Kendelse af 19-01-2017 - indlagt i TaxCons database den 25-02-2017

Journalnr. 14-4092727

Indkomståret 2012

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Fradrag for transportudgifter

0 kr.

3.417 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Den 11. marts 2014 indkaldte SKAT materiale vedrørende bl.a. transport- og repræsentationsudgifter. Den 10. juni 2014 fremsendte SKAT forslag til afgørelse til klageren. Den 24. juni 2014 fremsendte klageren indsigelser mod forslaget samt yderligere materiale. Den 3. juli 2014 fremsendte SKAT en afgørelse til klageren.

I år 2012 ejede [person1] 100 % af anparterne i [virksomhed1] ApS, som ejede 100 % aktierne i selskabet [virksomhed2] A/S, cvr-nr. [...1]. Han var derfor hovedaktionær i [virksomhed2] A/S samt ansat som direktør. Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, herunder ejendomsadministration.

Det er oplyst, at klageren har afholdt transportudgifter for 3.417 kr. Der er fremlagt underliggende bilag i form af kvitteringer og klippekort vedrørende afholdte transportudgifter for i alt 3.417 kr.

Af specifikationerne til selskabets årsregnskab for 2012 fremgår endvidere, at selskabet b.la. har fradraget rejseomkostninger og parkering for i alt 7.698 kr.

Kvitteringer og klippekort viser følgende:

Udgiftsart

Dato

Beløb i kr.

[virksomhed3]

4.2.2012

234,00

[virksomhed4]

19.8.2012

258,00

[virksomhed4]

28.10.2012

80,00

Taxi [...]

?

185,00

4 x 3 zoners klippekort 190 kr.

760,00

3 x 2 zoners klippekort 150 kr.

450,00

10 x 2 zoners klippekort 145 kr.

1.450,00

I alt

3.417,00

SKATs afgørelse

SKAT har nægtet fradrag for transportudgifter på 3.417 kr., jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

Sagsfremstilling og begrundelse

(...)

4. Transport:

(...)

2.
1.

3.4SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT har ved gennemgang af kontospecifikationer vedrørende transport indkaldt de underliggende bilag ved skrivelse af d. 11. marts 2014.

Selskabet indsender udelukkende en håndskrevet forside med det opgjorte beløb på kr. 3.417, selskabet fremsender ikke de underliggende bilag.

SKAT har ikke anerkendt udgiften som værende en fradragsberettiget driftsudgift jf. Statsskattelovens § 6 stk. 1 litra a, da der ikke foreligger dokumentation i form af bilag.

SKAT endelige afgørelse:

SKAT har stadig ikke anerkendt beløbet som værende en fradragsberettiget driftsudgift, da SKAT ved gennemgang af de indsendte blå og gule klippekort, samt de vedlagte bilag vedrørende kørsel i taxa har konstateret følgende:

Taxakørsel er foregået i weekenden og natter, samt kørsel til lufthaven Klip på klippekortet foregår i zoner udenfor selskabets arbejdsområde. Selskabet udbetaler allerede kørselsgodtgørelse for brug af private bil.

SKAT har derfor anset det anholdte udgifter som værende af privat karakter og endvdiere anset beløbet som værende maskeret udlodning til hovedaktionæren.”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at der ikke skal forhøjelse af den skattepligtige indkomst med 3.417 kr.

Der er til støtte for påstanden anført:

”Indledningsvis vil jeg klage over at der hos Skats sagsbehandler ikke har været mulighed for at forsvare sagen yderligere. Jeg har kun en gang haft mulighed for at forsvare selskabets sag, ved mit brev af 24. juni 2014. Skat har herefter ensidigt afgjort sagen og ændret selskabets skattepligtige indkomst uden at jeg har haft mulighed for yderligere forsvar. Dette er meget utilfredsstillende henset til at det er sagsbehandleren der har sat sig ind i sagen og med hvem jeg har afholdt møde.

Jeg kan ikke godkende Skats afgørelse i sagen og jeg kan ikke godkende at den skattepligtige indkomst forøges med kr. 3.417 vedrørende transportudgifter. Dette begrundes med følgende:

1 - Vedrørende forhøjelse jf. afsnit 2, Repræsentation kr. 7.140:

Alle udgifter til repræsentation er afholdt i forbindelse med mødeaktivitet og socialt samvær indenfor selskabets arbejdsområder og arbejdsopgaver. Det være sig møder med lejere, leverandører, ejere, aktionærer, revisorer, advokater, udviklere, arkitekter, entreprenører og ejendomsmæglere m.m. Jeg anerkender at en stor del af bilagene ikke opfylder bilagskrav til skattemæssigt fradrag for repræsentation. Det skyldes vel en form for "sløseri" fra min side men det betyder ikke at der er tale om at selskabet har betalt mine private udgifter.

Jeg godkender derfor at selskabets skattepligtige indkomst forhøjes med kr. 7.140.

2 - Vedrørende forhøjelse jf. afsnit 4, Transport kr. 3.417:

Skat skriver i sin afgørelse:

Skat har stadigvæk ikke anerkendt beløbet som værende en fradragsberettiget driftsudgift, da Skat ved gennemgang af de indsendte blå og gule klippekort, samt de vedlagte bilag vedrørende kørsel i taxa har konstateret følgende:

1- Taxakørsel er foregået i weekenden og natter, samt kørsel til lufthaven.
2- Klip på klippekortet foregår i zoner udenfor selskabets arbejdsområde.
3- Selskabet udbetaler allerede kørselsgodtgørelse for brug af private bil.

Ad 1. Det er korrekt at taxakørsel er forgået i weekender og nætter samt kørsel til lufthavnen. Min udøvelse af selskabets arbejdsopgaver er ikke kun begrænset til hverdage og om dagen. Det kan sagtens forekomme at jeg afholder møder i weekenden eller sent om aften. I disse situationer har jeg valgt at benytte taxakørsel i stedet for at bruge egen bil. I nogle weekender vil min hustru meget gerne kunne benytte vores egen bil. Og til nogle møder om aftenen er jeg opmærksom på at der bliver serveret øl og spiritus.

Kørsel i taxa til lufthavnen er sket nogle enkelte gange fordi jeg har været beskæftiget med en akut arbejdsopgave som absolut skulle løses samme dag. I disse situationer har jeg valgt at lade selskabet betale for taxakørsel således at jeg derved havde lidt mere arbejdstid til rådighed.

Ad 2. Jeg undrer mig over at Skat helt præcist mener at have kendskab til selskabets arbejdsområder. Selskabets arbejdsområder er ikke begrænset geografisk. Der kan sagtens forekomme f.eks. mødeaktivitet i områder som er placeret andre steder end de ejendomme som selskabet administrerer. Da selskabets adresse er i indre by vælger jeg nogle gange at benytte mig af offentlig transport når mødestedet er i omegnen af [by1].

Ad 3. Det er korrekt at selskabet udbetaler kørselsgodtgørelse. Men det er jo netop for den transport som foregår i egen bil. Transport forgår også på anden måde jf. ovenstående.

Jeg kan derfor ikke godkende at selskabets skattepligtige indkomst forhøjes med kr. 3.417.”

Landsskatterettens afgørelse

Klageren har fra SKAT modtaget et forslag til afgørelse og haft mulighed for herefter at komme med sine bemærkninger både skriftligt og på et møde. Reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 19-20 findes således overholdt.

Der ses i øvrigt ikke at være begået sagsbehandlingsfejl af SKAT, der kan føre til afgørelsens ugyldighed.

Det følger af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, at udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fradrages. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbart forbindelse mellem afholdelse af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privat udgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Det er klageren som har bevisbyrden for, at der er tale om fradragsberettigede udgifter.

Det findes ikke dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er tale om fradragsberettigede udgifter for klageren. Transportudgiften anses for at være afholdt i hovedaktionærens interesse.

Der er lagt vægt på, at det ikke er dokumenteret eller oplyst, i hvilken forbindelse transportudgiften er opstået, eller om den har haft tilknytning til erhvervelse, sikring eller vedligeholdelse af indkomsten for selskabet. De fremlagte kvitteringer og klippekort bidrager ikke til en nærmere afklaring heraf.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.