Kendelse af 04-11-2016 - indlagt i TaxCons database den 30-12-2016

Journalnr. 14-4291163

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Fri bil – indkomståret 2010

86.610 kr.

0 kr.

86.610 kr.

Fri bil – indkomståret 2011

86.610 kr.

19.300 kr.

65.977 kr.

Fri bil – indkomståret 2012

86.610 kr.

38.600 kr.

59.100 kr.

Faktiske oplysninger

SKAT har i forbindelse med et uanmeldt besøg hos virksomheden [virksomhed1] ApS, CVR [...1] den 2. september 2011 blandt andet noteret følgende:

”Ved ankomst på adressen kl. ca. 10.30 sad en kvinde (senere givet sig til kende som [...]) i receptionen. Indehaver var ikke til stede - 1/2 minut efter kom han kørende (Audi Q7, reg. nr. [reg.nr.1]).

(...)

Efterfølgende konstateret, at Audien tidligere har været registreret som reg. nr. [reg.nr.2], hvilken [person1] har afhændet pr. 14. marts 2011.”

I notatarket er videre anført:

”Mht. "fri bil"-beskatning, har jeg afsendt mail 15. september 2011 til virksomheden, hvori, der spørges konkret til hvordan/om behandlingen af fri bil af Audi Q 7, reg. nr. [reg.nr.1].

19. september 2011 ringer [person1] til undertegnede og forklarer, at han godt er vidende om at han i tilfælde af, at han ikke når at blive registreret for A-skat skal selvangive værdien af fri bil når indkomståret er gået. Han oplyser at han benytter bilen privat, og at han "naturligvis" skal beskattes heraf. Han henviser til at såvel hans bogholder som hans revisor er vidende herom.”

I forbindelse med yderligere et uanmeldt besøg på samme adresse den 3. december 2013 har SKAT noteret følgende:

”Der holdt også en stor Audi Q7 på papegøjeplader, [reg.nr.1], som han mente han blev beskattet af.”

Ifølge udskrift fra COR har selskabet ”ApS [virksomhed2]”, CVR-nr. [...2] indberettet værdi af fri bil for klager i indkomståret 2010 med i alt 42.389 kr. som del af en samlet personlig indkomst på 367.059 kr.

Klager har ligeledes selvangivet personlig indkomst, rubrik 11 (”Lønindkomst, bestyrelseshonorar, multimedier fri bil m.v.”) i indkomståret 2010 med 367.059 kr.

Den 23. april 2014 foreslog SKAT en forhøjelse af klagers personlige indkomst i årene 2010-2012 på i alt 217.441 kr. vedrørende værdi af fri bil.

Ved mail af 25. april 2014 anførte klagers revisor, at klager havde oplyst, at Audien kun blev anvendt i firmaregi. I efterfølgende mailkorrespondance blev det endvidere gjort gældende, at bilen havde skiftet leasingtager den 1. marts 2010, og at beskatningsgrundlaget på den baggrund skulle nedsættes.

I motorregisteret er der registreret en ændring af bilens primære bruger pr. 14. marts 2011 fra selskabet ApS [virksomhed2] til [virksomhed1] ApS og den 29. juli 2011 til det samme selskabsnavn. Pr. 29. juli 2011 blev bilen endvidere efter det oplyste omregistreret fra erhvervskørsel til privat/godsbefordring. Klager har i den forbindelse fremlagt kvittering for anmeldelse, der er stemplet med datoen 29. juli 2011.

Der er fremlagt leasingaftale nr. [...] af 5. december 2006 mellem [finans1] og [virksomhed3] ApS, CVR-nr. [...2]. Det fremgår af aftalen, at leasingydelsen på 4.902 kr. med tillæg af moms betales forud med første forfaldsdag den 1. januar 2007, og at aftalens grundperiode er 60 måneder.

Endvidere er der fremlagt tre allonger til leasingaftale nr. [...] vedrørende forlængelse af leasingaftalen.

Aftalen i den første allonge er efter sit indhold indgået mellem [virksomhed3] ApS, CVR-nr. [...2] og [finans1] A/S, og den fremstår underskrevet på vegne af [virksomhed3] ApS den 22. februar 2010 og på vegne af [finans1] A/S den 4. februar 2011. Allongen har overskriften ”Ydelsesoverspring og forlængelse”, og det fremgår af allongen, at aftalen herefter udløber den 31. maj 2012, ligesom det fremgår, at leasingtager ved aftalens udløb er forpligtet til ved påkrav herom at anvise en erhvervskøber af bilen til en forventet markedspris på 169.320 kr. med tillæg af moms. Leasingydelsen angives til p.t. 5.013 kr. med tillæg af moms. Afslutningsvis bemærkes det, at leasingaftalen i øvrigt fortsætter på uændrede vilkår.

Aftalen i den anden allonge er efter sit indhold indgået mellem [virksomhed1] ApS, CVR-nr. [...1], og den fremstår underskrevet på vegne af [finans1] A/S den 4. november 2011. Allongen forlænger efter sit indhold aftalen til udløb den 30. november 2013, og den forventede markedspris justeres til 125.000 kr. med tillæg af moms. Det fremgår at leasingydelsen er ændret til 4.021 kr. med tillæg af moms, og at leasingaftalen i øvrigt fortsætter på uændrede vilkår.

Aftalen i den tredje allonge er tillige efter sit indhold indgået mellem [virksomhed1] ApS, CVR-nr. [...1], og den fremstår underskrevet på vegne af [finans1] A/S den 9. maj 2012. Ved allongen ændres leasingydelsen til 3.951 kr. med tillæg af moms, imens udløbsdatoen 30. november 2013 er videreført. Det fremgår at leasingaftalen i øvrigt fortsætter på uændrede vilkår.

CVR-nr. [...2] er ifølge www.cvr.dk stiftet af [person1] og har i en periode haft binavnet ”[virksomhed1] ApS”, ligesom det har haft navnet ”ApS [virksomhed2]”. I det seneste offentliggjorte regnskab, der vedrørte regnskabsåret 2009, er selskabet benævnt ”[virksomhed3] ApS”. I årsrapporten er ”[virksomhed4] ApS” anført under nærtstående parter og ejerforhold.

CVR-nr. [...1] har ifølge www.cvr.dk blandt andet haft navnene ”[virksomhed4] ApS” og ” [virksomhed5] ApS” og ” [virksomhed1] ApS”. I det seneste offentliggjorte regnskab, der vedrørte regnskabsåret 2010, er selskabet benævnt ”[virksomhed5] ApS”. I årsrapporten er ”[virksomhed4] ApS” ligeledes anført under nærtstående parter og ejerforhold.

CVR-nr. [...3] har ifølge www.cvr.dk navnet ” [virksomhed4] ApS”, og selskabets årsrapporter vedrørende regnskabsårene 2009-2012 angiver [person1] under nærtstående og ejerforhold.

De omtalte årsrapporter er underskrevet af [person1] som direktør i samtlige af selskaberne.

Det fremgår af klagers personlige skatteoplysninger for indkomstårene 2010-2012, at klager var registreret som primær ejer og bruger af henholdsvis en Ford Mondeo og en Mazda MX-5. I indkomståret 2010 var klager endvidere registreret som primær ejer og bruger af yderligere en Mazda MX-5 og som ejer af en Opel Corsa.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst for indkomstårene 2010-2012 med henholdsvis 44.221 kr., 86.610 kr., og 86.610 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

Fri bil 2010

Du har oplyst, at du har haft fri bil. Det skal du betale skat af.

Værdi af fri bil, jf. vedlagte beregning86.610 kr.

Indberettet som fri bil:

Periode 01/01-31/01 -14.130 kr.

Periode 01/03-30/04 -28.259 kr. 44.221 kr.

Reglerne står i ligningslovens § 16, stk. 4

Fri bil 2011

Du har oplyst, at du har haft fri bil. Det skal du betale skat af.

Værdi af fri bil, jf. vedlagte beregning 86.610 kr.

Reglerne står i ligningslovens § 16, stk. 4

Fri bil

Du har oplyst, at du har haft fri bil. Det skal du betale skat af.

Værdi af fri bil, jf. vedlagte beregning86.610 kr.

Reglerne står i ligningslovens § 16, stk. 4

[reg.nr.2]- Audi Q7 VAN 3,0 TDI AUT.

[...2] [reg.nr.2] 07/12/06-14/03/11

[...1] [reg.nr.2]14/03/11-29/07/11

[reg.nr.1]29/07/11-

Du har ikke indsendt oplysning om grundlaget for beregning af fri bil.

Beregningsgrundlaget er anslået til 450.000 kr. - 75 % = 337.500 kr. grundet manglende oplysninger.

CVR-nr.. [...2] [virksomhed1] ApS har foretaget følgende indberetning af fri bil:

2010 14.130 kr. (01/01-31/01) 28.259 kr. (01/03-30/04)

2009 103.610 kr. (01/01-30/11)

2008 75.352 kr.

Grundlaget for ovenstående indberetninger er ikke indsendt. Efterfølgende kan jeg ikke se at virksomheden har indberettet værdi af fri bil og jeg kan ikke se at du har selvangivet noget beløb i resten af 2010, 2011 og 2012.

Da vi var på besøg i virksomheden den 3. december 2013 oplyste du at du blev beskattet af fri bil!

Du har tidligere, den 19. september 2011 til mine kollegaer oplyst, at i tilfælde af at virksomheden ikke bliver registreret var du vidende om at du selv skulle selvangive værdien af fri bil.

Ansættelsen fastholdes på det foreliggende grundlag.

Mail fra revisor den 25.04.2014, her oplyses at bilen kun anvendes i firmaets regi?

Bilen er indregistreret til privat/godsbefordring

Du har oplyst til mine kolleger i september 2011 at du har fri bil.

Ved vores besøg den 03.12.2013 oplyste du at du blev beskattet af fri bil.

Der er tidligere indberettet nogle beløb vedr. fri bil, jf. ovenstående. Der er ikke indsendt et grundlag for beregningerne.

Mail fra revisor den 12.05.2014, her oplyses at bilen har skiftet leasingtager den 1/3 2010 og derefter er beskatningsgrundlaget nedsat til (kr. 169.320 +moms og vægtafgift) – i alt kr. 215.760.

Der er ikke indsendt nogen form for dokumentation for at der er skiftet leasingtager den 01.03.2010 og det fremgår ikke af SKATs systemer!

12.05.2014 indsendt allonge til leasingaftalen, den oprindelige aftale er ikke indsendt. Aftalen er underskrevet den 22.02.2011.

På den indsendte allonge er det samme CVR.nr. [...2] [virksomhed1] ApS som har været leasingtager hele tiden, i perioden 07.12.2006 – 14.03.2011.

14.03.2011 ny leasingtager/primær bruger [...1] [virksomhed1] ApS, der er ikke fremsendt nogen dokumentation for en ny aftale på denne dato.

Den oplyste værdi på 169.320+ kr. er en af parterne forventet markedspris ved leasingaftalens udløb den 31. maj 2012. Denne værdi anses ikke for anvendelig som beregningsgrundlag for fri bil i årene 2010-2012.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at klager ikke skal beskattes af fri bil i indkomståret 2010 samt

perioden 1. januar til og med 29. juli i indkomståret 2011, og om at SKATs beregningsgrundlag ikke er korrekt. Klager har på den baggrund gjort gældende, at den personlige indkomst for indkomstårene 2010-2012 skal nedsættes med i alt 201.930,00 kr.

Det er til støtte for påstanden anført:

Vedr. indkomståret 2010 samt perioden 1. januar – 29. juli i indkomståret 2011

SKAT har oplyst, at [person1] har foretaget indberetninger om fri bil i perioderne (01/01-31/01) og (01/03-30/04) i indkomståret 2010. [person1] har imidlertid oplyst, at han ikke kender noget til disse indberetninger og slår fast at bilen (Audi Q7 VAN 3,0 TDI AUT) udelukkende har været benyttet til erhvervsmæssig kørsel i det gældende indkomst år og frem til d. 29. juli 2011, hvor bilen indregistreres fra erhvervskørsel til privat/godsbefordring. Kvittering for anmeldelsen er vedlagt som bilag 2. At bilen indtil d. 29. juli 2011 udelukkende har været registreret til erhvervsmæssig brug støtter op om [person1]s påstand.

Ved privat kørsel har [person1] i tiden udelukkende benyttet sig af hans egne biler, heraf en Ford Mondeo samt en Mazda mx.

Vi gør derfor gældende at [person1] ikke skal beskattes af fri bil i indkomståret 2010 samt perioden 1. januar – 29. juli i indkomståret 2011.

Vedr. beregningsgrundlag

Bilen (Audi Q7 VAN 3,0 TDI AUT) overdrages til et andet selskab senest fra d. 29. juli 2011. Dette fremgår af de vedlagte allonger til leasingaftale nr. [...] samt kvitteringen for bilens indregistrering fra erhvervskørsel til privat/godsbefordring. Kvitteringen dokumenterer den seneste datering for ejerskiftet. Bilen overdrages fra selskabet [virksomhed3] ApS med CVR nr.: [...2] til selskabet [virksomhed1] ApS med CVR. Nr.: [...1]. Bilens registrerings nr. ændres samtidig fra [reg.nr.2] til [reg.nr.1]. De to selskaber er to forskellige og selvstændige juridiske enheder, hvorfor overdragelse må anses for at være et reelt ejerskifte. Der er herefter tale om en ny aftale for en brugt bil (over 36 måneder). Det er derfor ikke længere nyvognsprisen, men den faktiske markedspris på dette tidspunkt, som skal anvendes som beregningsgrundlag. I denne sammenhæng er der indhentet en vurdering vedr. markedsprisen på den pågældende bil via bilpriser.dk. Denne er vedlagt klageskrivelsen som bilag 3. Her fremgår det, at der ved salg til en Audi forhandler d. 29. juli 2011 kunne indhentes en pris på kr. 154.400 inkl. moms. Denne pris bør herefter fremgå som den faktiske markedspris, hvorefter denne skal anvendes som beregningsgrundlag for beskatning af fri bil i perioden 29. juli – 31. december i indkomståret 2011 samt indkomståret 2012. Grundlaget for ovenstående påståede nedsættelser fremgår af bilag 4.

Klagerens repræsentant er ved brev af 14. september 2016 fremkommet med følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

”Skatteankestyrelsen har i deres forslag hæftet sig ved at [person1] ved to lejligheder har oplyst SKATs medarbejdere, at han havde fri bil, og at han har selvangivet en årsindtægt, der svarer til det indberettede beløb inklusiv værdi af fri bil. Vi skal hertil fastholde, at [person1] ikke har anvendt den omhandlende bil til privat kørsel i tiden op til den 29. juli 2011, hvor bilen blev indregistreret fra erhvervskørsel til privat/godsbefordring.

Skatteankestyrelsen udtaler desuden, at der ikke er oplyst nogen forretningsmæssig begrundelse for overførsel af leasing aftalen. Vi skal hertil oplyse, at leasingaftalen blev overdraget i forbindelse med at selskabet [virksomhed3] ApS (cvr nr.: [...2]) gik under konkursbehandling den 9. marts 2011. Det må således anses, som en helt naturlig konsekvens af konkursen, at leasingaftalen blev overdraget til et nyt selskab, og at allongerne dermed ikke har nogen umiddelbar tilknytning til aftaleperiodens udløb.

Vi skal således fastholde beregningsgrundlaget for fri bil i 2011 og 2012 jf. nedlagte påstand i

klageskrivelse af den 19. september 2014.”

Landsskatterettens afgørelse

Hvis et selskab stiller en bil til rådighed for privat anvendelse for en hovedaktionær, skal denne beskattes af værdien heraf uanset om han er ansat i selskabet. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, og § 16A, stk. 5. Værdien ansættes efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4, jf. ligningslovens § 16A, stk. 5, 2. pkt.

For hovedaktionærer gælder der en formodningsregel om, at en firmabil, som hovedaktionæren har råderet over, også er til rådighed for privat kørsel. Hvis hovedaktionærens og selskabets adresse ikke var sammenfaldende i perioden, og bilen ikke har været parkeret ved klagerens bopæl, påhviler det som udgangspunkt SKAT at løfte bevisbyrden for, at selskabet har stillet bilen til rådighed for klagerens private brug, jf. Højesterets dom af 30. juni 2014, der er offentliggjort på SKATs hjemmeside som SKM2014.504.HR.

Det fremgår af sagen, at klager ved to lejligheder har oplyst til SKATs medarbejdere, at han havde fri bil. Hertil kommer, at der i 2010 er sket indberetning af værdi af fri bil, og at klager har selvangivet en årsindtægt, der svarer til det indberettede beløb inklusiv værdi af fri bil.

Landsskatteretten finder, at det under disse omstændigheder påhviler klager at godtgøre, at han ikke har anvendt bilen (Audi Q7 VAN 3,0 TDI AUT) privat.

Der er ikke fremlagt aftaler vedrørende brug af bilen, kørebøger e.l., ligesom det ikke er oplyst, hvilken forretningsmæssig begrundelse, der har været for anskaffelse af bilen.

Klager anses på det grundlag for at have haft rådighed over bilen og således skulle beskattes heraf. Det forhold, at klager samtidig har haft private biler til rådighed, ses ikke i sig selv at kunne føre til et andet resultat.

Vedrørende beregningsgrundlaget har klager gjort gældende, at dette skal ændres, fordi der er sket skift af leasingtager i anvendelsesperioden.

Det bemærkes, at nyvognsprisen og selve beregningen af beskatningen ikke er bestridt i klagen.

Det er oplyst i sagen, at leasingaftalen blev overdraget i anledning af, at det selskab, som leasingaftalen var indgået med, blev erklæret konkurs. Dette understøttes af ændringen i motorregistret. Der er endvidere sket en ikke uvæsentlig ændring af leasingydelsen i løbet af 2011.

På det grundlag finder Landskatteretten, at der er sket en sådan overdragelse, at beskatningsgrundlaget efter overdragelsen skal ske efter reglerne om køretøjer, der er mere end tre år efter første indregistrering.

Da der ikke foreligger en handelspris i forbindelse med overdragelsen af leasingaftalen, skal denne fastsættes efter et skøn. Med udgangspunkt i allongerne til leasingaftalen anslås værdien til 220.000 kr. inklusiv moms, hvilket lægges til grund for beskatningen fra og med april måned 2011.

Landsskatteretten nedsætter således ansættelsen for indkomstårene 2011 og 2012 med henholdsvis 20.633 kr. og 27.510 kr.