Kendelse af 03-04-2020 - indlagt i TaxCons database den 04-07-2020

Journalnr. 14-3939531

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Skatteansættelserne for 2010, 2011 og 2012 er ugyldige

Nej

Ja

Nej

Indkomståret 2010

Underskud af virksomhed udgør

90.177 kr.

271.866 kr.

98.366 kr.

Specificerede klagepunkter i virksomhedsresultatet ovenfor:

Ikke godkendt fradrag for udgift i henhold til bilag 83a

13.500 kr.

0 kr.

13.500 kr.

Ikke godkendt fradrag for gebyrer

8.189 kr.

0 kr.

0 kr.

Fradrag for lagerændring

-

160.000 kr.

Afvist

Indkomståret 2011

Virksomhedsordningen kan anvendes

Nej

Ja

Nej

Overskud af virksomhed udgør

34.282 kr.

0 kr.

98.847 kr.

Underskud af virksomhed udgør

0 kr.

83.218 kr.

0 kr.

Specificerede klagepunkter i virksomhedsresultatet ovenfor:

Fradrag for lagerændring

-

117.500 kr.

0 kr.

Ikke medregnet omsætning

-

0 kr.

62.000 kr.

Ikke godkendt fradrag for gebyrer

-

0 kr.

2.565 kr.

Fradrag for udgift ved stormskade

-

14.800 kr.

Afvist

Fradrag for håndværkerfradrag

-

15.000 kr.

Afvist

Indkomståret 2012

Virksomhedsordningen kan anvendes

Nej

Ja

Nej

Underskud af virksomhed udgør

184.279 kr.

292.064 kr.

193.534 kr.

Specificerede klagepunkter i virksomhedsresultatet ovenfor:

Ikke godkendte fradrag vedrørende [adresse1]

21.690 kr.

0 kr.

31.318 kr.

Ikke godkendte fradrag vedrørende VW Crafter

86.095 kr.

0 kr.

67.212 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren er siden 1. januar 1985 registreret med en enkeltmandsvirksomhed, cvr-nummer [...1]. I de påklagede indkomstår var virksomheden registreret under navnet [virksomhed1] med branchen Dyrkning af andre etårige afgrøder. Klageren har indgået en forpagtningsaftale om 17,09 ha jordtilliggende samt driftsbygninger og en lejekontrakt om bolig på ejendommen [adresse2], [by1]. Ejendommen har ifølge klagerens oplysninger været anvendt til opbevaring af materiel og varelager samt udlagt med permanent græs og produktion af tækkerør. Klageren drev desuden [virksomhed2].

Klageren var hovedanpartshaver i selskabet [virksomhed3] ApS, cvr-nr. [...2]. Selskabet blev 10. november 2010 registreret som under opløsning og er senere erklæret konkurs.

Klageren ejer beboelsesejendommen [adresse1], [by1]. Ejendommen har ifølge klagerens regnskaber for 2011 og 2012 været udlejet i perioden 14. februar 2011 til 31. maj 2012.

[virksomhed4] ApS

Det fremgår af klagerens personlige skatteoplysninger, at klageren har modtaget A-indkomst på 466.260 kr. i 2011 og 368.015 kr. i 2012 fra [virksomhed4] ApS, cvr-nummer [...3].

Ifølge en selskabsrapport fra biq.dk er selskabet [virksomhed4] ApS stiftet den 21. oktober 2010. Klageren er direktør i perioden 21. oktober 2010 til 18. februar 2011, hvorefter klagerens samlever [person1] indtræder som direktør. Klageren er indtrådt som bestyrelsesmedlem den 5. november 2010. Selskabet er ejet af selskabet [virksomhed5] ApS, som er ejet af samleverens to sønner.

Formalia

Repræsentanten har i klagen oplyst følgende:

”(...)

[person2] har i mail til SKAT’s sagsbehandler (...) gjort gældende, at han ikke har modtaget SKAT’s forslag til ændring af moms og skat for indkomstårene 2010, 2011 og 2012, hvilket fra SKAT’s side afvises i følgebrev dateret 10. juni 2014, med henvisning til at afgørelsen er fremsendt, og ikke er modtaget retur. [person2] fastholder, at forslaget til afgørelse ikke er modtaget og forklarer samtidig, at det ikke er unormalt at breve ikke bliver leveret korrekt af postvæsenet, idet det ofte sker at posten i stedet bliver leveret på [adressen] på [by2].

(...)”

SKAT har i udtalelsen til Skatteankestyrelsen vedlagt SKATs forslag til ændring af moms og skat af 22. april 2014. SKAT oplyser, at de har sendt brevet på sædvanlig måde til [person2] og at brevet ikke er modtaget retur.

Regnskabsgrundlag og virksomhedsordningen

Landbrugsvirksomheden

Klageren har fremlagt regnskabsmateriale for 2010, 2011 og 2012.

Der er lavet to separate bogføringer af henholdsvis driftsresultat og af momsopgørelse.

Virksomhedens driftsresultat er bogført ved, at bilag er registreret i et regneark i kolonner, der er sammentalt, og hvert beløb er markeret med hver sit bilagsnummer. Der er ingen angivelse af dato eller tekst. Kolonnerne består af Indtægter, Driftsomk. Adm. omk, Renter, Kap. Renter, Privat hævet samt mellemregninger med f.eks. vandværket eller [virksomhed4] ApS. Skatteankestyrelsen har ikke ved stikprøver kunnet konstatere, at bogføringen af indtægter og udgifter har en modpost i balancen under f.eks. privat hævet eller mellemregninger, ligesom klageren på mødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler ikke kunne redegøre for modposteringerne. Bogføringen indeholder ikke bankkonto eller kassekonto.

Ifølge regnskaberne for landbrugsvirksomheden har resultaterne i de påklagede indkomstår udgjort:

2010

2011

2012

Omsætning

213.341 kr.

127.245 kr.

212.359 kr.

Driftsomkostninger

-338.494 kr.

-260.622 kr.

-457.479 kr.

Administrationsomkostninger

-6.815 kr.

-21.578 kr.

+3.694 kr.

Resultat før renter

-131.968 kr.

-154.955 kr.

-241.426 kr.

Indkomståret 2010

Gebyrer/rykkergebyrer

Det fremgår af SKATs afgørelse, at klageren har fratrukket udgifter til gebyrer/rykkergebyrer på kontoen for administrationsomkostninger i 2010 med i alt 8.189 kr. Udgifterne er opgjort således i afgørelsen:

”(...)VW Crafter bl.a. leasingtager skifte, forsikringsadministration, rykkergebyr.5.400 kr.

[finans1] månedlige gebyr og rykkergebyr 724 kr.

[virksomhed6] rykkergebyr 100 kr.

[finans2] rykkergebyr 800 kr.

[finans3] rykkergebyr 600 kr.

Vægtafgift, rykkergebyr 65 kr.

[virksomhed7], rykkergebyr 400 kr.

[virksomhed8], rykkergebyr 100 kr.

I alt8.189 kr.

(...)”

I SKATs referat fra møde med klageren den 5. februar 2014 fremgår, at der for indkomståret 2011 er fratrukket forskellige gebyrer, herunder rykkergebyr på beløb ca. 8.000 kr.

Det fremgår af klagerens bilagsmateriale, at der i 2011 er fratrukket en række rykkergebyrer til bl. a. [finans4], [virksomhed6], [finans2] m.v.

Bilag 297 Rykkergebyr [virksomhed7]

100 kr.

Bilag 101Gebyr SKAT, vægtafgift

65 kr.

Bilag 96 [finans3]

500 kr.

Bilag 284 Rykkergebyr [virksomhed8]

100 kr.

Bilag 74 [finans4] gebyrer i alt

750 kr.

Bilag 32 A/S [virksomhed6]

100 kr.

Bilag 48 [finans4]

450 kr.

Bilag 79 [finans4]

300 kr.

Bilag 320 Omkostninger [virksomhed9]

200 kr.

I alt

2.565 kr.

En række øvrige bilag, der er betalt i indkomståret 2011, vedrører gebyrer for f.eks. leasingtagerskifte, forsikringsadministration samt månedlige gebyrer for opkrævning af ordinære afdrag til [finans4] og [finans1].

Bilag 83a - kropsanalysevægt

Ifølge en korrigeret momsopgørelse primo 2014 har klageren haft udgift i henhold til et bilag 83a. Bilaget indgår ikke i det regnskab, klageren har udarbejdet til selvangivelsen og bilaget har, ifølge SKATs afgørelse, ikke været fremlagt for SKAT. Repræsentanten har indsendt bilag 83a til Skatteankestyrelsen, en faktura udstedt af [virksomhed10] den 3. maj 2010.

Fakturaen er udstedt til [virksomhed3] ApS, [adresse2], [by3]. På bilaget er [virksomhed3] ApS overstreget og i stedet er med håndskrift anført [person2]. Ligeledes er husnummeret 4 overstreget og med håndskrift erstattet af et 6-tal. Der er desuden påført MLR. [person1]. Fakturaen vedrører køb af en kropsanalysevægt.

Klageren har på møde i Skatteankestyrelsen oplyst, at vægten blev brugt i forbindelse med en messe på [...] slot vedrørende [x1]. For ca. 20 kr. kunne kunder blive vejet, og klageren skønnede, at der havde været ca. 100 vejninger over de tre dage messen varede. Klageren kunne ikke oplyse, hvor indtægterne herfra er bogført.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at SKAT har nægtet klageren fradrag for driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1 på udgifter vedrørende varekøb hos [x1], flybilletter til [Sverige] og leje af stand på [...], idet udgifterne er anset for etableringsudgifter. SKATs ændring på dette punkt er ikke påklaget.

Indkomståret 2011

Faktura 0002-2011 m.fl. og lagerregulering

I SKATs afgørelse er det anført:

”(...)

Det fremgår af kontroloplysninger fra [virksomhed4] ApS, at du har udstedt faktura nr. 0002-2011 (vedlagt i kopi).

Bilaget er dateret 1. april 2011 og du sælger til [virksomhed4] ApS, diverse byggematerialer – blandt andet kloakrør, brønde, fittings, tagsten, diverse tømmer, et komplet køkken m.m.

Salgssummen uden moms er 117.500 kr. og momsen er 29.375 kr.

(...)”

I virksomhedens skatte- og momsregnskab for 2011 er indtægtsført følgende to fakturaer:

Bilag skat / moms

omsætning

moms

37 / M18

40.000 kr.

10.000 kr.

318 / M171

42.000 kr.

10.500 kr.

Beløbet på 117.500 kr. er således ikke indtægtsført i klagerens regnskab for 2011. Det fremgår af en kontospecifikation for varekøbet i [virksomhed4] ApS, at selskabet har fratrukket 117.500 kr.

Repræsentanten har i klagen anerkendt, at beløbet 117.500 kr. i henhold til faktura 002-2011 er skattepligtig indkomst for klageren i 2011, men er ikke enig i SKATs forhøjelse, idet indtægten skal nedsættes med vareforbrug/lagerregulering på 117.500 kr.

På retsmødet i Landsskatteretten fremlagde klageren følgende fakturaer for indkomståret 2011:

Salgsfakturaer

dato

fakturanr.

tekst

omsætning

moms

22-02-2011

0001-2011

tækkerør

40.000 kr.

10.000 kr.

01-04-2011

0002-2011

div byggematerialer

117.500 kr.

29.375 kr.

01-10-2011

0003-2011

Gulvbrædder/isolering

26.000 kr.

6.500 kr.

01-10-2011

0003-2011

Brugt bygningsstillads

12.000 kr.

3.000 kr.

01-10-2011

0005-2011

Brugt skibscontainer

12.000 kr.

3.000 kr.

01-10-2011

0006-2011

Brugt plæneklipper

12.000 kr.

3.000 kr.

31-12-2011

0007-2011

udlejning af kassevogn

42.000 kr.

10.500 kr.

Købsfakturaer

dato

fakturanr.

tekst

omkostning

moms

31-05-2011

0036-2011

Udbedring stormskade [adresse1]

14.800 kr.

3.700 kr.

31-12-2011

0043-2011

Ombygningsarbejde [adresse2].

102.345 kr.

25.669 kr.

Købsfakturaerne indgår ikke i klagerens regnskab for 2011.

Følgende fremgår af lageropgørelser fremlagt af klageren:

Lageropgørelse pr. 31.12.2009

Dato

Hænd.

Bordpl.

Vinduer

Kloak

rør

Tagsten

Tækkerør

Tømmer

Køkken

Murermat.

Div.

søm

Isol.

Totalsaldo

Ovf. fra 2008

0

0

0

0

108.000

12.000

46.000

0

0

14.000

180.000

1.8

Køb

9.000

12.000

36.000

50.000

14.000

2.000

500

303.500

9.000

12.000

36.000

50.000

108.000

26.000

46.000

2.000

500

14.000

303.500

Lageropgørelse pr. 31.12.2010

Dato

Hænd.

Bordpl.

Vinduer

Kloak

rør

Tagsten

Tækkerør

Tømmer

Køkken

Murermat.

Div.

søm

Isol.

Totalsaldo

Ovf. fra 2009

9.000

12.000

36.000

50.000

108.000

26.000

46.000

2.000

500

14.000

303.500

20.10

Salg

-82.500

221.000

20.10

Afskr.

-25.500

195.500

31.12

Salg

-9.000

-12.000

-12.000

-12.000

-7.000

143.500

0

0

24.000

38.000

0

19.000

46.000

2.000

500

14.000

143.500

Lageropgørelse pr. 31.12.2011

Dato

Hænd.

Bordpl.

Vinduer

Kloak

rør

Tagsten

Tækkerør

Tømmer

Køkken

Murermat.

Div.

søm

Isol.

Totalsaldo

Ovf. fra 2010

0

0

24.000

38.000

19.000

46.000

2.000

500

14.000

143.500

01.04

Salg

-24.000

-38.000

-7.000

-46.000

-2000

-500

26.000

01.10

Salg

-12.000

-14.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lagerændringerne i de enkelte indkomstår indgår ikke i opgørelsen af driftsresultatet i klagerens regnskaber.

Klageren har på møde i Skatteankestyrelsen oplyst, at der ikke foreligger dokumentation for anskaffelsen og værdien af de solgte varer udover de fremlagte lageropgørelser udarbejdet af klageren. Varerne er ifølge klageren udtaget i 2007 eller 2008 fra selskabet [virksomhed3] ApS inden dette gik konkurs. Varerne er ifølge repræsentanten udtaget til indkøbspris.

Det fremgår af selskabet [virksomhed3] ApS’ årsrapport for 2007, at beholdninger udgør i alt 250.455 kr. Af den uafhængige revisors påtegning i regnskabet dateret den 29. september 2008 fremgår:

”Forbehold

Da vi er valgt som revisorer efter balancedagen, har det ikke været muligt fysisk at kontrollere lageroptællingen pr. 31. december 2007. På grund af mangler i selskabets lagerregistreringssystem har det ikke været muligt af foretage en efterfølgende kontrol. Som følge heraf tager vi forbehold for varelagerets tilstedeværelse og værdiansættelse.”

Det fremgår af selskabets årsrapport for 2008, at råvarer og hjælpematerialer udgør i alt 244.664 kr. Af den uafhængige revisors påtegning i regnskabet dateret den 16. oktober 2009 fremgår:

”Forbehold

Da vi er valgt som revisorer efter balancedagen, har det ikke været muligt fysisk at kontrollere lageroptællingen. På grund af mangler i selskabets lagerregistreringssystem har det ikke været muligt at foretage efterfølgende kontrol. Som følge heraf tager vi forbehold for varelagerets tilstedeværelse og værdiansættelse.”

Ifølge det centrale virksomhedsregister, cvr.dk, har selskabet ikke aflagt regnskab for 2009.

Indkomståret 2012

Udlejningsvirksomheden

Ifølge regnskaberne for udlejningsvirksomheden [adresse1] har resultaterne i de påklagede indkomstår udgjort:

2011

2012

Omsætning

143.402 kr.

57.020 kr.

Rådgivning og administration

-24.475 kr.

0 kr.

Ejendomsskatter og forbrug

-15.172 kr.

-18.739 kr.*

Forsikring

-3.423 kr.

-3.423 kr.

Energileverance

-29.627 kr.

-17.120 kr.

Vedligehold

-7.223 kr.

-68.375 kr.

Resultat før renter

63.479 kr.

-50.638 kr.

* heraf vedrører 8.539 kr. forbrugsafgifter

Klageren har på møde med Skatteankestyrelsen oplyst, at ejendommen [adresse1], var udlejet i en periode indtil maj 2012. I en kort periode over sommeren blev ejendommen istandsat efter lejerens fraflytning, og klageren forsøgte herefter at genudleje uden resultat. Det blev overvejet, om [by4] boligudlejning, som havde skaffet den tidligere lejer, skulle anvendes, men dette blev fravalgt på grund af prisen. I stedet havde klageren anvendt internetportaler og den blå avis til at annoncere efter lejere, men uden resultat. Klageren har ikke dokumentation for udlejningsbestræbelserne. Klageren oplyste, at den indgåede lejekontrakt var på huslejen ekskl. forbrugsudgifter.

Klageren har sendt en ikke underskrevet lejekontrakt på 13 sider, hvor lejers navn ikke er angivet, til Skatteankestyrelsen efter mødet. Den månedlige husleje ekskl. aconto vandbidrag og renovation er angivet at udgøre 14.850 kr. Der er desuden vedlagt en underskrevet ekstra side 6, dateret den 27. december 2010, hvoraf det i teksten fremgår:

”(...)

Som kompensation for ufærdige arbejder, er lejer huslejefri i perioden 14.02.2011 – 28.02.2011, således at der ved næste lejebetaling den 01.03.2011 skal betales kr. 14.790 inkl. a/c forbrug for marts måned. Herefter betales som anført kr. 14.790 inkl. a/c forbrug hver den 1. i måneden. Lejer forpligtes til at tilmelde indbetaling af husleje til PBS.

Lejemålet administreres af Advokat [person3], [adresse3], [by5]. Ved henvendelser i udlejers fravær samt ved alle indbetalinger skal anføres journalnr. [...].

(...)”

Ifølge en mail, fra klageren til den lejer, der lejede ejendommen frem til 31. maj 2012, er der den 14. juni 2013 sendt en fraflytningsopgørelse pr. 31. maj 2012 for selve lejemålet og en opgørelse for vandforbrug. Det fremgår af opgørelserne, at betaling for husleje udgør 11.605 kr., og at der derudover er betalt aconto 3.525 kr. for forbrug i 2012.

I klagerens bilagsmappe Kassebilag II 2011 er en enkelt side fra en lejekontrakt, side 3 ud af 13. Lejemålets adresse fremgår ikke. Den pågældende side vedrører blandt andet § 4. Depositum og forudbetalt leje – fortsat samt § 5. Varme, vand og el. Det fremgår heraf, at forudbetalt leje udgør 14.605 kr., og at der herudover betales aconto 250 kr. for vand og 102,50 kr. for renovation. Det samlede depositum og forudbetalt leje udgør 58.772,50 kr. Det fremgår endvidere, at udlejer ikke leverer varme og varmt vand til lejemålet, og at lejer selv sørger for opvarmning af lejemålet.

I samme bilagsmappe er fundet et Kontokort [...72] med klagerens og lejerens navn med påskriften 37 – 48. Af kontokortet fremgår en række indtægter og udgifter, der vedrører lejemålet [adresse1]. Den første postering den 1. februar 2011 vedrører en indbetaling fra lejeren på 58.772,50 kr. Det fremgår endvidere, at lejeren indtil december 2011 har betalt 14.605 kr. pr. måned. I december 2011 har lejeren betalt 11.605 kr.

Ifølge cpr-registeret har klageren været tilmeldt adressen [adresse1] i perioden 31. august 2007 til 14. februar 2011, hvorefter klageren bliver tilmeldt adressen [adresse2] frem til 1. januar 2015. Repræsentanten har oplyst følgende i klagen:

”(...)

SKAT anfører i sin afgørelse at [person2] er flyttet ind i ejendommen [adresse1] omkring den 1. august 2012, men ikke har meldt flytning til Folkeregisteret. Vi er ikke bekendt med hvor SKAT har disse oplysninger fra, men det er ikke korrekt at [person2] har beboet ejendommen [adresse1] før den 1. december 2013, dvs. 16 måneder senere. Da der var tale om en midlertidig beboelse er der ikke i den forbindelse blevet meldt flytning til Folkeregisteret.

(...)

Følgende fremgår af SKATs sagsnotat fra et møde med klageren den 14. januar 2014:

”(...)

Skatteyders ejendom [adressen], har været udlejet fra 14. februar 2011 til 31. maj 2012. Udlejningen har været med store problemer, idet lejer og udlejer ikke kunne blive enige om flere ting.

Men efter at lejer er flyttet, er ejendommen malet og renset, idet lejer var storryger.

Skatteyder og samleverske er flyttet tilbage til Ejendomme omkring 1. august 2012, dette er dog ikke meldt til FR (Folkeregisteret, Skatteankestyrelsens bem.).

(...)”

SKAT har i afgørelsen den 22. maj 2014 nægtet klageren fradrag for udgifter på ejendommen for perioden 1. august 2012 til 31. december 2012, idet de har anset klageren for at bebo ejendommen fra 1. august 2012.

Det fremgår af en fraflytningsopgørelse opgjort pr. 31. maj 2012, at vandmåleren er aflæst til 1681. Af opgørelse over vandforbruget på ejendommen i leveringsåret 2012 fremgår, at vandmåleren pr. 12. januar 2013 er aflæst til 1744.

Volkswagen Crafter, varevogn

Klageren er den 8. november 2010 registreret som bruger af en Volkswagen Crafter Kassevogn, reg. nr. [reg.nr.1]. Ifølge klagerens regnskabsmateriale er bilen leaset af [finans4]. Skattestyrelsen har oplyst, at der ikke er betalt privatbenyttelsesafgift på bilen.

SKAT har i afgørelsen den 22. maj 2014 opgjort udgifterne på bilen i landbrugsregnskabet for 2012 således:

”(...)

I landbrugsregnskabet for 2012, er fratrukket leasingudgifter på VW Crafter

med 42.708 kr.

Hertil kommer vægtafgift o forsikring 22.347 kr.

Har fratrukket 3 rater - - 5.640 kr.

70.695 kr.

Der er købt diesel for19.800 kr.

Heraf er jf. bilag købt til landbruget 4.400 kr.

Diesel til VW Crafter 15.400 kr.

Omkostninger, der er anvendt privat 86.095 kr.

(...)”

Det fremgår af landbrugsvirksomhedens bogføring for 2012, at klageren har fratrukket udgifter til grøn ejerafgift og forsikring som følger:

Bilag

Tekst

Periode

Beløb

27

Bilforsikring

1/1-12 – 31/12-12

5.607 kr.

24

Grøn ejerafgift

1/11-11 – 30/4-12

5.460 kr.

108

Grøn ejerafgift

1/5-12 - 31/10-12

5.640 kr.

216

Grøn ejerafgift

1/11-12 – 30/4-13

5.640 kr.

I alt

22.527 kr.

Bilag 24 er en rykker udstedt den 24. januar 2012.

I klagen til Skatteankestyrelsen har repræsentanten oplyst, at bilen alene er anvendt til erhvervsmæssige formål, dels i [person2]s landbrugs- og vandværksvirksomhed og dels som udlejningsbil til [virksomhed4] ApS. Repræsentanten anfører endvidere:

”(...)

Der er mellem [person2] og [virksomhed4] ApS lavet en aftale om, at [virksomhed4] ApS lejer [person2]’s bil i alle situationer, hvor [person2] udfører arbejde for [virksomhed4] ApS. Betalingen er mellem de uafhængige parter aftalt at være en modydelse, i form af maskinstationsydelser til [person2]’s landbrugsvirksomhed. Vi skal i den forbindelse oplyse, at samme aftale har været gældende i nogle måneder i 2011, hvor der dog er faktureret særskilt mellem parterne.

Vi anerkender i den forbindelse, at den hidtidige fakturering af ydelse og modydelse naturligvis ikke skulle være stoppet, men gør samtidig gældende, at aftalen mellem partnerne medfører, at der ville være tale om en indtægt som modsvares af en tilsvarende udgift. Ligesom salgsmoms og købsmoms også ville være præcis lige store, og dermed ikke medføre et afgiftstilsvar for nogen af parterne.

(...)”

I virksomhedens regnskabsmateriale for 2011 fremgår det af bilag 171, at virksomheden den 31. december 2011 har faktureret [virksomhed4] ApS for leje af kassevogn og maskiner inklusive brændstof 42.000 kr. for perioden 1. juli 2011 til 31. december 2011. Momsen heraf udgør ifølge fakturaen 10.500 kr.

Af en faktura 0001-2012, hvor klageren den 15. januar 2012 sælger tækkerør til selskabet [virksomhed4] ApS, fremgår:

”(...)Det er aftalt, at tækkerørerne afhøstes og bearbejdes på sælgers plads på adressen indtil vidersalg har fundet sted.

Køber afholder alle omkostninger ved høst, bearbejdning og videresalg.(...)”

SKATs afgørelse

SKAT har anset en række udgifter i klagerens virksomheder for ikke at være fradragsberettigede i indkomstårene 2010 og 2012. I 2011 har SKAT beskattet klageren af indkomst i henhold til en udstedt faktura. SKAT har endvidere ikke anset klageren for at være berettiget til at anvende virksomhedsordningen i indkomstårene 2011 og 2012. Som følge heraf har SKAT forhøjet klagerens resultat af virksomhed i indkomståret 2010 til -90.177 kr., i indkomståret 2011 til 34.282 kr. og i indkomståret 2012 til -184.279 kr.

SKAT har begrundet dette med følgende:

Regnskabsgrundlaget og virksomhedsordningen

”(...)

Regnskabsgrundlaget

Ved gennemgang af regnskabsmaterialet, er det konstateret, at SKAT ikke kan følge den løbende registrering i virksomhedens bogføring til de skattemæssige opgørelser.

Der er differencer i regnskabsposterne og momsen er ikke ført korrekt.

For at et regnskab, der er vedlagt selvangivelsen, skal kunne anses for tilstrækkelig dokumentation for størrelsen af den skattepligtige indkomst og formue, må det som udgangspunkt forudsættes, at regnskabet er udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab (§ 7, stk. 3), i overensstemmelse med lovgivningens regler herom jævnfør bogføringsloven (lov nr. 1006 af 23/12 1998) samt den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse nr. 1068 af 17/12 1999.

Bogføringen skal tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges til de skattemæssige opgørelser. Der skal være en forbindelse mellem de daglige registreringer, enkeltposteringer og den skattemæssige opgørelse. Det er ligeledes et krav, at de skattemæssige efterposteringer skal føres på en sådan måde, at de kan afstemmes med det foregående års skattemæssige opgørelse. Dette følger princippet om at kunne spore posteringens gang gennem bogføringen, jævnfør mindstekravsbekendtgørelsens § 5.

(...)

Virksomhedsskatteordningen

For indkomstårene 2011 og 2012 har du i felt 184 afkrydset, at du ønsker beskatning efter reglerne i virksomskatteordningen.

På grundlag af dit regnskabsmateriale og manglende opgørelser jævnfør virksomhedsskattelovens § 2, af blandt andet indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, rentekorrektion og pengestrømmene, kan beskatning efter virksomhedsskatteloven ikke godkendes.

(...)”

Indkomståret 2010

Bilag 83a

”(..)

I forbindelse med, at du har indsendt en ny opgørelse over momsen, har du fratrukket bilag 60a på 5.660 kr. og bilag 83a på 13.500 kr. Du er blevet bedt om at fremsende dokumentation for disse 2 beløb, men den er ikke modtaget, hvorfor udgiften ikke er godkendt, på grund af manglende dokumentation.

(...)”

Gebyr/rykkergebyr

”(...)

På kontoen for administrationsomkostninger er fratrukket nedenstående gebyr/rykkergebyr:

VW Crafter bl.a. leasingtager skifte, forsikringsadministration, rykkergebyr.5.400 kr.

[finans1] månedlige gebyr og rykkergebyr 724 kr.

[virksomhed6] rykkergebyr 100 kr.

[finans2] rykkergebyr 800 kr.

[finans3] rykkergebyr 600 kr.

Vægtafgift, rykkergebyr 65 kr.

[virksomhed7], rykkergebyr 400 kr.

[virksomhed8], rykkergebyr 100 kr.

I alt8.189 kr.

Ifølge SKATs Juridiske Vejledning afsnit C.A. 11.2.3.1 er gebyr som debitor betaler til kreditor, fordi debitor ikke har betalt rente eller afdrag til tiden, ikke at betragte som en renteudgift.

Det samme gælder, når der betales en fast månedlig ydelse, der henvises til SKD 1975.123.

Det er i øvrigt SKAT’s opfattelse, at rykkegebyr ikke kan anses som en driftsomkostning efter reglerne i Statsskattelovens § 6, stk. 1, da rykkergebyr ikke anses som en naturlig og sædvanlig driftsomkostning.

(...)”

Indkomståret 2011

Faktura 0002-2011

”(...)

Det fremgår af kontroloplysninger fra [virksomhed4] ApS, at du har udstedt faktura nr. 0002-2011 (vedlagt i kopi).

Bilaget er dateret 1. april 2011 og du sælger til [virksomhed4] ApS, diverse byggematerialer – blandt andet kloakrør, brønde, fittings, tagsten, diverse tømmer, et komplet køkken m.m.

Salgssummen uden moms er 117.500 kr. og momsen er 29.375 kr.

Dette beløb er ikke indtægtsført i din virksomhed for 2011.

Du er skattepligtig af beløbet efter lov nr. 149 af 10. april 1922, statsskattelovens § 4, stk.1.

(...)”

Indkomståret 2012

Udgifter på udlejningsejendommen [adresse1]

”(...)

Ejendommen [adresse1], har været udlejet til den 31. maj 2012.

Efter at lejer er flyttet, er lejligheden sat i stand og du er selv flyttet ind i ejendommen omkring den 1. august 2012, men har ikke meldt flytning til Folkeregisteret.

I regnskabet for udlejningen af [adresse1], er fratrukket forsikringer på ejendommen for hele året. Den årlige præmie 3.423 kr. jævnfør regnskabet. I regnskabet er også fratrukket ejendomskat, el og varme for hele året.

Da du selv beboer ejendommen fra 1. august 2012 kan udgifterne til ejendomsskat, forbrugsafgifter og el/varme, ikke fratrækkes for perioden 1. august 2012 til 31. december 2012.

Udgifterne i denne periode er private udgifter.

Forsikring er betalt for 12 måneder – privat andel 5/12 af 3.423 kr. = 1.426 kr.

Ejendomsskat 2. halvår 6 måneder – privat andel 5/6 af 5.079 kr. = 4.232 kr.

Forbrugsafgift september 2012 anset for privat, idet du er flyttet

tilbage til ejendomme 1.124 kr.

Forbrugsafgift november 2012 anset for privat, idet du er flyttet

tilbage til ejendomme 2.601 kr.

El/varme november og december 2012 anset for privat, idet du er

flyttet tilbage til ejendommen12.307 kr.

Private udgifter i alt21.690 kr.

(...)”

Udgifter vedrørende VW Crafter

”(...)

Du har ved flere møder oplyst, at du er ansat som lønmodtager hos [virksomhed4] ApS, og at du

ikke hr noget med selskabet at gøre udover, at du er ansat.

Når du arbejder for [virksomhed4] ApS, stiller din bil VW Crafter til rådighed.

Samtlige udgifter til VW Crafter er fratrukket i dit landbrugsregnskab.

Ifølge Ligningslovens § 9 B fastsættes erhvervsmæssig befordring som kørsel mellem arbejdspladser, idet kørsel mellem hjem og arbejdsplads er privat kørsel.

Det betyder, at når man er ansat som lønmodtager og for sin arbejdsgiver kører fra hans adresse til andre arbejdspladser i arbejdsgivers interesse, er der tale om erhvervsmæssig kørsel.

Udgifter som defineret i Ligningslovens § 9 B kan godtgøres skattefrit efter reglerne i Ligningslovens § 9, stk. 4,.

Ydes der ingen godtgørelse fra arbejdsgiveren for den erhvervsmæssige kørsel, kan lønmodtageren foretage fradrag efter Ligningslovens § 9 C.

Det betyder, at VW Crafter er anvendt til private formål, og du ikke kan fratrækker udgifterne til VW Crafter 100 % i din landbrugsvirksomhed.

I landbrugsregnskabet for 2012, er fratrukket leasingudgifter på VW Crafter

med 42.708 kr.

Hertil kommer vægtafgift og forsikring 22.347 kr.

Har fratrukket 3 rater - - 5.640 kr.

70.695 kr.

Der er købt diesel for19.800 kr.

Heraf er jf. bilag købt til landbruget 4.400 kr.

Diesel til VW Crafter 15.400 kr.

Omkostninger, der er anvendt privat 86.095 kr.

Omkostningerne til VW Crafter 86.905 kr. er ikke anses som driftsomkostninger i din landbrugsvirksomhed efter reglerne i Lovbekendtgørelse nr. 149 af 10. april 1922, Statsskattelovens § 6, stk. 1.

Vægtafgift jævnfør SKAT motorregister for 2012 er 11.280 kr. for VW Crafter, du har fratrukket

16.960 kr. – Differencen på 5.640 kr. er fratrukket for meget og tillægges din indkomst.

Hvis du ønsker fradrag for den kørsel, du har foretaget for din arbejdsgiver [virksomhed4] ApS, må du fremsende redegørelse for kørslen med relevant dokumentation.

(...)”

SKAT har i sin udtalelse til klagen haft følgende kommentarer til de af klageren fremsatte påstande:

Ugyldighed

”(...)

SKAT har sendt SKAT's forslag til ændring af moms og skat af 22. april 2014 på sædvanlig måde til [person2] og brevet er ikke modtaget retur.

(...)”

Regnskabsgrundlag

”(...)

SKAT fastholder, at regnskabsgrundlaget ikke til fulde lever op til bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsens krav. Som eksempler kan nævnes:

• Der er ikke løbende ført og afstemt et kasseregnskab - ingen kasserapporter/kasseregnskab

• Indkomståret 2010 Det fremsendte regneark mangler oplysninger om dato, en sigende tekst og bilagsnummer. (SKAT' s medarbejder har med kuglepen og blyant påført tekst, bilagsnummer og øvrige bemærkninger)

• Indkomståret 2011. Der mangler også dato og sigende tekst på regnearket. (Også her har SKA T's medarbejder med kuglepen og blyant påført tekst m.v.)

• Indkomståret 2012. Do.

(...)”

Indkomståret 2010

Bilag 83a

”(...)

SKAT har ikke tidligere set bilaget.

Bilag 83a er adresseret til [virksomhed3] ApS, [adresse2], [by3].

Navn og adresse er på fakturaen ændret med kuglepen, formodentlig af modtageren, idet det er samme skrift.

[virksomhed3] ApS er stiftet af [person2] den 30/ 10-2005. Selskabet er under opløsning den 10/11-2010 og er d.d. konkurs.

[virksomhed3] ApS er en selvstændig juridisk enhed og fakturaen kan derfor ikke fratrækkes af [person2] personligt.

(...)”

Lagerregulering 2010 og 2011

”(...)

Det er SKAT's klare opfattelse, at der ikke i virksomhedens resultat for de tidligere indkomstår har

været reguleret for varelager primo og ultimo. Det vil sige, at der er taget fradrag for varekøbene i

de indkomstår hvor varekøbet er foretaget.

Der henvises til Den Juridiske vejledning afsnit A.A.8.2.1.7. og Skatteforvaltningslovens§ 26, stk.

7.

(...)”

Indkomståret 2012

Udgifter på udlejningsejendommen [adresse1]

”(...)

Ejendommen har været udlejet indtil den 31/5-2012. Herefter er ejendommen blevet istandsat og køkken og bad/wc er blevet renoveret.

Der er udført malerarbejde i perioden fra 16/6-27/7-2012, jævnfør faktura fra [virksomhed4] af17/11-2012.

Der må også foreligge dokumentation for hvornår revoveringen af køkken og bad/wc er afsluttet.

Det kan også konstateret, at der har været et vandforbrug på 63 m3 i perioden fra den 31/5-2012 til den 12/1-2013, jævnfør afregning, ligesom der er afholdt udgifter til vandafledningsafgift og renovation i perioden 1/7-31/12-2012.

(...)”

Udgifter vedrørende VW Crafter

”(...)

"Uafhængige parter"

[virksomhed4] ApS er stiftet af [virksomhed5] ApS, som igen er stiftet af [person4] og [person5]. Begge selskabers direktør er [person1], [person4] og [person5]s mor.

[person1] er [person2]s samlever siden den 1/7-2010.

Selskabet [virksomhed4] ApS's mailadresse er: [...@...dk]

Telefon nr. [...1] er registreret til [person2], [virksomhed5] ApS og [virksomhed4] ApS.

Det er derfor SKAT' s opfattelse, at aftalen ikke er indgået imellem uafhængige parter.

Faktureret særskilt

Det oplyses, at der for året 2011 har været faktureret særskilt for leje og modydelse.

SKAT er undrende overfor hvorfor denne fakturering er stoppet!

Samlevers egen bil

Peugoet 207 med registrerings nr. [reg.nr.2] er den 20/1-2012 solgt til [virksomhed4] ApS.

[person1] er herefter blevet beskattet af fri bil.

(...)”

Skattestyrelsen har haft følgende nye bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

Gebyr/rykkergebyr

”(...)

Gebyrer / rykkergebyrer (8.189,- kr.) forhøjelsen frafaldes for indkomståret 2010,

idet udgiften anses for reguleret i et forkert indkomstår.

(...)

Rykkergebyrer (2.565,- kr.) anses ikke som udslag af en normal driftsrisiko, hvorfor udgiften ikke er fradragsberettiget.

(...)”

Udgifter på udlejningsejendommen [adresse1]

”(...)

Skattestyrelsen er enig med Skatteankestyrelsen at klager ikke kan få fradrag for udgifter til forbrug af varme, el samt forbrugsafgifter, da disse påhviler lejeren.

Skattestyrelsen er ligeledes enig i at det ikke er dokumenteret at der er foretaget udlejningsskridt efter lejerens fraflytning, hvorfor aktiviteten udlejning af ejendom anses for ophørt i august måned 2012.

Forsikringsudgifter og ejendomsskatter kan således ikke anerkendes for perioden efter 1/8 2012.

(...)”

I en supplerende udtalelse efter retsmødet har Skattestyrelsen anført følgende:

”(...)

Salgsfaktura:

Skattestyrelsen skal indstille, at der sker en yderligere forhøjelse af klagers omsætning for 2011 med 62.000 kr., idet i alt 4 fakturaer ikke ses at være medregnet i regnskabet, hverken for vandværket eller i landbrugsregnskabet.

Følgende fakturaer ses ikke medregnet eller at være en del af SKATs afgørelse, og ses derfor ikke at være en del af det tidligere udleverede regnskabsmateriale, hverken fra landbrugsdelen eller fra vandværksdelen:

Dato

fak. Nr.

tekst

ex moms

01-10-2011

0003-2011

salg af gulvbrædder m.v.

26.000

01-10-2011

0003-2011

brugt bygningsstillads

12.000

01-10-2011

0005-2001

brugt skibscontainer

12.000

01-10-2011

0006-2011

brugt plæneklipper

12.000

Ikke medregnet indtægter

62.000

(...)

Købsfaktura:

Dato

fak. Nr.

tekst

ex moms

moms

31-05-2011

0036-2011

Udbedring af stormskade (nr. 6)

14.800

3.700

31-12-2011

0043-2011

Div.vedr. ombygning (4)

102.676

25.669

Vedrørende ejendommene [adresse2] og [adresse1].

(...)

[adresse2] lejes af klager, jf. lejekontrakt af 15/6 2010, og af denne fremgår at ejendommen har væsentlige mangler, og huslejen fastsættes med hensyntagen hertil, og med hensyntagen til de væsentlige ombygningsarbejder der skal foretages / afholdes af lejer, som en del af lejeaftalen. Faktura 0043-2011 vedrørende ombygningsarbejder udført i 2011, anses således at være en privatudgift som ikke kan indgå som en udgift i klagers virksomhed.

[adresse1] har været udlejet indtil 31/5 2012, herefter er der ikke fremlagt dokumentation for udlejning af ejendommen, og desuden har klager ved et møde oplyst at været tilflyttet ejendommen i august måned 2012, og fra hvilken dato Skattestyrelsen anser den erhvervsmæssige udlejning for ophørt, og dermed overgået til privat anvendelse.

Vedrørende faktura 0036-2011 af 31/5 2011 som vedrører reparation efter stormskade på ejendommen [adresse1] på 18.500,- kr. inkl. Moms indrømmes fradrag for en mindre del af udgiften, da der skal tages hensyn til klagers ejertid, samt at han selv har benyttet ejendommen i perioden 31/8 2007 – 14/2 2011, samt evt. modtaget forsikringsdækning.”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om at SKATs afgørelse er ugyldig som følge af, at klageren ikke har modtaget SKATs forslag til ændring af skatteansættelsen af 22. april 2014. Subsidiært har klageren nedlagt påstand om underskud af virksomhed 2010, 2011 og 2012 ansættes til henholdsvis 271.866 kr., 83.218 kr. og 292.064 kr. Klageren har endvidere nedlagt påstand om, at virksomhedsordningen kan anvendes i indkomstårene 2011 og 2012.

På retsmødet fremlagde klageren 2 udgiftsbilag vedrørende ejendommene [adresse2] og [adresse1]. Klageren har efter retsmødet skriftligt suppleret sin påstand med anmodning om fradrag for håndværkerfradrag på ejendommen [adresse2] på 15.000 kr. samt fradrag for udbedring efter stormskade på udlejningsejendommen [adresse1] på 18.500 kr.

Klageren har begrundet dette med følgende anbringender:

”(...)

[person2] har i mail til SKAT’s sagsbehandler (...) gjort gældende, at han ikke har modtaget SKAT’s forslag til ændring af moms og skat for indkomstårene 2010, 2011 og 2012, hvilket fra SKAT’s side afvises i følgebrev dateret 10. juni 2014, med henvisning til at afgørelsen er fremsendt, og ikke er modtaget retur. [person2] fastholder, at forslaget til afgørelse ikke er modtaget og forklarer samtidig, at det ikke er unormalt at breve ikke bliver leveret korrekt af postvæsenet, idet det ofte sker at posten i stedet bliver leveret på [adressen] på [by2].

Beskrivelse af virksomheden

Indledningsvis skal vi bemærke, at SKAT’s beskrivelse af virksomheden er behæftet med faktuelle fejl. SKAT anfører, at [person2] har indgået en forpagtningsaftale omkring ejendommen [adresse2], som omfatter driftsbygninger, jordtilliggende samt stuehus. Forpagtningsaftalen med ejeren af [adresse2] omfatter alene driftsbygninger og jordtilliggende, mens der for stuehuset er indgået en særskilt tidsbegrænset boliglejekontrakt.

Regnskabsgrundlag

SKAT anfører i sin afgørelse, at det ikke er muligt at følge den løbende registrering i virksomhedens bogføring til de skattemæssige opgørelser.

[person2] har for alle indkomstår udarbejdet enkle regnskaber på baggrund af den foreliggende bogføring, hvorfor vi skal gøre gældende at regnskabsmaterialet opfylder både bogføringsloven samt mindstekravsbekendtgørelsen. For at lette forståelsen har vi opstillet en samlet oversigt over de skattemæssige resultater, balancer samt specifikationer til virksomhedsordningen for indkomstårene 2010, 2011 og 2012.

Som bilag 1 vedlægger vi samlet regnskabsoversigt for indkomstårene 2010, 2011 og 2012.

Som bilag 6 vedlæger vi korrigeret regnskabsoversigt for indkomstårene 2010, 2011 og 2012, hvor de foreslåede korrektioner fra SKAT samt de påklagede forhold er indarbejdet.

Vi vil i det følgende beskrive vores klagepunkter under hvert indkomstår, både i relation til SKAT og moms.

Indkomståret 2010

SKAT har i sin afgørelse nægtet fradrag for bilag 83a på 13.500 kr., da [person2] ikke har fremsendt dokumentation for beløbet. Ligeledes har SKAT som konsekvens heraf nægtet fradrag for købsmomsen på dette bilag, i alt 3.375 kr.

Som bilag 2 vedlægger vi kopi af 83a og gør samtidig gældende, at de afholdte omkostninger er fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst samt at momsen er fradragsberettiget som købsmoms.

SKAT har i sin afgørelse nægtet fradrag for gebyrer, herunder rykkergebyrer, på i alt 8.189 kr., både under henvisning til at de afholdte omkostninger ikke er at betragte som en rente og under henvisning til at rykkergebyrer ikke anses som en naturlig og sædvanlig driftsomkostning.

[person2] anerkender, at der ikke er tale om en renteomkostning, men det er vores opfattelse, at de afholdte omkostninger, herunder rykkergebyrer og månedsgebyrer fra bl.a. leasingselskab og finansielle långivere, til fulde opfylder kravene om en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelse af udgiften og sikring og erhvervelse af indkomsten.

Alle de afholdte gebyrer er betalt til leverandører til [person2]s erhvervsvirksomhed. Uanset om der er tale om et rykkergebyr eller et månedligt gebyr iht. en kontrakt, er der tale om en udgift som er afholdt for at sikre fortsat leverance af en ydelse som indgår i den daglige drift af [person2]s erhvervsvirksomhed. Dette gør sig efter vores opfattelse gældende, uanset om der er tale om en finansiel leverandør eller en leverandør af eksempelvis strøm eller diesel.

I de opgjorte gebyrer indgår desuden udgifter til leasingselskab for administration af forsikring samt skifte af leasingtager på den VW Crafter som indgår i [person2]s erhvervsvirksomhed, og som i indkomståret primært har været udlejet til 3. mand og i den resterende periode har været anvendt i [person2]s landbrug samt vandværksdrift.

Det er således vores opfattelse, at [person2] har fradrag for de afholdte gebyrer ved opgørelsen af sin virksomheds resultat.

Endelig har vi ved udarbejdelsen regnskabsoversigterne konstateret, at der i indkomståret 2010 ikke er foretaget korrektion af lagerværdien ultimo. Der mangler således at blive fratrukket 170.500 kr. i vareforbrug vedrørende salg af lagervarer i 2010. Vi vedlægger lageropgørelser pr. 31.12.2009 og 31.12.2010 som henholdsvis bilag 3 og 4, hvor det sammenholdt med regnskabet for 2011 fremgår, at der ikke er indregnet vareforbrug svarende til lagerændringen på 160.000 kr.

Beløbsmæssig opgørelse

Skattemæssigt resultat

Underskud i virksomhed efter ændring (SKAT’s afgørelse af 22.05.2013) (90.177)

Fradrag for bilag 83a, jf. bilag 2 (13.500)

Fradrag for afholdte gebyrer (8.189)

Manglende vareforbrug/lagerregulering (160.000)

Korrigeret underskud i virksomhed (271.866)

Moms

For meget udbetalt moms (SKAT’s afgørelse af 22.05.2013) 16.167

Fradrag for købsmoms, bilag 83a, jf. bilag 2 (3.375)

Korrigeret for meget udbetalt moms 12.792

Indkomståret 2011

SKAT har ved sin gennemgang konstateret at faktura nr. 0002-2011 til [virksomhed4] ApS på 117.500 kr. ekskl. moms ikke er medtaget i regnskabet for [person2]s erhvervsvirksomhed.

[person2] anerkender, at denne faktura ved en fejltagelse ikke er medtaget i virksomhedsregnskabet, ligesom der ved en fejl ikke er afregnet salgsmoms.

Vi skal i den forbindelse gøre gældende, at da [person2] var likviditetsmæssigt presset i foråret 2011, er de solgte byggematerialer er overdraget til et beløb svarende til kostprisen. Årsagen til at fakturaen fejlagtigt ikke er medtaget i regnskabet er således, at [person2] vurderede, at overdragelsen ikke ville have nogen resultatmæssig effekt, da varelageret blev reduceret med et tilsvarende beløb.

Den konkrete reduktion af varelageret er således ikke indregnet i regnskabet for 2011 og vi skal derfor gøre gældende at [person2] har fradrag for yderligere 117.500 kr. som lagerregulering.

Vi vedlægger som bilag 4 og 5 optællingslister for varelageret henholdsvis pr. 31.12.2010 og 31.12.2011. Sammenholdt med regnskabet for 2011 fremgår det, at der ikke er indregnet vareforbrug svarende til lagerændringen på 117.500 kr.

Beløbsmæssig opgørelse

Skattemæssigt resultat

Overskud i virksomhed efter ændring (SKAT’s afgørelse af 22.05.2013) 34.282

Ikke indregnet vareforbrug fakt. 0002-2011 (117.500)

Korrigeret underskud i virksomhed (83.218)

Indkomståret 2012

Udlejningsejendommen [adresse1]

SKAT anfører i sin afgørelse at [person2] er flyttet ind i ejendommen [adresse1] omkring den 1. august 2012, men ikke har meldt flytning til Folkeregisteret. Vi er ikke bekendt med hvor SKAT har disse oplysninger fra, men det er ikke korrekt at [person2] har beboet ejendommen [adresse1] før den 1. december 2013, dvs. 16 måneder senere. Da der var tale om en midlertidig beboelse er der ikke i den forbindelse blevet meldt flytning til Folkeregisteret.

Ejendommen [adresse1] har i perioden fra august 2012 til november 2013 forgæves været forsøgt udlejet, hvilket der efter vores opfattelse ikke er noget usædvanligt i, henset til vanskelighederne på udlejningsmarkedet for beboelse uden for større byer.

Vi skal således gøre gældende, at [person2] ikke har beboet Ejendommen [adresse1] og at denne forgæves har været forsøgt udlejet i indkomståret 2012. De afholdte omkostninger vedrørende ejendommen på 21.690 kr. er således efter vores opfattelse normale driftsomkostninger og kan fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens resultat.

Landbrugsvirksomheden

SKAT anser i sin afgørelse [person2]’s bil, en VW Crafter på gule plader, som 100 % privat an-vendt og nægter som følge deraf [person2] fradrag for driftsomkostninger på i alt 86.095 kr.

Det er vores opfattelse, at denne vurdering er fuldstændig forkert. Bilen er derimod alene anvendt til er-hvervsmæssige formål, dels i [person2]’s landbrugs- og vandværksvirksomhed og dels som udlejningsbil til [virksomhed4] ApS.

Der er mellem [person2] og [virksomhed4] ApS lavet en aftale om, at [virksomhed4] ApS lejer [person2]’s bil i alle situationer, hvor [person2] udfører arbejde for [virksomhed4] ApS. Betalingen er mellem de uafhængige parter aftalt at være en modydelse, i form af maskinstationsydelser til [person2]’s landbrugsvirksomhed. Vi skal i den forbindelse oplyse, at samme aftale har været gældende i nogle måneder i 2011, hvor der dog er faktureret særskilt mellem parterne.

Vi anerkender i den forbindelse, at den hidtidige fakturering af ydelse og modydelse naturligvis ikke skulle være stoppet, men gør samtidig gældende, at aftalen mellem partnerne medfører, at der ville være tale om en indtægt som modsvares af en tilsvarende udgift. Ligesom salgsmoms og købsmoms også ville være præcis lige store, og dermed ikke medføre et afgiftstilsvar for nogen af parterne.

Ud over den beskrevne udlejning af [person2]’s VW Crafter, anvendes bilen i den daglige drift af landbrugsvirksomheden samt [virksomhed2], hvorved den samlet set anvendes 100 % erhvervsmæssigt.

Det skal understreges, at [person2]’s samleverske har egen bil, og at denne har været anvendt til deres private kørsel.

Beløbsmæssig opgørelse

Skattemæssigt resultat

Underskud i virksomhed efter ændring (SKAT’s afgørelse af 22.05.2013) (184.279)

Fradrag for afholdte driftsomkostninger for [adresse1] (21.690)

Fradrag for afholdte driftsomkostninger for VW Crafter(86.095)

Korrigeret underskud i virksomhed (292.064)

Virksomhedsskatteordningen

I det af os opstillede bilag 1 fremgår, ud over en samlet regnskabsoversigt, ligeledes specifikationer til virksomhedsordningen for indkomstårene 2011 og 2012, og gør samtidig gældende, at [person2] opfylder betingelserne for anvendelse af virksomhedsordningen og fortsat ønsker at benytte denne.

(...)”

Repræsentanten har supplerende fremsat følgende kommentarer til SKATs udtalelse til klagen:

(...)

Regnskabsgrundlag

Vi er ikke enige i SKAT’s argumentation omkring mangler i regnskabsgrundlaget.

SKAT anfører, at SKAT’s medarbejder har anført dato og sigende tekst, if. vores oplysninger er bilagnummer og en del af teksten anført af [person2] og ikke af SKAT’s medarbejder, endvidere er dette efter vores opfattelse ikke et krav efter hverken Bogføringslovgivningen eller Mindstekravsbekendtgørelsen.

Bogføringen er, som lovgivningen foreskriver, tilrettelagt og udført under hensyntagen til virksomhedernes størrelse og kompleksitet. Da virksomhederne alene har et meget begrænset omfang og transaktionerne er yderst simple, er bogføringen ligeledes udført ved enkel registrering af samtlige bilag i et regneark.

Alle transaktioner er anført i datorækkefølge med konkret beløb og momspostering.

Som anført i vores indledende klageskrivelse, har [person2] for alle indkomstår udarbejdet regnskaber på baggrund af den foreliggende bogføring, og vi har for overskuelighedens skyld opstillet en samlet oversigt over de skattemæssige resultater, balancer samt specifikationer til virksomhedsordningen for de aktuelle indkomstår.

Det er således fortsat vores opfattelse at både Bogføringslovgivningen og Mindstekravsbekendtgørelsen er overholdt.

Indkomståret 2010

Det er uomtvisteligt, at bilag 83a oprindeligt er adresseret til [virksomhed3] ApS. Der er dog tale om en fejl fra leverandørens side, og skyldes at kunden er registreret på basis af telefonnummeret. [person2] var på købstidspunktet direktør i [virksomhed3] ApS, hvorfor leverandøren lavede en fejl. I et forsøg på at korrigere denne fejl på en praktisk og enkel måde, ændrede [person2] købers navn manuelt på fakturaen.

Lagerregulering 2010 og 2011

SKAT anfører i sine kommentarer, at [person2] har taget fradrag for varekøbene i tidligere indkomstår. Det er vores opfattelse, at der absolut intet grundlag er for den antagelse.

Varelageret er indkøbt i 2009 og er medtaget pr. 1. januar 2010 som varelager (primo). Som det klart fremgår af bogføringen er der ikke, i hverken 2010 eller 2011, foretaget lagerregulering eller foretaget fradrag for varekøbet.

Der er således ikke tale om en ændring af primoværdien af en balancepost i et tidligere indkomstår, som SKAT anfører ved henvisningen til Skatteforvaltningslovens §26, stk. 7. Derimod er der tale om en korrektion af indkomståret 2010, ved ændring af værdien af varelageret ultimo, samt en korrektion af indkomståret 2011 ved ændring af værdien af varelageret både primo og ultimo, hvilket er i overensstemmelse betingelserne Skatteforvaltningslovens §26, stk. 7.

Indkomståret 2012

Udlejningsejendommen [adresse1]

SKAT anfører at ejendommen [adresse1] efter endt udlejning den 31. maj 2012 er blevet istandsat og køkken og bad er blevet renoveret.

Dette er ikke korrekt!

Det er korrekt at ejendommen er blevet malet indvendigt, hvilket efter vores vurdering er ganske naturligt efter en længere periode med udlejning og fraflytning af lejer. Vi anser det ligeledes for at være nødvendighed med almindelig istandsættelse, i dette tilfælde malerarbejde, inden ejendommen genudlejes.

Der er således ikke foretaget renovering af [adresse1], hvorfor der naturligvis heller ikke foreligger dokumentation herfor.

SKAT anfører, at der er konstateret et vandforbrug på 63 m3 i perioden 31. maj 2012 til 12. januar 2013 samt at der er betalt både vandafledningsafgift og renovation.

Vandforbruget skyldes et toilet, som pga. sjælden anvendelse, har hængt og dermed løbet, hvilket ikke er blevet opdaget straks. Et vandforbrug på 63 m3 svarer til ca. 10-15 dage med et løbende toilet.

En direkte følge af vandforbruget er, at der skal betales vandafledningsafgift for den leverede vandmængde, ligesom renovation som udgangspunkt ikke kan fravælges på en ejendom og derfor bliver opkrævet uanset om ejendommen er beboet eller ej. Dette kan således ikke lægges til grund som dokumentation for at ejendommen er beboet.

Vi skal således fastholde, at [person2] ikke har beboet ejendommen [adresse1] før den 1. december 2013. Hvor der var tale om en midlertidig beboelse, hvorfor der i den forbindelse ikke blev meldt flytning til Folkeregisteret.

Landbrugsvirksomheden

Uafhængige parter

SKAT anfører at aftalerne mellem [virksomhed4] ApS og [person2] ikke er indgået mellem uafhængige parter, idet [person2]s samlever er direktør, og dennes sønner tillige er ultimative ejere, af selskabet.

Iflg. Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.D.11.1.2.2 har en person bestemmende indflydelse på et selskab hvis personen, enten alene eller sammen med ægtefæller og/eller dennes afkom, direkte eller indirekte, ejer mere end 50 % af kapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerettighederne.

Personkredsen er beskrevet i Den Juridiske Vejledning ved nedenstående illustration.

Det må modsætningsvis sluttes, at når en person ikke opfylder disse betingelser i relation til et selskab, er der tale om uafhængige parter.

Endvidere er den af SKAT anførte mailadresse for [virksomhed4] ApS ikke korrekt. En simpel søgning på CVR.dk viser, at den registrerede mailadresse for selskabet er [virksomhed4]@[...com].

Vi er ikke bekendt med hvor SKAT har oplysningen om at telefon nr. [...1] er registreret til [person2], men vi er enige i, at telefon nr. tilhører [virksomhed5] ApS/[virksomhed4] ApS. Da [person2] er ansat i [virksomhed4] ApS og beskattes af fri telefon, har vi dog meget vanskeligt ved at se sammenhængen til SKAT’s påstand om, at der ikke er tale om uafhængige parter.

Vi skal således fortsat fastholde, at der er tale om aftaler indgået mellem uafhængige parter.

Virksomhedsordningen

Jf. ovenstående kommentarer omkring regnskabsgrundlaget, er det vores opfattelse, at både Bogføringsloven samt Mindstekravsbekendtgørelsen er overholdt, og som følge heraf er betingelserne for at anvende Virksomhedsskattelovens regler således ligeledes overholdt.

(...)

Klagerens bemærkninger på retsmødet

Klageren oplyste vedrørende regnskabsgrundlaget, at SKAT havde taget bilag ud af mapper og sat dem ind igen, hvilket havde ødelagt den orden, han havde i bogføringen. Det har derfor været svært for ham at redegøre for de enkelte bogføringsforhold ved SKATs forespørgsel.

Bilag 83a var udstedt til hans selskab ved en fejl. Han var ikke klar over, at han skulle bede sælgeren om at berigtige fakturaen.

Klageren var uforstående overfor, at SKAT kunne anse en stor kassevogn for anvendt privat. Den var fyldt op med reoler. [virksomhed4] ApS havde adresse på klagerens bopæl, og derfor er han også kørt ud fra sin bopælsadresse.

Klageren fremførte endvidere, at lagervarerne, som anvendes i 2011, fremgår af lageropgørelsen og kan afstemmes til den udstedte faktura 0002-2011, som klageren fremlagde på mødet. Klageren fremlagde desuden salgsfakturaerne 0001, to fakturanr. 0003, 0005, 0006 og 0007 samt købsfakturaerne 0043-2011, 0036-2011 og en arbejdsbeskrivelse på lejemålet [adresse2], som alle vedrørte ombygningsarbejde på [adresse2] og 6.

Klageren har efter retsmødet fremsat følgende bemærkninger til Skattestyrelsens supplerende udtalelse til de fakturaer, klageren fremlagde på retsmødet:

”Disse fakturaer er alle effekter, som jeg har modtaget i løbet af 2008 – 2009 og 2010. Effekterne er modtaget af [virksomhed3] ApS. via mellemregningskontoen. Effekterne blev modtaget som modydelse for mit tilgodehavende på lidt under 1 million Dkr. opgjort ultimo 2008.

Der var tale om en overdragelse uden fakturering.

I den forbindelse gøres opmærksom på, at jeg ikke har haft noget fradrag i driftsregnskabet i forbindelse med overdragelsen.

Effekterne er blot indsat i lageropgørelsen.

Det er derfor, at jeg i forbindelse med salget til [virksomhed4] ApS. har ret til fradrag af samme størrelse, som der er solgt for, idet de solgte effekter skal modposteres på lageret.

Det er korrekt, at der ikke er medregnet moms for alle fakturaer, hvilket skyldes, at jeg ikke fik udskrevet en kopi af fakturaen til mit eget regnskab.

Jeg tilskriver dette, at [virksomhed3] ApS. blev taget under tvangsopløsning grundet for sen indgivelse af regnskab inden for en 5 års periode

Vedrørende ejendommene [adresse2] og [adresse1]

(...)

Vedrørende faktura 0043-2011, der omhandler istandsættelse af boliglejemålet, [adresse2] har dette beløb aldrig været fratrukket i virksomhedsregnskabet.

Beløbet indgår imidlertid som fradragsberettiget inden for begrebet ”Håndværkerfradrag”, hvor der kan fradrages kr. 15.000,- af både mig og min daværende samleverske.

[adresse1] har i min ejerperiode fra 1.10.1984 og frem til i dag været udlejet i mange perioder. Efter 2007 med finanskrisen var det mere svært at få udlejet ejendommen.

Sværhedsgraden for at få udlejet har dog været aftagende. Det er noget nemmere i dag.

Efter at have installeret varmeanlæg i [adresse2] flyttede jeg til denne adresse, mens jeg forsøgte at udleje [adresse1]. Det er således ikke korrekt, at jeg boede i [adresse1] indtil den 11.2.2011

Jeg blev boende på [adresse2] indtil den 1.6.2014, hvor jeg flyttede til [by6].

Jeg har aldrig oplyst til SKAT, at jeg er flyttet til [adresse1] i august 2012.

SKAT har fremsat denne påstand tidligere.

Jeg ved ikke hvorpå den beror!

Det er således min overbevisning, at der er fuldt fradrag for beløbet i faktura 0036-2011

Jeg skal i øvrigt oplyse, at jeg beholdt lejemålet [adresse2] indtil 2015 (...)”

Landsskatterettens afgørelse

Formalia - Ugyldighed

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, at skatteforvaltningen skal underrette den selvangivelsespligtige, såfremt skatteforvaltningen agter at træffe afgørelse om ansættelsen af indkomstskat på et andet grundlag, end der er selvangivet.

Ifølge praksis kan en tilsidesættelse af gældende sagsbehandlingsregler medføre en afgørelses ugyldighed, såfremt sagsbehandlingsfejlen konkret har været væsentlig, se f.eks. SKM2004.470.HR.

SKAT har udarbejdet forslag til ændring af skatteansættelsen og momstilsvaret dateret den 22. april 2014 og stilet til klagerens folkeregisteradresse. SKAT har oplyst, at brevet er sendt på sædvanlig måde til klageren, og at brevet ikke er modtaget retur. Klageren har oplyst, at brevet ikke er modtaget, og at det ikke er unormalt at breve ikke bliver leveret korrekt af postvæsenet, idet det ofte sker, at posten i stedet bliver leveret på [adressen] på [by2].

Landsskatteretten finder på denne baggrund at det kan lægges til grund, at SKAT som oplyst har sendt underretningen om den påtænkte ændring af skatteansættelsen til klagerens folkeregisteradresse. Landsskatteretten anser dermed SKATs underretningsforpligtelse efter skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1 for opfyldt. SKATs afgørelse den 22. maj 2014 er derfor gyldig.

Regnskabsgrundlaget og virksomhedsordningen

Følgende fremgår af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 1:

”Det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige udarbejder et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens krav. Bogføringen skal tilrettelægges således, at der regnskabsmæssigt sker en opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi (virksomhedsordningen) og en privatøkonomi.”

Det fremgår af bogføringslovens § 7, at alle transaktioner i virksomheden skal registreres nøjagtigt under hensyn til virksomhedens art og omfang. Registreringerne skal så vidt muligt foretages i den rækkefølge, som transaktionerne er foretaget i og de skal henvise til de tilhørende bilag og indeholde oplysninger, der gør det muligt at bestemme den enkelte registrerings tidsmæssige placering i bogføringen. Registreringerne skal, i det omfang det er nødvendigt efter virksomhedens art og omfang, afstemmes med beholdningerne, herunder kasse- og likvidbeholdninger.

I en afgørelse fra Østre Landsret den 24. juni 2013, SKM2013.542.ØLR blev en erhvervsdrivende nægtet anvendelsen af virksomhedsordningen, fordi retten fandt, at regnskabsmaterialet var misvisende for virksomhedens økonomiske forhold herunder at der var en adskillelse mellem virksomhedens økonomi og den private økonomi.

Klagerens regnskabsførelse i klageårene er tilrettelagt uden en registrering af virksomhedens beholdninger og pengestrømme, der kan afstemmes til virksomhedens indtægter og udgifter. De enkelte registrerede poster er ikke daterede og ikke alle virksomhedens transaktioner er medtaget i regnskabet. Det er ikke muligt at følge modposteringer fra indtægter og udgifter til balanceposter som f.eks. privat hævet eller mellemregninger. På den baggrund finder Landsskatteretten, at klagerens regnskab er misvisende for virksomhedens økonomiske forhold, herunder for adskillelsen mellem virksomhedens økonomi og klagerens private økonomi og klageren kan ikke anvende virksomhedsordningen i 2011 og 2012.

Den indsendte samlede oversigt over de skattemæssige resultater, som repræsentanten har indsendt med klagen, er udarbejdet efterfølgende og kan ikke føre til et andet resultat, idet oversigterne ikke ændrer på grundlaget i bogføringen.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, hvorefter klageren ikke kan anvende virksomhedsordningen i indkomstårene 2011 og 2012.

Indkomståret 2010

Manglende vareforbrug/lagerregulering

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1, at Landsskatteretten afgør klager over SKATs afgørelser.

SKAT har ikke truffet en forvaltningsafgørelse om ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2010, der vedrører klagerens vareforbrug/lagerregulering.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 45, stk. 1, at Landsskatteretten, uanset klagens formulering, kan foretage afledte ændringer. Det er en betingelse herfor, at der er en direkte forbindelse mellem det påklagede forhold og det forhold, Landsskatteretten skal tage stilling til i ansættelsen.

Spørgsmålet om manglende lagerregulering ses ikke at være afledt og have direkte forbindelse til forholdene i nærværende klagesag for indkomståret 2010, der vedrører kropsanalysevægt og gebyrer/rykkergebyrer. Landsskatteretten afviser derfor at tage stilling til forholdet for indkomståret 2010.

Bilag 83a - kropsanalysevægt

Fradrag for udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde årets indkomst kan fratrækkes efter reglen i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Bevisbyrden for, at der foreligger fradragsberettigede udgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, påhviler som udgangspunkt den skattepligtige. Se Højesterets dom af 19. marts 2004, offentliggjort i SKM2004.162.HR.

Landsskatteretten finder ikke, at klageren har dokumenteret, at det fremlagte bilag 83a vedrører en erhvervsmæssig udgift, der er afholdt af klageren og kan fratrækkes i klagerens skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der er lagt vægt på, at fakturaen er udstedt til klagerens hovedanpartsselskab, [virksomhed3] ApS, og ikke til klageren. Der er tillige henset til, at bilaget ikke indgår i bogføringen i klagerens skatteregnskab for indkomståret 2010, men først er fremlagt primo 2014. Det er endvidere ikke muligt i bogføringen at konstatere, at det på tidspunktet for udgiftens afholdelse er klageren, der betaler udgiften og ikke [virksomhed3] ApS eller klagerens samlever. Landsskatteretten har i øvrigt bemærket, at udgiften efter det oplyste er afholdt i forbindelse med en messe på [...] Slot, og at klageren ikke har kunnet oplyse, hvor de oplyste opnåede indtægter herfra er bogført.

Landsskatteretten stadfæster SKATs ændring vedrørende manglende fradragsret for bilag 83a på 13.500 kr.

Gebyrer/rykkergebyrer

Det fremgår af SKATs afgørelse, at klageren har fratrukket gebyrer/rykkergebyrer på kontoen administrationsomkostninger i 2010 med i alt 8.189 kr., som SKAT har forhøjet klagerens indkomst med i 2010. Det fremgår af klagerens regnskabsmateriale, at administrationsomkostninger i 2010 udgør i alt 6.815 kr. SKAT har ifølge et mødereferat den 5. februar 2014 underrettet klageren om, at der i 2011 var fratrukket gebyrer/rykkergebyrer for ca. 8.000 kr.

På det grundlag anser Landsskatteretten SKATs ændring vedrørende gebyrer/rykkergebyrer for foretaget i det forkerte indkomstår. Landsskatteretten ændrer derfor SKATs forhøjelse vedrørende rykkergebyrer, idet klageren har fratrukket gebyrerne i 2011. Landsskatteretten ændrer herefter SKATs forhøjelse i 2010 vedrørende gebyrer og rykkergebyrer til 0 kr.

Landsskatteretten foretager samlet følgende ændring for indkomståret 2010:

Underskud af virksomhed ifølge SKATs afgørelse-90.177 kr.

SKATs forhøjelse vedrørende gebyrer nedsættes til 0 kr.-8.189 kr.

Landsskatterettens ansættelse af underskud af virksomhed for 201098.366 kr.

Indkomståret 2011

Manglende vareforbrug/lagerregulering

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1, at Landsskatteretten afgør klager over SKATs afgørelser.

For indkomståret 2011 ses spørgsmålet om manglende lagerregulering for afledt af SKATs ændring vedrørende faktura 0002-2011. Landsskatteretten har derfor behandlet klagerens påstand vedrørende lagerreguleringen i 2011, jf. skatteforvaltningslovens § 45, stk. 1.

Det fremgår af dagældende skattekontrollovs § 3, stk. 1-3 (lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011), at skatteministeren kan fastsætte regler for erhvervsdrivendes virksomheder skattemæssige regnskabsaflæggelse.

Af bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder fremgår af § 14:

”Et varelager skal oplyses særskilt. Ved regnskabsårets udløb skal der foretages en fysisk optælling af varelageret, hvis størrelse skal kunne dokumenteres ved en optællingsliste, hvori de enkelte varer er anført og identificeret i nødvendigt omfang. Såfremt lagerbeholdningen til enhver tid kan opgøres på grundlag af et betryggende ført lagerregnskab eller lignende, kan den fysiske optælling ske på andre tidspunkter end ved regnskabsårets udløb.”

Der er enighed mellem SKAT og klageren om, at klageren i 2011 har udstedt faktura 0002-2011 til selskabet [virksomhed4] ApS, og at klageren er skattepligtig af indkomsten efter reglen i statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a. Klageren har dog nedlagt påstand om, at forhøjelsen skal nedsættes med en varelagerregulering på samme beløb, 117.500 kr., i indkomståret 2011.

Klageren har for Landsskatteretten under retsmødet fremlagt fire fakturaer 0003-2011 (brædder), 0003-2011 (stillads), 0005-2011 og 0006-2011, der vedrører omsætning på i alt 62.000 kr. ekskl. moms, som i lighed med faktura 0002-2011 ikke er medtaget i virksomhedens regnskab og dermed ikke i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Landsskatteretten finder efter en konkret vurdering, at klageren ikke har godtgjort at have haft en fradragsberettiget udgift til vareforbrug i indkomståret 2011, som kan henføres til den udstedte faktura 0002-2011 eller til fakturaerne 0003-2011 (brædder), 0003-2011 (stillads), 0005-2011 og 0006-2011. Landsskatteretten lægger vægt på, at klageren ikke har dokumentation for den anskaffelsespris, han i 2008 og 2009 har afholdt ved udtagning af varerne fra det af ham kontrollerede selskab [virksomhed3] ApS og har anvendt ved lageropgørelsen, ligesom de fremlagte lageropgørelser ikke er underbygget af f.eks. optællingslister, der anfører og identificerer varerne i nødvendigt omfang, jf. mindstekravsbekendtgørelsens § 14. Det har endvidere indgået i vurderingen, at selskabet [virksomhed3] ApS i regnskabsårene 2007 og 2008 har aflagt regnskaber, hvor selskabets revisorer har taget forbehold for tilstedeværelse og værdi af selskabets varebeholdninger, ligesom selskabet ikke har aflagt regnskab for regnskabsåret 2009.

Af ovenstående grunde stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse for indkomståret 2011 vedrørende beskatningen af faktura 0002-2011, idet der ikke kan indrømmes klageren fradrag for en varelagerregulering i indkomståret.

Med samme begrundelse, og i henhold til statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, forhøjer Landsskatteretten klagerens overskud af virksomhed med 62.000 kr. vedrørende fakturaerne 0003-2011 (brædder), 0003-2011 (stillads), 0005-2011 og 0006-2011, som ikke er medregnet som indtægt i virksomhedens regnskab.

Landsskatteretten kan ikke tage stilling til om de af klageren fremlagte købsfakturaer vedrørende [adresse2] og 6 kan nedsætte klagerens skattepligtige resultat af virksomhed eller skattepligtige indkomst, idet SKAT i indkomståret 2011 hverken har truffet afgørelse om klagerens opgørelse af udlejningsresultatet for [adresse1] eller om fradrag for håndværkerfradrag, jf. skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1.

Gebyrer/rykkergebyrer

Landsskatteretten har i afgørelsen SKM2002.493.LSR, med henvisning til Højesterets afgørelse offentliggjort i TfS 1985.438, nægtet fradrag for rykkergebyrer, idet gebyrer påført som følge af manglende betaling ikke kan karakteriseres om en følge af en normal driftsrisiko. Udgiften var derfor ikke omfattet af fradragsretten i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Klageren har i indkomståret 2011 fratrukket en række rykkergebyrer, som ifølge bilagene er pålagt som følge af manglende rettidig betaling, til [virksomhed7], SKAT, [finans3], [virksomhed8] A/S [virksomhed6] og [finans4]. De samlede udgifter til rykkergebyrer er af Skatteankestyrelsen opgjort til 2.565 kr.

Landsskatteretten finder, at rykkergebyrerne i henhold til Skatteankestyrelsen opgørelse er af en sådan karakter, at de ikke er omfattet af fradragsretten i statsskattelovens § 6, stk., litra a., jf. SKM2002.493.LSR. Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse for indkomståret 2011, således at der ikke indrømmes fradrag for de nævnte rykkergebyrer på i alt 2.565 kr.

Øvrige gebyrer fratrukket i indkomståret 2011 er anset for at vedrøre driftsudgifter i forbindelse med administration af leasing- og kontoforhold hos klagerens kreditorer.

Landsskatteretten foretager samlet følgende ændringer for indkomståret 2011

Overskud af virksomhed ifølge SKATs afgørelse34.282 kr.

SKATs ændring i indkomståret 2010 vedrørende gebyrer flyttes til

indkomståret 2011 og ændres til 2.565 kr.

Ikke medregnet omsætning62.000 kr.

Landsskatterettens ansættelse af overskud af virksomhed for 201098.847 kr.

Indkomståret 2012

Udgifter på udlejningsejendommen [adresse1]

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved opgørelsen af den personlige indkomst foretage fradrag for udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Klageren har udlejet ejendommen [adresse1] indtil 31. maj 2012. På baggrund af klagerens oplysning om at huslejen ikke indeholder betaling til forbrugsudgifter, de fremlagte bilag vedrørende fraflytningsopgørelserne sammenholdt med uddraget af en lejekontrakt, side 3 af 13, og det førte kontokort lægger Landsskatteretten til grund, at den indgåede lejeaftale ikke har omfattet betaling for lejerens forbrug af el, vand og varme, idet dette er afregnet særskilt eller af lejeren alene. Klageren kan derfor ikke fratrække udgifterne til lejerens forbrug, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Forbrugsudgifter kan opgøres til:

Varme, el m.v.17.121 kr.

Forbrugsafg. 8.539 kr.

I alt25.660 kr.

SKAT har på baggrund af klagerens oplysning på et møde, anset klageren for at være tilflyttet ejendommen [adresse1] i august 2012. SKAT har i en udtalelse til Skatteankestyrelsen yderligere begrundet tilflytningen med, at der har været et vandforbrug på ejendommen efter lejerens fraflytning. Klageren bestrider at have boet på ejendommen før december 2013. Landsskatteretten finder ikke, at det heroverfor kan tillægges afgørende vægt, at der har været et vandforbrug på ejendommen efter lejerens fraflytning, idet det må lægges til grund, at ejendommen var under istandsættelse i en periode herefter. Landsskatteretten finder derfor ikke, at det på det foreliggende grundlag kan lægges til grund, at klageren har boet på ejendommen fra august 2012.

Det fremgår imidlertid af fakturaen vedrørende istandsættelse af lejemålet efter udlejningen, at arbejdet er foregået i perioden 16. juni til 27. juli 2012. Ejendommen er ikke udlejet igen efter istandsættelsen og klageren har ikke godtgjort, at han efter opsigelsen af lejeren har udført bestræbelser på at få ejendommen udlejet på ny. Landsskatteretten finder på den baggrund, at klagerens udlejningsvirksomhed kan anses for ophørt i 2012 ved lejerens opsigelse og klageren kan derfor ikke fratrække udgifter på ejendommen efter den 1. august 2012, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Udgifterne kan opgøres til:

Forsikring privat andel 5/12 af 3.423 kr.1.426 kr.

Ejendomsskat privat andel 5/6 af 5.079 kr.4.232 kr.

I alt 5.658 kr.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse vedrørende ikke godkendt fradrag for udgifter vedrørende ejendommen [adresse1] fra 21.690 kr. til 31.318 kr. (25.660 kr. + 5.658 kr.).

Udgifter vedrørende VW Crafter

Lønmodtagere kan ikke fratrække befordringsudgifter omfattet af ligningslovens § 9B eller statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. ligningslovens § 9, stk. 1. Befordringsudgifter omfattet af ligningslovens § 9B kan dog fratrækkes efter ligningslovens § 9C, såfremt arbejdsgiveren ikke udbetaler hel eller delvis skattefri godtgørelse, jf. ligningslovens § 9B, stk. 4, 2. punktum.

Det kan lægges til grund, at klageren har anvendt kassevognen VW Crafter i forbindelse med landbrugs- og vandværksvirksomheden samt sit lønmodtagerjob hos [virksomhed4] ApS. Klageren har ikke fremlagt dokumentation eller opgørelser af nogen art for hverken lejeindtægten eller for den maskinstationsydelse, som efter klagerens oplysninger, blev modregnet i lejeindtægten. Det bemærkes, at det netop af fakturaen 0001-2012 af den 15. januar 2012 fremgår, at [virksomhed4] ApS, som køber af tækkerør fra klageren, selv skal afholde alle omkostninger ved høst, bearbejdning og videresalg.

Landsskatteretten finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at klageren havde indgået en aftale med [virksomhed4] ApS om at leje kassevognen i indkomståret 2012, idet virksomheden ikke har fremlagt dokumentation for eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at en sådan aftale var indgået. Klageren har derfor ikke fradrag i virksomhedens resultat for de udgifter på kassevognen, der vedrører kørsel i forbindelse med [virksomhed4] ApS, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a samt SKM2004.162.HR.

Klageren har ikke i øvrigt fremlagt oplysninger om hvilken kørsel, der er foretaget, herunder antal daglige kilometer, hvorfor der ikke er grundlag for at beregne et fradrag efter ligningslovens § 9 C.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at det ikke godkendte fradrag for dieseludgifter på 15.400 kr. er opgjort som de samlede udgifter på 19.800 kr. reduceret med diesel købt til landbruget på 4.400 kr. Klageren har ikke bestridt den talmæssige opgørelse. Ud fra det samlede dieselkøb svarer udgifter, som er henført til landbruget, til 22,22 %.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende ikke godkendt fradrag for dieseludgifter på 15.400 kr.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at udgifterne vedrørende leasingudgiften, grøn ejerafgift og forsikring skal reduceres i samme forhold, idet anvendelsen af diesel, skønsmæssigt, kan anses for et rimeligt udtryk for kassevognens anvendelse i virksomheden. Landsskatteretten har i afgørelsen i sagen 14-3939559 vedrørende den momsmæssige ændring foretaget en tilsvarende reduktion af det ikke godkendte beløb på moms af leasingudgiften.

Den ikke fradragsberettigede andel af udgifterne til leasing, grøn ejerafgift og forsikring udgør herefter:

Fratrukket leasingudgift i landbrugsregnskabet for 201242.708 kr.

Forsikring (bilag 27)5.607 kr.

Grøn ejerafgift (bilag 108) 1/5 – 31/10-20125.640 kr.

Grøn ejerafgift (bilag 216) 1/11-2012 – 30/4-20135.640 kr.16.887 kr.

I alt59.595 kr.

Andel heraf vedrørende landbruget4.400 / 19.800-13.243 kr.

Ikke fradragsberettiget andel af leasingudgift, forsikring og grøn ejerafgift46.352 kr.

Ikke godkendt fradrag for bilag 24 (rykkerbrev)5.460 kr.

Ikke godkendt fradrag i alt51.812 kr.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse vedrørende ikke godkendt fradrag for leasingudgifter, forsikring og grøn ejerafgift fra 70.695 kr. til 51.812 kr.

Den samlede ændring vedrørende VW Crafter udgør herefter 67.274 kr. (15.400 kr. + 51.812 kr.).

Landsskatteretten foretager samlet følgende ændringer for indkomståret 2012

Underskud af virksomhed ifølge SKATs afgørelse-184.279 kr.

SKATs ændring vedrørende udgifter på [adresse1]21.690 kr.

Landsskatteretten ændrer til31.318 kr.9.628 kr.

SKATs ændring vedrørende leasing m.m. af VW Crafter70.695 kr.

Landsskatteretten ændrer til51.812 kr.-18.883 kr.

Landsskatterettens ansættelse af underskud af virksomhed for 2012-193.534 kr.