Kendelse af 22-08-2016 - indlagt i TaxCons database den 30-09-2016

Journalnr. 14-3980465

Indkomståret 2010

Personlig indkomst

SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed med 164.835kr., idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Indkomståret 2011

Personlig indkomst

SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed med 156.965kr., idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Indkomståret 2012

Personlig indkomst

SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed med 149.167kr., idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.


Faktiske oplysninger

Klageren driver virksomheden [virksomhed1] v/[person1] personligt regi. Virksomheden blev fra den 1. juli 1993 til den 30. juli 2011 drevet under CVR.nr. [...1] og fra den 1. januar 2011 under CVR.nr. [...2]. Virksomheden beskæftiger sig med salg af bedemandstøj.

Klageren har ikke i årene hævet midler ud til privat fra virksomheden, men har ved siden af haft løn fra [virksomhed2] og [virksomhed3] med henholdsvis 94.295 kr., 86.963 kr. og 91.063 kr. Klageren har endvidere modtaget pension med 290.612 kr., 146.374 kr. og 156.459 kr. for indkomstårene 2010, 2011 og 2012.

Det er ikke oplyst, om klageren har udarbejdet budgetter for virksomheden for indkomstårene 2010 til 2012 inkl.

Klageren har selvangivet følgende resultater:

År

Resultat af virksomhed

Omsætning (momstal)

2012

-149.167 kr.

22.320 kr.

2011

-156.965 kr.

32.600 kr.

2010

-164.835 kr.

18.492 kr.

2009

-155.850 kr.

132.600 kr.

2008

-197.180 kr.

110.800 kr.

2007 Ej selvangivet

0

2006 Ej selvangivet, skønnet af SKAT til

25.000 kr.

2005

-53.189 kr.

2004

-15.917 kr.

2003 Ej selvangivet

0

2002 (ægtefælle har angivet samme beløb)

-34.230 kr.

I alt

-902.333 kr.

SKATs medarbejder har telefonisk oplyst, at resultat af virksomhed er selvangivet med -111.004 kr. for indkomståret 2013 og -126.042 kr. for indkomståret 2014.

SKAT har på grundlag af regnskabsmateriale indsendt af klageren den 27. maj 2014 udarbejdet følgende oversigt over virksomhedens resultater:

2010

2011

2012

Omsætning

18.492

32.600

31.192

Varekøb

-38.750

-44.700

-38.624

Dækningsbidrag

-20.258

-12.100

-7.432

Telefon

-12.500

-14.200

-13.500

Fragt

-1.680

-2.185

-1.970

Forsikring

-2.426

-2.526

-2.626

Lokaleomkostninger

-39.412

-38.415

-38.415

Bil:

Afdrag

-37.452

-37.452

-9.363

Forsikring

-12.100

-12.100

-10.800

Benzin

-18.395

-16.395

-14.435

Vægtafgift

-6.574

-6.574

-6.574

Reparation

-14.038

-15.015

-4.200

Anskaffelse bil

Omkostninger i alt

-144.577

-144.862

-141.735

Resultat

-164.835

-156.962

-149.167

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for virksomhedsunderskud på 164.835 kr., 156.965 kr. og 149.167 kr. for indkomstårene 2010. 2011 og 2012, idet klageren ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”Det fremgår, at der har været underskud i virksomheden i adskillige år. Omsætning beregnet på grundlag af momstallene er faldet meget kraftigt siden 2009.

Virksomhedens intensitet har således ikke været tilstrækkelig til at finansiere virksomhedens udgifter, og den har således ikke været rentabel.

Når en virksomhed giver underskud år efter år, er det nødvendigt at finansiere dette på anden vis, enten ved modregning i anden indkomst eller ved optagelse af lån. Det fremgår, at du i perioden har haft indtægter ved løn og ved pension i årene 2010-2012.

Salgsmomsen for 2013 er oplyst til 8.900 kr., svarende til en omsætning på 35.600 kr., og købsmomsen er oplyst til 23.516 kr. eller svarende til momspligtige udgifter på 94.064 kr. Herudfra anses resultatet for 2013 at være negativt, idet der ikke skønnes at være momsfrie indtægter. Det kan ikke udelukkes, at der er udgifter, som ikke er momsbelagte, eksempelvis forsikringer, porto mv., hvilket vil gøre underskuddet endnu større. Der ses således ikke at være udsigt til overskud for 2013.

Alene af den grund at du ikke har dokumenteret dine underskud nægtes fradraget. Det er dog også SKAT´s opfattelse, at der på det foreliggende grundlag ikke er tale om en skattemæssig erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor fradrag for underskud ikke kan godkendes, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra s. Der er lagt vægt på den kraftigt faldende omsætning, at der i en lang årrække har været betydelige underskud, og at der heller ikke for 2013 er udsigt til overskud.”

Vedrørende klagerens regnskaber har SKAT bemærket følgende:

”Det fremgår, at der udelukkende er tale om et driftsregnskab, der er ikke udarbejdet opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver samt kapitalkonto.
Der er ikke medtaget nogen varereguleringer.
Der er fratrukket afdrag på bil. Dette er ikke en driftsomkostning, ligesom anskaffelse af bil i 2012 ikke kan fratrækeks direkte, men skal afskrives efter afskrivningslovens regler.
Der er ikke medregnet nogen privat andel af hverken telefon eller bil, selvom du kun har den ene bil.

Alle de indsendte regnskaber viser negative dækningsbidrag (salg – varekøb). Der er tale om beskedne salg, og disse er ikke tilstrækkelige til at dække virksomhedens øvrige omkostninger, heller ikke, hvis de rettes for de ikke fradragsberettigede beløb og private andele. Der er heller ikke noget, der tyder på, at virksomheden fremover vil være rentabel, alene af den grund, at der ikke er et positivt dækningsbidrag.

Din virksomhed ville sandsynligvis være lukket efter kort tid, hvis det ikke var muligt at finansiere de store underskud. Du har finansieret dem med hjælp fra dine øvrige indtægter.

Det fastholdes derfor, at der ikke er tale om en erhvervsmæssig virksomhed, og det betyder, at du ikke kan fratrække underskud.

Et eventuelt varelager og personbilen anses ikke at påvirke årets resultat i 2012, da de anses for overgået til privat anvendelse til eventuel bogført værdi.”

(…)

SKAT´s foreslående ændring af din indkomst fastholdes i sin helhed”

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at denne er berettiget til fradrag for virksomhedsunderskud på 164.835 kr., 156.965 kr. og 149.167 kr. for indkomstårene 2010, 2011 og 2012.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”Jeg tillader mig hermed at klage over SKATs afgørelse ifølge vedlagte brev.

Jeg har sammen med min nu afdøde mand drevet firma siden 1974 med salg af herretøj en gros og agenturer.

Da vi på grund af alder solgte vore agenturer, bestemte vi os for at sælge til bedemænd og damer.

Jeg forstår ikke at SKAT efter tre år kan sige, at der ikke er tale om en erhvervsmæssig virksomhed. Grunden til at jeg har fortsat forretningen er naturligvis, at jeg mener, der er grundlag for at kunne lave overskud. At der, som det fremgår af brevet fra SKAT, har været vanskeligheder både i 2010, 2011 og 2012 betyder ikke, at det ikke er en erhvervsmæssig virksomhed.

Jeg har da ikke besøgt og leveret til bedemænd, fordi det var min hobby.

Jeg har her pr. 1.09.2014 fået en aftale med en, som vil deltage i salget, men på grund af SKATS afgørelse, har jeg jo måtte sætte det i bero.

Jeg vedlægger et udklip sagt og skrevet af vores skatteminister [person2].

SKATS ændring af mine indkomster finder derfor ikke er rigtige og vil derfor gerne klage.”

Af det fremsendte udklip fremgår følgende citat fra tidligere skatteminister [person2]:

”Der er brug for, at vi tænker på de folk, der beslutter sig for at opgive den trygge tilværelse som lønmodtager og i stedet starte egen virksomhed. Hvis man løber en risiko, så skal der også være en tilsvarende skattemæssig begunstigelse.”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a (loven kan findes på www.retsinfo.dk).

Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer. Private udgifter kan ikke fradrages. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 2.

I virksomheder, der ikke er erhvervsmæssige, kan der alene foretages fradrag for de udgifter, der har været forbundet med indkomsterhvervelsen (nettoindkomstprincippet). Underskud af ikke erhvervsmæssig virksomhed kan ikke fradrages i anden indkomst.

Bedømmelsen af, om en virksomhed kan anses for erhvervsmæssig, foretages ud fra en samlet konkret vurdering af virksomheden, hvori alle relevante forhold skal inddrages. Efter praksis indgår det med en betydelig vægt, om virksomheden kan anses for etableret og drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste, det vil sige er indrettet med henblik på en systematisk indkomsterhvervelse. Dette fremgår af Højesterets dom af 4. november 1999, som er offentliggjort i TfS 1999, 863, og af Højesterets dom af 2. februar 2007, som er offentliggjort i SKM2007.107.HR.

I Højesterets dom af 2. februar 2007 havde der i de foreliggende år været en beskeden omsætning og negative driftsresultater, og da der heller ikke var udsigt til, at virksomheden fremover ville give en rimelig fortjeneste, tiltrådte Højesteret, at virksomheden ikke var erhvervsmæssigt drevet, hvorfor underskuddet ikke var fradragsberettiget.

Virksomheden skal derfor over en længere periode give overskud eller have udsigt til at give overskud på den primære drift, således at der er mulighed for forrentning af fremmedkapital og den investerede egenkapital samt en rimelig driftsherreløn.

I indkomstårene 2002 til 2014 har klageren haft regnskabsmæssige underskud i virksomheden, der ikke har levnet plads til en driftsherreløn ved siden af. Undtaget herfra er indkomstårene 2003 og 2007, hvor der ikke foreligger selvangivelse, og indkomståret 2007, hvor klagerens virksomhedsindkomst er blevet fastsat skønsmæssigt af SKAT.

Klageren har ikke godtgjort, at virksomheden ville blive rentabel indenfor en kortere årrække og give en fortjeneste med plads til en rimelig driftsherreløn. Der er blandt andet henset til, at varekøbet for de påklagede indkomstår langt har oversteget omsætningen, hvilket umiddelbart tyder på, at varerne er solgt af klageren til lavere priser, end de er indkøbt til.

Klageren har derfor ikke drevet en erhvervsmæssig virksomhed i indkomstårene 2010, 2011 og 2012.

Den påklagede afgørelse stadfæstes.