været sat til salg i perioden, efter møblernes erhvervelse, er det SKATs opfattelse, at møblerne er indkøbt af hensyn til hovedaktionærens private interesser. Den omstændighed at ejendommen bebos af hovedaktionærens søn og samlever til privat beboelse, ændrer ikke denne opfattelse.

SKAT træffer herefter afgørelsen i overensstemmelse med forslaget.

Revisor fastsætter skønsmæssigt en værdi af leje af møblerne mellem selskaberne til 4.000 kr. + moms, jf. ligningslovens § 2. Denne værdiansættelse vil herefter ikke være relevant.

(...)

5.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Udgifter til reklame, som afholdes i forbindelse med den skattepligtiges erhverv med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår, kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se LL § 8, stk. 1.

Reklameudgifter skal afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder.

Sponsorbidrag eller sponsering er en del af begrebet reklame. For at opnå fradrag for et sponsorbidrag skal de betingelser, der gælder for at få fradrag for en reklameudgift, også være opfyldt.

Sponsorbidrag er bidrag, en virksomhed yder til f.eks. sportsfolk, sportsklubber, kulturelle og lignende formål mod til gengæld at opnå en ydelse i form af ret til at få reklame for deres navn eller firmamærke.

Sponsorbidrag er normalt fradragsberettigede som reklameudgifter, når virksomheden opnår en reklameværdi, som står i rimeligt forhold til det ydede bidrag.

Reklameværdien består oftest i en pligt for bidragsmodtageren til enten at tillade opsætning af reklamer i sportshaller eller på stadions eller at bære reklamer for bidragyderen på trøjer, dragter, rallybiler, sejlbåde osv.

Sponsorbidraget kan også ydes som naturalier, som f.eks. skiudstyr, med en pligt for modtageren til at anvende og fremhæve dette under sportsaktiviteten.

For at få fradrag for udgift til et sponsorbidrag efter LL § 8, stk. 1, er der et krav om direkte sammenhæng mellem sponsoratet og firmaets virksomhed.

Et afgørende element i vurderingen af den eventuelle reklameværdi for sponsorstøtten er karakteren af virksomheden sammenholdt med karakteren af den reklame, virksomheden opnår gennem sit sponsorbidrag.

Når denne konkrete vurdering skal foretages, er det relevant at se på virksomhedens produktmasse, størrelse og kundegrundlag sammenholdt med reklamens målgruppe.

Selskabet har betalt 47.000 kr. til [x1]. Beløbet indgår i en samlet pulje og bliver tildelt logerne og enkeltpersoners refusion af parkeringsafgift.

SKAT er af den opfattelse, at refusion af parkeringsafgift til en lukket kreds af personer, der har tilknytning til [x1], ikke har en reklameværdi for en ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder. Derimod anses bidraget som en gave til [x1].

[x1], Velfærdsdirektoriet, er godkendt til at modtage gaver efter ligningslovens § 8A.

Efter ligningslovens § 8A, stk. 1 kan fradrag ikke udgøre mere end 14.500 kr. i 2012.

Det er en betingelse for at opnå fradrag, at modtageren har foretaget indberetning af gaven efter skattekontrollovens § 8Æ. [x1] har ikke indberettet gaven.

Der kan ikke godkendes fradrag for købsmoms af gaver se momslovens § 42, stk. 1, nr. 5.

Momstilsvaret forhøjes med 25 % af 47.000 kr., svarende til 11.750 kr.

Selskabets skattepligtige indkomst forhøjes med 47.000 kr.

5.2. SKATs afgørelse

Revisor oplyser, at der ikke er tale om sponsorbidrag, men derimod erstatning/leje af et parkeringsareal, som [x1] har brugsret til. Der er derfor tale om en byggeomkostning, da stilladset nødvendigvis skulle placeres på disse parkeringspladser.

SKAT anser det ikke for dokumenteret at støtten til [x1] skulle være erstatning/leje af et parkeringsareal, og afgørelsen træffes derfor i overensstemmelse med forslaget.”

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabets skattepligtige indkomst nedsættes med 200.000 kr. og 47.000 kr. for indkomståret 2012.

Til støtte herfor, er det gjort gældende:

Pkt. 2, fradrag for møbler:

Vi er ikke enige i, at møblerne er anskaffet til hovedaktionærens private interesser. Møblerne er alene anskaffet for at sikre og vedligeholde indkomsten i selskaberne.

Møbler er indkøbt med det formål at fremme salget af selskabernes ejendomme. Det antages, at ejendommene vil være mere salgsbare, hvis de er møbleret ved fremvisning. Møblerne følger ikke med i en eventuel handel.

Møblerne er alene indkøbt som "et nødvendigt onde" for atfå solgt ejendomme. Efter at [adresse1] havde stået til salg i over et år besluttede ledelsen, at møblere ejendommen efter råd fra ejendomsmægler. Møblerne var efter et salg af ejendommen tiltænkt at skulle bruges til at få solgt yderligere ejendomme, såvel ejendomme som allerede er indkøbte, og ejendomme som indkøbes senere.

Møblerne startede med at stå på [adresse1], hvor de i øvrigt stadig står indtil ejendommen på [adresse2] er klar til møblering. Når [adresse2] er solgt skal møblerne anvendes i ejendommen på [adresse3] og herefter til [adresse4] samt [adresse5]. Alle disse ejendomme er ligesom [adresse1] projektejendomme, der er indkøbt med videresalg for øje.

Skat anfører i deres sagsfremstilling, at disse ejendomme ikke er sat til salg. Det er vi enige i. Ejendommene er indkøbt med videresalg for øje, men ejendommene skal først ombygges og klargøres til salg. Det skal i øvrigt bemærkes, at [virksomhed1] A/S selv står for salg af ejendomme. De har selv salgsskilte og annoncerer selv, men der anvendes også ejendomsmæglere, når det vurderes at være hensigtsmæssigt.

Det bemærkes, at der netop er underskrevet kommissionsaftale på [adresse2], og at møblerne derfor flyttes fra [adresse1] til [adresse2]. Det forventes ikke fremover, at møblerne kan flyttes direkte fra det ene hus til det næste. Møblerne vil jævnligt skulle opmagasineres.

Møblerne er indkøbt den 28. november 2012, og da det heller ikke er lykkedes at sælge ejendommen møbleret efter 9 måneder, udlejes en del af ejendommen, og efter yderligere 8 måneder udlejes resten af ejendommen til hovedaktionærs søn. Dette forløb er ikke anfægtet af Skat, men det skal for god ordens skyld oplyses, at vandforbruget i ejendommen underbygger udlejningsforløbet (vedlagt som bilag).

Det syntes ikke rimeligt at antage at møbler er indkøbt i sønnens interesse, idet han først lejer sig ind i ejendommen 17 måneder efter, at møblerne er anskaffet.

Møblerne er indkøbt i driftsselskabet, idet ledelsen forventer, at det er her ejendomme til videresalg primært vil placeres fremadrettet.

Når møblerne anvendes i andre selskaber end [virksomhed1] ApS, skal der naturligvis beregnes en leje med tillæg af moms, som i dette tilfælde ikke vil være fradragsberettiget i [virksomhed2] ApS. Lejen vil blive sat til kr. 4.000 + moms pr. måned, idet det forventes, at møblerne har en gensalgsværdi, når de ikke længere anvendes til udstilling.

Den korrektion, som vi mener, der kan blive tale om, er en forhøjelse af datterselskabet indkomst for udlejning af møblerne til moderselskabet, som skal modsvares af en omkostning i moderselskabet, og derved vil sambeskatningsindkomsten ikkeændres.

Møblerne er købt af [virksomhed1] ApS hos Jørgen C. Møbler i [by1]. Selskabets ledelse har jævnfør vedlagte dokumentation forespurgt møbelforretningen, hvorfor CVR. nummer er forkert, og hvorfor momsen fejlagtigt ikke fremgår af fakturaen. [person5] beklager fejlen, og oplyser det korrekte CVR-nummer.

Møblerne er indkøbt for at sikre og vedligeholde selskabets indkomst på lige fod med andre salgsfremmende omkostninger, hvorfor selskabets fradragsret skal opretholdes.

Pkt. 5, fradrag for leje af parkeringsareal

Der er ikke tale om et sponsorbidrag med en reklamemæssig værdi. Der er tale om en erstatning/ leje af et parkeringsareal, som [x1] har brugsretten til. Betalingen dækker reelt den udgift, der bliver pålagt [x1] ved, at de under ombygningen er tvunget til selv at finde betalingspladser til deres biler.

For [virksomhed1] A/S er der tale om en byggeomkostning, idet stilladset nødvendigvis skulle placeres på disse parkeringspladser.

Det er vores opfattelse, at Skat ikke forholder sig til omkostningens reelle baggrund, men at Skat alene ser på, hvor omkostningen er bogført, og hvordan fakturaen er tekstet.

Selskabets ledelse har ikke haft indflydelse på tekstning af fakturaen, og ledelsen har ikke kunnet forudse, at teksten kunne give problemer med en fradragsret, idet ledelsen som nævnt anser udgiften som en almindelig byggeomkostning.

Havde fakturaen været tekstet i overensstemmelse med sagens faktiske omstændigheder, havde der ikke været tvivl omkring selskabets fradragsret. Vi kender ikke årsagen til teksten, men antager, at [x1]s fundats/ vedtægter ikke giver mulighed for at fakturere på anden måde.

Det er således fortsat vores opfattelse, at selskabet har fradrag for udgiften på lige fod med andre byggeomkostninger.

Ændring af indkomsten for [person4]

I forbindelse med ovenstående punkt 2, har Skat valgt at forhøje hovedaktionærs personlige indkomst. Vi er ikke enige i denne forhøjelse.

Det er vigtigt for hovedaktionær at pointere, at de udførte handlinger på ingen måde er båret at private hensyn, men alene gennemført ud fra en forretningsmæssig synsvinkel i den daglige drift af selskabet.”

SKATs udtalelse

SKAT har udtalt følgende til klagen:

Fradrag for møbler punkt 2:

Revisor anfører, at selskabet selv har stået for salg af ejendommene. Det er meningen at møblerne skal flyttes rundt til de forskellige ejendomme, som selskabet har stående til salg. Møblerne er indkøbt i driftsselskabet, idet ledelsen forventer, at det er her ejendomme til videresalg primært vil placeres fremadrettet.

SKAT er af den opfattelse, at selskabet ikke har dokumenteret, at de selv har stået for salg af ejendommene, hverken med udgifter til skilte, annoncering eller salgsmateriale. Ligesom det ikke er dokumenteret, at møblerne har stået på adressen [adresse1].

Hvis det er selskabets hensigt at sælge ejendomme, og at møblerne skal flyttes rundt, burde møblerne allerede være flyttet til [adresse2] i forbindelse med, at ejendommen bliver færdigmeldt den 30/9 2013.

Ejendommen [adresse3] er ikke købt med henblik på salg, men er udlejet til [x1], der har adresse her.

Det fremgår ikke af SKATs systemer at selskabet ejer ejendommene [adresse4] og [adresse5].

SKAT har ikke gennemgået regnskaberne for 2013 eller set lejekontrakter vedrørende selskabets udlejning af ejendommen [adresse1], der er udlejet til hovedanpartshaverens søn og hans samlever. Det er således ikke vurderet om en evt. leje er korrekt, ligesom det ikke er kontrolleret, om ejendommen er møbleret ved udlejningen

SKAT er af den opfattelse, at møblerne ikke kan anses for en driftsomkostning, der er med til at sikre, erhverve og vedligeholde selskabets indkomst efter statsskattelovens § 6, stk. l, litra a. Da det ikke er dokumenteret at møblerne har stået på [adresse1], er det SKATs opfattelse at møblerne er købt af hensyn til hovedaktionærens private interesser. Den omstændighed at møblerne har stået på [adresse1], og har været stillet til rådighed for hovedaktionærens søn ændrer ikke denne opfattelse.

Revisor oplyser, at møbelforretningen nu via en mail har oplyst selskabet om, at det er forkert CVR.nr. der står på regningen, og at momsen fejlagtigt ikke er anført.

SKAT er af den opfattelse, at en faktura skal kunne danne grundlag for opgørelse af købsmomsen og samtidig udgøre dokumentation for fradrag for købsmomsen. Der kan alene af den grund ikke godkendes fradrag for købsmomsen. Endvidere synes det usandsynligt, at en virksomhed med salg af møbler i år 2012 skriver en faktura på skrivemaskine, og samtidig fejlagtigt kommer til at bruge en faktura fra en virksomhed, der er ophørt i 2003, og dermed forkert CVR.nr.

Det ville være mere naturligt at virksomheden udskrev fakturaen elektronisk. Salget er ikke efterkontrolleret hos sælger.

SKAT er af den opfattelse, at der ikke er fremkommet sådanne nye oplysninger, der kan ændre afgørelsen.

Fradrag for sponsorudgift punkt 5:

Der er ikke fremkommet nye oplysninger til dette punkt.”

Repræsentantens bemærkninger til SKATs udtalelse

Selskabets repræsentant er kommet med følgende bemærkninger til SKATs udtalelse:

[adresse1]

Der har ikke tidligere været udtrykt tvivl om, at Selskabet selv står for salg af ejendomme. [virksomhed1] A/S har egne "til salg skilte" og annoncerer selv. Selskabet vil også fremadrettet stå for salg af egne ejendomme i det omfang, at det er rationelt og muligt. Vi har vedlagt en mail, hvor selskabets skilte er omtalt (bilag 1).

Skat har ikke tidligere rejst tvivl omkring møblernes placering. Hvis det havde betydning for skatteansættelsen burde Skat have kontrolleret møblernes tilstedeværelse på adressen [adresse1] i forbindelse med deres sagsbehandling. Møblerne står stadig på [adresse1], og vi vedlægger som dokumentation billeder af møblerne (bilag 2).

[adresse2]

Selskabet arbejder i øjeblikket på at sætte ejendommen [adresse2] til salg, hvilket fremgår af vedhæftet korrespondance med [virksomhed4], bilag 3. Godkendelse fra kommunen er modtaget den 2. oktober 2014, og det har derfor ikke været muligt at sætte ejendommen til salg før, se bilag 4. Møblerne er ikke flyttet fra [adresse1] til [adresse2] endnu. Dette skyldes alene nærværende skattesag, idet [person4] har besluttet at sælge de omtalte møbler, hvis der ikke kan godkendes fradrag for dem. Der vil herefter blive indkøbt andre møbler på en faktura, som kan godkendes, idet det ikke anses for sandsynligt, at ejendomme fremadrettet kan sælges umøbleret. Forinden indkøb af nye møbler vil der blive ansøgt om bindende ligningssvar på de konkrete møbler.

[adresse3]

Skat oplyser, at ejendommen [adresse3] ikke er købt med henblik på salg. Vi kan oplyse, at ejendommen er købt som projektejendom, der vil blive ombygget til et dobbelthus med 2 boliger med videresalg for øje. Byggetilladelse vedlægges som bilag 5.

[adresse4]

Omkring ejerskab af [adresse4] vedlægges betinget købsaftale se bilag 6.

[adresse5]

Skøde på [adresse5] er vedlagt, se bilag 7. [adresse5] er købt med videresalg for øje, men ejendommen er foreløbigt udlejet.

Skats Øvrige kommentarer

Skat oplyser, at de ikke har set på 2013 herunder lejekontrakter, lejefastsættelse og lejemålets møblering. Hvis disse punkter er relevante for Skatteansættelsen, burde det have indgået sagsbehandlingen.

Skat oplyser, at det er usandsynligt, at en virksomhed med salg af møbler i år 2012 skriver en faktura på skrivemaskine med forkert CVR nummer. Skat mener, at det ville være naturligt at virksomheden udskrev fakturaen elektronisk, og Skat oplyser, at de ikke har foretaget kontrol hos møbelforretningen. Vi har ingen bemærkninger til denne påstand, men den vedkommer vel ikke vores sag. Hvis Skat mener, at der er tale om noget mistænkeligt, er det vel en ny sag mod møbelforretningen.

Vores kommentarer

Som det fremgår af ovenstående besvarelse med vedlagte dokumentation, har selskabets ledelse en klar plan for indkøb og udvikling af ejendomme til videresalg. Møblerne indgår som en del af salgsprocessen, hvor det er nemmere at sælge en møbleret ejendom.

Møblerne vil blive anvendt gentagne gange, og vil dermed sikre og vedligeholde selskabets indkomst i overensstemmelse med SL § 6.

Skats bemærkninger giver ikke anledning til ændring i vores oprindelige sagsfremstilling. Ovenstående svar skal dog ses som et supplement til sagsfremstillingen.”

Repræsentanten er kommet med følgende supplerende bemærkninger:

”For at sikre, at der ikke opstår misforståelser eller tvivl omkring vores forretningsmæssige dispositioner, vedlægger vi et bindende svar fra Skat, hvor vi på ovenstående klients vegne har forespurgt Skat om næsten den samme problemstilling, som ovennævnte sag omhandler.

Sagen omhandler fradrag for møbler, der er indkøbt med det formål at fremme salget af selskabernes ejendomme. Det antages, at ejendommene vil være mere salgsbare, hvis de er møbleret ved fremvisning. Møblerne følger ikke med i en eventuel handel.

Da min klient og dennes ejendomsmægler fandt møbleringen afgørende for salget af ejendomme, forespurgte vi Skat om bindende svar på indkøb af "almindelige" møbler til dette brug.

Vi antog, at Skats afgørelse i ovenstående sag måtte bero på, at de indkøbte møbler efter Skats opfattelse var unødig dyre møbler til formålet. Vi valgte derfor at spørge Skat om indkøb af "almindelige møbler" til midlertidig møblering af ejendommene var fradragsberettiget.

Skat har bekræftet, at omkostninger til møblerne bliver anset som erhvervsmæssige. Vi vedlægger kopi af bindende svar. Alle møbler anvendes i dag til midlertidig møblering af salgsejendomme, og vi forstår fortsat ikke Skats afvisning af de først indkøbte møbler.”

SKATs udtalelse til Skatteankestyrelsens kontorindstilling

SKAT har udtalt følgende til Skatteankestyrelsens kontorindstilling:

”SKAT er enig i Skatteankestyrelsens forslag til sagens afgørelse. SKAT har følgende bemærkninger til sagen:

Møbler

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages.

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a indeholder et krav om driftsmæssig begrundelse for at en udgift kan fradrages. Driftsomkostningsbegrebet indebærer, at der skal være en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelse af indkomsten. Dette fremgår af Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit. C.C.2.2.1.2.

Som anført i Skatteankestyrelsens indstilling i sagen er det således en betingelse for fradragsret, at der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften.

Bevisbyrden for, at der er tale om en fradragsberettiget driftsomkostning, påhviler selskabet.

Selskabet skal derfor bevise, at der foreligger en fradragsberettiget driftsomkostning og ikke for eksempel en privatudgift. Selskabet skal kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at udgiften dækker over realiteter, og at samtlige betingelser for fradrag er opfyldt, herunder at udgiften henhører til det pågældende indkomstår.

Bevisbyrden skærpes, hvis der er personsammenfald, eller parterne er interesse-forbundne.

Bevisbyrdereglerne fremgår af Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.C.2.2.1.1 under overskriften ”Dokumentation og bevis for fradragsret”.

SKAT er enig i Skatteankestyrelsens bemærkning om, at Selskabet hverken har dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at udgiften til indkøb af møbler er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og at udgiften må anses for afholdt i den ultimative hovedanpartshavers interesse.

Jf. den fremlagte faktura om indkøbet af møbler er møblerne indkøbt den 28. november 2012, og efter det oplyste placeret i ejendommen [adresse1]. ”Forsendelse” er i fakturaen oplyst til ”Tirsdag 1300”.

Efter det oplyste har ejendommen [adresse1] været sat til salg i perioden 9/7-2011 – 30/10-2012. På indkøbstidspunktet for møblerne var ejendommen ikke længere til salg. Allerede af den grund ses der ikke at foreligge en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften.

Selskabet har indsendt billeder dateret den 05/11-2014, der viser at møblerne på det tidspunkt står på ejendommen [adresse1]. Efter det oplyste har møblerne således stået på ejendommen [adresse1] fra lidt efter indkøbstidspunktet den 28. november 2012 og i hvert fald mindst til den 05/11-2014, hvor billederne er taget. Møblerne har således befundet sig på ejendommen [adresse1] i mindst ca. 2 år, uden at der ses at være en driftsmæssig begrundelse herfor.

Efter SKATs opfattelse gør det derfor heller ingen forskel for bedømmelsen af udgiftens manglende aktuelle driftsmæssig begrundelse i 2012, at hensigten var, at møblerne skulle anvendes på et senere tidspunkt i forbindelse med andre ejendomssalg.

Endvidere har den ultimative hovedanpartshavers søn været tilmeldt adressen siden den 28. april 2014 og [person1], som må antages at være sønnens samlever, har været tilmeldt adressen siden 1. september 2013.

Som anført ovenfor har klagers repræsentant oplyst, at møblerne skulle anvendes i forbindelse med andre ejendomssalg.

Af Skatteankestyrelsens ”Referat af telefonmøde mandag, den 23. januar 2017” fremgår følgende:

”Referenten spurgte endvidere om det var de indkøbte møbler som var anvendt til salget af [adresse2]. Repræsentanten oplyste, at de indkøbte møbler delvist var blevet anvendt til dette salg.”

Oplysningen om, at de indkøbte møbler delvist faktisk er anvendt til salget af ejendommen [adresse2] er så vidt ses ny. Det fremgår ikke nærmere af repræsentantens oplysninger, hvor mange møbler, der faktisk er flyttet, hvornår de er flyttet, eller hvor længe de har været placeret i ejendommen [adresse2].

SKAT bemærker også, at [adresse2] efter det oplyste er færdigmeldt den 30/9-2013. Klagers repræsentant har oplyst, at ejendommen er søgt sat til salg i oktober 2014, jf. den af klagers repræsentant tidligere indsendte kopi af korrespondance med [virksomhed4] herom (klagers repræsentants bilag 3).

Klagers repræsentant har i sit brev dateret den 14. november 2014 til Skatteankestyrelsen oplyst, at møblerne fortsat står på [adresse1]. Den delvise flytning af møblerne kan derfor tidligst været sket efter dette tidspunkt.

Som anført ovenfor er det en betingelse for fradragsret, at der foreligger en aktuel driftsmæssigbegrundelse for at afholde udgiften.

Efter SKATs opfattelse gør det derfor heller ingen forskel for bedømmelsen af udgiftens manglende aktuelle driftsmæssig begrundelse i 2012, at møblerne måtte være anvendt på et senere tidspunkt i forbindelse med andre ejendomssalg.

Bindende svar af 30. november 2015 til Selskabet

For så vidt angår det bindende svar af 30. november 2015 til Selskabet er SKAT enig i Skatteankestyrelsens bemærkning om, at Selskabet herved ikke er bibragt en retsbeskyttet forventning om, at det kunne opnå fradrag for udgifter til møblerne.

Som anført af Skatteankestyrelsen er det bindende svar afgivet efterfølgende og har dermed ikke haft betydning for selskabets dispositioner.

SKAT bemærker også, at fremgår direkte af det bindende svar, at det er afgivet under den forudsætning, at der er sket erhvervsmæssige anvendelse af møblerne.

SKAT er derfor også enig i Skatteankestyrelsens bemærkning om, at samtlige relevante faktiske forhold ikke fremgår af forudsætningerne for det bindende svar. I det bindende svar er der henvist til skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2, hvoraf fremgår, at et svar ikke er bindende, i det omfang der er sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligget til grund for svaret.

Leje af parkeringsareal

SKAT er enig i Skatteankestyrelsens bemærkning om, at det hverken er dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at udgiften til leje af parkeringsareal er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, forudsætter efter praksis, at der er opstået en endelig retlig forpligtelse til at betale det pågældende beløb. En udgift skal derfor påhvile skatteyderen som en retlig forpligtelse med tilsvarende udgiftsvirkning.

Efter SKATs opfattelse har Selskabet ikke dokumenteret, at der har påhvilet det en retlig forpligtelse til at betale det pågældende beløb.

Klagers repræsentant har om beløbet oplyst, at der ikke er tale om et sponsorbidrag med en reklamemæssig værdi, men at der er tale om en erstatning/leje af et parkeringsareal, som [x1] har brugsretten til. Betalingen dækker reelt den udgift, der bliver pålagt [x1] ved at de under ombygning er tvunget til selv at finde betalingspladser til deres biler, og for Selskabet er der derfor tale om en byggeomkostning, da stilladset nødvendigvis skulle placeres på disse parkeringspladser.

SKAT bemærker hertil, at Selskabet ikke har indsendt nogen dokumentation for, at Selskabet har haft en retlig forpligtelse til at betale beløbet. Der er for eksempel ikke fremsendt et aftalegrundlag mellem Selskabet og [x1], der kan påvise at Selskabet har haft en forpligtelse til at betale leje af parkeringsarealet. Tværtimod fremgår det netop af både fakturaen og følgebrevet fra [x1], at der er tale om sponseret parkeringsafgift og støtte til brødrenes parkeringsafgift.

Klagers repræsentant gør gældende, at Selskabet ikke har haft indflydelse på tekstningen af fakturaen, og dersom tekstningen af fakturaen havde været i overensstemmelse med sagens faktiske omstændigheder, havde der ikke været tvivl om Selskabets fradragsret.

SKAT bemærker hertil, at Selskabet ikke - for eksempel via aftale - har dokumenteret, at der påhviler det en retlig forpligtelse til at afholde udgiften. En eventuel misvisende tekstning af fakturaen ændrer ikke på, at der ikke er fremlagt dokumentation for en retlig forpligtelse.

SKAT er derfor også enig i Skatteankestyrelsens bemærkning om, at udgiften ikke kan anses som en almindelig byggeomkostning, som skal afholdes af entreprenøren.

Udgiften anses derfor for afholdt i den ultimative hovedanpartshavers personlige interesse i forbindelse med hans engagement i [x1].

Reklame/sponsorbidrag, jf. ligningslovens § 8

Skatteankestyrelsen anfører herom, at der heller ikke er grundlag for fradrag efter ligningslovens § 8, stk. 1, da der ikke har været en direkte tilknytning mellem aktiviteterne i selskabet og den sponsorerede aktivitet, og da det ikke er dokumenteret, at selskabet har opnået en reklameværdi, der står i rimeligt forhold til den afholdte udgift.

SKAT er enig heri. Som anført overfor, så har klageres repræsentant selv oplyst, at der er ikke er tale om et sponsorbidrag med en reklamemæssig værdi.”

Repræsentantens bemærkninger til SKATs udtalelse til kontorindstillingen

Repræsentanten har anført følgende til SKATs udtalelse til kontorindstillingen:

Fradrag for møbler/beskatning hos kapitalejer

Vi er uenig i Deres vurdering af brugen af møbler men vi har ikke yderligere oplysninger, end det vi allerede har fremsendt.

Det er stadig vores vurdering, at især tidsforskellen mellem indkøbet af møblerne og tidspunktet for sønnens leje af boligen ligger så langt fra hinanden, at vi har meget svært ved at se den sammenhæng som De konkluderer at der er.

Vi vil derfor anmode Dem om at vurdere sagen endnu engang.

Fradrag for leje af parkeringsareal.

Vi er ligeledes uenig i Deres vurdering af, hvorvidt der er sammenhæng mellem de afholdt omkostninger til leje af parkeringsareal og selskabets aktivitet.

Vi har indhentet udtalelse fra [x1], hvoraf det fremgår at beløbet dækker de omkostninger som selskabet forårsager i forbindelse med facaderenovering hos [x1]. (se vedlagte mail)

Der er direkte forbindelse mellem de afholdte omkostninger og selskabets udførte aktiviteter og derfor er vi af den opfattelse, at omkostningen er fradragsberettiget.”

Landsskatterettens afgørelse

Ifølge statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a kan udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Udgifter, der vedrører formuesfæren/indkomstgrundlaget, kan ikke fradrages efter bestemmelsen. Det er en betingelse for fradragsret, at der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften.

Bevisbyrden for, at der er tale om en fradragsberettiget driftsomkostning, påhviler selskabet.

Møbler

Det er ikke dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at udgiften er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der er herved henset til, at udgiften anses for afholdt i den ultimative hovedanpartshavers interesse. Der er lagt vægt på, at møblerne er indkøbt den 28. november 2012 og efter det oplyste placeret i ejendommen [adresse1]. På indkøbstidspunktet var ejendommen ikke længere til salg ved ekstern mægler. Den ultimative hovedanpartshavers søn har været tilmeldt adressen siden den 28. april 2014 og [person1], som må antages at være sønnens samlever, har været tilmeldt adressen siden 1. september 2013. Uanset det oplyste om, at møblerne skulle anvendes i forbindelse med andre ejendomssalg, må det lægges til grund, at møblerne fortsat står på ejendommen [adresse1].

Selskabet er ikke med henvisning til det bindende svar af 30. november 2015 bibragt en retsbeskyttet forventning om, at det kunne opnå fradrag for udgifter til møblerne. Der er herved blandt andet henset til, at det bindende svar er afgivet efterfølgende, og dermed ikke har haft betydning for selskabets dispositioner. Endvidere fremgår samtlige relevante faktiske forhold ikke af forudsætningerne for det bindende svar.

Landskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Leje af parkeringsareal

Det er ikke dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at udgiften er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgiften kan ikke anses som en almindelig byggeomkostning, som skal afholdes af entreprenøren. Udgiften anses for afholdt i den ultimative hovedanpartshavers personlige interesse i forbindelse med hans engagement i [x1].

Der er heller ikke grundlag for fradrag efter ligningslovens § 8, stk. 1, da der ikke har været en direkte tilknytning mellem aktiviteterne i selskabet og den sponsorerede aktivitet, og da det ikke er dokumenteret, at selskabet har opnået en reklameværdi, der står i rimeligt forhold til den afholdte udgift.

Landskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.