Kendelse af 02-05-2017 - indlagt i TaxCons database den 31-05-2017

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Skønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst på baggrund af et negativt privatforbrug for klagerens husstand i indkomståret 2010.

953.734 kr.

0 kr.

31.156 kr.

Skønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst på baggrund af et negativt privatforbrug for klagerens husstand i indkomståret 2012.

345.728 kr.

0 kr.

287.540 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren drev i indkomstårene 2010 og 2012 virksomheden [virksomhed1] under CVR-nr. [...1]. Klagerens angivne lønindkomst fra virksomheden udgjorde 782.941 kr. i indkomståret 2010 og 720.720 kr. i indkomståret 2012.

Samme år bestod klagerens husstand udover klageren selv af klagerens ægtefælle samt klagerens børn. Klagerens svigermor var registreret på samme adresse i perioden 2009-2012.

Af SKATs opgørelse over klagerens privatforbrug ud fra det selvangivne fremgår et negativt privatforbrug for klagerens husstand på -508.134 kr. i indkomståret 2010 og et lavt privatforbrug på 99.872 kr. i indkomståret 2012.

Som følge af det negative/lave privatforbrug har SKAT indkaldt oplysninger omkring klagerens indtægtsforhold i indkomstårene 2010 og 2012 samt oplysninger om klagerens køb af biler i de pågældende år.

Klageren har oplyst over for SKAT, at det negative privatforbrug i indkomståret 2010 skyldes, at SKAT fejlagtigt har medregnet køb af en Audi. Der blev fremlagt dokumentation for forklaringen i form af slutseddel, hvor klagerens søn fremstår som køber af bilen.

I forbindelse med klagesagens behandling har klageren fremlagt følgende materiale:

E-mail fra en medarbejder i [finans1] af 26. oktober 2009. Af dokumentet fremgår en accept af indfrielse af [finans1]s pantebrev for et beløb på 130.000 kr. under forudsætning af, at beløbet er på bankens konto senest 30. oktober 2009. Det fremgår endvidere af emnefeltet i e-mailen ”Pantebrev [...1]”, og banken henviser til, at betalingen skal angives med referencen [...1]/[...].

Posteringsoversigt fra klagerens netbank, hvor der fremgår en udført kontooverførsel på 130.000 kr. den 27. oktober 2009 med referencen ”ref.[...1]/[...]”.

Brev fra [finans2] af 17. marts 2010, hvoraf fremgår kvittering på ekstraordinær indfrielse af pantebrev opr. kr. 500.000 vedrørende matr.nr. [...2] [...] By, [by1]. Af dokumentet fremgår endvidere en angivet restgæld på 488.501,41 kr. pr. 01.12.2009 og en reference [...3] i øverste højre hjørne. I brevet bliver endvidere bekræftet, at pantebrevet snarest vil blive aflyst af tingbogen.

Udskrift fra bilbasen om Opel Zafira.

Udskrift fra bilbasen om Suzuki Ignis.

Udskrift af Betalingsoversigt fra [finans3] af 1. oktober 2013.

Budget for 2014.

Slutseddel for Audi A4 med hhv. klagerens søn samt klageren angivet som køber.

Tinglysningssvar fra [finans1] om pantebrev. Af dokumentet fremgår [finans1]s reference [...1]/BBR et pantebrev oprindeligt 250.000 kr. i matr.nr. [...2] [...] by, [by1], og kreditor er [finans4] A/S. Af tinglysningssvaret fremgår en tinglysningsdato af 9. juli 2010 og en aflysning af dokumentet i sin helhed. Anmelders sagsnummer er angivet ved [...1].

Uddrag fra skøde af 27. juni 2005, hvoraf klagerens underskrift fremgår.

Uddrag fra købsaftale af 5. december 2009, hvoraf klagerens underskrift fremgår.

Uddrag af aftale om fælles forældremyndighed af 31. januar 2012, hvoraf klagerens underskrift fremgår.

Uddrag af overdragelseserklæring af 17. juni 2016, hvoraf klagerens underskrift fremgår.

I forlængelse af modtagelsen af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling i sagen har klageren fremlagt følgende supplerende materiale:

Årsopgørelser for klagerens svigermor (...) fra indkomstårene 2009-2012, hvoraf der fremgår en skattepligtig indkomst på hhv. 187.368 kr., 194.340 kr., 198.048 kr. samt 203.791 kr.

Kontoudskrift nr. 71 for privatkonto [...12] dateret 31. december 2009, hvoraf der er fremhævet en overførsel til kontoen på 430.000 kr. fra klagerens ægtefælle den 22. december 2009 samt en overførsel fra kontoen på 489.525 kr. med posteringsteksten ”Kundekort [...69]”.

I forbindelse med retsmødet i sagen har klageren fremlagt følgende materiale:

Købekontrakt for Opel Zafira. Købekontrakten er underskrevet den 5. december 2009. Af købekontrakten fremgår det, at klageren sælger bilen til selskabet [virksomhed1] S.M.B.A. med CVR-nr. [...2] for 69.900 kr. med overtagelse den 5. december 2009 kl. 18.00. Til vitterlighed for både sælger og køber er underskrevet af den samme person. Det fremgår endvidere, at sælger erklærer, at være eneejer af bilen samt at bilen er fri for restgæld, medmindre andet er anført i denne kontrakt.

Købekontrakt for Suzuki Ignis (stelnr. slutter på [...]) Købekontrakten er underskrevet den 5. december 2009. Af købekontrakten fremgår det, at klageren sælger bilen til selskabet [virksomhed1] S.M.B.A. med CVR-nr. [...2] for 81.800 kr. med overtagelse den 5. december 2009 kl. 18.00. Til vitterlighed for både sælger og køber er underskrevet af den samme person. Det fremgår endvidere, at sælger erklærer, at være eneejer af bilen samt at bilen er fri for restgæld, medmindre andet er anført i denne kontrakt.

Købekontrakt for Suzuki Ignis (stelnr. slutter på 241). Købekontrakten er underskrevet den 5. december 2009. Af købekontrakten fremgår det, at klageren sælger bilen til selskabet [virksomhed1] S.M.B.A. med CVR-nr. [...2] for 89.800 kr. med overtagelse den 5. december 2009 kl. 18.00. Til vitterlighed for både sælger og køber er underskrevet af den samme person. Det fremgår endvidere, at sælger erklærer, at være eneejer af bilen samt at bilen er fri for restgæld, medmindre andet er anført i denne kontrakt.

Regnskab for 2010 for [virksomhed2] ApS, hvoraf det af side 8 fremgår, at selskabet ejer to biler af mærket Suzuki med registreringsnumrene [reg.nr.1] og [reg.nr.2] samt en Opel Zafira med registreringsnummer [reg.nr.3].

Udskrift fra PBS for [virksomhed2] ApS. Af udskriften fremgår det, at der fra en konto tilhørende selskabet betales 762,55 kr. til [finans5] A/S under kundenr. [...53] [finans6] købekontrakt nr. [...53] den 1. oktober 2013. Det fremgår endvidere, at der den 1. oktober 2013 betales 618,21 kr. til [finans5] A/S under kundenr. [...76] [finans6] købekontrakt nr. [...76].

E-mail af den 1. februar 2017 fra [finans5] A/S til klageren vedrørende indfrielse af bilfinansiering. Af e-mailen fremgår det, at [finans5] A/S bekræfter indfrielse af tre tidligere bilfinansieringer: Bilfinansiering [...54] bekræftes indfriet den 1. juni 2010, [finans6] Købekontrakt [...76] bekræftes indfriet den 1. oktober 2013 og [finans6] Købekontrakt [...53] bekræftes indfriet den 1. oktober 2013.

Kopi af erstatningsopgørelse vedrørende Opel Zafira med registreringsnummer [reg.nr.4]. Af skrivelsen fremgår det, at selskabet [virksomhed1] S.M.B.A. accepterer en udbetaling på 83.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af tab i forbindelse med, at bilen vurderes totalskadet. Kopien er underskrevet den 19. november 2010.

Skrivelse af den 26. februar 2014 fra Patientforsikringen til klagerens samlever. Af skrivelsen fremgår det, at afsenderen kan oplyse, at Patientforsikringen samlet har tilkendt samleveren 1.709.818 kr. i erstatning og godtgørelse for behandlingsskaden i forbindelse med hendes behandling i perioden fra den 13. december 2007 og frem. Herunder er der tilkendt samlet 299.524 kr. i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og 968.012 kr. i erhvervsevnetabserstatning. Beløbene er eksklusiv tilskrevne renter.

Skærmprint fra Patientforsikringen vedrørende klagerens samelever. Af printet fremgår det, at der er registreret en række erstatninger til klagerens samlever for henholdsvis tabt arbejdsfortjeneste, svige og smerte, varigt men og en momsfri godtgørelse. Et beløb på 466.897,50 kr. blev indberettet til SKAT den 18. januar 2010, et beløb på 108.450 kr. blev indberettet til SKAT den 18. januar 2011, et beløb på 772.293 kr. blev indberettet til SKAT den 18. januar 2012 og et beløb på 326.175 kr. blev indberettet til SKAT den 21. januar 2013.

Revideret privatforbrugsopgørelse for 2010:

(Klageren)

Personlig indkomst

783.023

Indbetaling til kapitalpension

-34.499

Betalte renteudgifter

-104.779

Indeholdt Askat m.m.

-256.108

Primo

Ultimo

Bankindeståender

71.015

100.998

-29.983

Gæld [finans5]

19.910

0

-19.910

Gæld [finans5]

64.066

0

-64.066

Gæld [finans5]

63.951

0

-63.951

[finans2]

1.000.000

1.000.000

0

[finans2]

1.000.000

1.000.000

0

[finans2]

488.510

0

-488.510

[finans7] ([finans1])

244.401

0

-244.401

Betalt gammel skat

-383.034

(Klagerens samlever)

Personlig indkomst

156.342

Renteindtægter

2.381

Indeholdt Askat m.m.

-36.447

Betalt gammel skat

-73.293

Bankindeståender

10.094

9.860

234

Gæld

28.873

0

-28.873

Udbetaling fra Patientskadeerstatning

485.894

Børnefamilieydelse

33.891

Familiens privatforbrug

514.749

Revideret privatforbrugsopgørelse for 2012:

(Klageren)

Personlig indkomst

720.720

Betalte renteudgifter

-53.803

Indeholdt Askat, AMbidrag og ATP

-322.846

Betalt gammel skat

-278.035

Primo

Ultimo

Bankindeståender

200.250

302.490

-102.240

Gæld [finans8]

2.274.331

2.212.232

-62.099

[finans3]

251

218

33

[finans9]

63.951

0

-63.951

[finans10]

12.537

0

-12.537

(Klagerens samlever)

Personlig indkomst

159.454

Renteindtægter

1.964

Indeholdt Askat m.m.

7.672

Betalt gammel skat

-89.856

Bankindeståender

12.334

258.341

-246.007

Gæld

0

0

0

Udbetaling fra Patientskadeerstatning

797.094

Børnefamilieydelse

24.198

Familiens privatforbrug

520.082

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst på baggrund af et negativt privatforbrug for klagerens husstand.

Som begrundelse for sin afgørelse har SKAT anført følgende:

”(...)

Jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3 kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt.

Det er (klageren) der efter skattekontrollovens bestemmelser skal dokumentere sine indtægtsforhold. SKAT har i brev af den 19. november 2013 og den 19. december 2013 bedt om, dine kommentarer til vedlagte privatforbrugsberegning, hvortil du har svaret, at den eneste fejl der er i beregningerne er SKATs fejlagtige opgørelse, der inkluderer køb af en Audi.

Der stilles samme dokumentationskrav til private dispositioner af betydning for privatforbruget som til erhvervsmæssige dispositioner. Hvis selvangivelsen er utilstrækkelig, kan indkomsten ansættes skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

En skønsmæssig forhøjelse forudsætter normalt en påviselig yderligere indtægtskilde, og et beregnet privatforbrug, der ligger væsentligt lavere, end hvad der må antages, at medgå til en sædvanlig beskeden livsførelse.

Den udarbejdede privatforbrugsopgørelse for (klageren) og dennes samlever lægges derfor til grund ved afgørelsen.

De beregnede privatforbrug udviser et samlet negativt privatforbrug for indkomståret 2010 på 616.584, for indkomståret 2011 på 110.378 kr., og for indkomståret 2012 på 226.303 kr., hvilket

bevirker at der mangler 1.062.184 kr. i 2010, 555.978 kr. i 2011 og 671.903 kr. i 2012, hvorfor SKAT skønsmæssigt har forhøjet den skattepligtige indkomst med 1.062.184 kr. i 2010, 555.978 kr. i 2011 og 671.903 kr. i 2012. hvilket giver et samlet privatforbrug på 445.600 kr. for de pågældende indkomstår, se nedenstående skema, hvilket er i overensstemmelse med de vejledende satser på www.statistikbanken.dk:

Indkomstår

PF (klageren)

PF (klagerens ægtefælle)

Samlet PF

Forhøjelse

Privatforbrug efter forhøjelse

2010

-741.137

124.553

-616.584

1.062.184

445.600

2011

-315.899

205.521

-110.378

555.978

445.600

2012

-125.022

101.281

-226303

671.903

445.600

SKAT har hentet vejledende leveomkostninger på www.statistikbanken.dk, og vurderet, at et privatforbrug på 445.600 vil være et minimum der skal bruges for, at opretholde et rimeligt forbrug til, at dække udgifter til husleje, madvarer, drikkevarer, beklædning og dagligvarer m.v.

Se vedlagte bilag 4 med vejledende satser fra www.statistikbanken.dk

SKAT godkender ikke forklaringen, med at bilen er købt, af din søn, og ikke af dig, da der ikke er fremsendt behørig dokumentation for dette. SKAT godkender ikke den fremsendte købskontrakt, hvor din søn står som køber af bilen, idet SKAT har indhentet tilsvarende kopi hos sælgeren af bilen, hvoraf det fremgår, at det er dig der har købt bilen. Se vedlagte kopi af købekontrakten som sælger har fremsendt til SKAT.

(...)

Af det fremsendte materiale fremgår det, at erstatningerne er udbetalt i følgende indkomstår:

2009:

Bilagsnr.: 2419, 2720, 2334, 2335

2010:

Bilagsnr.:3020, 3021

2011:

Bilagsnr.: 4781, 4798, 4780

2012:

Bilagsnr.: 8005, 8006,

Erstatning udbetalt i 2009, godkender SKAT ikke som forklaring til dækning af privatforbrug for 2010, og 2012, idet SKAT har medregnet primo/ultimo saldiene på indestående i pengeinstitutter.

SKAT godkender den fremsendte dokumentation for udbetalt erstatning vedrørende svie og smerte, varigt men og erhvervsevnetabet for indkomstårene 2010-2012, og har indregnet den modtagne erstatning for svie og smerte, varigt men, og erhvervsevnetab i den opgjorte privatforbrugsberegning for indkomstårene 2010-2012. Den modtagne erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og renterne af de modtagne erstatninger er indberettet til SKAT, og er derfor medregnet i privatforbrugsberegningerne.

Efter medregningen af de modtagne erstatninger frafalder SKAT den tidligere varslede forhøjelse for indkomståret 2011, idet husstandens samlede privatforbrug nu udviser et positivt privatforbrug på 570.984 kr.

SKAT forhøjer din indkomst for indkomståret 2010 med 953.734 kr., således husstandens samlede privatforbrug udgør 445.600 kr., og for indkomståret 2012 forhøjer SKAT din indkomst med 345.728 kr., således husstandens samlede privatforbrug for indkomståret 2012 udgør 445.600 kr.

Indkomstår

PF (klageren)

PF (klagerens ægtefælle)

Samlet PF

Forhøjelse

Privatforbrug efter forhøjelse

2010

-741.137

233.003

-508.134

953.734

445.600

2011

-315.899

886.883

570.984

0

570.984

2012

-125.022

224.894

99.872

345.728

445.600

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling er SKAT kommet med følgende bemærkninger:

”(...)

Pantebrev kursværdi 342.161 kr.

SKAT har ikke tidligere modtaget indsigelse vedrørende medtagelsen af pantebrevet i privatforbrugsopgørelsen. SKAT har ved opgørelsen taget udgangspunkt i de oplysninger som de finansielle institutter har indberettet til SKAT. Det er således SKATs opfattelse, at pantebrevet reelt først er aflyst i 2010, hvorfor primosaldoen skal medgå i privatforbrugsopgørelsen for 2010.

Endvidere fremgår det ikke tydeligt, af de fremsendte oplysninger, at der er tale om det pantebrev som i opgørelsen er medtaget primo på 342.161 kr., hvorfor SKAT fortsat er af den opfattelse, at primosaldoen skal medgå i privatforbrugsopgørelsen for 2010.

Pantebrev kursværdi 685.403 kr.

SKAT har ikke tidligere modtaget indsigelse vedrørende medtagelse af pantebrevet i privatforbrugsopgørelsen. SKAT har ved opgørelsen taget udgangspunkt i de oplysninger som de finansielle institutter har indberettet til SKAT. Det er således SKATs opfattelse, at pantebrevet reelt først er aflyst i 2010, hvorfor primosaldoen skal medgå i privatforbrugsopgørelsen for 2010.

Endvidere fremgår det ikke af tydeligt, af de fremsendte oplysninger, at der er tale om det pantebrev som i opgørelsen er medtaget med en primoværdi på 685.403 kr., hvorfor SKAT fortsat er af den opfattelse, at primosaldoen skal medgå i privatforbrugsopgørelsen for 2010.

[finans5] [...54]

SKAT har ikke tidligere modtaget indsigelse vedrørende medtagelsen af gælden i privatforbrugsopgørelsen. SKAT har ved opgørelsen taget udgangspunkt i de oplysninger som de finansielle institutter har indberettet til SKAT.

SKAT er enig i, at bilen er afgangsført fra skatteyder i 2009. Skatteyder oplyser i klagen, at finansieringen blev bibeholdt i skatteyders navn, hvorfor det er SKATs opfattelse, at skatteyder fortsat hæfter for gælden, hvorfor denne også skal medtages i privatforbrugsopgørelsen.

Der er ikke fremsendt dokumentation på, at køber af bilen har holdt skatteyder omkostningsneutral. Salgssummen for bilen skal ikke medregnes i privatforbrugsopgørelsen for 2010, da skatteyder oplyser bilen er solgt i 2009.

[finans5] [...53]

SKAT har ikke tidligere modtaget indsigelse vedrørende medtagelsen af gælden i privatforbrugsopgørelsen. SKAT har ved opgørelsen taget udgangspunkt i de oplysninger som de finansielle institutter har indberettet til SKAT.

SKAT er enig i, at bilen af afgangsført fra skatteyder i 2009. Skatteyder oplyser i klagen, at finansieringen blev bibeholdt i skatteyders navn, hvorfor det er SKATs opfattelse, at skatteyder fortsat hæfter for gælden, hvorfor denne også skal medtages i privatforbrugsopgørelsen.

Der er ikke fremsendt dokumentation på, at køber af bilen har holdt skatteyder omkostningsneutral. Salgssummen for bilen skal ikke medregnes i privatforbrugsopgørelsen for 2010, da skatteyder oplyser bilen er solgt i 2009.

[finans5] [...27]

SKAT har ikke tidligere modtaget indsigelse vedrørende medtagelsen af gælden i privatforbrugsopgørelsen. SKAT har ved opgørelsen taget udgangspunkt i de oplysninger som de finansielle institutter har indberettet til SKAT.

SKAT er enig i, at bilen af afgangsført fra skatteyder i 2009. Skatteyder oplyser i klagen, at finansieringen blev bibeholdt i skatteyders navn, hvorfor det er SKATs opfattelse, at skatteyder fortsat hæfter for gælden, hvorfor denne også skal medtages i privatforbrugsopgørelsen.

Der er ikke fremsendt dokumentation på, at køber af bilen har holdt skatteyder omkostningsneutral. Salgssummen for bilen skal ikke medregnes i privatforbrugsopgørelsen for 2010, da skatteyder oplyser bilen er solgt i 2009.

Skønnet privatforbrug 445.000 kr.

SKAT har ikke tidligere modtaget indsigelse til dette punkt.

SKAT har ved skønnet anvendt satser fra Danmarks Statistik. SKAT anser disse satser for vejledende.

SKAT godkender det fremsendte budget, og er således enig i, at korrigere privatforbruget med differencen svarende 57.588 kr. pr. år.

Audi A4.

SKAT har tidligere modtaget indsigelse til dette punkt. Der er i klagen ikke fremkommet nye oplysninger.

SKAT har tidligere modtaget slutseddel fra skatteyder, hvor skatteyders søn (...) står som køber.

SKAT har i denne forbindelse indhentet 3. mandsoplysinger fra sælger, som har fremsendt slutseddel hvorpå, det er skatteyder som står som køber. Denne slutseddel er ikke underskrevet af sælger, men er underskrevet af køber. Det er dog ikke umiddelbart muligt, at afgøre hvilket navn der er underskrevet med.

Der er endvidere anført skatteyders cpr. nummer på slutsedlen som sælger har fremsendt. Det er såeldes SKATs opfattelse, at den korrekte slutseddel er den som sælger har fremsendt, da SKAT ikke anser det for sandsynligt, at sælger kender skatteyders CPR-nr.

Bilen er efterfølgende indregistreret i (klagerens søns) navn, hvorfor det er SKATs opfattelse, at

(klageren) har givet (klagerens søn) bilen som gave.

(...)”

I forlængelse af retsmøde afholdt i sagen er SKAT kommet med følgende bemærkninger:

”(...)

Udbetalinger fra patientforsikring

Udbetalingerne fra Patientforsikringen kan ikke anses for at være udbetalt hhv. den 18/1 2010, den 18/1 2011, den 18/1 2012 og den 21/1 2013. Derimod fremgår det af mail fra 10.maj 2014 (se bilag 1), at:

”Jeg kan oplyse, at erstatningen, som udbetales af [finans11], ud- betales den dato, som der er angivet i bemærkningsfeltet i oversigtsskemaerne, som jeg tidligere fremsendte til dig. I bemærkningsfeltet står der ” Rente til og med d. dato” og det er den dato +/- en dag, at pengene er blevet udbetalt. Derudover kan jeg oplyse, at erstatningsbeløbet og renterne heraf udbetales som et samlet beløb. ”

På denne baggrund fastholder SKAT de på side 3 i kendelsen anførte udbetalingstidspunkter. Hele mailen er vedlagt som bilag.

Klagerens svigermor

Det er SKATs opfattelse, at der ikke skal tages hensyn til klagerens svigermors økonomiske forhold, da der ikke er fælles økonomi og der ej heller er dokumenteret overførsler til klageren eller hans ægtefælle. Herudover har klagerens svigermor også skulle afholde udgifter til sig selv.

Pantebrev på oprindeligt kr. 500.000

Der ses der at skulle lægges vægt på bilaget i TVC materialesamling side 55 og ikke på side 53, da der på side 53 alene står ”kundekort [...69]” og der i øvrigt ikke er beløbsmæssig sammenfald. Det må derfor lægges til grund, at indfrielsen først er sket i 2010.

Biler solgt

Biler som er solgt i 2009 er medregnet som penge ”ind i lommen” i 2009. Klageren betaler lånene ud i 2010, hvorfor det er korrekt at de er medregnet som penge ”ud af lommen” i 2010.

Forhøjelsen for 2010 og 2012 - erstatningerne.

Ud fra de beregnede privatforbrug har SKAT i kendelsen på side 3 opgjort de forhøjelse der fremgik af agterskrivelsen. Således blev der sendt agterskrivelse med en forhøjelse for 2010 på kr. 1.062.184 og for 2012 kr. 671.903.

I kendelsen er der derimod alene fortaget en forhøjelse på kr. 953.734 for 2010 og kr. 345.728 i 2012. Der er derfor taget højde for at der er udbetalt kr. 110.841 i erstatninger i 2010 og kr. 327.909 i 2012 (forskelen er renterne). SKAT har derfor taget højde for de udbetalte erstatninger i kendelsen.

SKATs opfattelse:

SKAT fastholder de foretagne forhøjelser og det er SKATS opfattelse at de af klager udarbejde privatforbrugs beregninger ikke kan lægges til grund.

SKAT har således beregnet privatforbruget for klageren og hans samlever, jf. side 5 i kendelsen, til at være:

2010: - 508.134

2012: + 99.984

Ud fra statistikbanken.dk har SKAT skønnet det årlige privatforbrug til at være kr. 445.600 for hvert af indkomstårene.

Det er SKATs opfattelse at bilag 8 med en opgørelse af klageren og hans samlevers privatforbrug ikke kan lægges til grund, da den ikke er understøttet af dokumentation for betalinger via kontoudskrifter eller lignende. SKAT finder derfor opgørelsen for udokumenteret, hvorfor den ikke kan lægges til grund.

SKAT har foretaget en konkret beregning ud fra statistikbanken.dk ud fra klagerens forhold. SKAT fastholder derfor skønnet ligesom SKAT bør tillades en hvis skønsmargin.

Herudover er der beregnet et privatforbrug på kr. 570.984 for indkomståret 2011.

I henhold til praksis fastsættes forbruget i skønssagerne til samme beløb for omkringlæggende år, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Indkomståret 2010

SKAT er enig i, at det ikke er kursværdien der skal benyttes, men derimod den reelle indfrielsessum på kr. 490.000, som det fremgår af brevet fra [finans2] af 17. marts 2010 (bilag 4 til klagen af 14. august 2014)

SKAT er ligeledes enig i, at det må lægges til grund, at klageren har indfriet pantebrevet med løbenummer [...73] i 2009, hvorfor indfrielsen ikke skal medregnes i 2010.

SKAT finder derfor at forhøjelsen skal udgøre kr. 647.083, dvs. 57.588 højere end Skatteankestyrelsens indstilling.

Indkomståret 2012

Køb af Audi A4. Det er fortsat SKATs opfattelse at klageren har købt den omhandlede Audi A4. Klagerens søn (...) var på tidspunktet for købet endnu ikke fyldt 18 år. Købt den 24. september 2012 hvor sønnen først fylder 18 år den 9. oktober 2012. SKAT stiller sig desuden tvivlende overfor hvorledes klagerens søn skulle kunne finansiere købet.

SKAT fastholder derfor forhøjelsen på kr. 345.728.

(...)”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at den skønsmæssige forhøjelse af klagerens personlige indkomst i indkomstårene 2010 og 2012 skal nedsættes.

Klagerens repræsentant har anført følgende:

”(...)

I skrivelse af 2. juni 2014 ændrer SKAT grundlaget for (klagerens) skat for årene 2010 og

2012.

Årsagen hertil skyldes påstand om negativt privatforbrug. På vegne af (klageren) fremsendes hermed klage over ansættelsen.

(...)

Med udgangspunkt i bilag 1 i SKAT's skrivelse har vi gennemgået de punkter i privatforbrugsberegningen, hvor SKAT har forhøjet privatforbruget. Ansættelsen er behæftet med fejl af betragtelig størrelse, hvilket vil fremgå af nedenstående redegørelse i punkt 1 - 7 samt den vedlagte, fyldestgørende dokumentation her for.

1. Det aflyste pantebrev på opr. 250.000 betales 27. oktober 2009, men aflyses først i 2010 ved en fejl. Kvittering haves. Ref. Pantebrev [...1]/[...] ref.: [...4] indfries for 130.000,-. SKAT har i privatforbrugs beregningen ansat kursværdien til 342.161. Da dette foregår i 2009 skal hele beløbet fjernes fra privatforbruget. (Bilag 3)

2. Det aflyste pantebrev på oprindelig 500.000 betales 17. marts 2010.. Kvittering haves. Ref. Pantebrev #: [...77] indfries for 490.000,-. SKAT har i privatforbrugs beregningen ansat kursværdien til 685.403,- Differencen, stor kr. 195.403,- skal fjernes fra privatforbruget. (bilag 4)
3. [finans5] [...54], stor kr. 20.088 sat som "ud af lommen" af SKAT. Bilen blev solgt til firmaet 5. December 2009. Dokumentation haves. Finansieringeren blev bibeholdt i (klagerens) navn. Bilen er først betalt ud oktober 2013. Da dette beløb ikke blot går "ud af lommen", men "ned i lommen" på (klageren) skal det naturligvis fjernes fra privatforbruget, og salgsprisen jf. købekontrakten, stor kr. 69.900,- skal indtægtsføres.

(bilag 5)

4. [finans5] [...53], stor kr. 64.066,- sat som "ud af lommen" af SKAT. Bilen blev solgt til firmaet 5. December 2009. Dokumentation haves. Finansieringeren blev bibeholdt i (klagerens) navn. Bilen er først betalt ud oktober 2013. Da dette beløb ikke blot går "ud af lommen", men "ned i lommen" på (klageren) skal det naturligvis fjernes fra privatforbruget, og salgsprisen jf. købekontrakten, stor kr. 89.800,- skal indtægtsføres.

(bilag 6)

5. [finans5] [...76], stor kr. 63.951,- sat som "ud af lommen" af SKAT. Bilen blev solgt til firmaet 5. December 2009. Dokumentation haves. Finansieringeren blev bibeholdt i (klagerens) navn. Bilen overtages igen af ApS' en og er først betalt ud oktober 2013. Da dette beløb ikke blot går "ud af lommen", men "ned i lommen" på (klageren) skal det det naturligvis fjernes fra privatforbruget, og salgsprisen jf. købekontrakten stor kr. 89.800,- skal indtægtsføres. (bilag 7)
6. SKAT skønner et privatforbrug for 2 voksne + 2 børn til kr. 445.000.- pr. år. Vi har udarbejdet et realistisk privatbudget med præcise udgiftsposter. Vort budget viser et årligt privatforbrug, stort kr. 387.412,-. Difference pr. år på kr. 57.588, skal fjernes fra privatforbruget. (bilag 8).
7. Audien. Vi har fremsendt den originale slutseddel., hvoraf det fremgår, at (klagerens søn) har købt bilen. Slutsedlen er tilbørlig underskrevet af hhv. sælger (...) og køber (...). (SKATs medarbejder) udbeder sig en ny slutseddel fra sælger. Den er ændret, således at nogen har skrevet (klageren) ind som køber. Den nye slutseddel er uden underskrift fra sælger og en ukendt underskrift for køber. Vi må på det kraftigste anmode Skatteankestyrelsen om at undersøge sagens rette sammenhæng. (bilag 9)

(...)”

Yderligere er klageren kommet med følgende bemærkninger:

”(...)

Pantebrev kursværdi 342.161 kr.

Det er skatteyders opfattelse, at når pantebrevet er betalt i 2009 skal beløbet medregnes i 2009. SKAT mener ikke det fremgår tydeligt, at der er tale om det pantebrev som i opgørelsen er medtaget primo 342.161. I den tidligere fremsendte kvittering for betaling af pantebrevet i 2009 henvises til reference nr. [...1]. Vi fremsender derfor kopi af det oprindelige pantebrev, stor kr. 250.000.-, hvoraf det tydeligt fremgår, at [finans1]s referencenummer er: [...1].

Pantebrev kursværdi 685.403 kr.

SKAT mener ikke det fremgår tydeligt, at der er tale om det pantebrev som i opgørelsen er medtaget primo 685.403. SKAT anvender reference nummeret 198222 i deres privatforbrugsopgørelse.

Samme referencenr. fremgår af kvitteringen fra [finans2]. (bilag 4)

Skatteyder står derfor forstående overfor, at SKAT rejser tvivl om, hvorvidt der er tale om det samme pantebrev.

For så vidt angår begge de 2 ovennævnte pantebreve står Skatteyder uforstående overfor, at SKAT bruger kursværdien som et reelt beløb, der lægges skatteyderen til last. Skatteyder noterer sig derfor også, at SKAT har undladt at svare på netop denne del af den oprindelige klage.

[finans5] [...54], [...53], [...27].

Skatteyder er enig med SKAT i, at salgssummen for alle 3 biler skal indgå i privatforbrugsopgørelsen for 2009.

Skatteyder er enig i, at han fortsat hæfter for gælden, hvorfor den også skal medgå i privatforbrugsopgørelsen.

Audi A4.

Vi har fremsendt original slutseddel med korrekte underskrifter af hhv. sælger og køber. Det er SKAT's påstand at SKAT indhenter ny slutseddel fra sælger.

Det er SKAT's påstand, at den ”ny” slutseddel beviser at skatteyder er køber.

Skatteyder er enig i, at sælger ikke kan have kendt skatteyders CPR-nr. som fremgår af den ”ny” slutseddel. Det kender SKAT derimod.

I fald er der tale om dokumentfalsk.

Vi anmoder Skatteankestyrelsen om at undersøge sagen til bunds, evt. med politiets hjælp.

(...)”

I forbindelse med, at der har været udsendt sagsfremstilling er klagerens repræsentant kommet med følgende bemærkninger:

(...)

For så vidt angår den i sagen omhandlede Audi A4 er det af Skatteankestyrelsen lagt til grund, at købet er foretaget i [person1]s navn og for [person1]s regning og risiko. Dette bevirker ifølge den af SKAT udarbejdede privatforbrugsopgørelse for indkomståret 2012 (bilag 3), at købesummen på 175.000 kr. for bilen skal medtages som en post, der er gået "Ud af lommen" hos [person1]. Ifølge Skatteankestyrelsens forslag er der ved afgørelsen lagt vægt på, at "... der af den fremlagte slutseddel indhentet direkte fra sælgeren fremgår klagerens navn, adresse samt CPR-nr.. Endvidere er slut­ sedlen underskrevet af køber. "

Hertil bemærkes, at den af SKAT indhentede slutseddel fra sælgeren (...) IKKE er underskrevet af [person1]. Som SKAT selv anfører i udtalelsen af den 1. september 2014, side 3, er det ikke umiddelbart muligt at afgøre, hvilket navn der er underskrevet med. Det virker derfor ganske uforståeligt, at Skatteankestyrelsen som et faktum ligger til grund, at [person1] har underskrevet den fremlagte slutseddel.

Til støtte for, at [person1] ikke har underskrevet den omhandlede slutseddel følger nedenfor en gengivelse af en række dokumenter, hvor [person1] uomtvisteligt har skrevet under. Det drejer sig om følgende dokumenter:

? Underskrift på skøde fra 27. juni 2005
? Underskrift på købsaftale fra 5. december 2009
? Underskrift på aftale om fælles forældremyndighed fra 31. januar 2012
? Underskrift på erklæring til [virksomhed3] fra 17. juni 2016

Som det fremgår, har [person1] over en periode på ikke mindre end ca. 11 år haft den samme let genkendelige underskrift, hvor hvert enkelt bogstav i navnet tydeligt ses.

I den omstridte underskrift kan ingen af bogstaverne genkendes.

SKAT anfører videre i udtalelsen af den 1. september 2014, at skatteyders, [person1]s, CPR­ nr. er anført på den slutseddel, som sælger har fremsendt. På den baggrund konkluderer SKAT, at "... den korrekte slutseddel er den som sælger har fremsendt, da SKAT ikke anser det for sandsynligt, at sælger kender skatteyders CPR-nr.."

Hertil bemærkes, at det virker mere usandsynligt, at man skulle kunne komme i besiddelse af en slut­ seddel, der er underskrevet af såvel sælger som køber, men UDEN at man har købt den pågældende

bil.

Det gøres således i forhold til den omhandlede Audi A4 gældende, at den fremsendte slutseddel underskrevet af såvel køber (klagerens søn) og sælger (...) bør lægges til grund ved afgørelsen af sagen, og at [person1] dermed ikke skal belastes med betalingen af købesummen på kr. 175.000 henset til, at han ikke har købt bilen.

(...)”

I forlængelse af, at sagen har været udsendt til høring hos SKAT forud for retsmøde har klagerens repræsentant bemærket følgende:

”(...)

Det fremgår af SKATs udtalelse, at SKAT fastholder den tidligere foretagne beregning af privatforbruget, hvorefter der i 2010 skulle være et negativt privatforbrug på 508.134 kr., og i 2012 et negativt privatforbrug på 99.984 kr.

Vi skal i den forbindelse bemærke, at vi hverken kan tiltræde SKATs eller Skatteankestyrelsens beregninger, idet der ikke i nogen af opgørelserne er taget højde for, at (klagerens svigermor), (...), har indgået i husstanden i de omhandlede år og bidraget til den daglige husholdning. Det er således ikke korrekt, når styrelsen i sagsfremstillingen, side 1, anfører, at "... klagerens husstand bestod udover klager selv af klagerens ægtefælle samt klagerens børn."

Faktum er, at [person1]s svigermor, (...), har boet sammen med familien og bidraget både økonomisk og praktisk. Som bilag 10-13 fremlægges kopi af (klagerens svigermors) årsopgørelser for perioden 2009-2012. Som det fremgår, har hun gennem hele denne periode været bosiddende [adresse1], [by1], og hun har hvert år haft en skattepligtig indkomst i størrelsesordenen ca. 200.000 kr.

Det kan oplyses, at årsagen til, at (klagerens svigermor) har boet sammen med familien, er (klagerens ægtefælles) sygdom, som i perioder har bevirket, at hun har været indlagt på sygehus m.v. og dermed været borte fra hjemmet. I disse perioder har (svigermoren) taget sig af de praktiske opgaver i hjemmet, således at [person1] fortsat kunne koncentrere sig om sin virksomhed.

For så vidt angår pantebrevet på 500.000 kr., som i Skatteankestyrelsens forslag er foreslået medtaget til en primo-værdi på 488.510,41 kr. pr. 1. januar 2010, bemærkes, at dette pantebrev allerede blev indfriet i december 2009. Som bilag 14 fremlægges kopi af kontoudskrift fra [finans3] vedrørende reg.nr. [...], konto nr. [...12] ([person1]s private konto i [finans3]). Af udskriftet fremgår det bl.a., at (klagerens ægtefælle) den 22. december 2009 overførte 430.000 kr. til [person1], hvilket skete med henblik på, at der skulle foretages en indfrielse af pantebrevet på 500.000 kr. i ejendommen [adresse1] 201, [by1]. Umiddelbart herefter - den 23. december 2009 – overførte [person1] 489.525 kr. til [virksomhed4] A/S til indfrielse af pantebrevet.

[virksomhed4] A/S overførte efterfølgende beløbet til [finans2], jf. skrivelse af den 17. marts 2010, der er fremlagt som bilag 4, hvoraf det fremgår, at [finans2] har modtaget beløbet fra [virksomhed4] A/S til ekstraordinær indfrielse af pantebrevet.

(...)”

I forlængelse af, at der blev afholdt retsmøde i sagen og SKAT har afgivet en supplerende udtalelse om nyt materiale har klagerens repræsentant anført:

”(...)

1.Udbetalinger fra Patientforsikringen

Der henvises i det hele til det på retsmødet anførte. Det fastholdes således, at der skal tages udgangspunkt i det af Patientforsikringen oplyste vedrørende udbetalingstidspunkterne, jf. nærmere skrivelsen af den 26. februar 2014 fra Patientforsikringen (TVC materialesamling side 81 ff.).

2. Svigermors økonomiske forhold

I forhold til dette punkt fastholdes det, at svigermoren har bidraget økonomisk til husholdningen i de omhandlede år, hvor (klagerens samlever) var syg. Som bilag 10-13 er fremlagt kopi af (klagerens svigermors) årsopgørelser for perioden 2009-2012. Som det fremgår, var hun i de omhandlede indkomstår bosiddende [adresse1], [by1], og hun har hvert år haft en skattepligtig indkomst i størrelsesordenen ca. 200.000 kr. Der henvises i det hele til det på retsmødet anførte herom.

3. Pantebrev på oprindeligt 500.000 kr.

Det fremgår af SKATs udtalelse, side 2, at SKAT er af den opfattelse, at der skal lægges vægt på skrivelsen fra [finans2] af den 17. marts 2010 (TVC materialesamling side 55) - og ikke kontoudskriften fra [finans3] af den 31. december 2009 (TVC materialesamling side 53). I den forbindelse anføres det fra SKATs side, at der ikke er beløbsmæssigt sammenfald, hvorfor det må lægges til grund, at indfrielsen først er sket i 2010.

Hertil bemærkes, at [person1] efter aftale med [virksomhed4] A/S indfriede pantebrevet i december 2009 ved betaling af 489.525 kr., jf. kontoudskriften af den 31. december 2009 (bilag 14) Som oplyst under retsmødet har det ikke været muligt at få bekræftet indfrielsen af pantebrevet fra [virksomhed4] A/S, idet dette selskab efterfølgende er gået konkurs. Vi har i stedet været i kontakt med [finans2], der oplyser, at indfrielsesbeløbet er modtaget den 28. december 2009. Kopi af e-mail fra [person2] fra [finans2] fremlægges som bilag 15. På den baggrund fastholdes det, at [person1] indfriede pantebrevet i december 2009 – og ikke først i 2010 som antaget af SKAT. Det fremgår således både af kontoudskriften og bekræftelsen fra [finans2], at pantebrevet indfries i december 2009.

4. Biler solgt i 2009

SKAT anfører bl.a. i udtalelsen, at ”Klageren betaler lånene ud i 2010, hvorfor det er korrekt, at de er medregnet som penge ”ud af lommen” i 2010.”

Hertil bemærkes, at efter salget af bilerne i 2009 medtages bilerne i regnskabet for [virksomhed1] som materielle anlægsaktiver, og der afskrives på dem. (TVC materialesamling side 65 ff. – regnskab for 2010 for [virksomhed1], særligt side 73). Udgifter til [finans5] afholdes efter salget af bilerne af selskabet – og ikke af [person1], hvilket bl.a. fremgår af udskriften fra PBS, som er medtaget i materialesamlingen side 75. [finans5] har endvidere bekræftet, hvornår indfrielse af bilfinansieringen finder sted.

Årsagen til, at det ene af billånene blev indfriet allerede i 2010, er, at Opel Zafira’en blev totalskadet i 2010, og der blev udbetalt en erstatning på 83.000 kr. inkl. moms (TVC materialesamling side 79 – erstatningsopgørelse fra Taksatorringen). For de to øvrige biler fortsatte finansieringen frem til 2013, jf. TVC materialesamling side 75 og side 77.

Det er derfor fortsat vores opfattelse, at udgifterne til bilerne ikke skal medtages som en post under ”ud af lommen” i privatforbrugsopgørelsen for 2010, da bilerne er solgt til selskabet, og [person1] ikke længere afholder udgifterne til bilerne, der anvendes 100 % erhvervsmæssigt. Dermed skal følgende beløb fra [finans5] udgå som ”ud af lommen” i privatforbrugsopgørelsen for 2010:

• 20.088 kr.

• 64.066 kr.

• 63.951 kr.

1. Privatforbrugsberegningerne

SKAT er af den opfattelse, at de udarbejdede privatforbrugsberegninger ikke kan lægges til grund. SKAT henviser videre til, at det fremlagte bilag 8 ikke er understøttet af dokumentation for betalinger m.v. I stedet er SKAT af den opfattelse, at der skal tages udgangspunkt i statistiske beregninger fra statistikbanken.dk.

Det er heroverfor vores opfattelse, at de statistiske beregninger ikke giver et retvisende billede af familiens privatforbrug i de omhandlede indkomstår. Eksempelvis er der i statistikken indregnet et beløb på 44.335 kr. til ”Fritidsudstyr, underholdning og rejser”. Hertil bemærkes, at familien [person1] ikke i de omhandlede indkomstår var på nogen form for rejser m.v., da (klagerens samlever) var alvorligt syg og indlagt på sygehuset størstedelen af tiden. Det udarbejdede bilag 8 giver derimod et retvisende billede af familiens reelle privatforbrug og bør anvendes i stedet for det af SKAT anvendte gennemsnit fra Danmarks statistikbank.

2. Køb af Audi A4 i 2012

Der er ikke fremlagt nyt materiale i relation til dette punkt, hvorfor der i det hele skal henvises til det på retsmødet anførte.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. SKAT kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomståret udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug. Det følger af skattekontrollovens §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1.

Indkomsten kan forhøjes, hvis det selvangivne privatforbrug er negativt eller usandsynligt lavt. SKAT kan skønsmæssigt fastsætte en indkomst, så den giver skatteyderen mulighed for at have et rimeligt privatforbrug i indkomståret. Hvis der påvises en yderligere indtægtskilde for skatteyderen, kan indkomsten også forhøjes. Det følger af en fast praksis, og der henvises til Højesteretsafgørelsen refereret i SKM2011.208H.

Det fremgår af den privatforbrugsopgørelse, som SKAT har udarbejdet, at klagerens husstands privatforbrug i indkomståret 2010 udgjorde -508,134 kr. og i indkomståret 2012 udgjorde 99.872 kr.

Da klagerens privatforbrug herefter ikke giver mulighed for, at klagerens husstand kan have et rimeligt privatforbrug, har SKAT været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst.

Landsskatteretten finder, at det af SKAT anvendte gennemsnitlige privatforbrug på 445.600 kr. om året jf. Danmarks Statistik skal anses for rimeligt henset til klagerens husstand. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at klageren ikke har fremlagt underliggende dokumentation, der godtgør, at niveauet for den anvendte privatforbrugssats må anses for urimeligt.

Landsskatteretten finder ikke, at den af klageren fremlagte privatforbrugsberegning for klagerens husstand kan lægges til grund i sagen. Der er i den forbindelse henset til, at privatforbruget ikke ses dokumenteret af underliggende bilag, herunder kontoudtog m.m. der sandsynliggør posterne i opgørelsen eller at familiens reelle privatforbrug i indkomstårene svarer til 514.749 kr. i 2010 og 520.082 kr. i 2012.

Landsskatteretten finder desuden ikke, at klagerens svigermor skal medregnes i privatforbrugsopgørelsen for husstanden. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at det ikke findes dokumenteret, at klagerens svigermor reelt har afholdt udgifter til dækning af klageren og dennes ægtefælles privatforbruget.

Indkomståret 2010

Uanset, at pantebrevet med løbenr. [...73] ikke bliver aflyst før i indkomståret 2010, finder Landsskatteretten, at primo-værdien af pantebrevet bør nedsættes til 0 kr., da klageren ved det fremlagte materiale har dokumenteret, at gældsforholdet er indfriet den 27. oktober 2009 jf. klagens bilag 3.

Landsskatteretten finder det endvidere dokumenteret, at gældsforholdet vedrørende pantebrevet i depot nr. [...77] reelt er indfriet den 28. december 2009, da der i forlængelse af retsmøde i sagen er blevet fremlagt en bekræftelse på modtagelsen af indfrielsesbeløbet pr. 28. december 2009, uanset, at pantebrevet først bliver aflyst i 2010. Primo-værdien af pantebrevet bør derfor nedsættes til 0 kr.

Køb af bil

Landsskatteretten finder, at købet af Audi A4 er foretaget i klagerens navn og for klagerens egen regning og risiko. Uanset, at klageren efterfølgende vælger at overdrage bilen til dennes søn og lade den indregistrere i sønnens navn, vil købet påvirke klagerens privatforbrug i indkomståret 2012.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der af den fremlagte slutseddel indhentet direkte fra sælgeren fremgår klagerens navn, adresse samt cpr-nr. Endvidere er slutsedlen underskrevet af køber.

I forhold til de af klageren fremlagte uddrag dokumenter, hvor det ifølge klagerens repræsentant uomtvisteligt er klageren der har skrevet under, bemærkes det, at Landsskatteretten ikke har kompetence til at tage stilling til og/eller iværksætte en undersøgelse af underskriftens validitet.

Udbetaling fra Patientforsikringen

Landsskatteretten finder ikke, at der i privatforbrugsberegningen skal tages højde for yderligere udbetalingerne fra Patientforsikringen til klagerens samlever på i alt 485.894 kr. i 2010 og 797.094 kr. i 2012, da der ikke er fremlagt dokumentation for, at udbetalingerne er sket i de omhandlende indkomstår f.eks. i form af indsætninger på kontoudtog eller udbetalingskvitteringer.

Salg af biler

Klageren har gjort gældende, at gældsposterne i [finans5] A/S på henholdsvis 20.088 kr. vedrørende konto [...54], 64.066 kr. vedrørende konto [...53] og 63.951 kr. vedrørende konto [...76] ikke skal medregnes som ud af lommen i privatforbrugsberegningen for indkomståret 2010, da bilerne er overdraget til selskabet [virksomhed2] ApS.

Landsskatteretten finder, at gældsposterne på 64.066 kr. og 63.951 kr. forsat skal medregnes i klagerens privatforbrugsberegning primo og ultimo for indkomståret 2010, mens gældsposten på 20.088 kr. alene skal medregnes primo.

Det er i den forbindelse tillagt betydning, at det af de fremlagte købekontrakter kan konstateres, at sælger erklærer, at bilen er fri for restgæld, medmindre andet er anført i kontrakten, hvilket ikke er tilfældet. Derudover fremgår gældsposterne ikke at det årsregnskab for selskabet som er fremlagt af klageren uanset, at det er oplyst af klageren, at det kun er det ene billån der indfries i 2010. Den fremlagte kopi af betalingsoversigten fra PBS vedrører endvidere afbetalinger på lånene den 1. oktober 2013, hvorfor Landsskatteretten ikke finder det godtgjort, at udgifterne ikke skal indgå i privatforbrugsberegningen for klageren.

På baggrund af ovenstående ændringer vil klagerens privatforbrug herefter være positivt på 414.444 kr. i indkomståret 2010.

Forhøjelse på baggrund af klagerens husstands privatforbrug vil efter ovenstående ændringer udgøre følgende:

2010

SKATs Privatforbrug

-508.134 kr.

Privatforbrug efter korrektion vedrørende pantebreve:

414.444 kr.

Realistisk privatforbrug for husstanden

445.600 kr.

Forhøjelse herefter

31.156 kr.

2012

SKATs Privatforbrug

99.872 kr.

Privatforbrug efter ændringer:

99.872 kr.

Realistisk privatforbrug for husstanden

445.600 kr.

Forhøjelse herefter

287.540 kr.

På baggrund af ovenstående ændres SKATs afgørelse til det anførte.